intTypePromotion=1
ADSENSE

Microsoft Visual Studio

Xem 1-20 trên 223 kết quả Microsoft Visual Studio
 • The study "Applications of Google OR-Tools in solving construction management linear optimization problems" demonstrates the application of Google OR-Tools as a powerful, easy-to-use, and open source software suite in tackling linear programs. Herein, this open source tool has been integrated with Visual C# programming and the optimization models are formulated in Microsoft Visual Studio. Two optimization case studies are used in this study to illustrate the implementation of the Google OR-Tools.

  pdf5p runordie2 06-06-2022 1 0   Download

 • In construction management, the task of optimizing a project schedule to achieve a minimal cost and meet a project deadline is very crucial. The study "Project scheduling with cost minimization and time constraint formulated as a linear programming problem" formulates this task as a linear programming problem and investigates the application of the open-source Google OR-Tools in solving such problem. A computer program has been constructed based on the formulated linear programming problem and developed with Microsoft Visual Studio and Google ORTools.

  pdf6p runordie2 06-06-2022 2 0   Download

 • Giáo trình lập trình windows (VB.net) có nội dung gồm 4 bài trình bày về: giới thiệu Microsoft Visual Studio .NET; nền tảng của ngôn ngữ VB.NET; lập trình hướng đối tượng trong Visual Basic .NET; làm việc với dự án có nhiều form;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo trình!

  doc132p phuongqb 08-04-2022 40 9   Download

 • Bài giảng Lập trình giao diện: Chương 1 Tổng quan về lập trình giao diện với Visual Studio.Net với mục tiêu giúp các bạn có thể phân biệt được các tầng và chức năng mỗi tầng trong quá trình thiết kế xây dựng phần mềm, đặc biệt là tầng giao diện. Phân biệt được các loại giao diện ứng dụng để có thể lựa chọn loại giao diện phù hợp với yêu cầu sử dụng của phần mềm. Biết và sử dụng được công nghệ VisualStudio.Net của Microsoft và C#2010.

  pdf23p cuchoami2510 18-02-2022 20 1   Download

 • (NB) Giáo trình Lập trình mạng nâng cao hướng.NET (Nghề Lập trình máy tính): Phần 2 do Tổng cục dạy nghề sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản về microsoft .net framework, visual studio.net và những chức năng đối tượng mới của VB.net. Mời các bạn tham khảo!

  pdf86p paddington36 05-01-2022 15 2   Download

 • Nghiên cứu này phát triển một phần mềm cho phép xác định nồng độ của một hợp phần khi biết nồng độ của một hợp phần còn lại và pH của dung dịch, trong đó có tính tới ảnh hưởng của lực ion. Phần mềm được xây dựng bằng ngôn ngữ C# với giao diện Windows Form trên công cụ Microsoft Visual Studio. Với nồng độ tính từ phần mềm đã phát triển, sự sai khác (|ΔpH|) giữa giá trị pH của các BGE thu được trong thực tế so với giá trị pH mong muốn đều nhỏ hơn 0,07, tương ứng với sai số dưới 2%.

  pdf6p princessmononoke 28-11-2021 16 1   Download

 • Giáo trình Lập trình Windows Forms với C#: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về C#; Giới thiệu về Windows Forms; Các điều khiển thông thường; Các điều khiển đặc biệt; Điều khiển dùng để xây dựng Menu.

  pdf181p chuheodethuong 11-07-2021 34 7   Download

 • This study develops an advanced tool for tackling constrained optimization problems based on an integration of feasibility rules and differential evolution metaheuristic. This tool aims at finding a solution with the most desired objective function value and concurrently satisfies all of the problem constraints. The optimization approach, named as feasibility rule based differential evolution (FRB-DE), has been developed in Microsoft Visual Studio with C# programming language. The newly developed tool has been tested with two optimization tasks in the field of civil engineering.

