intTypePromotion=1
ADSENSE

Kết quả đo pH

Xem 1-0 trên 0 kết quả Kết quả đo pH
 • Tập 11 của bộ "Toàn tập C.Mác và Ph.Ăng-ghen" bao gồm các tác phẩm của hai nhà kinh điển viết trong thời gian từ tháng Giêng 1855 đến tháng Tư 1856. Trong tập này, hai ông tiếp tục đi sâu phân tích và lý giải nguyên nhân của sự bùng nổ và thực chất của cuộc Chiến tranh Crưm (lúc này đang đi vào giai đoạn kết thúc) cũng như tác động của nó đối với thế giới.

  pdf487p vuhuyennhi 02-08-2022 0 0   Download

 • Tập 26 của bộ "Toàn tập C.Mác và Ph. Ăng-ghen" bao gồm tác phẩm "Các học thuyết về giá trị thặng dư" của C.Mác, viết trong thời gian từ tháng Giêng 1862 đến tháng Bảy 1863. Nó là một bộ phận cấu thành - và là bộ phận dài nhất - của bản thảo kinh tế lớn năm 1861 - 1863 của ông, nhan đề "Góp phần phê phán khoa kinh tế chính trị" tức là bộ "Tư bản". Tác phẩm này cũng thường được coi là tập IV, tập kết thúc của bộ "Tư bản". Vì tác phẩm quá dày nên tập 26 của bộ sách toàn tập sẽ gồm 3 phần, phần 1 này trình bày những nội dung về khoa kinh tế chính trị trước Ri-các-đô.

  pdf328p vuhuyennhi 02-08-2022 0 0   Download

 • Tập 26 của bộ "Toàn tập C.Mác và Ph. Ăng-ghen" bao gồm tác phẩm "Các học thuyết về giá trị thặng dư" của C.Mác, viết trong thời gian từ tháng Giêng 1862 đến tháng Bảy 1863. Nó là một bộ phận cấu thành - và là bộ phận dài nhất - của bản thảo kinh tế lớn năm 1861 - 1863 của ông, nhan đề "Góp phần phê phán khoa kinh tế chính trị" tức là bộ "Tư bản". Tác phẩm này cũng thường được coi là tập IV, tập kết thúc của bộ "Tư bản". Vì tác phẩm quá dày nên tập 26 của bộ sách toàn tập sẽ gồm 3 phần, phần 2 này trình bày các chương VIII-XVIII của bộ "Tư bản" về Ri-các-đô.

  pdf472p vuhuyennhi 02-08-2022 0 0   Download

 • Tập 26 của bộ "Toàn tập C.Mác và Ph. Ăng-ghen" bao gồm tác phẩm "Các học thuyết về giá trị thặng dư" của C.Mác, viết trong thời gian từ tháng Giêng 1862 đến tháng Bảy 1863. Nó là một bộ phận cấu thành - và là bộ phận dài nhất - của bản thảo kinh tế lớn năm 1861 - 1863 của ông, nhan đề "Góp phần phê phán khoa kinh tế chính trị" tức là bộ "Tư bản". Tác phẩm này cũng thường được coi là tập IV, tập kết thúc của bộ "Tư bản". Vì tác phẩm quá dày nên tập 26 của bộ sách toàn tập sẽ gồm 3 phần, phần 3 này trình bày những nội dung về các nhà kinh tế học sau Ri-các-đô.

  pdf437p vuhuyennhi 02-08-2022 0 0   Download

 • Phần 2 của tập 46 năm trong bộ "Toàn tập C.Mác và Ph.Ăng-ghen" bao gồm các bản thảo kinh tế những năm 1857-1859: phê phán khoa kinh tế chính trị; quá trình lưu thông của tư bản; các học thuyết tư sản về giá trị thặng dư và lợi nhuận; tuần hoàn và chu chuyển của tư bản; tư bản cố định và tư bản lưu động; tư bản với tính cách là nguồn mang lại những kết quả (lợi tức, lợi nhuận chi phí sản xuất v.v);... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf555p vuhuyennhi 02-08-2022 0 0   Download

 • Bài viết Thử nghiệm quá trình phân hủy bùn thải từ trạm xử lý nước thải đô thị trong điều kiện hiếu khí có phối trộn giá thể trình bày kết quả đánh giá quá trình phân hủy bùn thải từ trạm xử lý nước thải đô thị trong điều kiện hiếu khí có phối trộn giá thể là vụn gỗ tuyết tùng. Các yếu tố nhiệt độ, độ ẩm và pH được theo dõi trong suốt thời gian thí nghiệm để kiểm tra sự ảnh hưởng đến hiệu quả quá trình.

