Kiểm soát chiến lược

Xem 1-20 trên 440 kết quả Kiểm soát chiến lược
 • Chương 6 Triển khai thực hiện và kiểm soát chiến lược trong Bài giảng Quản trị chiến lược nhằm trình bày các nội dung chính: xác định mục tiêu hàng năm, lập kế hoạch kinh doanh, phân bổ nguồn lực, thiết kế cơ cấu tổ chức, kiểm soát chiến lược.

  pdf37p canon_12 28-03-2014 106 25   Download

 • Nội dung chính của chương 10 Tổ chức thực hiện và kiểm soát chiến lược trong Quản trị chiến lược nhằm tìm hiểu cách thức cấu trúc tổ chức và làm cho nó tương thích với chiến lược kinh doanh đã lựa chọn. Làm rõ nội dung các bước triển khai thực hiện chiến lược kinh doanh và nắm được qui trình kiểm soát và điều chỉnh chiến lược.

  pdf27p vespa_12 14-04-2014 56 17   Download

 • Nội dung của chương 6 Triển khai thực hiện và kiểm soát chiến lược nằm trong bộ bài giảng Quản trị chiến lược trình bày về xác định mục tiêu hàng năm, phân bổ nguồn lực, thiết kế cơ cấu tổ chức, kiểm soát chiến lược. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học kiểm soát chiến lược nhanh.

  pdf34p vespa_12 14-04-2014 59 15   Download

 • Chương 10 Tổ chức thực hiện và kiểm soát chiến lược, mục tiêu nghiên cứu chương này nhằm: Tìm hiểu cách thức cấu trúc tổ chức và làm cho nó tương thích với chiến lược kinh doanh đã lựa chọn, làm rõ nội dung các bước triển khai thực hiện chiến lược kinh doanh, nắm được qui trình kiểm soát và điều chỉnh chiến lược.

  pdf27p vanthanhthiennu22 22-05-2014 37 11   Download

 • Mục tiêu của chương 10 Kiểm soát chiến lược nằm trong bài giảng quản trị chiến lược nhằm trình bày về qui trình để thực hiện kiểm soát chiến lược, biết các loại hình kiểm soát chiến lược và biết cách thiết lập tiêu chí để kiểm soát chiến lược.

  pdf17p orange_12 03-06-2014 38 11   Download

 • Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 6: Nhận thức và phản ứng chiến lược. Chương này trình bày những nội dung cụ thể sau đây: Các hình thức kiểm soát chiến lược, quy trình kiểm soát chiến lược, nhận thức và phản ứng của nhà quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt22p nhanmotchut_5 01-11-2016 19 7   Download

 • Chương 6 Triển khai thực hiện và kiểm soát chiến lược thuộc bài giảng quản trị chiến lược, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: xác định mục tiêu hàng năm, phân bổ nguồn lực, thiết kế cơ cấu tổ chức, kiểm soát chiến lược.

  pdf34p holoesinin 12-06-2014 26 5   Download

 • Tiểu luận này cung cấp một phân tích sơ bộ về các chiến lược cấp kinh doanh, thực hiện chiến lược và kiểm soát chiến lược cấp kinh doanh.

  pdf20p minhhuy 14-03-2009 991 130   Download

 • Đánh giá chiến lược là quá trình đo lường và lượng giá các kết quả CL, thực thi những hành động điều chỉnh để đảm bảo thực hiện các mục tiêu CL và đáp ứng với những điều kiện thay đổi của môi trường. Mục đích của Đánh giá CL bao gồm: ü Phát hiện những cơ hội mới và né tránh các đe dọa. üDuy trì kết quả phù hợp với mong muốn của nhà QT. üGiải quyết các vấn đề tồn tại....

  pdf9p meodentinhnghich 18-06-2011 407 110   Download

 • Chương 6 Các phương án chiến lược của doanh nghiệp trong bài giảng Quản trị chiến lược nhằm trình bày về khái niệm chiến lược cấp doanh nghiệp, các yếu tố ảnh hưởng và phân loại chiến lược cấp doanh nghiệp, chiến lược tăng trưởng, chiến lược tăng trưởng hướng nội.

  pdf62p wave_12 07-04-2014 144 36   Download

 • Chương 3 Chiến lược cạnh tranh thuộc bài giảng Quản trị chiến lược, sẽ trình bày kiến thức về cách lựa chọn chiến lược cạnh tranh, đưa ra chiến lược cấp công ty, nêu việc lập kế hoạch và lợi ích của nó,...Trong chương học này sẽ giúp các bạn nắm được kiến thức về chiến lược cạnh tranh cũng như hỗ trợ kiến thức học quản trị chiến lược được tốt hơn.

