intTypePromotion=4
ADSENSE

Mẫu phiếu gửi

Xem 1-20 trên 96 kết quả Mẫu phiếu gửi
 • Kính gởi: Đơn vị chúng tôi xin được gởi đến quí ........kèm theo phiếu gởi này những hồ sơ tài liệu sau đây:

  doc1p malongtam 09-03-2013 112 2   Download

 • Mẫu phiếu đánh giá khóa học là mẫu phiếu đánh giá được giáo viên giảng dạy tổ chức khóa học lập ra và gửi tới cá nhân từng học sinh, sinh viên để xin ý kiến đóng góp của sinh viên về khóa học đó. Mẫu phiếu đánh giá nêu rõ tên khóa học, thời gian khóa học, những câu hỏi liên quan tới nội dung của khóa học... Thông qua phiếu đánh giá có thể thấy được ưu và nhược điểm của khóa học để có thể kịp thời sửa đổi.

  doc1p lottexylitol 18-07-2019 27 0   Download

 • Phiếu thăng chức là mẫu phiếu được lập ra để đề xuất những người có khả năng được thăng chức thông qua quá trình làm việc đủ khả năng để được thăng chức. Phiếu thăng chức được lập ra cần nêu rõ các thông tin của người được thăng chức gửi lên Ban giám đốc. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc1p lottexylitol 18-07-2019 15 0   Download

 • Tài liệu tham khảo mẫu Phiếu đăng ký thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu

  pdf2p demtichlieu 13-07-2010 283 16   Download

 • Tài liệu tham khảo các biểu mẫu ban hành kèm theo Quy chế Thành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán – Quyết định số 28/QĐ-VSD ngày 22 tháng 4 năm 2011 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Mẫu 06/LK

  pdf3p kisytrang 05-06-2011 53 5   Download

 • MẪU PHIẾU GIA HẠN THỜI GIAN TRẢ KẾT QUẢ HỒ SƠ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) Văn phòng HĐND và UBND... Bộ phận TN&TKQ Số: ……/PGH-BPTN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ................, ngày ....... tháng ....... năm 201... PHIẾU GIA HẠN THỜI GIAN TRẢ KẾT QUẢ HỒ SƠ Kính gửi ông (bà):...

  pdf1p banhbeonhanthit 31-07-2013 58 4   Download

 • MẪU PHIẾU HƯỚNG DẪN HỒ SƠ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) Văn phòng HĐND và UBND... Bộ phận TN&TKQ Số: ……/PHD-BPTN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ................, ngày ....... tháng ....... năm 201... PHIẾU HƯỚNG DẪN HỒ SƠ Kính gửi: ông (bà):.

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 78 3   Download

 • Xe máy chuyên dùng mua bán hoặc được cho, tặng, thừa kế khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phải làm thủ tục di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng. TaiLieu.VN xin gửi tới bạn đọc mẫu phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng để bạn đọc cùng tham khảo. Phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng được ban hành kèm theo Thông tư 20/2010/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  pdf2p haanhhaanh90 29-11-2016 42 1   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu 01 , PHIẾU ĐỀ NGHỊ VỀ VIỆC Sửa chữa - thay thế thiết bị công nghệ thông tin Kính gửi: Vụ Thống kê – Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao

  pdf1p thoigiandau 09-11-2012 2757 68   Download

 • Mẫu 02 TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO VỤ THỐNG KÊ - TỔNG HỢP Về việc đề nghị mua sắm/sửa chữa/thay thế thiết bị Kính gửi: Lãnh đạo Văn phòng Toà án nhân dân tối cao. Căn cứ vào Phiếu đề nghị của người sử dụng và Biên bản kiểm tra kỹ thuật đề xuất hướng giải quyết của cán bộ Trung tâm tin học ngày…………………. Vụ Thống kê - Tổng hợp đề nghị Lãnh đạo Văn phòng cho mua sắm/sửa chữa/thay thế thiết bị ……………….. là cần thiết nhằm đảm bảo phương tiện làm việc của người sử...

  pdf1p thoigiandau 09-11-2012 2753 48   Download

 • Đây là mẫu phiếu chuyển gửi đến các bạn độc giả tham khảo.

