intTypePromotion=1
ADSENSE

Cơ chế giáo dục

Xem 1-20 trên 2159 kết quả Cơ chế giáo dục
 • Tài liệu Giáo dục và hiện đại hóa: Phần 2 trình bày các nội dung về hiện đại hóa giáo dục với xây dựng đội ngũ giáo viên, hiện đại hóa giáo dục với cải cách cơ chế giáo dục, đào tạo nhân tài, sáng tạo tri thức, mở cửa giáo dục. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf277p vizeus 02-03-2019 30 1   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Giáo dục và công tác hiện đại hóa sẽ tiếp tục cung cấp cho người đọc các kiến thức: Hiện đại hóa giáo dục và đầu tư giáo dục, hiện đại hóa giáo dục với xây dựng đội ngũ giao viên, hiện đại hóa giáo dục với cải cách cơ chế giáo dục, hiện đại hóa giáo dục và đào tạo nhân tài,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf277p thuongdanguyetan07 04-05-2019 14 1   Download

 • Mục tiêu của module này là giúp người học trình bày được quá trình hình thành và phát triển các mô hình cơ sở giáo dục thường xuyên, đánh giá được những ưu điểm và những hạn chế của các mô hình cơ sở giáo dục thường xuyên hiện nay, phân tích được những yêu cầu cần hoàn thiện mô hình cơ sở giáo dục thường xuyên nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của GDTX đến năm 2020.

  pdf38p nganga_09 14-10-2015 115 15   Download

 • Bài viết nêu và phân tích đánh giá tình hình thực hiện công tác pháp chế trong các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam trong thời gian gần đây và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác pháp chế ở trường đại học trong thời gian tới.

  pdf7p vivinci2711 20-08-2019 44 5   Download

 • Luận án với mục đích nghiên cứu của đề tài luận án là xây dựng các quan điểm và giải pháp hoàn thiện quản lý tài sản công các cơ sở giáo dục đại học công lập phù hợp với tiến trình thực hiện cơ chế tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học công lập và đổi mới cơ chế quản lý tài sản công ở Việt Nam.

  doc31p dungmaithuy 18-09-2019 21 4   Download

 • Bài viết phân tích các bất cập trong thực hiện quy hoạch và xây dựng thế chế. Qua đó đề xuất một số giải pháp khắc phục, bao gồm việc làm rõ định hướng phát triển của giáo dục đại học tư thục và việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, trong đó phân định cơ sở giáo dục đại học tư thục không vì lợi nhuận với cơ sở giáo dục đại học tư thục vì lợi nhuận.

  pdf8p trieuroger 09-09-2018 49 3   Download

 • Bài viết đánh giá thực trạng cơ chế hoạt động của cơ sở giáo dục đại học hiện nay, đặc biệt là các cơ sở giáo dục công lập; phân tích các kết quả đạt được và những vướng mắc, hạn chế trong đổi mới cơ chế hoạt động, trên cơ sở đó, đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm đổi mới cơ chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị này.

  pdf4p vihitachi2711 03-05-2019 13 1   Download

 • Tài sản do Nhà nước giao cho các cơ sở giáo dục đại học quản lý, sử dụng là cơ sở vật chất quan trọng để các cơ sở giáo dục này thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, đồng thời là nguồn lực quan trọng cần được khai thác để mở rộng, nâng cao chất lượng dịch vụ của các đơn vị. Quản lý chặt chẽ, khai thác có hiệu quả nguồn lực này có vị trí quan trọng đối với quá trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học ở Việt Nam.

  pdf4p vihitachi2711 03-05-2019 29 1   Download

 • Bài giảng Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục & KĐCL chương trình đào tạo: Mối quan hệ, ưu thế & hướng phát triển trình bày sự khác biệt giữa hai loại kiểm định chất lượng giáo dục; mối quan hệ và ưu thế của mỗi loại kiểm định chất lượng giáo dục; hạn chế của mỗi loại kiểm định chất lượng giáo dục; hướng phát triển của kiểm định chất lượng cho giáo dục đại học.

  pdf21p angicungduoc3 16-04-2020 23 1   Download

 • Tư vấn hướng học là một trong những hoạt động dạy học tích cực “lấy sinh viên làm trung tâm” trong đó dưới sự tư vấn, hướng dẫn và định hướng của người thầy sẽ làm giảm nhẹ những khó khăn của sinh viên khi lĩnh hội tri thức và khoa học công nghệ mới. Bài viết đề cập hoạt động tư vấn hướng học trong dạy học theo học chế tín chỉ ở các cơ sở giáo dục cao đẳng.

