intTypePromotion=1
ADSENSE

Chuyên ngành giao thông vận tải

Xem 1-20 trên 778 kết quả Chuyên ngành giao thông vận tải
 • Khóa luận nghiên cứu đặc điểm, vai trò, nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin Thư viện Đại học Giao Thông Vận Tải Hà Nội đối với sự nghiệp giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu tại Nhà trường; nghiên cứu nhu cầu tin và tình hình đảm bảo thông tin cho nhu cầu tin là cán bộ – giảng viên chuyên ngành Giao Thông Vận Tải; theo 3 khoa: Khoa công trình, khoa cơ khí và khoa kinh tế vận tải. Qua đó, luận án đề xuất giải pháp áp dụng hệ thống cung cấp thông tin chọn lọc nhằm nâng cao chất lượng phục vụ thông tin cho cán bộ – giảng viên của Trung tâm Thông tin Thư viện Đại học Giao Thông Vận Tải Hà Nội.

  pdf65p kimngan29092009 15-10-2018 43 8   Download

 •  Mục tiêu của bài giảng nhằm giúp các em học sinh biết được vị trí, tầm quan trọng, đặc điểm, yêu cầu, nơi đào tạo nghề, triển vọng phát triển và nhu cầu lao động của một số nghề thuộc ngành Giao thông vận tải và ngành Địa chất; trình bày được cách tìm hiểu thông tin nghề; tìm hiểu được những thông tin cần thiết của một số nghề hoặc chuyên môn thuợc 2 ngành Giao thông vận tải và Địa chất trong giai đoạn hiện nay; có ý thức liên hệ với bản thân để chọn nghề và chủ động tìm hiểu thông tin nghề.

  doc20p tranthanhphai2034 28-05-2015 161 19   Download

 • Kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng đang là một yêu cầu cấp thiết trước mắt của việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với ngành giao thông vận tải, của việc hoàn thành công tác trung tâm đột xuất của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Chúng ta cần nâng cao tinh thần trách nhiệm để làm tốt công tác này.

  pdf11p nangthothubon_vn20 02-06-2020 16 0   Download

 • Đứng trên quan điểm quy hoạch giao thông vận tải, bài báo trình bày khái quát hiện trạng và đưa ra định hướng về các giải pháp phát triển hệ thống giao thông vận tải ở Việt Nam. Bài báo đề cập tới những điều kiện ngoại cảnh tác động đến sự phát triển hệ thống giao thông như kinh tế, con người, môi trường, công nghệ và các chính sách về giao thông. Thứ hai, bài báo đưa ra cái nhìn tổng quan về hiện trạng giao thông ở Việt Nam, đề tìm hiểu rõ hơn về hiện trạng giao thông Việt Nam hiện nay, mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  pdf12p dinhlan0501 09-02-2011 1558 375   Download

 • I. MỤC TIÊU: - Biết được vị trí, tầm quan trọng, đặc điểm, yêu cầu, nơi đào tạo nghề, triển vọng phát triển và nhu cầu lao động của một số nghề thuộc ngành Giao thông vận tải và ngành Địa chất. Trình bày được cách tìm hiểu thông tin nghề. - Tìm hiểu được những thông tin cần thiết của một số nghề hoặc chuyên môn thuộc 2 ngành Giao thông vận tải và Địa chất trong giai đoạn hiện nay. - Có ý thức liên hệ với bản thân để chọn nghề và chủ động tìm hiểu thông tin...

  doc12p hiuehb727 06-12-2012 384 28   Download

 • Mẫu Báo cáo ĐTM Giao thông vận tải hướng dẫn một cách chi tiết về việc lập báo cáo DTM của một dự án giao thông vận tải và cách thẩm định báo cáo này. Tài liệu hữu ích với các bạn chuyên ngành Giao thông vận tải, mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc19p binh_k4hoa 12-03-2015 98 18   Download

 • Quyết định 1467/2003/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc quy định tạm thời trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và hình thức xử lý vi phạm đối với cá nhân trong hoạt động thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa

  doc11p chanhson 19-08-2009 102 2   Download

 • Công văn số 8366/BGTVT-TCCB năm 2019 về xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức chuyên ngành giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p jiangwanyin 02-06-2020 3 0   Download

 • Phát triển hệ thống giao thông vận tải bền vững nhằm hỗ trợ và thúc đẩy chiến lược quốc gia về tăng trưởng và xóa đói, giảm nghèo. Nội dung chính trong chiến lược của VITRANSS 2 bao gồm: Phát triển chiến lược đầu tư từng bước với chương trình đầu tư trọng tâm, cải cách thể chế để giải quyết tốt hơn và xây dựng mục tiêu phát triển cùng với các kết quả cụ thể,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf38p hpnguyen2 05-03-2018 108 6   Download

