Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Luật quyết toán ngân sách

Xem 1-20 trên 731 kết quả Luật quyết toán ngân sách
 • Bài giảng Pháp luật tài chính và ngân hàng - Chương 2: Pháp luật ngân sách nhà nước. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước; phân phối nguồn thu – nhiệm vụ chi ngân sách; lập dự toán ngân sách nhà nước; chấp hành dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf46p hidetoshidekisugi 16-06-2022 10 1   Download

 • Quyết định số 4788/2021/QĐ-BYT ban hành phân cấp thẩm quyền phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và quyết toán hoàn thành sửa chữa công trình xây dựng tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ y tế. Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015. Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020.

  doc3p hoalanvender 25-02-2022 14 1   Download

 • Quyết định số 990/2021/QĐ-BTP ban hành về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021. Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp. Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.

  doc3p hoadaquy852 16-02-2022 13 1   Download

 • Quyết định số 1706/2021/QĐ-BTP ban hành về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

  doc3p hoadaquy852 16-02-2022 15 2   Download

 • Quyết định số 285/2022/QĐ-BGDĐT về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của bộ giáo dục và đào tạo. Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

  doc22p hoadaquy852 16-02-2022 7 1   Download

 • Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2021 ban hành về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc37p hoadaquy852 16-02-2022 10 1   Download

 • Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2022 ban hành về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc35p hoadaquy852 16-02-2022 8 1   Download

 • Nghị quyết 69/NQ-CP năm 2021 ban hành về tờ trình của Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 và dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022.

  doc2p hoadaquy852 16-02-2022 10 1   Download

 • Nghị quyết 93/NQ-CP năm 2021 ban hành về việc cho phép phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021 chưa phân bổ của bộ y tế. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc2p hoadaquy852 16-02-2022 33 1   Download

 • Nghị quyết 161/NQ-CP năm 2021 bổ sung dự toán ngân sách nhà nước nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (nguồn chi thường xuyên) năm 2021. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc2p hoadaquy852 16-02-2022 15 1   Download

 • Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước (NSNN) là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng, liên quan đến việc huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư và nguồn lực tài chính của Quốc gia.

  pdf8p vialexanderfleming 09-02-2022 20 1   Download

 • Quyết định số 1368/2021/QĐ-TTg ban hành về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 cho một số địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020 thực hiện trong năm 2021. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015. Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015

  doc3p hoalanvender 31-01-2022 10 0   Download

 • Quyết định số 2047/2021/QĐ-TTg ban hành về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc8p hoalanvender 31-01-2022 10 0   Download

 • Quyết định số 2236/2021/QĐ-TTg ban hành về việc về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước để cấp bù lãi suất cho các ngân hàng thương mại thực hiện cho vay chương trình tín dụng chính sách theo nghị định số 67/2014/NĐ-CP. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc2p hoalanvender 31-01-2022 12 0   Download

 • Luận văn này nghiên cứu đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn thực thi pháp luật về quyết toán đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước từ thực tiễn tại tỉnh Quảng Ninh; Đề xuất một số giải pháp cho việc hoàn thiện công tác quyết toán đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước theo pháp luật Việt Nam tại tỉnh Quảng Ninh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf87p thekingspeech 27-08-2021 7 0   Download

 • Mẫu Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước được lập ra nhằm giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Sở. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc1p lijian 30-06-2021 19 1   Download

 • Mẫu Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước áp dụng cho các phòng, ban thuộc cấp huyện được ban hành kèm theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  pdf1p maoamin 30-06-2021 39 0   Download

 • Chương trình đào tạo ngành Tài chính ngân hàng trang bị cho người học những kiến thức giúp người học: Nắm vững kiến thức nền tảng về nhân sinh quan, thế giới quan của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, về pháp luật, ngoại ngữ và tin học; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế-xã hội, quản trị kinh doanh và tài chính-ngân hàng; có năng lực nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

  pdf63p lovebychance01 17-04-2021 22 0   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Luật Tài chính - Bài 3: Pháp luật về chu trình ngân sách nhà nước" để nắm chi tiết kiến thức về pháp luật về lập dự toán ngân sách nhà nước; chấp hành ngân sách nhà nước; quyết toán ngân sách nhà nước.

  pdf22p kequaidan9 16-12-2020 41 5   Download

 • Cho đến nay, trong khoa học pháp lý còn nhiều ý kiến khác nhau xung quanh “nghị quyết của Quốc hội”, một loại văn bản pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội. Chẳng hạn như: Hình thức, quy trình, thủ tục ban hành nghị quyết của Quốc hội, có cần phải phân loại nghị quyết hay không.

  pdf4p vipennsylvania2711 19-11-2020 40 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1329 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Luật quyết toán ngân sách
p_strCode=luatquyettoanngansach

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2