Kế hoạch cải cách hành chính

Xem 1-20 trên 143 kết quả Kế hoạch cải cách hành chính
 • Nói về chương trình cải cách hành chính, tìm hiểu về cải cách hành chính, thực trạng, nguyên nhân và giải pháp. Cải cách hành chính là những thay đổi được thiết kế có chủ định nhằm cải tiến một cách cơ bản các khâu trong hoạt động quản lý của bộ máy Nhà nước: Lập kế hoạch, định thể chế, tổ chức, công tác cán bộ, tài chính chỉ huy phối hợp; Kiểm tra; thông tin và đánh giá.

  doc26p anhvu 19-03-2009 5894 1120   Download

 • Cải cách hành chính là những thay đổi được thiết kế có chủ định nhằm cải tiến một cách cơ bản các khâu trong hoạt động quản lý của bộ máy Nhà nước: Lập kế hoạch, định thể chế, tổ chức, công tác cán bộ, tài chính chỉ huy phối hợp; Kiểm tra; thông tin và đánh giá. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Bài tiểu luận: Cải cách hành chính".

  doc24p quangvinhhsphg 05-03-2016 108 47   Download

 • ày nay, trước xu thế toàn cầu hoá kinh tế và văn hoá, cải cách hành chính trở thành một trào lưu, là một nhu cầu tự thân, nỗ lực của hầu hết các quốc gia trên thế giới, nhằm xây dựng một nền hành chính nhà nước hiện đại, năng động, hiệu quả, giảm phiền hà, một nền hành chính lấy đối tượng phục vụ làm tôn chỉ, mục đích chủ yếu,để từđó xây dựng, phát triển vàhoàn thiện nền hành chính.

  pdf163p lanlan38 01-04-2013 71 27   Download

 • Cải cách hành chính là sự tác động có kế hoạch lên toàn bộ hay một bộ phận của hệ thống hành chính, làm cho hoạt động của nó có hiệu lực, hiệu quả, năng suất và chất lượng cao. A. Đặt vấn đề : Đảng và nhà nước ta với những đường lối, chính sách đúng đắn đã đưa dân tộc Việt Nam vượt qua được những khó khăn trước mắt cũng như lâu dài.

  doc10p phuongbui_90 20-05-2013 61 20   Download

 • Cải cách tổ chức bộ máy nhà nước là một trong bốn nội dung chủ yếu của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010. Việc đánh giá tổng kết 10 năm thực hiện cải cách tổ chức bộ máy nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 và phương hướng cải cách giai đoạn 2011-2020 theo những nội dung chủ yếu sau:

  pdf142p lanlan38 02-04-2013 48 15   Download

 • công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2012 tỉnh Sóc Trăng cần thực hiện một cách tích cực , đồng bộ và hiệu quả hơn nữa phải thực sự thực hiện được bước chuyển cơ bản theo hường

  pdf11p yenhoangbank321 26-06-2013 31 8   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2013 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

  pdf12p naubanh_chung 23-01-2013 20 3   Download

 • Mục đích của dự án "Hỗ trợ cải cách hành chính tại thành phố Hồ Chí Minh 2007-2011" nhằm tăng cường năng lực cho chính quyền thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) trong công tác lập kế hoạch và quản lý để đạt được sự tăng trưởng kinh tế xã hội mang tính công bằng và có sự tham gia của người dân và sự phát triển bền vững về môi trường.

  pdf42p pechi1412 25-11-2015 21 3   Download

 • Kế hoạch 34/KH-UBND về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Nam Định năm 2013. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ nội dung trong quyết định này.

  pdf4p thanhpham11 12-03-2014 23 0   Download

 • Quyết định số: 3198/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính của Bộ Tư pháp năm 2014; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf4p huyen06281982 21-10-2015 12 0   Download

 • Quyết định số: 826/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính của Bộ Tư pháp năm 2013; căn cứ Nghị định số 93/20/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf4p huyen06281982 21-10-2015 15 0   Download

 • Quyết định Số 78/QĐ-BGDĐT ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP, căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP, căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP, căn cứ Chỉ thị 07/CT-TTg.

  pdf1p pechi1412 23-11-2015 9 0   Download

 • Quyết định số: 737/QĐ-UBDT năm 2016 ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Ủy ban Dân tộc.

  pdf16p maiyeumaiyeu28 11-01-2017 4 0   Download

 • Quyết định số: 1367/QĐ-BXD năm 2016 ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Bộ Xây dựng.

  pdf22p maiyeumaiyeu28 11-01-2017 10 0   Download

 • Quyết định số 4532/QĐ-UBND ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2018. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  doc14p trangan_123 03-03-2018 0 0   Download

 • Quyết định số 2855/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính năm 2018. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc19p trangan_123 03-03-2018 0 0   Download

 • Quyết định số 64/2018/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2018. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  doc11p mattroibecon_06 07-04-2018 0 0   Download

 • Quyết định số 2180/QĐ-UBND ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh Cà Mau. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

  doc11p mattroibecon_06 07-04-2018 0 0   Download

 • Quyết định số 2820/QĐ-UBND ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2018. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  doc15p mattroibecon_06 07-04-2018 0 0   Download

 • Quyết định số 3320/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2018. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

  doc22p mattroibecon_06 07-04-2018 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản