intTypePromotion=1
ADSENSE

Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc

Xem 1-20 trên 152 kết quả Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc
 • Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam (1930-1945) với các bài học chính về Đảng cộng sản Việt Nam ra đời; Cao trào CM 1930-1931 vào 1936- 1939. Vì sao nói đây là hai cuộc tổng diễn tập cho cách mạng tháng 8 1945;...

  pdf15p bienbuondiuem 24-05-2016 95 5   Download

 • Lâu nay ,tên tuổi Hồ Chí Minh đã trở nên gần gũi thân thiết đối với hàng trăm triệu người trên thế giới.Hồ Chí Minh là con người Việt Nam ưu tú điển hình của mọi thời đại.Suốt cuộc đời hoạt động,Người đã dành phần lớntâm tư và sức lực cho sự nghiệp vĩ đại là tìm racon đường cách mạng giải phóng dân tộc.Đây cũng là một trong những tư tưởng lớn của Hồ Chí Minh.

  doc19p vungocbichphuong 12-11-2010 1972 346   Download

 • Cung cấp cho sinh viên những kiến thức căn bản của tư tưởng HCM về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc. Thứ nhất là những luận giải của HCM về vấn đề dân tộc mà thực chất là vấn đề dân tộc thuộc địa và mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp. Thứ hai, HCM đưa ra những quan điểm cụ thể của mình về cuộc đấu tranh của dân tộc Việt Nam chống lại thực dân, phong kiến. Sau cùng là những ý nghĩa rút ra về tính sáng tạo, đặc sắc...

  doc20p taonemay108 11-12-2010 1062 341   Download

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc trình bày về tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc, tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc tộc, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc trong công cuộc đổi mới hiện nay nay.

  pdf17p five_12 19-03-2014 672 61   Download

 • Tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc trình bày các nội dung: những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc, ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc đối với công cuộc đổi mới hiện nay.

  doc8p quanghai87h 07-04-2014 191 31   Download

 • Bài giảng Chuyên đề: Đường lối cách mạng giải phóng dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ 1954 - 1975 nêu lên tình hình Việt Nam sau 7/1954; quá trình hoạch định đường lối và lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1954-1975. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Chính trị và những ngành có liên quan.

  ppt22p cocacola_05 02-11-2015 117 12   Download

 • Nguyễn An Ninh là một trí thức cách mạng, nhà tư tưởng, nhà hoạt động xã hội và chính trị nổi tiếng ở Việt Nam những năm đầu thế kỷ XX. Theo Nguyễn An Ninh, để thực hiện lý tưởng cách mạng phải thành lập tổ chức đảng để tập hợp quần chúng, định ra đường lối cách mạng cho nhân dân thực hiện. Ông là người đã đứng ra tập hợp, tổ chức và đào tạo một lực lượng nòng cốt để giới thiệu cho đảng chính trị của Nguyễn Ái Quốc.

  pdf8p nguyenhong1235 29-11-2018 42 4   Download

 • Bài viết trình bày quan điểm của Đảng Cộng sản Đông Dương về vai trò của phụ nữ trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân; đường lối vận động phụ nữ của Đảng Cộng sản Đông Dương; báo chí cách mạnh và truyền đơn cách mạng – một phương tiện tuyên truyền, vận động phụ nữ hiệu quả...

  pdf12p vinhsolax 14-09-2019 24 1   Download

 • Bài viết đề cập quá trình ra đời của chính quyền cách mạng ở Khánh Hòa, là kết quả của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, đánh đổ ách đô hộ của thực dân, phát xít và phong kiến. Trong bối cảnh khó khăn, vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, xây dựng chế độ mới, chính quyền cách mạng được tổ chức và hoạt động chỉ đạo, điều hành linh hoạt, phù hợp với từng giai đoạn của cuộc kháng chiến.