  pdf5p visherylsandber 04-07-2022 5 1   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả của việc trồng điên điển mấu (Sesbania rostrata L.) vào mùa lũ để cải thiện độ phì đất canh tác lúa trong đê tại huyện Tri Tôn - tỉnh An Giang. Kết quả nghiên cứu cho thấy, cả chỉ tiêu pH, CHC, có xu hướng gia tăng từ vụ Hè u sang vụ Đông Xuân ở cả hai mô hình “lúa + ngập + lúa” và “lúa + ngập - điên điển + lúa”.

  pdf6p viabigailjohnson 10-06-2022 32 1   Download

 • Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu hấp phụ NH4 + trong nước bằng zeolite thương mại. Các yếu tố chính ảnh hưởng đến quá trình hấp phụ đã được nghiên cứu, đó là pH, thời gian tiếp xúc và nồng độ đầu vào của NH4+ .

  pdf9p vimarissamayer 02-06-2022 18 1   Download

 • Trên cơ sở dữ liệu quan trắc nước mặt thành phố Quy Nhơn, nghiên cứu sử dụng phương pháp WQI tính toán cho các thông số pH, DO, BOD5, COD, N-NH4, N-NO3, P-PO4, tổng Coliform tại 14 vị trí lấy mẫu. Kết quả chỉ ra rằng, từ năm 2015 đến 2020 chỉ số tổng hợp WQI dao động lớn, trong khoảng 25 - 99. Giá trị WQI có sự thay đổi theo lưu vực sông Hà Thanh, giảm dần về phía cửa sông và sau đó tăng dần khi ra đầm Thị Nại; trong đó, có thời điểm tại một số vị trí WQI chỉ ở mức “kém”, ứng với mức chất lượng nước màu da cam.

  pdf11p viindranooyi 04-05-2022 32 2   Download

 • Đề tài nghiên cứu xử lý Cr, Ni trong nước thải xi mạ với vật liệu hấp phụ được chế tạo từ vỏ trấu hoạt hoá bằng H2SO4 ở quy mô phòng thí nghiệm. Kết quả nghiên cứu cho thấy hiệu quả hấp phụ đạt cao nhất đối với Cr là 82,8% và 90,7% đối với Ni ở các điều kiện vận hành nồng độ Cr, Ni đầu vào lần lượt là 35,73 mg/L và 54,27 mg/L, pH 6, thời gian hấp phụ tối ưu 60 phút và liều lượng chất hấp phụ là 3 g/50 mL. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p linyanjun_2408 23-04-2022 20 2   Download

 • Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá khả năng hấp phụ chất nhuộm màu DB22 trong dung dịch nước của zeolite. Kết quả nghiên cứu cho thấy, quá trình hấp phụ chất nhuộm màu của zeolite phụ thuộc vào pH dung dịch, thời gian hấp phụ và nồng độ ban đầu của DB22.

  pdf8p vikissinger 03-03-2022 9 0   Download

 • Trong nghiên cứu này, Cellulose acetate được tổng hợp bã mía và kết hợp với Zeolite để tạo thành sợi Cellulose acetate/Zeolite (CA/Ze) nhằm nghiên cứu khả năng hấp phụ kim loại nặng. Kết quả nghiên cứu cho thấy sợi CA/Ze có khả năng trao đổi ion của các kim loại nặng trong nước, đối với ion kim loại Pb2+ thì hiệu suất lên đến 98.90% trong điều kiện tối ưu là pH = 5; thời gian xử lý 150 phút, nồng độ đầu vào là 25 mg/L và khối lượng sợi cần dùng là 0.3 g.

  pdf5p viclerkmaxwel 16-02-2022 17 0   Download

 • Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng của enzyme pectinase đến hiệu suất thu hồi dịch quả mơ được quan tâm trong nghiên cứu này. Kết quả nghiên cứu đạt được lượng enzyme bổ sung là 0.2%, thời gian 120 phút, nhiệt độ 500C, pH = 4.5 đạt hiệu suất thu hồi dịch quả cao nhất.

  pdf11p trollhunters 10-01-2022 4 0   Download

 • Nghiên cứu khảo sát ảnh hưởng của nồng độ, thời gian, nhiệt độ và pH hoạt động của enzyme pectinase để thu được lượng dịch quả bình bát cao nhất, khảo sát tỷ lệ nước và syrup bổ sung. Kết quả cho thấy nồng độ enzyme pectinase 0.1%, thời gian 90 phút xử lý ở 50OC với pH 4.5 cho hiệu suất thu hồi dịch quả cao 83.33% và dễ tách thịt quả ra khỏi hạt.

