intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Đường lối quan điểm của đảng

Xem 1-20 trên 396 kết quả Đường lối quan điểm của đảng
 • Bài viết Tình hình nghiên cứu về tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Tày ở vùng Đông Bắc Việt Nam hiện nay được nghiên cứu nhằm làm rõ những vấn đề nghiên cứu đã đạt được ở góc độ dân tộc học, văn hoá học…; những vẫn đề cần tiếp tục nghiên cứu ở góc độ triết học. Từ đó, góp phần cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc; đồng thời đề xuất gìn giữ, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Tày hiện nay.

  pdf7p visharma 20-10-2023 1 1   Download

 • Bài viết Bồi dưỡng kiến thức cho sinh viên trường Đại học Điện lực đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam trình bày một số vấn đề chung về dân tộc và tôn giáo; Quan điểm, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước; Âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch; Giải pháp bồi dưỡng kiến thức cho SV trường Đại học Điện lực đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam.

  pdf4p vimulcahy 02-10-2023 1 0   Download

 • Giáo trình Kinh tế chính trị (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trung cấp) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được các nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin đề cập về vấn đề kinh tế; Chỉ ra được sự vận dụng của Đảng và Nhà nước ta trong việc đề ra các quan điểm, đường lối và chính sách kinh tế trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf148p hoahogxanh01 04-10-2023 1 1   Download

 • Bài giảng Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh; quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ tổ quốc;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf81p trankora04 02-08-2023 2 2   Download

 • Ebook Hồ Chí Minh về kiều dân và kiều bào do phó giáo sư tiến sĩ Trần Trọng Đăng Đàn sưu khảo sẽ giúp bạn đọc ôn lại những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với kiều bào để từ đó nghiên cứu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người. Đối với kiều bào, quyển sách sẽ là tài liệu quý để mỗi người hiểu rõ hơn quan điểm, tư tưởng, tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó tin tưởng vào con đường phát triển đất nước do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn.

  pdf460p vithor 20-07-2023 1 1   Download

 • Bài viết dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, kết hợp chặt chẽ giữa phương pháp logic và lịch sử trong quá trình nghiên cứu các bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh liên quan đến vấn đề giáo dục, từ đó khái quát nên những luận điểm cơ bản về phương pháp giáo dục của Người, làm cơ sở lí luận cho việc vận dụng, đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy các môn Lí luận chính trị trong nhà trường quân đội hiện nay.

  pdf5p phuongnhi2320 25-07-2023 2 1   Download

 • Cuốn sách "Công an nhân dân đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, thù địch góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Những vấn đề lý luận và thực tiễn" tập hợp các bài viết của các đồng chí lãnh đạo, nhà nghiên cứu, quản lý và cán bộ, giảng viên của Học viện An ninh nhân dân. Sách được chia thành 2 phần, phần 1 là các bài viết về đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh những vấn đề lý luận.

  pdf234p besfriend10 04-07-2023 8 5   Download

 • Bài giảng "Tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay" bao gồm các nội dung chính sau đây: bối cảnh Việt Nam và quốc tế; quan điểm và những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối QPAN; quan điểm và những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối đối ngoại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt34p phuong3129 07-06-2023 8 5   Download

 • Tài liệu tham khảo "Quản lý tổ chức y tế (Dành cho đào tạo Y sĩ đa khoa)" cung cấp tới người học nội dung kiến thức như: đại cương về quản lý y tế; hệ thống tổ chức ngành Y tế Việt Nam; những quan điểm, đường lối cơ bản của Đảng về công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; Chiến lược bảo vệ sức khỏe nhân dân trong giai đoạn hiện nay;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf83p phuong3129 07-06-2023 3 2   Download

 • Cuốn sách "Sống-học tập-làm việc theo tư tưởng Hồ Chí Minh" giới thiệu các quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về những vấn đề cốt lõi của cách mạng Việt nam như tư tưởng độc lập, tự do gắn liền với thống nhất đất nước và hạnh phúc của nhân dân; tính chất tiên phong của Đảng và tư cách người đảng viên;...Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây!

