Lớp (class)

Xem 1-20 trên 282 kết quả Lớp (class)
 • Trong bài giảng này giới thiệu về biểu đồ lớp (Class Diagrams) trong lập trình hướng đối tượng. Thông qua bài giảng này người học sẽ biết được biểu đồ lớp là gì, các phần tử của biểu đồ lớp, lớp, biểu diễn lớp trong UML, đặc tả thuộc tính lớp,...và các nội dung khác.

  pdf29p namthangtinhlang_03 23-11-2015 122 40   Download

 • Là sơ đồ đưa ra những hình ảnh về quan hệ cấu trúc và những ứng xử về chức năng của các lớp.Một lớp là một sự trừu tượng trong đó nó: Nhấn mạnh đến đặc tính chung,bỏ qua những đặc tính riêng biệt. Một đối tượng là một thể hiện của một lớp.Class được trình bày bởi hình chữ nhật có hiển thị class name và có lựa chọn hiển thị tên của các phương thức(operations) và thuộc tính(attributes)....

  ppt27p thienthanoze 12-11-2012 588 93   Download

 • Đối tượng (Object): vật,người,… cụ thể, Đối tượng = Properties + Methods, Lớp (class): Mô hình (template) mô tả cho 1 nhóm đối tượng. Đối tượng là 1 hiện hữu, thực thể (instance) của class. Một lớp có thể là lớp con (derived class lớp dẫn xuất, lớp thừa kế, lớp mở rộng- extend) của 1 lớp khác. Quan hệ cha-con Class Hierarchy- Phân cấp các class:Cấu trúc 1 lớp cùng các lớp con của nó (tree).

  ppt61p ruac0ndangy3u 16-11-2010 243 68   Download

 • Class là cơ sở của C++ cho lập trình hướng đối tượng. Class là đơn vị đóng gói cơ bản, nó cung cấp cơ chế để tạo đối tượng. Class định nghĩa một kiểu dữ liệu mới đặc tả một đối tượng. Class bao gồm data và code thực thi data đó, vì vậy class liên kết data với code.

  pdf29p sakuraphuong 04-06-2013 40 5   Download

 • Bài giảng C# và môi trường Donet - Bài 5 "Lớp và phương thức" gồm có những nội dung trình bày sau: Các đặc điểm của lập trình hướng đối tượng, khái niệm lớp và cách khai báo lớp (class), khái niệm đối tượng và cách khởi tạo đối tượng (object), constructor (hàm tạo), constructor mặc định, static constructor, con trỏ this.

  ppt22p hihihaha5 27-12-2016 15 4   Download

 • 1. Nam is tall. Hung is taller. Hung ............................................................................................... 2. Let's go camping in Suoi Mo. Why .................................................................................................? 3. How much is a bottle of cooking oil? How much does...............................................................................? 4. Nga usually walks to school. Nga ................................................................................................ 5. No body in my class is fatter than Hoang.

  doc5p doanthuylinh179 01-04-2013 454 176   Download

 • I. Khoanh tròn vào từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại. 1. A. thousand B. house C. about D. souvenir 2. A. cheap B. wear C. eat D. teacher 3. A. type B. family C. diary D. pretty 4. A. rack B. calendar C. teenager D. calculator 5. A. empty B. expensive C. terrible D. pretty. 6. A. stopped B. finished C. watched D. visited. 7. A. classes B. lakes C. cages D. houses 8. A. coach B. globe C. scout D. household 9. A. hobby B. problem C. robbery D. improve 10. A. machine B. armchair C.

  doc7p thanhhoai790 14-04-2013 334 131   Download

 • Phân tích hướng đối tượng: Phân tích cơ sở, Định nghĩa lớp (Classes), Các thuộc tính (Attributes) và phương thức (Operations). Biểu đồ lớp UML (Class Diagrams): Quan hệ kết hợp (Associations), Tính bội/Bản số (Multiplicity), Quan hệ tập hợp (Aggregation), Quan hệ hợp thành (Composition), Quan hệ thừa kế (Generalization).

  pdf20p cuong1024 06-01-2011 356 124   Download

 • Biểu đồ lớp là gì? Biểu đồ lớp mô tả kiểu của các đối tượng trong hệ thống và các loại quan hệ khác nhau tồn tại giữa chúng; Là một kỹ thuật mô hình hóa tồn tại ở tất cả các phương pháp phát triển hướng đối tượng; Biểu đồ hay dùng nhất trong UML

  pdf29p suatuoiconbo 29-07-2011 529 112   Download

 • MỘT SỐ THỦ THUẬT DẠY NGOẠI NGỮ LỚP ĐÔNG NGƯỜI ThS. ĐẶNG THỊ TUYẾT MINH Bộ môn Anh văn Khoa Khoa học cơ bản Trường Đại học Giao thông Vận tải Tóm tắt: Dạy ngoại ngữ ở lớp đông sinh viên là một thử thách đối với giáo viên đảm nhận môn học này. Bài báo nhằm nêu ra một số thủ thuật trong việc tiếp cận và giảng dạy ngoại ngữ ở lớp học có đông sinh viên. Summary: Teaching foreign languages in big classes is a big challenge for teachers.