 • Giao thông vận tải giữ vai trò hết sức quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, một nhân tố ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của đất nước, nhất là trong thời kì hiện nay. Với nhiệm vụ chủ yếu của mình, ngành GTVT đáp ứng mọi nhu cầu đi lại, giao lưu của nhân dân và vận chuyển hàng hoá trong quá trình lưu thông, đáp ứng mọi nhu cầu về đời sống vật chất – tinh thần của nhân dân....

  doc120p k24b2010 08-09-2013 814 55   Download

 • Biết được vị trí, tầm quan trọng, đặc điểm, yêu cầu, nơi đào tạo nghề, triển vọng phát triển và nhu cầu cần lao động của một số nghề thuộc ngành Giao thông vận tải và ngành Địa chất. Trình bầy được cách tìm hiểu thông tin nghề.Tìm hiểu được những thông tin cần thiết của một số nghề hoặc chuyên môn thuộc hai ngành Giao thông vận tải và ngành Địa chất trong giai đoạn hiện nay...

  ppt37p beembank123 16-06-2013 238 24   Download

 • Tóm tắt: ở tr-ờng Đại học Giao thông Vận tải đội ngũ cán bộ giảng viên trẻ chiếm tỷ lệ không nhỏ. Vì vậy, song song với việc nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống và trình độ chuyên môn, thì việc bồi d-ỡng các kỹ năng nghiệp vụ s- phạm cho giảng viên trẻ cần phải đ-ợc coi là chìa khoá của quá trình nâng cao chất l-ợng giảng dạy ở tr-ờng Đại học Giao thông Vận tải hiện nay. Bài viết này, b-ớc đầu đề xuất một số giải pháp có tính tham khảo về...

  pdf3p thulanh1 05-09-2011 90 18   Download

 • Tuyên truyền và trao đổi những thông tin khoa học - kỹ thuật văn hóa -xã hội đúng theo đường lối của Đảng và Nhà nước đặt ra và đặc biệt là những thông tin về chuyên ngành giao thông vận tải nhằm góp phần nâng cao sự hiểu biết của nhân dân về mọi mặt trong xã hội. b - Nhiệm vụ: Thực hiện chức năng hoạt động xuất bản cũng như hoạt động kinh doanh mà Bộ Giao thông Vận tải giao cho. ...

  pdf8p ttcao4 30-07-2011 57 4   Download

 • Thông Tư Liên Bộ số 82-LB/TT về việc chuyển mạng lưới nhà trẻ ngành giao thông vận tải cho Uỷ ban Bảo vệ bà mẹ và trẻ em địa phương quản lý do Bộ Giao thông vận tải- Ủy ban bảo vệ bà mẹ và trẻ em ban hành

  pdf5p lawbmhc9 24-11-2009 44 2   Download

 • Thông tư số: 68/2013/TT-BGTVT quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành giao thông vận tải; căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;...

  pdf22p codon_05 15-12-2015 66 2   Download

 • nối tiếp phần 1, phần 2 "những điều cần biết luyện thi quốc gia chuyên đề Địa lí" do nxb Đại học quốc gia hà nội ấn hành gồm các nội dung ôn tập quanh các bài: vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp, vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc, vấn đề phát triển thương mại, du lịch,... mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf149p hpnguyen13 04-06-2018 35 1   Download

 • Thông tư số 02/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Quy định quy trình thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính; công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nội bộ của thanh tra ngành Giao thông vận tải.

  pdf28p talata_1 11-12-2014 52 0   Download

 • Bài viết trình bày sự phát triển của ngành dịch vụ vận tải trong những năm 20 của thế kỷ XX thông qua dấu hiệu của sự tăng trưởng, vốn đầu tư, cơ sở hạ tầng giao thông vận tải, sự tăng lên của các phương tiện vận tải, vận chuyển, hàng hóa, khách hàng...

  pdf6p cothumenhmong 01-11-2019 6 0   Download

 • Công văn số 5762/BGTVT-TTr năm 2019 về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc4p jiangfengmian 17-06-2020 3 0   Download

 • ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ VỀ VIỆC HỌC TIẾNG ANH, ĐẶC BIỆT LÀ TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CỦA SINH VIÊN KHOA CƠ KHÍ ThS. HỒ THỊ THUÝ QUỲNH Bộ môn Anh văn Khoa Khoa học cơ bản Trường Đại học Giao thông Vận tải Tóm tắt: Bài báo nêu lên một vài suy nghĩ của tác giả về thực trạng học tiếng Anh, đặc biệt là tiếng Anh chuyên ngành của sinh viên khoa Cơ khí với những thuận lợi và hạn chế, đồng thời chia sẻ với các em một số kinh nghiệm học tiếng Anh có hiệu quả qua quá trình...

  pdf6p linhdan05016 25-01-2011 1123 337   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chuyên ngành giao thông vận tải
p_strCode=chuyennganhgiaothongvantai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2