  pdf284p dangnhuy09 03-04-2023 4 1   Download

 • Ebook "60 năm truyền thống lực lượng vũ trang nhân dân huyện Bác Ái năm (1946 - 2006)" trình bày những quan điểm chỉ đạo của Đảng và sự vận dụng sáng tạo về "đường lối chiến tranh nhân dân, đoàn kết dân tộc, tự lực tự cường"... cùng những gương chiến đấu, hy sinh anh dũng của các thế hệ lực lượng vũ trang huyện Bác Ái để mãi là niềm tự hào, là kinh nghiệm quý báu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.

  pdf160p tuchi222 03-04-2023 4 2   Download

 • Cuốn văn kiện tập 5 gồm 223 văn bản được sưu tầm tại Cục Lưu trữ, Văn phòng Trung ương Đảng; phòng Lưu trữ, Văn phòng Tỉnh ủy Tuyên Quang. Nội dung tập trung phản ánh giai đoạn 16 năm hợp nhất hai tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang thành tỉnh Hà Tuyên. Đây là giai đoạn hoàn cảnh lịch sử có nhiều thuận lợi mới đồng thời cũng có nhiều biến động, khó khăn của tỉnh nói riêng, của đất nước nói chung.

  pdf1220p anhnangmattroi09 28-03-2023 3 3   Download

 • Ứng phó với biến đổi khí hậu là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn, có quan hệ, tác động qua lại, quyết định sự phát triển bền vững; Là cơ sở, tiền đề cho hoạch định đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội. Vì thế, văn kiện Đại hội XIII dành nhiều quan tâm về vấn đề này và có những điểm mới so với Đại hội XII, đặc biệt là việc chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu trong tình hình mới.

  pdf9p kimtuyen05 27-03-2023 17 3   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo" trình bày các nội dung: Một số vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước; đường lối, quan điểm của Đảng và nhà nước về giáo dục và đào tạo. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf49p starandsky10 20-03-2023 7 6   Download

 • Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 là kết quả nghiên cứu công phu, nghiêm túc, có nội dung phong phú, tập trung làm rõ các vấn đề cơ bản về quan điểm, đường lối, chiến lược của cách mạng nước ta. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf196p baphap09 24-02-2023 4 3   Download

 • Giáo trình Kỹ thuật điện (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng) được ban hành kèm theo quyết định số 546 ngày 11 tháng 8 năm 2020. Sau khi hoàn tất môn học này, học viên có năng lực: vận dụng các phương pháp phân tích, biến đổi mạch để giải các bài toán về mạch điện hợp lý; vận dụng phù hợp các định lý các phép biến đổi tương đương để giải các mạch điện phức tạp; giải thích một số ứng dụng đặc trưng theo quan điểm của kỹ thuật điện;...

  pdf154p damtuyetha 30-01-2023 6 4   Download

 • Bài viết "Từ nghệ thuật giành thắng lợi từng bước đi đến thắng lợi hoàn toàn theo quan điểm của Hồ Chí Minh trong tiến trình cách mạng Việt Nam" dựa trên cơ sở lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về con đường phát triển của cách mạng Việt Nam để làm rõ nghệ thuật lãnh đạo cách mạng từ thắng lợi từng bước đến thắng lợi hoàn toàn trong tiến trình cách mạng Việt Nam theo quan điểm của Hồ Chí Minh.

  pdf9p lieuyeuyeu18 23-12-2022 12 2   Download

 • Giáo trình "Chính trị (Trình độ: Trung cấp nghề)" được biên soạn nhằm giúp các em sinh viên trình bày được một số nội dung khái quát về chủ nghĩa Mác-Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Quan điểm, đường lối của Đảng; Chính sách, pháp luật của Nhà nước;... Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình.

  pdf84p phuongthu205 25-12-2022 22 3   Download

 • Bài giảng "Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc" nhằm giúp các em sinh viên nắm chắc tính chất, đặc điểm, quan điểm của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, làm cơ sở nghiên cứu nắm vững quan điểm chỉ đạo của Đảng trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

  pdf25p hoahuongduong205 02-12-2022 18 5   Download

 • Bài viết Quan điểm bảo vệ môi trường từ tư tưởng Hồ Chí Minh đến đường lối Đại hội XIII của Đảng trình bày quan điểm bảo vệ môi trường trong tư tưởng Hồ Chí Minh; Quan điểm bảo vệ môi trường trong đường lối Đại hội XIII của Đảng.

  pdf8p viwmotors 02-12-2022 15 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đường lối quan điểm của đảng
p_strCode=duongloiquandiemcuadang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2