intTypePromotion=1
ADSENSE

Đường lối quan điểm của đảng

Xem 1-0 trên 0 kết quả Đường lối quan điểm của đảng
 • Bài viết Chủ trương hội nhập quốc tế của Đảng trong thời đại công nghiệp 4.0 và yêu cầu đặt ra đối với việc giảng dạy đường lối đối ngoại của Đảng trên cơ sở phân tích những cơ hội và thách thức của I4.0 đối với Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế, từ đó làm rõ một số quan điểm, chủ trương hội nhập quốc tế trong thời đại I4.0 và yêu cầu đặt ra đối với việc giảng dạy đường lối đối ngoại của Đảng.

  pdf3p vipriyankagandhi 27-07-2022 1 1   Download

 • Cuốn sách này được biên soạn nhằm cung cấp thêm tư liệu cho các nhà lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và giúp các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn thâm độc, nham hiểm của các thế lực thù địch. Cuốn sách bao gồm nhiều bài viết, nghiên cứu, nội dung tập trung phân tích, đấu tranh, phê phán, phủ định những quan điểm, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng đón đọc phần 1 của ebook sau đây.

  pdf246p runordie4 05-07-2022 2 2   Download

 • (BQ) Phần 1 cuốn sách "Những điều cần biết về quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo" giới thiệu tới người đọc nội dung 2 chương đầu bao gồm: Một số vấn đề cơ bản về nhà nước, quản lý hành chính nhà nước và công vụ công chức, đường lối, quan điểm của đảng và nhà nước về giáo dục và đào tạo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf51p bakerboys06 08-06-2022 13 2   Download

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục được hình thành và phát triển gắn với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, là bộ phận quan trọng trong hệ thống quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh và là một nội dung cơ bản của đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Giáo dục vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp cách mạng, phục vụ nhiệm vụ giải phóng dân tộc, cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội. Trong bài viết này, tác giả trình bày những nội dung cơ bản về Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập nền giáo dục cách mạng Việt Nam.

  pdf10p runordie2 07-06-2022 24 2   Download

 • Bài viết trình bày quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát phát triển kinh tế tư nhân. Qua đó, đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò của thành phần kinh tế này trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p atarumoroboshi 09-05-2022 28 3   Download

 • Cuốn sách được biên soạn nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở, người dân và các chức sách, tín đồ tôn giáo nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và có kỹ năng trong ứng xử, giải quyết các vấn đề về công tác tôn giáo, tín ngưỡng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân và đồng bào có đạo, tăng cường đoàn kết, đồng thuận xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

  pdf52p bakerboys01 13-04-2022 15 3   Download

 • Luận văn làm rõ sự đổi mới từng bước trong tư duy lý luận của Đảng, những thay đổi trong cơ chế chính sách đào tạo và đãi ngội trí thức của Nhà nước và quá trình bổ sung quan điểm, đường lối xây dựng đội ngũ trí thức (đổi mới nhận thức về vai trò, vị trí của trí thức, công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ trí thức trong các thời kỳ cách mạng mới).

  pdf183p badbuddy09 05-04-2022 9 1   Download

 • Mục đích của đề tài là dựa trên quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay để làm sáng tỏ các vấn đề mang tính lý luận và thực trạng pháp luật thương mại điện tử ở Việt Nam, trên cơ sở đó xác định yêu cầu và xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật thương mại điện tử ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

  pdf191p caphesuadathemchanh 29-03-2022 39 11   Download

 • Tài liệu dạy học môn Giáo dục Chính trị với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được một số nội dung khái quát về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; yêu cầu và nội dung học tập, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt.

  pdf83p caphesuadathemtieu 02-03-2022 49 2   Download

 • Một trong những vấn đề lớn, xuyên suốt trong tư tưởng kinh tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh là giải quyết mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và thực hiện công bằng xã hội. Tư tưởng đó đã trở thành quan điểm chủ đạo định hướng quá trình phát triển kinh tế, xã hội ở Việt Nam và là cơ sở để Đảng ta hoạch định đường lối, chính sách cho công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay.