  doc2p luatsulecao 04-04-2011 123 16   Download

 • Mẫu số 1 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2989/QĐ-BVHTTDL ngày 02/8/2012 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL) BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ XỬ LÝ PHIẾU PHỐI HỢP XỬ LÝ CÔNG VIỆC Kính gửi: Ngày..... tháng ......năm 201... Ngày ....... tháng ....... năm 201.... Thủ trưởng (đơn vị phối hợp) Thủ trưởng (đơn vị chủ trì)

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 99 8   Download

 • Mẫu số 01/PĐK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------……., ngày……tháng……năm 20… PHIẾU ĐĂNG KÝ KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC, XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC Kinh gửi: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố............................ 1. Tên Hộ:.............................. (đăng ký khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước): Địa chỉ liên hệ ...

  pdf3p banhbeonhanthit 31-07-2013 65 3   Download

 • HỘI ĐỒNG BT, HT và TĐC DỰ ÁN ……………………………. TỔ CHUYÊN VIÊN Số: ………./BB-HĐBT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …….., ngày .... tháng … năm … PHIẾU KIỂM TRA HỒ SƠ Phục vụ cho việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tại dự án ……………….…… Kính gửi: Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án. Căn cứ Thông báo nhận tiền số ……/TB. HĐBT ngày ...

  pdf2p muananghe 01-08-2013 68 3   Download

 • PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ (Ban hành kèm theo Quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần tại Sở Giao dịch Chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 895/QĐ-UBCK ngày 29 tháng 10 năm 2012) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ….., ngày ...tháng…năm 20... Mã số: … .. (Do Ban tổ chức cấp) PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán... Tên tổ chức hoặc cá nhân:. ...

  pdf2p muananghe 01-08-2013 67 3   Download

 • PHIẾU CHẤT VẤN Kính gửi: Bộ Chính trị - Họ và tên: - Chức vụ: - Cơ quan Xin gửi Bộ Chính trị ý kiến chất vấn của tôi đối với tổ chức, cá nhân như sau: 1. Đối với tổ chức: - Tên tổ chức được chất vấn: - Nội dung chất vấn: 2. Đối với cá nhân: - Tên cá nhân được chất vấn: - Nội dung chất vấn:

  pdf1p tuanloc_do 06-12-2012 128 2   Download

 • Mẫu số 3 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2989/QĐ-BVHTTDL ngày 02/8/2012 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL) BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ XỬ LÝ PHIẾU THẨM ĐỊNH DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Kính gửi: Vụ Pháp chế 1. Tên, loại văn bản: 2. Đơn vị chủ trì soạn thảo: 3. Hồ sơ kèm theo: 4. Ý kiến thẩm định: 6. Ngày đơn vị chủ trì tiếp nhận lại phiếu: (ghi rõ thời hạn gia hạn - nếu có) Ngày ......... tháng .......... năm 201..... ...

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 158 2   Download

 • (Ban hành kèm theo Thông tư số 129/2012/TT-BTC ngày 09/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) BỘ TÀI CHÍNH HỘI ĐỒNG THI KIỂM TOÁN VIÊN VÀ KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ CẤP NHÀ NƯỚC Ảnh màu (3x4) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI SÁT HẠCH NĂM.... ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CHỨNG CHỈ KTV NƯỚC NGOÀI Kính gửi: Hội đồng thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề năm .... ...

  pdf3p banhbeonhanthit 31-07-2013 37 2   Download

 • Trình tự thực hiện: - Đối với cá nhân, tổ chức: + Cổ đông sáng lập công ty đầu tư chứng khoán hoặc công ty quản lý quỹ gửi Hồ sơ đăng ký chào bán cho UBCKNN trực tiếp hoặc theo đường công văn gồm 02 bản, kèm theo file điện tử theo địa chỉ do UBCKNN quy định + Sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu phát hiện thông tin không chính xác hoặc bỏ sót nội dung quan trọng theo quy định phải có trong hồ sơ hoặc thấy cần thiết phải giải trình về vấn...

  doc13p batrinh 18-08-2009 367 118   Download

 • Trình tự thực hiện: + Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, UBND tỉnh gửi hồ sơ đến KBNN. KBNN kiểm soát thanh toán theo quy định mà không chờ ý kiến thẩm tra của Bộ Tài chính. + Bộ Tài chính thẩm tra phương án phân bổ vốn đầu tư (thẩm tra sau). Trường hợp dự án phân bổ không đúng quy định, Bộ Tài chính có ý kiến dừng thanh toán, nếu...

  doc3p batrinh 19-08-2009 421 61   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mẫu phiếu gửi
p_strCode=mauphieugui

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2