Cục hải quan bình định

Xem 1-20 trên 192 kết quả Cục hải quan bình định
 • Tham khảo đơn - biểu mẫu 'quyết định số: 170/qđ-hqbp ban hành quy chế thực hiện quản lý rủi ro trong thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại tại cục hải quan bình phước', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p conchokon 24-09-2012 40 4   Download

 • Căn cứ Luật Hải quan ngày 29/06/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14/6/2005; Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-TCHQ ngày 04/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Tổng cục Hải quan;

  pdf12p conchokon 22-09-2012 44 3   Download

 • Tệ nạn buôn lậu, gian lận thương mại ở nước ta trong những năm gần đây diễn biến phức tạp, mang tính thời sự; có xu hướng gia tăng về quy mô, chủng loại hàng hóa, thủ đoạn ngày càng tinh vi; có nơi, có lúc trở nên nóng bỏng, quyết liệt. Buôn lậu thật sự trở thành "quốc nạn", gây trở ngại cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Thực trạng trên đã và đang là những vấn đề bức xúc của toàn xã hội.

  pdf111p vinamilkvietnam 21-08-2012 188 77   Download

 • Khái quát lý luận về việc đánh giá thành tích của nhân viên; phân tích và đánh giá hiện trạng công tác đánh giá thành tích đội ngũ nhân viên tại Cục Hải quan tỉnh Bình Định thời gian qua; đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng đánh giá thành tích nhân viên các phòng, ban tại Cục Hải quan tỉnh Bình Định.

  pdf26p bautroibinhyen24 20-04-2017 4 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA ĐỘI KIỂM TRA HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN QUẢN LÝ HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU NGOÀI KHU CÔNG NGHIỆP TRỰC THUỘC CỤC HẢI QUAN BÌNH DƯƠNG CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN BÌNH DƯƠNG

  pdf4p caytudang 20-04-2013 30 1   Download

 • Bối cảnh quốc tế và tình hình trong nước đã đặt ra những yêu cầu mới cho công tác quản lý hải quan. Để giải quyết vấn đề này Hải quan Việt Nam cần có chính sách đào tạo nguồn nhân lực và tạo ra những điều kiện thuận lợi để công chức Hải quan phát triển năng lực của mình, vừa giúp ta khai thác trực tiếp được nguồn tri thức cập nhập về tiến bộ nghiệp vụ hải quan, vừa góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia.

  pdf26p ctrl_12 09-07-2013 54 26   Download

 • Quyết định 1129/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp

  pdf8p hasang 19-08-2009 137 18   Download

 • Quyết định 1440/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 18/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp...

  pdf6p hasang 19-08-2009 81 3   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Bình Định; Công an tỉnh Cách th...

  pdf7p aa_banhda 26-12-2010 37 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN QUẢN LÝ RỦI RO TRONG THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI TẠI CỤC HẢI QUAN BÌNH PHƯỚC CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN BÌNH PHƯỚC

  pdf12p caythongxinh 20-12-2012 22 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐỘI KIỂM TRA HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN QUẢN LÝ HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU NGOÀI CỬA KHẨU TRỰC THUỘC CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH DƯƠNG TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

  pdf2p naubanh_chung 23-01-2013 25 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA ĐỘI TỔNG HỢP VÀ ĐỘI NGHIỆP VỤ THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN NINH BÌNH CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH THANH HÓA

  pdf5p oggianoel 08-01-2013 25 2   Download

 • Quyết định 815/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới công ty 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định giai đoạn 2007 - 2010

  doc2p hasang 19-08-2009 65 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG TÁC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ CỦA CỤC HẢI QUAN BÌNH PHƯỚC CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN BÌNH PHƯỚC

  pdf13p caythongxinh 24-12-2012 28 1   Download

 • Quyết định 840/QD-HQBD Quyết định về việc quy định nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của chi cục và các đội công tác thuộc chi cục hải quan cửa khẩu cảng tổng hợp Bình Dương.

  doc8p kevinle124 04-06-2014 18 0   Download

 • Nghị định 139/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

  doc18p hasang 19-08-2009 462 131   Download

 • Nghị định 71/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm

  pdf5p hasang 19-08-2009 185 72   Download

 • Quyết định 32/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nuớc, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước

  pdf13p hasang 19-08-2009 584 66   Download

 • Thông tư 18/2008/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước

  pdf6p hasang 19-08-2009 680 63   Download

 • Nghị định 52/2008/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ

  pdf11p hasang 19-08-2009 270 62   Download

Đồng bộ tài khoản