  pdf12p trollhunters 10-01-2022 7 0   Download

 • Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của silic hòa tan đến sự kết tủa và keo tụ oxit sắt thông qua: xác định điện tích bề mặt, độ truyền qua, khả năng hấp phụ là các tham số quan trọng nhất được sử dụng để đánh giá ảnh hưởng của silic hòa tan lên tính chất tích điện và tương quan với sự ổn định keo của oxit sắt. Tìm ra khoảng pH tối ưu cho sự kết tủa và keo tụ oxit sắt khi có mặt của silic hòa tan với nồng độ phù hợp nhằm giúp phát triển các kỹ thuật hiệu quả để xử lý nước thải mỏ Minh Quang giàu oxit sắt.

  pdf73p guitaracoustic07 01-01-2022 7 1   Download

 • Bài viết trình bày: Dược chất phóng xạ(DCPX) 18F-FDG dùng trong chẩn đoán hình ảnh bằng kỹ thuật PET, PET/CT. Theo tiêu chuẩn của dược điển Anh (BP), Mĩ (USP), Châu Âu (Ph.Eur)…. hàm lượng dung môi dư Acetonitrile (ACN) trong DCPX 18F-FDG không vượt quá 0,41mg/mL. Để đảm bảo kết quả phân tích đạt độ chính xác cao, thiết bị sắc ký khí cần kiểm tra độ lặp lại trước khi tiến hành xây dựng đường chuẩn và đo mẫu.

  pdf4p viwilliamleiding 09-12-2021 19 0   Download

 • Nghiên cứu này dựa trên chương trình tập huấn gốc của Anna Lau, thử nghiệm trên nhiều nhóm PH nhỏ, được đo cùng các thang đo trên 3 lần, mỗi lần cách nhau 3 tháng. Các thang đo được sử dụng là CBCL (child behavior checklist), CRPBI (Child’s Report of Parental Behavior), PSS (Parental Stress Scale), PICS (Parent Child Interaction System). Kết quả cho thấy kỹ năng làm cha mẹ tích cực có ảnh hưởng tốt đến sự thay đổi hành vi của trẻ.

  pdf13p mudbound 06-12-2021 9 1   Download

 • Nghiên cứu trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hấp phụ Zn2+ của n-HAp/ChS đã được khảo sát: thời gian hấp phụ, pH dung dịch, nồng độ Zn2+ ban đầu, khối lượng n-HAp/ChS. Hiệu suất loại bỏ Zn2+ của n-HAp/ChS đạt 96,30 % và dung lượng hấp phụ đạt 19,26 mg/g ở điều kiện tối ưu. Kết quả nghiên cứu này cho thấy triển vọng ứng dụng bột n-HAp/ChS xử lý ion Zn2+ trong nước. Phương pháp xử lý này hiệu quả, đồng thời an toàn với sức khỏe con người.

  pdf8p mudbound 06-12-2021 9 0   Download

 • Nghiên cứu này trình bày ảnh hưởng của tỷ lệ luân hồi khí thải tới thời điểm bắt đầu cháy của động cơ cháy do nén hỗn hợp đồng nhất (HCCI - Homogeneous compression charge ignition), kết quả như sau: tại chế độ tốc độ 1200 ÷ 2400vg/ph, 50% tải, tỷ lệ luân hồi nhỏ hơn 30% động cơ HCCI làm việc ổn định, tăng dần tỷ lệ luân hồi thời điểm bắt đầu cháy của động cơ muộn dần; không nên luân hồi quá 30%, tại chế độ tốc độ lớn hơn 2400vg/ph động cơ HCCI xuất hiện cháy “kích nổ”.

  pdf8p vilarrypage 21-11-2021 23 0   Download

 • Đề tài nghiên cứu điều chế gel nhũ tương diclofenac natri nhằm xây dựng công thức gel nhũ tương chứa diclofenac natri dùng trên da dựa trên các chỉ tiêu về cảm quan, độ đồng nhất, độ dàn mỏng, độ nhớt, pH và định lượng hàm lượng hoạt chất. Kết quả thu được với công thức gel nhũ tương chứa 1% diclofenac natri cùng với tỷ lệ các tá dược Carbopol 940, propylen glycol, isopropyl alcohol lần lượt là 1%, 15%, 10% đạt các chỉ tiêu đề ra.

  pdf6p vibigates 31-10-2021 65 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1301 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Kết quả đo pH
p_strCode=ketquadoph

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2