intTypePromotion=1
ADSENSE

Đặc trưng của chủ nghĩa xã hội

Xem 1-20 trên 281 kết quả Đặc trưng của chủ nghĩa xã hội
 • Bài giảng "Chính trị - Bài 4: Đặc trưng và phương hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" thông tin đến các bạn những kiến thức về đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phương hướng xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

  pdf20p trinhthamhodang7 27-08-2020 36 8   Download

 • Chủ nghĩa xã hội có ba đặc trưng phổ biến. Thứ nhất, chủ nghĩa xã hội phải có lực lượng sản xuất hiện đại. Thứ hai, chủ nghĩa xã hội phải có chế độ công hữu về tư liệu sản xuất. Thứ ba, chủ nghĩa xã hội phải có sự thống trị chính trị của giai cấp công nhân hiện đại. Khi xây dựng chủ nghĩa xã hội, mỗi nước cần đặc thù hóa các đặc trưng phổ biến đó của chủ nghĩa xã hội cho phù hợp với điều kiện lịch sử - cụ thể của nước mình.

  pdf8p duaheocuctan 30-03-2018 108 0   Download

 • Giới thiệu với các bạn đọc bộ sưu tập gồm nhiều giáo án bài: Chủ nghĩa xã hội môn Giáo dục công dân 10 được soạn thảo chi tiết với nội dung đầy đủ. Bên cạnh đó chúng ta biết được chủ nghĩa xã hội là giai đoạn đầu của xã hội cộng sản chủ nghĩa, nêu được những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở nước ta và biết được tính tất yếu khách quan đi lên chủ nghĩa xã hội và đặc điểm thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Mong rằng những giáo án này sẽ giúp quý thầy cô tiết kiệm được nhiều thời gian trong quá trình soạn giáo án.

  doc10p baobong2222 01-04-2014 857 70   Download

 • Để làm rõ nhận thức mới của Đảng ta về những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội qua thực tiễn 20 năm đổi mới đất nước, tác giả bài viết đã đi từ quan niệm của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác - Lênin đến quan niệm của Đảng ta trước và trong thời kỳ đổi mới. Đặc biệt, khi phân tích và luận giải một cách có luận cứ xác đáng trên cơ sở so sánh quan điểm mà Đảng ta đã đưa ra trong “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ...

  pdf8p bengoan369 08-12-2011 171 48   Download

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 6 - Xã hội xã hội chủ nghĩa có nội dung trình bày hình thái kinh tế – xã hội cộng sản chủ nghĩa, những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội, quan niệm về xã hội xã hội chủ nghĩa và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

  ppt23p hoahue91 22-07-2014 196 33   Download

 • Nội dung bài tiểu luận trình bày tính tất yếu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, quan điểm Hồ Chí Minh về mục tiêu, động lực của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội,...

  doc43p madrid4ever77 12-08-2015 862 103   Download

 • Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được Ðại hội lần thứ VII của Ðảng thông qua năm 1991 đã nêu lên những phương hướng cho sự phát triển của đất nước ta theo con đường xã hội chủ nghĩa.

  pdf5p hoa_bachhop 26-02-2012 307 64   Download

 • Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được Ðại hội lần thứ VII của Đảng thông qua năm 1991 đã nêu lên những phương hướng cho sự phát triển của đất nước ta theo con đường xã hội chủ nghĩa

  doc4p tangbangtroi_127 20-03-2011 355 0   Download

 • Quan niệm của Marx, Engels, Lenin về đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội + Xóa bỏ từng bước chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa, thiết lập chế độ sở hữu công cộng để giải phóng cho sức sản xuất xã hội phát triển. + Có nền đại công nghiệp cơ khí với trình độ khoa học và công nghệ hiện đại có khả năng cải tạo nông nghiệp, tạo ra năng suất lao động cao hơn chủ nghĩa tư bản. + Thực hiện sản xuất có kế hoạch, tiến tới xóa bỏ sản xuất hàng hóa, trao đổi...

  doc3p saoly_92 20-09-2012 1380 94   Download

 • Tóm tắt. Bài viết nghiên cứu quan điểm của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa đặc trưng mục tiêu: “không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân” với các đặc trưng phương thức về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và con người của chủ nghĩa xã hội và khẳng định: theo quan điểm của Hồ Chí Minh, “đặc trưng mục tiêu và đặc trưng phương thức tác động qua lại một cách biện chứng, trong đó đặc trưng mục tiêu là cái quyết định, còn đặc trưng...

  doc17p thanhhoandesign 20-05-2011 201 60   Download

 • Bài viết với các nội dung: phạm vi lịch sử của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc; phạm vi xây dựng của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc; phạm vi thực tiễn của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc; phạm vi phát triển của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc...