  pdf5p vilouispasteur 11-03-2022 26 3   Download

 • "Đề cương môn học Giáo dục thể chất 1" có nội dung trình bày lý luận chung về công tác giáo dục thể chất; đường lối, quan điểm của đảng và nhà nước về thể dục thể thao; những vấn đề chung của lý luận giáo dục thể chất; lịch sử và quá trình phát triển môn bóng chuyền; kỹ thuật bóng chuyền; chiến thuật thi đấu bóng chuyền; những điều luật cơ bản của bóng chuyền;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf111p chenlinong_0310 23-02-2022 21 1   Download

 • Việc xây dựng Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự nhằm tiếp tục thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng về cải cách tư pháp và đổi mới tổ chức, hoạt động của Cơ quan điều tra, bảo đảm tính thống nhất và sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật, khắc phục những hạn chế, bất cập của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2006, 2009), nâng cao hiệu quả hoạt động điều tra hình sự trong tình hình mới. Tài liệu này giới thiệu những điểm mới quy định trong Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

  pdf32p cucngoainhan7 08-02-2022 23 13   Download

 • (NB) Mục tiêu của môn học là giúp các ban có thể trình bày được một số nội dung khái quát về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; yêu cầu và nội dung học tập, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt.

  pdf84p hoathachthao090 10-02-2022 27 5   Download

 • Trên cơ sở lý luận chung, những quan điểm, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Luận văn đi sâu phân tích và đánh giá thực trạng quá trình này ở tỉnh Bắc Giang; từ đó rút ra những định hướng, giải pháp cơ bản nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Bắc Giang theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong thời gian tới.

  pdf128p guitaracoustic03 11-12-2021 14 2   Download

 • Vấn đề về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc XHCN là một trong những vấn đề được nhiều học giả nghiên cứu, với rất nhiều học thuyết. Trong đó, học thuyết Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh quân đội và bảo vệ Tổ quốc XHCN mang tính cách mạng và khoa học sâu sắc. Đó là cơ sở lý luận để các Đảng Cộng sản đề ra chủ trương, đường lối chiến lược xây dựng nền quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

  pdf15p cucngoainhan5 08-12-2021 66 3   Download

 • (NB) Bài giảng Đường lối quốc quốc phòng an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam: Phần 1 gồm có 7 bài, trình bày cụ thể như sau: Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu môn học; Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;...

  pdf77p caphesuadathemhanh 03-12-2021 31 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là đánh giá được thực trạng hoạt động của công ty Bảo hiểm Bình Dương trong thời gian qua; những điểm mạnh điểm yếu so với các đối thủ cạnh tranh; đánh giá được các yếu tố môi trường kinh doanh và các hoạt động maketing đã và đang tác động đến công ty; đánh giá được thực trạng phát triển của từng loại hình bảo hiểm trong thời gian qua... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf96p closefriend05 24-10-2021 23 1   Download

 • Giáo trình Quản lý tổ chức y tế cung cấp cho người học những kiến thức như: Đại cương về quản lý y tế; Hệ thống tổ chức ngành y tế việt nam; Những quan điểm, đường lối cơ bản của đảng về công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân chiến lược chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân trong giai đoạn hiện nay;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf92p caphesuadathemduong 20-10-2021 18 2   Download

 • Giáo dục kĩ năng sống là một trong những nội dung ,nhiệm vụ quan trọng trong chương trình giáo dục hiện nay nhằm cụ thể những quan điểm, đường lối chính sách của Đảng và nhà nước về đổi mới phương pháp giáo dục trong thời kì hội nhập. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây để nắm nội dung của sáng kiến kinh nghiệm!

  pdf10p chubongungoc 23-09-2021 21 0   Download

 • Đề tài góp phần làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển hợp tác xã trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của luận văn này.

  pdf120p thewizardofoz 28-08-2021 16 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đường lối quan điểm của đảng
p_strCode=duongloiquandiemcuadang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2