  ppt62p minhquanmq 28-03-2014 97 35   Download

 • Quản trị chiến lược: Là tập hợp các quyết định và hành động quản trị có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh dài hạn của DN. Nó bao gồm tất cả các chức năng quản trị cơ bản: lập kế hoạch, tổ chức, triển khai và kiểm soát chiến lược.

  ppt31p and_12 14-08-2013 118 26   Download

 • Bài 7: Tổ chức thực thi và đánh giá chiến lược, mục tiêu bài học này giúp người học có thể: Giải thích tại sao giai đoạn thực thi chiến lược khó khăn hơn rất nhiều so với hoạch định chiến lược; Thiết lập hệ thống các mục tiêu chiến lược hàng năm của doanh nghiệp và xây dựng các chính sách thực thi chiến lược của doanh nghiệp; Điều chỉnh cấu trúc tổ chức thực thi chiến lược; Nắm được bản chất của kiểm soát chiến lược vận dụng bảng điểm câ...

  pdf24p canhdangxuan 03-04-2014 55 24   Download

 • Nhiệm vụ của doanh nghiệp. Hoạt động marketing của doanh nghiệp có định hướng theo thị trường hay không, và mức độ khả thi của nhiệm vụ đó. Mục tiêu marketing và các chỉ tiêu. Những mục tiêu và chỉ tiêu marketing làm cơ sở cho việc hoạch định kế hoạch marketing và đo lường kết quả. Mức độ phù hợp của các mục tiêu marketing với vị trí cạnh tranh, nguồn lực và cơ hội của doanh nghiệp...

  pdf27p muaxuan_102 27-01-2013 54 11   Download

 • Nội dung chính trong Bài giảng Quản lý chiến lược: Chương 8 Kiểm soát, đánh giá và điều chỉnh chiến lược nhằm trình bày về yếu tố môi trường và quản lý chiến lược, quá trình đánh giá chiến lược. Những đặc tính của hệ thống đánh giá có hiệu quả.

  pdf38p sms_12 07-05-2014 42 7   Download

 • Bài giảng "Quản trị sản phẩm - Chương 8: Phân tích hiệu quả trong quản trị sản phẩm" cung cấp cho người học các kiến thức: Tại sao cần đánh giá hiệu quả, đánh giá hiệu quả của cái gì, các công cụ đánh giá, đánh giá hiệu quả ngân sách marketing, hoạt động kiểm soát chiến lược sản phẩm.

  pdf47p bautroibinhyen11 03-01-2017 15 7   Download

 • Luận văn có kết cấu gồm 4 chương. Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về Quản trị chiến lược của Ngân hàng Thương mại. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Thực trạng quản trị chiến lược của Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương. Chương 4: Giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện quản trị chiến lược tại Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương.

  pdf15p truongtien_05 28-03-2018 2 1   Download

 • Phân tích SWOT trong việc hình thành chiến lược kinh doanh SWOT trong doanh nghiệp Phân tích SWOT là một trong 5 bước hình thành chiến lược kinh doanh của một doanh nghiệp bao gồm: xác lập tôn chỉ của doanh nghiệp, phân tích SWOT, xác định mục tiêu chiến lược, hình thành các mục tiêu và kế hoạch chiến lược, xác định cơ chế kiểm soát chiến lược.

  pdf4p thanh_trieu 30-12-2009 510 350   Download

 • Mục tiêu hàng năm: Là quá trình cụ thể hoá mục tiêu chiến lưược: phân chia mục tiêu tổng quát thành mục tiêu bộ phận đưược giao cho các bộ phận chức năng và đơn vị trực thuộc thưường được xác định bằng các chỉ tiêu định lưượng,ư lợi nhuận,thị phần, mức tăng trưưởng

  ppt37p home_12 12-08-2013 41 8   Download

 • Bài giảng Kiểm toán 1 chương 4: Chuẩn bị kiểm toán trình bày nội dung về các giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán, hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ, đánh giá rủi ro và xác định mức trọng yếu, đánh giá rủi ro kiểm toán, mô hình rủi ro kiểm toán, chiến lược kiểm toán. Tài liệu này có ích cho quá trình học tập và giảng dạy mời các bạn tham khảo.

  pdf9p lehanhtuyet 19-07-2014 43 7   Download

Đồng bộ tài khoản