  pdf6p kequaidan 07-10-2019 13 0   Download

 • Bài giảng Giáo dục công dân lớp 11 - Bài 8: Chủ nghĩa xã hội (Tiết 2) trình bày chủ nghĩa xã hội và những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; chủ nghĩa xã hội là giai đoạn đầu của xã hội cộng sản chủ nghĩa; những đặc trưng cơ bản của Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

  ppt18p nguyenanhtuan_qb 19-06-2020 5 0   Download

 • Nhắm giáo dục cho đảng viên nhận thức rõ Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng và dân tộc ta. Làm cho đảng viên nhận thức sâu sắc độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội chính là con đường tất yếu khách quan, phù hợp với qui luật phát triển Đất nước, phù hợp lòng dân. Đó là sự lựa chọn của Đảng, Bác Hồ và cũng chính là sự lựa chọn của nhân dân, của lịch sử. Qua đó nâng cao nhận thức, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo...

  doc15p hanhanh7 13-10-2011 1222 140   Download

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam nêu lên tính tất yếu của CNXH ở Việt Nam; quan niệm của Hồ Chí Minh về những đặc trưng bản chất của CNXH; quan niệm của Hồ Chí Minh về mục tiêu và động lực của CNXH; đặc điểm, nhiệm vụ của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; bước đi, biện pháp xây dựng CNXH. Mời các bạn tham khảo.

  pdf24p doinhugiobay_18 09-03-2016 293 64   Download

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 3 - Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam nêu lên tính tất yếu của CNXH ở Việt Nam; quan niệm của Hồ Chí Minh về những đặc trưng bản chất của CNXH; quan niệm của Hồ Chí Minh về mục tiêu và động lực của CNXH; đặc điểm, nhiệm vụ của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; bước đi, biện pháp xây dựng CNXH.

   

  ppt23p thuytrang_9 04-09-2015 255 34   Download

 • Trong bài viết này, trên cơ sở phân tích các ưu và nhược điểm của hai cách tiếp cận về chủ nghĩa xã hội, tác giả rút ra kết luận rằng cách tiếp cận từ góc độ bản chất của chủ nghĩa xã hội giúp chúng ta khắc phục được nhiều nhược điểm của cách tiếp cận theo các đặc trưng được dự báo của nó, đặc biệt là cách tiếp cận ấy không trói buộc chúng ta vào những chủ trương, biện pháp cụ thể được đề xuất trong một hoàn cảnh lịch sử cụ thể nhất định,...

  pdf112p subtraction1122 27-04-2013 106 20   Download

 • Bài giảng Giáo dục công dân lớp 11 - Bài 8: Chủ nghĩa xã hội (Tiết 1) cung cấp các kiến thức về chủ nghĩa xã hội là giai đoạn đầu của xã hội cộng sản chủ nghĩa; đặc trưng hai giai đoạn của chủ nghĩa cộng sản; những đặc trưng cơ bản của Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

  ppt18p nguyenanhtuan_qb 19-06-2020 5 0   Download

 • Với sự ra đời của chủ nghĩa Mác, chủ nghĩa xã hội đã từ những lý thuyết không tưởng trở thành một lý luận khoa học. Qúa trình thâm nhập lý luận khoa học đó vào đời sống thực tiễn đấu tranh.Xã hội là một tập thể hay một nhóm những người được phân biệt với các nhóm người khác bằng các lợi ích, mối quan hệ đặc trưng, chia sẻ cùng một thể chế và có cùng văn hóa.

  ppt67p banmaimuaha 23-04-2011 1767 357   Download

 • I-Đặc trưng cơ bản về Chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng.Có 8 nội dung đặc trưng.Là xã hội dân giàu,nước mạnh,công bằng,dân chủ,văn minh.Do nhân dân làm chủ. Có nền kinh tế phát triển cao,dựa trên LLSX hiện đại và QHSX phù hợp với trình độ phát triển LLSX.Có nền văn hoá tiên tiến,đậm đà bản sắc dân tộc.Con người được giải phóng khỏi áp bức,bất công,có cuộc sống ấm no,tự do-hạnh phúc,phát triển toàn diện.Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng,đoàn kết,tương trợ và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.Có nhà...

  ppt60p phucphamcong 09-04-2011 829 182   Download

 • Tóm tắt luận án Tiến sĩ Khoa học chính trị: Tư tưởng Hồ Chí Minh về những đặc trưng chủ nghĩa xã hội và sự vận dụng của Đảng cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới được tiến hành nghiên cứu nhằm mục đích phân tích những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về những đặc trưng chủ nghĩa xã hội, trên cơ sở đó làm sáng tỏ đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam trong việc xác lập và hoàn thiện đặc trưng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ đổi mới dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh.

  doc26p jason240197 02-11-2016 89 18   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Đặc trưng của chủ nghĩa xã hội
p_strCode=dactrungcuachunghiaxahoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2