intTypePromotion=3
ANTS

Điều tiết kinh tế xã hội

Xem 1-20 trên 412 kết quả Điều tiết kinh tế xã hội
 • Tập bài giảng "Phân tích chính sách kinh tế - xã hội" có nội dung trình bày: khái luận về chính sách kinh tế - xã hội, phân tích chính sách kinh tế - xã hội, hoạch định chính sách kinh tế - xã hội, tổ chức thực hiện và điều chỉnh chính sách kinh tế - xã hội. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  doc106p khanhnie 31-12-2016 362 130   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: “sự điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản hiện đại”', luận văn - báo cáo, khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf38p caphe_123 17-07-2013 84 14   Download

 • (NB)Báo cáo nghiên cứu, phân tích và đánh giá thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số (DTTS) dựa trên số liệu Điều tra về thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2015 nhằm xây dựng một bức tranh tổng thể về các dân tộc thiểu số Việt Nam với đầy đủ các đặc điểm kinh tế, xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục. Báo cáo cũng phân tích chi tiết hai vấn đề nổi bật của các DTTS, là giáo dục (mù chữ ở nữ giới, nhập học đúng tuổi) và tử vong ở trẻ em.

  pdf97p viapollo11 11-04-2019 29 4   Download

 • Việt Nam nói chung, Duyên hải miền Trung - Tây Nguyên nói riêng đang trong quá trình đổi mới, hướng tới phát triển toàn diện và bền vững. Trong quá trình này, văn hóa không chỉ là mục tiêu, động lực mà còn có vai trò kiểm soát, điều tiết mọi lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế - xã hội.

  pdf8p vicapital2711 02-08-2019 20 2   Download

 • Luận án với các nội dung nghiên cứu: cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu ảnh hưởng điều kiện tự nhiên môi trường và biến đổi khí hậu nước biển dâng đến tài nguyên nước dưới đất. Đặc điểm tài nguyên nước dưới đất và ảnh hưởng của các yếu tố địa lý tự nhiên, kinh tế xã hội, môi trường và biến đổi khí hậu nước biển dâng vùng Gio Linh, Quảng Trị. Đánh giá các ảnh hưởng đến nước dưới đất và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý, bảo vệ tài nguyên nước dưới đất vùng Gio Linh, Quảng Trị. Mời các bạn cùng tham khảo luận án để nắm rõ chi tiết nội dung nghiên cứu.

  pdf187p xacxuoc4321 09-07-2019 25 3   Download

 • Chủ nghĩa tư bản với tư cách là một phương thức sản xuất xã hội từ khi ra đời cho đến nay, nó đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển. Mỗ giai đoạn phát triển nó đều dựa trên nền tảng của giai đoạn trước nó, nó vừa kế thừa của giai đoạn trước, vừa là sự vươn lên hoặc phủ định lại giai đoạn trước. Trong quá trình phát triển đó ta đã thấy rằng sự can thiệp của nhà nước vào nền kinh tế là một tất yếu khách quan, vai trò của nhà nước ngày...

  pdf37p truongan 19-11-2009 346 125   Download

 • Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kết thúc thắng lợi (năm 1975), nuớc ta bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (1986) của Đảng đã mở ra một thời kỳ mới cho lịch sử dân tộc - thời kỳ đổi mới. Đại hội đã đề ra mô hình kinh tế mới ở nước ta là phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. Sau 23 năm đổi mới (1986-2009) với những thành tựu to lớn, đất nước ta...

  pdf133p bidao13 19-07-2012 149 30   Download

 • Chủ nghĩa tư bản với tư cách là một phương thức sản xuất xã hội từ khi ra đời cho đến nay nó đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển nó đều dựa trên nền tảng của giai đoạn trước nó, nó vừa thừa kế của giai đoạn trước, vừa là sự vươn lên hoặc phủ định lại giai đoạn trước. Trong quá trình phát triển đó ta đã thấy rằng sự can thiệp của nhà nước vào nền kinh tế là một tất yếu khách quan, vai trò của nhà nước ngày càng trở nên quan trọng...

  pdf45p 951847623 09-04-2012 88 29   Download

 • Trong quá trình phát triển đó ta đã thấy rằng sự can thiệp của nhà nước vào nền kinh tế là một tất yếu khách quan, vai trò của nhà nước ngày càng trở nên quan trọng. Bởi vì, xã hội mới mà chúng ta muốn xây dựng trong chủ nghĩa tư bản là một nhà nước tư sản hiện đại – phải tính đến một cách đầy đủ những đặc điểm mới về số lượng và chất lượng của sự phát triển xã hội hoặc nói rộng hơn của nền văn minh tri thức...

  pdf37p tengteng11 13-12-2011 108 27   Download

 • Chủ nghĩa tư bản với tư cách là một phương thức sản xuất xã hội từ khi ra đời cho đến nay, nó đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển. Mỗ giai đoạn phát triển nó đều dựa trên nền tảng của giai đoạn trước nó, nó vừa kế thừa của giai đoạn trước, vừa là sự vươn lên hoặc phủ định lại giai đoạn trước. Trong quá trình phát triển đó ta đã thấy rằng sự can thiệp của nhà nước vào nền kinh tế là một tất yếu khách quan, vai trò của nhà nước ngày...

