intTypePromotion=3

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:35

0
76
lượt xem
7
download

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc trình bày về tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc, tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc tộc, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc trong công cuộc đổi mới hiện nay nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc

 1. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH  VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC
 2. Quan điểm của Mác,Ăngen,Lênin về vấn  đề dân tộc. • Khái niệm:Dân tộc là một vấn đề rộng lớn bao  gồm những quan hệ về chính trị,kinh tế,lãnh  thổ,pháp lý,tư tưởng và văn hóa giữa các dân  tộc,các nhóm dân tộc và bộ tộc • Dân tộc là sản phẩm của lịch sử • Mác và Ăngen đã nêu những luận điểm cơ bản có  tính phương pháp luận về vấn đề này:Nguồn  gốc,bản chất của vấn đề dân tộc,mối quan hệ cơ  bản của dân tộc  và thái độ của giai cấp công nhân  cũng như Đảng của nó đối với vấn đề này
 3. Lênin phát triển vấn đề dân tộc thành hệ thống lý  luận toàn diện, gồm các nội dung sau: Dân tộc là sản phẩm của quá trình phát  triển lâu dài của lịch sử, từ những cộng  đồng người: thị tộc, bộ lạc, bộ tộc Ở phương Tây,  Ở phương Đông, dân  dân tộc xuất hiện  tộc hình thành trước  khi chủ nghĩa tư  khi chủ nghĩa tư bản  bản được xác lập được xác lập, do tác  động của hoàn cảnh  đặc thù, đặc biệt là  qúa trình dựng nước  và giữ nước thúc đẩy. 
 4. Vấn đề dân tộc thuộc địa Khi CNTB chuyển từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang  giai đoạn ĐQCN, các nước đế quốc tiến hành xâm  lược, cướp bóc, nô dịch các nước nhược tiểu từ đó xuất hiện vấn đề dân tộc thuộc địa Sau Cách mạng Tháng  Mười Nga, phong trào giải  phóng dân tộc phát triển  mạnh, dẫn đến nhiều nước  thuộc địa trở thành quốc  gia dân tộc độc lập
 5. Các luận điểm: • Cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân về bản chất mang tính  quốc tế nhưng ban đầu phải có tính dân tộc • Giai cấp CN không thể tự giải phóng mình nếu không đồng thời  giải phóng toàn thể XH • Xóa bỏ đối kháng giai cấp=> xóa bỏ đối kháng dân tộc • Vấn đề DT trong thời kỳ đế quốc chủ nghĩa là vấn đề lớn,mang  tính quốc tế,và thực chất là vấn đề DT thuộc địa • CNĐQ và CNTB không thể giải quyết được vấn đề DT* • Vấn đề DT phải là nội dung quan trọng trong chiến lược,sách  lược của ĐCS • Hai xu hướng phát triển của vấn đề DT*
 6. Tư tưởng quan điểm của dân tộc VN về độc  lập DT và chủ quyền quốc gia • Dân tộc VN có truyền thống yêu  nước…Ra đi tìm đường cứu  nước,HCM đã mang theo tinh thần  đó,đã sớm có ý thức về độc lập  dân tộc. • HCM đã tiếp xúc với tư tưởng của  Tôn Trung Sơn:thuyết tam dân:  “Dân tộc độc lập, dân sinh hạnh  phúc, dân quyền tự do” • Cuộc đấu tranh của chống ách  thống trị hàng ngàn năm của dân 
 7. Vấn đề dân tộc trong tư tưởng  Hồ Chí Minh Vấn đề dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí  Minh không phải là vấn đề dân tộc nói  chung,mà là vấn đề Dân tộc thuộc địa Mác chống CNTB, Lêninchống  CNĐQ, Hồ Chí Minh bàn về cuộc đấu  Đấu tranh  tranh chống CNTD chống CNTD,  Thực chất  giải phóng  Hồ Chí Minh viết nhiều tác phẩm như:  của vấn  dân tộc Tâm địa thực dân, Vực thẳm thuộc địa...tố  đề dân tộc  cáo CNTD thuộc địa Lựa chọn con  Phương hướng pt của dân tộc trong bối  đường  phát  cảnh thời đại mới là CNXH triển dân tộc Hoạch định con đường phát triển của dân  tộc thuộc địa
 8. 1. Độc lập, tự do là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc. 2. Chủ nghĩa dân tộc là một 3 Luận động lực lớn ở các nước đang điểm đấu tranh giành độc lập. 3. Kết hợp nhuần nhuyễn dân tộc với giai cấp, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế.