  pdf6p nguaconbaynhay12 01-06-2021 12 0   Download

 • Giáo trình nhằm giúp người học có kiến thức và kỹ năng lập trình cơ sở trên môi trường Windows. Nội dung giáo trình cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng chính sau: Cài đặt và sử dụng được với môi trường VB.NET trên bộ Visual Studio.Net 2010 trở lên; khai báo được lớp đối tượng, các thành phần của lớp đối tượng và sử dụng được lớp đối tượng trên ngôn ngữ VB.Net; cài đặt và xây dựng được chương trình theo phương pháp hướng đối tượng trên một ngôn ngữ lập trình VB.NET;... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf117p tradaviahe18 01-04-2021 57 8   Download

 • Giáo trình Lập trình web nâng cao (XML) giúp cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về lập trình web với XML cũng như kỹ năng lập trình web trên công cụ Microsoft Visual Studio .NET. Để học được mô đun này người học cần có kiến thức cơ bản về thiết kế trang web với HTML, XML và lập trình cơ bản.

  pdf255p tradaviahe18 20-03-2021 44 11   Download

 • On completion of this course students will have the ability to: Comprehend the concepts of OOP, Visual C++, ASP.net and C# languages; comprehend a programming problem and design a solution; finally Code a solution to a problem for both desktop and web based programs using visual tools.

  doc109p larachdumlanat126 31-12-2020 18 0   Download

 • In this chapter: Introduces key skills of problem solving and visual computer programming, including the elementary programming concepts; visual language, iconic and symbolic representations, debugging techniques, semantics and pragmatics of desktop applications, web programming.

  ppt39p larachdumlanat126 31-12-2020 7 0   Download

 • This chapter presents the following content: The structure of a compiler, lexical analysis, syntax analysis, semantic analysis, intermediate code generation, code optimization, code generation, symbol-table management, compiler construction tools, evolution of programming languages.

  ppt32p larachdumlanat126 31-12-2020 3 0   Download

 • An IDE or interactive development environment is a software application that provides comprehensive facilities to computer programmers for software development. An IDE normally consists of a source code editor, build automation tools and a debugger.

  ppt29p larachdumlanat126 31-12-2020 6 0   Download

 • This chapter presents the following content: Programming language generations, modeling in compiler design, code optimization, science of building a compiler, applications of compilers, programming language basics, static/dynamic distinction, environment and states, variables & scope, structures & functions.

  ppt49p larachdumlanat126 31-12-2020 11 0   Download

 • This chapter presents the following content: Syntax director translator, syntax definition, context free grammars, derivations, parse trees, ambiguity, associativity of operators, operator precedence.

  ppt39p larachdumlanat126 31-12-2020 12 0   Download

 • This chapter presents the following content: Attributes, translation schemes, postfix notation, synthesized attributes, tree traversals, translation schemes, preorder and postorder traversals.

  ppt39p larachdumlanat126 31-12-2020 5 0   Download

 • The following will be discussed in this chapter: Construction of syntax trees, the structure of a type, syntax-directed translation schemes, postfix translation schemes, parser-stack implementation of postfix SDT's, SDT's with actions inside productions, eliminating left recursion from SDT's.

  ppt30p larachdumlanat126 31-12-2020 10 0   Download

 • The following will be discussed in this chapter: SDT's for L-attributed definitions, intermediate-code generation, variants of syntax trees, directed acyclic graphs for expressions, the value-number method for constructing DAG's, three-address code, addresses and instructions, quadruples, triples.

  ppt41p larachdumlanat126 31-12-2020 11 0   Download

 • The following will be discussed in this chapter: Compilers, compilers vs interpreters, structure of compiler, compilation phases, compiler construction tools, a simple syntax directed translation, syntax directed translator, attributes, lexical analyzer, parsing, intermediate code, symbol table.

  ppt43p larachdumlanat126 31-12-2020 10 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Microsoft Visual Studio
p_strCode=microsoftvisualstudio

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2