  pdf0p vithimphu2711 03-08-2020 13 0   Download

 • Sử dụng khái niệm nói chung, khái niệm "Cách mạng tư sản" nói riêng có ý nghĩa quan trọng trong quá trình dạy học bộ môn Lịch sử ở trường THPT. Việc sử dụng KN "CMTS" để tìm hiểu tính chất, ý nghĩa phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng vừa là một nguyên tắc thể hiện mối quan hệ biện chứng, sự tác động tương hỗ giữa LS thế giới với LS dân tộc, vừa là một biện pháp góp phần thực hiện phương châm giáo dục của Đảng: "Học đi đôi với hành", "lí luận gắn liền với thực tiễn".

  pdf8p tamynhan8 04-11-2020 10 0   Download

 • Mác và Ph. Ăngghen đã nêu ra các quan điểm cơ bản có tính chất phương pháp luận để nhận thức và giải quyết những vấn đềnguồn gốc, bản chất của vấn đề dân tộc, những quan hệ cơ bản của dân tộc, thái độ của giai cấp công nhân và đảng của nó đối với vấn đề dân tộc.

  ppt75p quan_pdq_1992 16-08-2011 430 91   Download

 • Phần 1 tài liệu Hướng dẫn học và luyện thi Lịch sử trình bày các nội dung: Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất, cuộc cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam, cuộc đấu tranh để xây dựng và bảo vệ chính quyền dân chủ nhân dân. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf141p tramnamcodon_06 11-04-2016 48 1   Download

 • Bài viết tập trung làm sáng rõ những đặc điểm nổi bật cũng như những bài học của cuộc vận động CMGPDT ở Thanh Hóa, qua đó góp phần làm rõ hơn về quy mô, tính chất, đặc điểm, đồng thời nâng cao hơn nữa tầm vóc của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam.

  pdf11p vidakota2711 02-03-2021 1 0   Download

 • Thuật ngữ Chiến tranh giành độc lập thông thường được sử dụng để miêu tả một cuộc chiến xảy ra ở một lãnh thổ đã tuyên bố độc lập. Một nhà nước trước đó giữ lãnh thổ này bằng cách gửi các lực lượng quân sự để khẳng định chủ quyền của mình hay dân cư bản địa xung đột với lực lượng chiếm giữ trước đó, một cuộc nổi loạn của những người ly khai bắt đầu. Nếu một nhà nước mới được thiết lập thành công, xung đột sau đó được biến đến như một cuộc chiến tranh...

  ppt40p mlsfync 26-04-2011 344 92   Download

 • Nội dung chương 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc thuộc bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh trình bày về tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc, tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc trong công cuộc đổi mới hiện nay.

  ppt60p phuongpham357 25-07-2014 112 29   Download

 • Chương 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc. Nội dung chính: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc. Tư tưởng Hồ Chí Minh về CM giải phóng dân tộc. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc trong công cuộc đổi mới hiện nay.

  ppt17p vungocbichphuong 12-11-2010 1484 422   Download

 • Bài giảng chương 2 trình bày các nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc, tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc trong công cuộc đổi mới hiện nay.

  ppt60p nganga_03 25-09-2015 117 33   Download

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc trình bày về tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc, tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc tộc, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc trong công cuộc đổi mới hiện nay nay.

  ppt35p lalala10 27-01-2016 99 10   Download

 • Bài viết nghiên cứu về một số cuộc đồng khởi ở cực Nam Trung Bộ từ năm 1959 đến năm 1960, ý nghĩa và tầm quan trọng của các cuộc đồng khởi này đối với công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

  pdf6p cothumenhmong 01-11-2019 8 0   Download

 • Nội dung chính của đề cương văn hóa năm 1943 gồm 5 phần ngắn gọn, là cụ thể hóa quan điểm văn hóa của Đảng, sự gắn bó vai trò văn hóa với ý nghĩa cuộc cách mạng giải phóng, đặt ra mục đích, nguyên tắc, quan hệ của cuộc cách mạng văn hóa với cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam,... Tham khảo nội dung tài liệu "Nội dung của đề cương văn hóa năm 1943" dưới đây để nắm bắt đầy đủ chi tiết.

  doc6p hanonmh 01-12-2015 508 59   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
940 lượt tải
171 tài liệu
530 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc
p_strCode=cuoccachmanggiaiphongdantoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2