 9. 2.1. Độc lập, tự do là quyền thiêng liêng, bất khả  xâm phạm của tất cả các dân tộc­nội dung cốt lõi  của vấn đề dân tộc thuộc địa Cách tiếp cận từ quyền con  người, tìm hiểu và tiếp cận  với “Tuyên ngôn độc lập  1776 của Mỹ” và “Tuyên  ngôn nhân quyền và dân  quyền 1791 của cách mạng  Pháp”, Hồ Chí Minh đã  khái quát và nâng cao thành  quyền dân tộc: Tất cả các  dân tộc trên thế giới sinh ra  đều có quyền bình  đẳng,dân tộc nào cũng có  quyền sống,quyền sung  sướng và quyền tự do
 10. “Cái quý nhất của người dân mất nước là  độc lập của tổ quốc,tự do của nhân dân” Dân tộc Việt Nam chịu ách đô hộ hàng ngàn năm của phong kiến  phương Bắc, hàng trăm năm của Đế quốc Pháp.Vì thế rất khát  khao độc lập tự do  
 11. Nội dung của độc lập dân tộc: 1.Độc lập, tự do là khát vọng lớn nhất của các dân tộc thuộc địa.  Độc lập hoàn toàn và thật sự trên tất cả các mặt kinh tế, chính  trị, quân sự, ngoại giao. Trong nền độc lập, mọi người đều được  ấm no, tự do, hạnh phúc. 2  Độc  lập  thật  sự  phải  gắn  với  hoà  bình  thật  sự.  “Nhân  dân  chúng tôi thành thật mong muốn hoà bình…kiên quyết chiến đấu  đến  cùng  để  bảo  vệ  những  quyền  thiêng  liêng  nhất:  toàn  vẹn  lãnh thổ cho Tổ quốc và độc lập cho đất nước”. 3 Độc lập dân tộc phải gắn liền với sự thống nhất toàn vẹn lãnh  thổ quốc gia.
 12. Tinh thần độc lập tự do được thể hiện trong suốt quá  trình hình thành tư tưởng của HCM bản yêu sách 8 điểm,  gửi đến Hội nghị hoà  bình Vécxây năm  1919, đòi các quyền  tự do, dân chủ cho  nhân dân Việt Nam  ­ Kế tiếp là thể hiện trong hàng loạt các văn kiện do Người soạn thảo: Chánh  cương vắn tắt của Đảng, Lời kêu gọi sau khi thành lập Đảng CSVN (1930) Xác định mục tiêu     1­ Đánh đổ ĐQ Pháp và bọn phong kiến chính trị của Đảng là 2­ Làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập
 13. Bác về nước chủ trì Hội nghị TW8, sau đó viết thư Kính cáo  đồng bào và chỉ rõ: ”Trong lúc này quyền lợi dân tộc giải phóng  cao hơn hết thảy” Trong thực tiễn, Bác chỉ  đạo thành lập Mặt trận  Việt minh, ra báo Việt Nam  độc lập, thảo Mười chính  sách của Việt minh 
 14. “Dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn  cũng phải kiên quyết giành cho được độc  lập!” Cách mạng Tháng 8  thắng lợi đã làm cho ý chí  đó trở thành hiện thực
 15. “…Nước Việt Nam có quyền  hưởng tự do và độc lập, và thật  sự đã thành một nước tự do và  độc lập tự do và độc lập. Toàn  thể dân tộc Việt Nam quyết đem  tất cả tinh thần và lực lượng, tính  mạng và của cải để giữ vững  quyền tự do, độc lập ấy…”  Người đọc bản Tuyên ngôn độc  lập
 16. Kháng chiến toàn quốc bùng nổ nổ Hồ Chủ Tịch ra lời kêu gọi: Hỡi đồng bào toàn quốc! Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng muốn cướp nước ta một lần nữa!
 17. Rồi Người cùng toàn dân tộc hạ quyết tâm: Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp
 18. Tóm lại: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” Là tư tưởng,  là lẽ sống, là học thuyết của Hồ Chí Minh   Đó là lý do chiến đấu,  là nguồn sức mạnh  làm nên chiến thắng  của nhân dân Việt  Nam, đồng thời cũng  là nguồn động viên  đối với các dân tộc bị  áp bức trên thế giới  
 19. 2.2. Chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn ở các nước đang đấu tranh giành độc lập Xuất phát từ vị trí Xuất phát từ của người dân truyền thống thuộc địa mất dân tộc Việt nước Nam Bác đánh giá cao sức mạnh của chủ nghĩa dân tộc theo nghĩa chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc chân chính, coi đó là một động lực lớn
 20. Do kinh tế còn lạc hậu, chưa phát triển, nên sự phân hoá giai cấp ở Đông dương chưa triệt để Xét về mặt cấu trúc kinh  tế, không  giống các xã hội phương  Tây thời  Trung cổ, cũng như thời  cận đại Vì thế, cuộc đấu tranh giai cấp không diễn ra giống như ở phương Tây

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản