intTypePromotion=4
ADSENSE

Mẫu biên bản họp đơn vị

Xem 1-20 trên 78 kết quả Mẫu biên bản họp đơn vị
 • Xin giới thiệu tới các bạn "Quy trình xử lý kỷ luật – Mẫu 03: Biên bản họp đơn vị" của trường ĐH Luật TP.HCM về biên bản họp xem xét xử lý kỷ luật. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  doc1p tuthan90 16-05-2016 113 16   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng ( Kèm theo Thông tư số 75 / 2008/TT-BNN, ngày 23 tháng 6 năm 2008 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) (Mẫu số2) (Tên đơn vị cấp trên) (Tên đơn vị đề nghị khen thưởng) ________________________ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________________________________________ (Địa danh), ngày…………tháng…..…năm……. BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG (Tên đơn vị) Về việc xét khen thưởng ...................................... ____________________________ Ngày.......tháng ......

  txt2p vang_phanboi 31-07-2010 4376 255   Download

 • Mẫu biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BTP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tư pháp và mẫu ban hành kèm theo Thông tư 07/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng.

  doc2p lottexylitol 18-07-2019 54 1   Download

 • Mẫu biên bản họp ; mẫu BM 02-49/SNV-TĐKT ĐƠN VỊ………………. HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Số: /BB.TĐKT Long Xuyên, ngày tháng năm BIÊN BẢN Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …. Vào lúc.. giờ .., ngày ../../ , Hội đồng Thi đua - Khen thưởng … họp để xét khen thưởng …..năm …., xét khen thưởng……. Thành phần dự họp : -Ông (bà)…… Chủ tịch HĐTĐKT …; -Ông ( bà) …… Phó Chủ tịch HĐTĐKT; - Ông (bà)……….thành viên Hội đồng TĐKT… ; -...

  pdf2p dauhuthiu 27-09-2010 1100 171   Download

 • BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG Xét phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Phú Yên ngành thủ công mỹ nghệ năm 20..... I. Những thông tin chung: 1. Căn cứ Quyết định thành lập Hội đồng số ....................... ngày....... tháng ....... năm 20... của.............................(ghi đơn vị ký quyết định thành lập). 2. Ngày ..................................... họp Hội đồng. Địa điểm:

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 92 4   Download

 • Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-UBDT ngày 15/7/2011 của Ủy ban Dân tộc Mẫu số 3: Biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng hoặc Liên tịch (sử dụng cho tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống Cơ quan công tác Dân tộc)

  pdf3p vitconhamchoi 02-08-2011 752 41   Download

 • Mẫu Biên bản kiểm tra định vị móng và các công trình ngầm

  doc3p babymickeybeautiful 29-03-2010 207 14   Download

 • Mẫu số 2 ĐƠN VỊ CẤP TRÊN Đơn vị:………………………. -------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------(1) Tỉnh (thành phố), ngày …. tháng …. năm …… TRÍCH BIÊN BẢN HỌP Về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam” Hội đồng Thi đua - Khen thưởng………… (2) họp để bình, xét khen thưởng cho các cá nhân có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Kế hoạch và Đầu tư. ...

  pdf2p muananghe 01-08-2013 994 16   Download

 • ĐƠN VỊ CẤP TRÊN ĐƠN VỊ …….. ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Tỉnh (thành phố) , ngày … tháng … năm … (1) TRÍCH BIÊN BẢN HỌP Về việc xét đề nghị tặng thưởng năm ………………… Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ……. (2) họp để bình, xét khen thưởng cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác.... đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Kế hoạch và Đầu tư. ...

  pdf1p muananghe 01-08-2013 1327 15   Download

 • MẪU : BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM CHẤT LƯỢNG CUỘC KIỂM TOÁN CỦA ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ CUỘC KIỂM TOÁN (Ban hành theo Quyết định số 1943/QĐ-KTNN ngày 06/12/2011 của Tổng Kiểm toán Nhà nước)

  pdf3p tru_mua 16-02-2012 100 5   Download

 • Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc thông qua hệ thống bưu chính - Thành phần, số lượng hồ sơ: + Báo cáo kê khai và đề xuất phương án xử lý (Mẫu 01/HC-SN-DN); + Báo cáo tổng hợp đối với tất cả các cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng (Mẫu 02/TH); + Biên bản kiểm tra hiện trạng nhà, đất (Mẫu 03/BB). Báo cáo tổng hợp các cơ sở nhà, đất (Mẫu 04/TH). + Bản giải trình phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất (nếu có). + Bản sao các...

  doc10p batrinh 19-08-2009 315 35   Download

 • DỰ TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ 20% ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CHUNG NĂM.... (Ban hành kèm theo Thông tư số 203/2011/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp tại các tỉnh Tây Nguyên theo Quyết định số 75/2010/QĐ-TTg ngày 29/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ )

  pdf1p dhoomagain 17-02-2012 126 9   Download

 • Mẫu số 05/KNKT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KTNN CHUYÊN NGÀNH (KHU VỰC) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Địa danh, ngày tháng .... năm .... BÁO CÁO Tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán của KTNN năm..... Thực hiện Thông báo số .../TB-KTNN về Kế hoạch kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 20... của KTNN chuyên ngành (khu vực); KTNN chuyên ngành (khu vực) đã tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán tại ... (đơn vị), kết quả thực hiện kiến nghị kiểm...

  pdf6p keocauvong 25-06-2013 127 9   Download

 • Mẫu số 1 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2989/QĐ-BVHTTDL ngày 02/8/2012 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL) BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ XỬ LÝ PHIẾU PHỐI HỢP XỬ LÝ CÔNG VIỆC Kính gửi: Ngày..... tháng ......năm 201... Ngày ....... tháng ....... năm 201.... Thủ trưởng (đơn vị phối hợp) Thủ trưởng (đơn vị chủ trì)

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 99 8   Download

 • DỰ TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NĂM…. (Ban hành kèm theo Thông tư số 203/2011/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp tại các tỉnh Tây Nguyên theo Quyết định số 75/2010/QĐ-TTg ngày 29/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ )

  pdf2p dhoomagain 17-02-2012 154 7   Download

 • DỰ TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO HIỂM CHO LAO ĐỘNG DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM…. (Ban hành kèm theo Thông tư số203/2011/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp tại các tỉnh Tây Nguyên theo Quyết định số 75/2010/QĐ-TTg ngày 29/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ )

  pdf2p dhoomagain 17-02-2012 107 6   Download

 • MẪU BÁO CÁO SỐ LƯỢNG NHẬP KHẨU, XUẤT KHẨU, PHÂN PHỐI TRONG NƯỚC HỘP MỰC IN ĐÃ QUA SỬ DỤNG SAU KHI SỬA CHỮA, LÀM MỚI HOẶC SẢN XUẤT LÀM MỚI (Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2012/TT-BTTTT ngày 17/7/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông) BÁO CÁO NHẬP KHẨU THEO TỜ KHAI HẢI QUAN Tên doanh nghiệp: Mã số doanh nghiệp: Ngày bắt đầu STT Tên sản phẩm Mã sản phẩm Ngày kết thúc Đơn vị tính Tờ khai nhập khẩu số, ngày ... Địa chỉ: ...

  pdf1p keocauvong 25-06-2013 48 4   Download

 • ĐƠN VỊ TỔNG HỢP NGUỒN VÀ NHU CẦU THỰC HIỆN PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO NĂM 2011 (Đính kèm Công văn số 6207/LS-TC-GDĐT-NV-LĐTBXH ngày 03/7/2012) Nguồn cải cách tiền lương tại đơn vị đến năm 2011 Nhu cầu kinh phí thực hiện phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo năm 2011 (Phần còn lại sau khi thực hiện CCTL năm 2011, bố trí để xây dựng DT 2012, Phụ cấp Công tác Đảng - đoàn thể và Phụ cấp công vụ năm 2011) Bao gồm Tổng số Học phí 5 Nguồn thu khác từ đơn vị hành chính...

  pdf2p keocauvong 25-06-2013 54 3   Download

 • KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH (KHU VỰC)… Phụ biếu số 08/KNKT TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC HUỶ BỎ THEO KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN NĂM… TT 1 I 1 2 3 Tên đơn vị 2 Đơn vị… Tên văn bản, cơ chế chính sách 3 Ghi chú 4 II 1 2 3 Đơn vị… ..

  pdf2p keocauvong 25-06-2013 36 3   Download

 • Mẫu số 2 - NT (Ban hành kèm theoThông tư số 125/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính) BÁO CÁO SỐ LƯỢNG HỢP ĐỒNG VÀ SỐ TIỀN BẢO HIỂM NHÂN THỌ - Tên doanh nghiệp bảo hiểm: - Báo cáo quý (năm): ................................ từ .......................... đến . Đơn vị: triệu đồng Số tiền bảo hiểm So với cùng kỳ Kỳ báo cáo năm trước (%) (4) (5) Chỉ tiêu (1) I. Hợp đồng có hiệu lực đầu kỳ 1. Bảo hiểm trọn đời - Sản phẩm bảo hiểm cá nhân + Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống:...

  pdf3p keocauvong 25-06-2013 55 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
774 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Mẫu biên bản họp đơn vị
p_strCode=maubienbanhopdonvi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2