  pdf4p linhdan05016 25-01-2011 218 85   Download

 • UNIT 2 : AT SCHOOL Period 11 Lesson 5 C1 p.26-27  AIM : By the end of the lesson, Ps will be able to use THIS/THAT to talk about people and things at school.  VISUAL AIDS : Cards for Jumbled words 1 - Revision : Jumbled words : veeingn Evening lleho Hello ndsta pu Standup mnae Sterte Street yict City teethirn Thirteen Name 2 - Pre - teach : a student a teacher a school a class a desk Matching a student a teacher a school a class a desk truong hoc cai ban hoc hoc sinh thay / co giao lop hoc 3 - Set the scene : Ba introduces us to...

  pdf6p mobell1209 20-10-2010 517 80   Download

 • MFC – Microsoft Foundation Class MFC là một thư viện các lớp (class, OOP) trong ngôn ngữ Visual C++, được sử dụng để xây dựng các ứng dụng trên Windows MFC được xây dựng trên cơ sở các hàm thư viện API của Windows Trong một ứng dụng MFC, ta sẽ không gọi trực tiếp các hàm Windows API mà sẽ tạo các object từ những lớp của MFC, sau đó gọi các hàm của object này Đa số các hàm của lớp MFC có cùng tên với những hàm Windows API MFC tạo ra một Application Framework giúp cho lập...

  pdf71p lqvang02 02-02-2013 155 73   Download

 • Đối với một tập các ví dụ/bản ghi ( instances/records) – gọi là tậộ ập ụ g ) gọ ập huấn luyện/học (training/learning set). Mỗi bản ghi được biểu diễn bằng một tập các thuộc tính, trong đó có một thuộc tính phân lớp (class attribute). Tìm/học một hàm cho thuộc tính phân lớp (hàm phân lớp) đối với các giá trị của các thuộc tính khác.

  pdf55p phuonggm 30-09-2012 141 64   Download

 • Name:………………………..Class:…………. 1. Use the correct form of the verb "be" a) I (be) a pupil of grade 6 b) My mother (not be) a doctor. She (be) a nurse c) Lan and Mai (not be) students they (be) pupils. d) - You (be) a teachers ? - No, I (not be)

  pdf3p abcdef_26 03-09-2011 191 55   Download

 • CLASS DIAGRAM (Sơ đồ lớp) là các khối xây dựng chính của mô hình hướng đối tượng. Nó được sử dụng để xây dựng mô hình khái niệm của một ứng dụng trong hệ thống. Sơ đồ lớp cũng có thể được sử dụng để mô hình hóa dữ liệu(data modeling).Các lớp trong một sơ đồ lớp đại diện cho cả hai đối tượng chính, tương tác trong ứng dụng và các lớp sẽ được lập trình.

  doc24p thienthanoze 12-11-2012 171 53   Download

 • Vocabulary comprehension : Matching _ Scanning for specific information _ Deciding on true or false staments Lexical items : Structures / grammar : Teaching aids: pictures of desert , …. Procedures : Time Contents & Stages Teacher’s activities 5’ Warm up : Show some pictures _ Stick pictures on _ Whole class . about desert and ask : 1- What are they ? ( Camel , cactus ) 2- Where do they live ? ( desert ) 3- name some of deserts : Sahara , the board and ask .

  pdf4p vertu1209 20-10-2010 443 49   Download

 • A / Aims and Objectives : By the end of the lesson , Ss will be able to make and respond to formal requests using “ mind “ and make suggestions . B / Teaching aids : a mapped dialogue chart .. C / Procedure : I / Warm up : What does it say ? - Choose a student and ask him / her to go to the front of the class with his / her back to the board so that he / she can not see what is written on the board . - Write the information...

  pdf5p mobell1209 20-10-2010 410 37   Download

 • Đối tượng (Object): vật,người,… cụ thể Đối tượng = Properties + Methods Lớp (class): Mô hình (template) mô tả cho 1 nhóm đối tượng  Đối tượng là 1 hiện hữu, thực thể (instance) của class. Một lớp có thể là lớp con (derived class- lớp dẫn xuất, lớp thừa kế, lớp mở rộng-extend) của 1 lớp khác  Quan hệ cha-con Class Hierarchy- Phân cấp các class:Cấu trúc 1 lớp cùng các lớp con của nó (tree)...

  ppt61p mr_tranphong 14-06-2012 106 34   Download

 • A/ Aims and Objectives : By the end of the lesson , Ss will be able to use Present and Past participles to describe things and people and the requests with “ Would / Do you mind if …..? and Would / Do you mind + V-ing …? “ B / Teaching aids : Pictures , cardboards . gap – fill chart … C / Procedure : I / Warm up Memory game Whole class - Ask Ss to look at the pictures / 109 carefully for 20 seconds and close their books .

  pdf8p mobell1209 20-10-2010 333 29   Download

 • Khóa truy xuất cho class: Một class chứa trong namespace chỉ có 2 khóa truy xuất. Public: cho phép bên ngoài assembly truy xuất. Internal: chỉ cho phép sử dụng bên trong assembly. Assembly là tập mã đã được biên dịch sang .NET. Một assembly chứa nội dung thực thi chương trình hay thư viện động. Assembly có thể chứa trong nhiều file.

  ppt50p thienthanoze 18-01-2011 101 29   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản