intTypePromotion=1
ADSENSE

Chính trị quốc tế

Xem 1-0 trên 0 kết quả Chính trị quốc tế
 • Tập 38 của bộ "Toàn tập C.Mác và Ph.Ăng-ghen" bao gồm những bức thư của Ph.Ăng-ghen viết cho những nhân vật khác nhau trong thời gian từ tháng Giêng 1891 đến tháng Chạp 1892. Những bức thư của Ph.Ăng-ghen trong thời gian này cho thấy rõ hoạt động toàn diện của ông trên các lĩnh vực chính trị và khoa học, vai trò to lớn của ông trong cuộc đấu tranh vì sự trong sáng của chủ nghĩa Mác và khẳng định những nguyên lý của chủ nghĩa Mác trong phong trào công nhân quốc tế, vì sự đoàn kết quốc tế các đảng xã hội chủ nghĩa.

  pdf482p vuhuyennhi 02-08-2022 1 1   Download

 • Phần 2 cuốn sách Nghiên cứu lịch sử các thời kỳ Việt Nam (Tập 2) trình bày các nội dung: Chính trị thời Trần, kinh tế thời Trần, kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên của nhân dân Đại Việt và Chăm Pa thế kỷ XIII, văn hóa, xã hội Đại Việt thời Trần, vương quốc Chăm Pa thế kỷ X - XIV. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf344p bakerboys08 15-07-2022 10 3   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Quản trị văn phòng" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Công tác văn thư, soạn thảo văn bản quản lý, kỹ thuật soạn thảo một số văn bản hành chính thông thường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf172p bakerboys07 05-07-2022 7 1   Download

 • Giáo trình Kinh tế vĩ mô được biên soạn nhằm cung cấp nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản của nền kinh tế về các vấn đề bao gồm: So sánh được sự khác nhau của tổng sản phẩm quốc nội GDP và tổng sản phẩm quốc dân GNP; Định nghĩa được chính sách tài khóa, chính sách ngoại thương, chính sách tiền tệ của chính phủ và các công cụ để thực hiện chính sách tiền tệ; Trình bày được lý thuyết tổng cung và tổng cầu;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf87p dongcoxanh25 12-07-2022 5 1   Download

 • Toàn cầu hoá là một phương thức phát triển tất yếu của một thế giới hiện đại, nó đem đến cho các quốc gia trên thế giới những cơ hội phát triển mạnh về mọi mặt như kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội. Bài viết Thách thức của toàn cầu hóa đối với du lịch Hòa Bình trình bày vấn đề đặt ra với du lịch Hòa Bình; Một số giải pháp nhằm phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình.

  pdf6p vigeneralmotors 13-07-2022 12 2   Download

 • Giáo trình "Lịch sử các học thuyết kinh tế" trình bày tóm tắt các học thuyết kinh tế với nguyên tắc phản ánh trung thực nhất các học thuyết của các nhà kinh tế. Giáo trình kết cấu gồm 9 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: học thuyết J.M.Keynes và trường phái Keynes; trường phái Chính hiện đại; lý thuyết tăng trưởng kinh tế và thương mại quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf176p ryomaechizen 01-07-2022 4 0   Download

 • Giáo trình "Nhập môn Tài chính - Tiền tệ" là tài liệu cần thiết phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy của giảng viên và việc học tập của sinh viên thuộc các chuyên ngành đào tạo về kinh tế như quản trị doanh nghiệp, kinh tế thương mại, kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử. Giáo trình được kết cấu thành 12 chương và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: cung - cầu tiền tệ và lạm phát; các tổ chức tài chính trung gian; hệ thống ngân hàng; thị trường tài chính; tài chính quốc tế; chính sách tài chính quốc gia;...

  pdf199p ryomaechizen 01-07-2022 13 3   Download

 • Giáo trình "Tài chính quốc tế" được biên soạn nhằm cung cấp tài liệu phục vụ cho giảng dạy và học tập của sinh viên thuộc các khối ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh nói chung, sinh viên các chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng nói riêng của nhà trường, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các độc giả quan tâm đến lĩnh vực này. Giáo trình được kết cấu thành 9 chương và chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tài chính quốc tế; thị trường tài chính quốc tế; thị trường ngoại hối; thanh toán quốc tế;...

  pdf155p ryomaechizen 01-07-2022 10 1   Download

 • Giáo trình "Tài chính quốc tế" được biên soạn nhằm cung cấp tài liệu phục vụ cho giảng dạy và học tập của sinh viên thuộc các khối ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh nói chung, sinh viên các chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng nói riêng của nhà trường, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các độc giả quan tâm đến lĩnh vực này. Giáo trình được kết cấu thành 9 chương và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: đầu tư quốc tế; tín dụng quốc tế; viện trợ phát triển chính thức; thuế quan và liên minh thuế quan; cán cân thanh toán quốc tế;...

  pdf196p ryomaechizen 01-07-2022 3 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Tài liệu dạy học môn Giáo dục chính trị (Trình độ: Cao đẳng)" có nội dung gồm 6 bài tiếp theo, cung cấp cho học viên những kiến thức về: đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam; tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf80p ryomaechizen 01-07-2022 12 3   Download

 • Bài viết này được thực hiện để phân tích các tác động của mức độ biến động tỷ giá hối đoái đến giá trị xuất khẩu của Việt Nam với 51 đối tác xuất khẩu chính trong khoảng thời gian mười năm từ 2009 đến 2018.

  pdf5p visherylsandber 04-07-2022 6 1   Download

 • Bài viết Mặt trận Việt Minh và những đóng góp to lớn đối với thắng lợi của Cách mạng Tháng 8 năm 1945 trình bày về sự ra đời và phát triển của Mặt trận Việt Minh; Tập hợp sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế; Chuẩn bị lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang nhân dân.

  pdf3p viabigailjohnson 10-06-2022 7 0   Download

 • Thể chế kinh tế quốc tế hiện nay là thể chế kinh tế thị trường liên kết giữa các quốc gia một cách chính thức hoặc không chính thức để giải quyết những vấn đề như ban hành và thực thi luật về sản xuất, phân phối giá trị thặng dư, tạo ra những áp lực cải cách đồng thời tạo thuận lợi cho những thay đổi, cải cách trong sản xuất và phân phối giá trị thặng dư để có thể làm giảm chi phí trong sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết "Tác động của thể chế kinh tế quốc tế đến sản xuất và phân phối giá trị thặng dư trong thế kỷ XX và thập niên đầu thế kỷ XXI" để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf4p runordie2 06-06-2022 3 0   Download

 • Bài giảng Quản trị nhân lực quốc tế - Chương 1: Tổng quan về quản trị nhân lực quốc tế. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: nhân lực quốc tế; khái niệm, đặc điểm, vai trò của quản trị nhân lực quốc tế; nội dung chủ yếu của quản trị nhân lực quốc tế; một số yếu tố đặc thù của môi trường quản trị nhân lực quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p hidetoshidekisugi 16-06-2022 8 2   Download

 • Bài giảng Quản trị nhân lực quốc tế - Chương 3: Thù lao và phúc lợi nhân lực quốc tế. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: các loại thù lao và phúc lợi cho nhân lực quốc tế; các phương pháp xác định thù lao và phúc lợi cho nhân lực quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p hidetoshidekisugi 16-06-2022 6 2   Download

 • Bài giảng Quản trị nhân lực quốc tế - Chương 4: Chuyển giao quy trình và chính sách quản trị nhân lực quốc tế. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: chuyển giao chính sách quản trị nhân lực quốc tế; chuyển giao quy trình nhân lực quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p hidetoshidekisugi 16-06-2022 6 2   Download

 • Lựa chọn xây dựng mô hình “Nhà nước kiến tạo phát triển” hoàn toàn phù hợp với quan điểm của Đảng ta được nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, đó là phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Và trên thực tế, các quốc gia xây dựng thành công “Nhà nước kiến tạo phát triển” đã đạt được những bước tiến quan trọng trong phát triển kinh tế. Với nhiều nét tương đồng về văn hóa, xã hội và truyền thống chính trị, Nhà nước Việt Nam có thể học tập một số kinh nghiệm của các “Nhà nước kiến tạo phát triển” trên thế giới để từng bước xây dựng một “Nhà nước kiến tạo phát triển” cho riêng mình.

  pdf5p runordie2 06-06-2022 6 0   Download

 • Tư tưởng độc lập, tự chủ là tư duy nổi bật, nhất quán trong toàn bộ hoạt động chính trị của Hồ Chí Minh. Giữ vững độc lập, tự chủ vừa là đường lối, vừa là nguyên tắc bất biến để bảo vệ tốt nhất lợi ích quốc gia, dân tộc. Đó chính là kết tinh của sự nghiệp đối ngoại thời đại Hồ Chí Minh. Cùng tham khảo bài viết "Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập, tự chủ trong đối ngoại, đoàn kết quốc tế của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay" để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf5p runordie2 06-06-2022 6 0   Download

 • Hiện đại và động thái của truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học gồm những bài tham luận trong Hội thảo quốc tế Nhân học về Việt Nam tại Bình Châu trong 4 ngày vào tháng 12 năm 2007. Phần 1 của cuốn sách "Hiện đại và động thái truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học (Quyển 1)" tập hợp các bài viết về chủ đề môi trường và kinh tế, mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf98p britaikridanik 25-06-2022 16 1   Download

 • Tứ thư đề cập đến nhiều lĩnh vực: triết học, chính trị, đạo đức, luật pháp,... Qua cuốn sách "Tứ thư (四書)" này, chúng ta sẽ hiểu thấu đáo hơn nền tảng văn hóa truyền thống của dân tộc mình để rồi từ đó có những định hướng cho chặng đường phát triển tiếp theo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 của cuốn sách!

  pdf539p britaikridanik 22-06-2022 13 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Chính trị quốc tế
p_strCode=chinhtriquocte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2