  pdf4p danhvi10 26-11-2018 25 0   Download

 • Trong bài viết này, tác giả cung cấp những thông tin cơ bản làm luận cứ mang tính pháp lý về vai trò, vị trí, đường lối của Đảng ta, của Nhà nước ta và nội dung cơ bản quy định việc giáo dục pháp luật tại các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân trước khi ban hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013.

  pdf11p vinobinu2711 03-03-2020 13 0   Download

 • Đó là những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến hiệu lực quản lí nhà nước và hạn chế về hiệu quả đào tạo đối với cả tổ chức, người học và cộng đồng. Vẫn còn nhiều kẽ hở trong thực tiễn quản lí đòi hỏi cần phải có những giải pháp đồng bộ, hệ thống, hợp lí, cập nhật, chặt chẽ đối với các cơ sở giáo dục đào tạo có YTQT ở tất cả các phương diện như quản lí về đầu tư, về thành lập, hoạt động, tài chính, chương trình, đội ngũ.

  pdf8p tamynhan8 04-11-2020 4 0   Download

 • Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. Căn cứ vào Luật Giáo dục, Luật phòng chống tham nhũng, Nghị định số 178/2007/NĐ-CP, Nghị định số 32/2008/NĐ-CP, Nghị định số 71/1998/NĐ-CP, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP và Nghị định số 69/2008/NĐ-CP.

  pdf10p lawgd1 04-11-2009 2226 692   Download

 • Thông tư liên tịch 50/2008/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập

  doc5p hoangchau 19-08-2009 2266 82   Download

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 50/2008/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC NGÀY 09 THÁNG 09 NĂM 2008 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TRẢ LƯƠNG DẠY THÊM GIỜ ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP

  doc5p vantien2268 05-04-2011 230 23   Download

 • Bàn về đổi mới tư duy giáo dục của đất nước hiện nay Bài viết này bàn về nội dung đổi mới tư duy giáo dục bao gồm một phạm vi rất rộng nhưng chủ yếu tập trung vào các vấn đề: Đổi mới tư duy về các quan niệm cơ bản liên quan đến con đường, tiến tới xác định chiến lược giáo dục, đổi mới về hệ thống giáo dục và hệ thống quản lý giáo dục và hệ thống quản lý giáo dục, đổi mới cơ chế giáo dục và cơ chế quản lý giáo dục, tích...

  pdf3p butmauvang 30-08-2013 168 16   Download

 • Trên cơ sở phân tích vai trò và các yếu tố cấu thành văn hóa nhà trường, bài viết đề xuất những nội dung xây dựng văn hóa nhà trường trong các cơ sở giáo dục theo phương thức giáo dục hòa nhập, gồm: Xây dựng quy chế văn hóa nhà trường theo mô hình văn hóa tích cực, tạo phong cách riêng, làm nền tảng định hướng cho mọi hoạt động chung của nhà trường cũng như công tác giáo dục hòa nhập,...

  pdf8p viartemis2711 15-10-2019 38 6   Download

 • Đến nay, sau hơn 4 năm thực hiện tự chủ giáo dục đại học theo Luật Giáo dục đại học và gần 3 năm thí điểm cơ chế tự chủ theo Nghị quyết 77/2014/NQ-CP cho thấy, hệ thống giáo dục đại học có những chuyển biến tích cực. Đa số các cơ sở giáo dục đại học đã phát huy được những thành tựu trong quá trình phát triển của mình; chủ động xây dựng chiến lược đầu tư chiều sâu, định hướng phát triển dài hạn để tạo dựng “thương hiệu”, nâng cao chất lượng đào tạo.

  pdf4p vihitachi2711 03-05-2019 24 1   Download

 • Nhằm khắc phục những tồn tại, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng Nghị định về cơ chế tự chủ của cơ sở giáo dục đại học công lập trình Chính phủ ban hành, trong đó, đề xuất nhiều nội dung mới nhằm tăng cường cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

  pdf3p vihitachi2711 03-05-2019 29 1   Download

 • Để đảm bảo triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, có hiệu quả việc đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập và để thúc đẩy phát triển lĩnh vực sự nghiệp giáo dục đại học, nâng cao chất lượng dịch vụ trong thời gian tới, cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ.

  pdf4p vihitachi2711 03-05-2019 18 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
171 tài liệu
512 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Cơ chế giáo dục
p_strCode=cochegiaoduc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2