Luật sửa đổi một số điều của luật đất đai

Xem 1-20 trên 90 kết quả Luật sửa đổi một số điều của luật đất đai
 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Luật xây dựng số 16/2003/QH11, Luật đấu thầu số 61/2005/QH11, Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11, Luật đất đai số 13/2003/QH11 và Luật nhà ở số 56/2005/QH11. Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng. 1.

  pdf0p abcdef_50 14-11-2011 89 11   Download

 • Nghị định số 04/2000/NĐ-CP về thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai do Chính phủ ban hành

  pdf14p truongvu 10-10-2009 125 15   Download

 • Pháp luật hình sự góp phần tích cực loại bỏ những yếu tố gây cản trờ cho tiến trình đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

  pdf103p lalala7 07-12-2015 29 6   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Luật xây dựng số 16/2003/QH11, Luật đấu thầu số 61/2005/QH11, Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11, Luật đất đai số 13/2003/QH11 và Luật nhà ở số 56/2005/QH11. Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng. 1.

  pdf14p abcdef_42 01-11-2011 45 3   Download

 • Quyền lực nhà nước và việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992 Sự giới hạn về mặt câu chữ khiến cho nhiều toà hành chính địa phương không khỏi “lúng túng” khi đứng trước một quyết định hành chính, hành vi hành chính mà “không được liệt kê” trong 22 loại việc theo Pháp lệnh. Ví dụ: Nếu căn cứ theo Luật đất đai năm 2003 (khoản 3 Điều 39),

  pdf8p duongphuongtim 23-04-2013 23 3   Download

 • Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai. 1. Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau: "Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý. Nhà nước giao đất cho các tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, x• hội (gọi chung là tổ chức), hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài dưới hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng...

  pdf6p truongbao 10-07-2009 756 352   Download

 • Nghị định của chính phủ về luật đất đai quy định chi tiết thi hành luật thuế chuyển quyền sử dụng đất và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế chuyển quyền sử dụng đất

  doc10p anvietcanh 15-10-2009 1119 173   Download

 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai

  doc5p chanhson 19-08-2009 447 134   Download

 • 2. Căn cứ vào quy định của Chính phủ về khung giá và nguyên tắc, phương pháp xác định giá các loại đất, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định giá các loại đất phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương để tính thuế chuyển quyền sử dụng đất; thu tiền khi giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tiền thuê đất, lệ phí trước bạ; tính giá trị tài sản khi giao đất, bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.” ...

  pdf6p truongbao 10-07-2009 339 103   Download

 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai số 10/1998/QH10

  doc6p chanhson 19-08-2009 236 61   Download

 • Bảng thống kê những điểm mới trong Luật Đất đai sửa đổi năm 2013 cung cấp cho các bạn những điểm mới trong một số điều của Luật Đất đai năm 2013. Tài liệu được biên soạn theo dạng cột giúp người học dễ dàng tiếp thu.

  doc38p truongantcdt2011 18-03-2016 54 12   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 5 ĐIỀU 3 QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BÁN, THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP TẠI KHU VỰC ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2011/QĐ-UBND NGÀY 07/3/2011 CỦA UBND TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

  pdf2p buomgiay 09-12-2011 56 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 204/2005/QĐ-TTG NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2005 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐỐI TƯỢNG VÀ CƠ CHẾ VAY VỐN XÂY DỰNG NHÀ Ở THUỘC CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG CỤM, TUYẾN DÂN CƯ VÀ NHÀ Ở VÙNG THƯỜNG XUYÊN NGẬP LŨ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf3p tinhkhiet2012 09-03-2012 59 3   Download

 • Luật Đất đai quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Cuốn sách sau đây nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đất đai. Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 2.

  pdf77p lalala7 07-12-2015 19 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 1, ĐIỀU 10 CỦA QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG THỰC HIỆN CÁC NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 171/2009/QĐ-UBND NGÀY 18/12/2009 CỦA UBND TỈNH

  pdf2p duahau0hat 03-02-2012 63 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2012/QĐ-UBND NGÀY 27/4/2012 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

  pdf3p cunghoangdao 27-12-2012 30 2   Download

 • Cuốn sách "Tìm hiểu luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đất đai" do Ngọc Linh tuyển chọn, Nhà xuất bản Dân trí ấn hành sẽ cung cấp cho bạn đọc các kiến thức về Luật Đất đai và một số điều luật sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai. Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 1.

  pdf83p lalala7 07-12-2015 14 2   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012; Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008; Theo đề nghị ...

  doc23p phamthithuhuyen9b 21-03-2018 4 0   Download

 • Quyết định 54/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội sửa đổi một số điều, khoản của quy định ban hành kèm theo Quyêt định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 23/10/2008 của UBND Thành phố về công nhận quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đăng ký biến động về sử dụng đất cho các tổ chức đang sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

  pdf2p tramvo 19-08-2009 135 5   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở số 56/2005/QH11 và Điều 121 của Luật đất đai số 13/2003/QH11.

  pdf0p abcdef_50 14-11-2011 98 18   Download

Đồng bộ tài khoản