  doc40p pearlymy2710 27-07-2012 102 24   Download

 • Nhiệm vụ của hệ thống điều chỉnh kinh tế của nhà nước tư sản hiện đại Như đã biết, nhiệm vụ kinh tế của nhà nước tư bản hiện đại là đièu chỉnh sự vận động của quá trình tái sản xuất tư bản chủ nghĩa, thúc dẩy, điều tiết và quản lý kinh tế xã hội. Mặt khác do nền kinh tế dựa trên cơ sở sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất, nên nhiệm vụ thúc đây nên kinh tế của nhà nước là hỗ trợvà kích thích khu vực kinh tế...

  pdf11p bichtram8510 19-05-2011 60 13   Download

 • Do tính không hiệu quả của khu vực kinh doanh của nhà nước về kinh tế kỹ thuật và kinh tế xã hội cần phải khắc phục. Tuy nhiên nhà nước tư sản hiện đại không chủ trương xóa bỏ khu vực kinh tế nhà nước mà chỉ điều chỉnh, thu hẹp duy trì doanh nghiệp nhà nước ở mức thích hợp đẻ thực hiện các chắc năng kinh tế vĩ mô. Thứ tư: mở cửa thị trường, nới lỏng sự điều tiết của nhà nước có thể dẫn đến sự hạn chế của cạnh tranh thị trường. Trong...

  pdf7p caott9 20-07-2011 60 7   Download

 • Luận án nghiên cứu với mục tiêu đề tìm ra những đặc điểm di dân ngoại tỉnh vào TP. HCM, cũng nhƣ di dân giữa các quận huyện TP. HCM trong quá trình đổi mới và ảnh hƣởng của di dân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội TP. HCM; từ đó làm cơ sở khoa học để đề ra những giải pháp thích hợp nhằm điều tiết quá trình di dân ở TP. HCM, phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội cho thành phố. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf207p longnguyentran000 27-12-2016 40 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'sự điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản hiện đại - 1', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p caott9 20-07-2011 43 4   Download

 • Thực tiễn từ 1986 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới của nhân dân ta đã và đang đạt được nhiều thành tựu cơ bản, tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước đã phát huy vai trò, hiệu lực quản lý, phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được một số hiệu quả rất quan trọng. Song trong quá trình thực thi quyền lực còn tồn tại nhiều thiếu sót, khuyết điểm cần phải khắc phục.

  pdf5p doctorstrange1 21-06-2018 17 2   Download

 • Chất lượng không khí phụ thuộc rất nhiều vào khí hậu và thời tiết. Các yếu tố tự nhiên như tốc độ gió, hướng gió, nhiệt độ, bức xạ mặt trời, độ ẩm, lượng mưa, độ mây, hơi nước trong khí quyển,... và sự tương tác giữa những yếu tố này có ảnh hưởng đáng kể đến môi trường không khí trên cả phạm vi vùng và toàn cầu. Mời các bạn tham khảo!

  pdf24p nguyentrinhminhbao 10-06-2019 12 0   Download

 • Luận án được nghiên cứu nhằm mục đích phân tích, đánh giá thực trạng những tác động của người nhập cư đến phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng, từ đó đề xuất những giải pháp điều tiết tác động của người nhập cư nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố theo hướng bền vững. Chủ thể để điều tiết tác động này là chính quyền thành phố Đà Nẵng.

  pdf178p sohucninh321 09-07-2019 10 0   Download

 • Việt Nam có khí hậu nhiệt đới gió mùa, hệ thống sông, hồ, kênh rạch phong phú và lượng mưa trung bình hàng năm tương đối lớn, từ 1.200 đến 3.000 mm. Là một trong những quốc gia có nguồn tài nguyên nước phong phú, thuộc loại cao trên thế giới và có trữ lượng nước dồi dào ở khu vực Châu Á Chính sự ưu đãi to lớn về tài nguyên thiên nhiên như vậy đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, sự phân bố rất không đều giữa các mùa trong năm và...

  doc127p toi_la_ai6689 12-09-2011 262 92   Download

 • Xã hội học và các lí thuyết (Tập 1): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Phác họa lịch sử lí thuyết xã hội học, điều kiện kinh tế xã hội trong quá trình phát triển lí thuyết xã hội học, các trào lưu tư tưởng và sự ra đời của lí thuyết xã hội học, lí thuyết xã hội học Mĩ sơ khai, phụ nữ trong xã hội học thời sơ khai,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf134p vixyliton2711 16-04-2019 24 4   Download

 • Tài chính công là 1 trong những công cụ của nhà nước nhằm thực hiện chức năng điều tiết kinh tế xã hội Có thể xem xét vai trò của tài chính công trên 2 khía cạnh: Đảm bảo duy trì sự tồn tại của bộ máy nhà nước; Điều tiết vĩ mô các hoạt động kinh tế xã hội.

  ppt28p ftu_forum 15-05-2011 1250 572   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ANTS

p_strKeyword=Điều tiết kinh tế xã hội
p_strCode=dieutietkinhtexahoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản