Ngh

Xem 1-20 trên 244 kết quả Ngh
 • I.Mục tiêu: 1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được chữ ng, ngh; từ: cá ngừ, củ nghệ 2.Kĩ năng :Đọc được câu ứng dụng : Nghỉ hè, chị kha ra nhà bé nga 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Bê, nghé, bé II.Đồ dùng dạy học: -GV: -Tranh minh hoạ có tiếng: cá ngừ, củ nghệ; Câu ứng dụng,tranhphần luyện nói -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt III.Hoạt động dạy học: 1.Khởi động :Ổn định tổ chức 2.

  pdf6p audi123 31-07-2010 153 22   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tiểu luận triết học - vấn đề đổi mới lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong quá trình công ngh', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc36p lamvulinh 21-12-2009 419 123   Download

 • Bé KÕ HO¹CH Vµ §ÇU T¦ CéNG Hßa X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 10/2010/TT-BKH Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2010 THÔNG TƢ Quy định về đào tạo, bồi dƣỡng nghiệp vụ đấu thầu Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; w Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ quy định về đào tạo, bồi dƣỡng nghiệp vụ đấu thầu nhƣ sau: Thông tƣ này quy định hoạt động đào tạo, bồi dƣỡng nghiệp vụ đấu thầu (sau đây gọi là bồi dƣỡng nghi...

  pdf22p tamhang 04-02-2011 253 53   Download

 • Ánh sáng trong ch p nh êm Nhi p nh là ngh thu t s d ng ánh sáng. Khi ch p nh ban êm hay ch p trong i u ki n thi u sáng, các tay máy g p khá nhi u khó khăn khi ánh sáng m t tr i không còn là ngu n sáng h u ích. V y làm th nào sáng khi ch p nh êm? Pha tr n các ngu n sáng: Th nào là “ánh sáng pha tr n”. Thông thư ng trong m t khung c nh luôn có nhi u...

  pdf6p lexus450 13-07-2010 67 20   Download

 • Bé KÕ HO¹CH Vµ §ÇU T¦ CéNG Hßa X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè: 11/2010/TT - BKH Hµ Néi, ngµy 27 th¸ng 5 n¨m 2010 THÔNG TƯ Quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh như Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Gói thầu mua sắm hàng hóa thuộc các dự án quy định tại Điều 1 của Luật Đấu thầu khi áp dụng hình thức chào...

  pdf3p tamhang 04-02-2011 141 13   Download

 • Giáo án Tiếng việt lớp 2 MÔN: CHÍNH TẢ Tiết5: BẠN CỦA NAI NHỎ..I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Chép chính xác nội dung tóm tắt truyện của Nai Nhỏ. Biết viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu chấm cuối câu. 2. Kỹ năng: Củng cố quy tắc chính tả ng / ngh , phân biệt các phụ âm đầu hoặc dấu thanh Ch/ Tr , dấu hỏi, dấu ngã 3. Thái độ: Yêu thích môn Tiếng Việt. II. Chuẩn bị GV: Bảng lớp viết sẵn bài tập chép. Bút dạ, giấy khổ to..- HS: Vở III.

  doc4p phuonglinh85 06-08-2014 75 12   Download

 • Hát chèo Vi t Nam Vùng trung châu và ng b ng B c b là cái nôi c a chèo, t ngh thu t chèo cái nôi y sau bao nhiêu thăng tr m c a l ch s ngày càng phát tri n và kh ng n n văn hóa dân gian dân t c. "B a y mưa xuân phơi ph i bay Hoa xoan l p l p r ng rơi y nh ư c t m quan tr ng trong H i chèo làng Ð ng i qua ngõ M b o thôn T bao oài hát t...

  pdf6p lexus450 14-07-2010 120 11   Download

 • Giáo án Tiếng việt lớp 2 MÔN: CHÍNH TẢ Tiết 6: GỌI BẠN..I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Nghe viết đúng các khổ thơ 2, 3 của bài. 2. Kỹ năng: - Biết viết hoa các chữ cái đầu tên bài thơ. Viết hoa danh từ riêng. - Trình bày 2 khổ thơ đúng qui định - Cũng cố qui tắc viết ng/ ngh, viết đúng các âm thanh dễ lẫn. 3. Thái độ: Tính cẩn thận, chăm chỉ, rèn chữ. II. Chuẩn bị GV: Tranh + Từ + Bảng phụ HS: Vở + bảng con..III. Các hoạt động Hoạt động của Thầy 1.

  doc4p phuonglinh85 06-08-2014 92 8   Download

 • 1. Phân tích: Chữ Ngh, ngh được ghép từ 3 chữ cái: n, g và h viết nối liền nhau. 2. Đọc: Ngh, ngh: Chữ ngờ ghép (âm ngờ) 3. Tìm chữ trong từ, tiếng. Yêu cầu trẻ tìm chữ Ngh, ngh trong các từ và các tiếng, khoanh tròn chữ Ngh, ngh mà trẻ tìm được ở ô bên trái. Nối từ có chữ Ngh, ngh với chữ Ngh, ngh ở ô bên phải. Từ có chứa chữ Ngh, ngh Nghề nghiệp Nghe ngóng Củ nghệ Nghi ngờ Chữ Ngh, ngh Ngh ...

  pdf3p abcdef_12 14-07-2011 83 6   Download

 • . MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: - HS đọc và viết được: ng, ngh, cá ngừ, củ nghệ. - Đọc được câu ứng dụng: nghỉ hè, chị Kha ra nhà bé Nga. - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề bê, nghé, bé. B. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Tranh minh họa (hoặc các mẫu vật) các từ khóa: cá ngừ, củ nghệ. - Tranh minh họa câu

  pdf5p abcdef_19 23-08-2011 69 4   Download

 • B n đ xu t d án NÂNG C P H TH NG QU N LÝ ĐÀO T O Đ I H C Khoa Công ngh Người quản lý dự án: Ths.Trần Minh Trí Người tài trợ: VS. Nguyễn Văn Hiệu Người chuẩn bị : Lê trung Hiếu, Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Việt Anh 0. Qua trình xét duy t Ngày xem xét 15/10/2004 Người xem xét PGS. Hồ Sỹ Dàm Người phê duyệt Mô tả sự thay đổi VS. Nguyễn Văn Hiệu Phê duyệt lần đầu I. M c tiêu c a d án a. Mục tiêu trước mắt: Nâng cấp hệ thống thông tin quản lý...

  pdf32p danganhnam 10-05-2012 48 1   Download

 • ®¹i häc c«ng nghÖ §ai häc quèc gia hµ néi ----------♣♦♣---------- §ç V¨n Trinh t×m hiÓu dÞch vô tªn miÒn trong hÖ thèng m¹ng m¸y tÝnh (domain name systems) Kho¸ luËn tèt nghiÖp ®¹i häc hÖ chÝnh quy Ngµnh : ViÔn th«ng C¸n bé h−íng dÉn: ThS. NguyÔn Quèc TuÊn hµ néi - 2005 .Kho¸ luËn tèt nghiÖp §¹i Häc C«ng NghÖ - Hµ Néi Lêi c.m ¬n Trong suèt 4 n¨m häc tËp vµ nghiªn cøu t¹i khoa : ®IÖn tö – viÔn th«ng - ®¹i häc c«ng nghÖ - ®¹i häc quèc gia hµ néi t«i ®· ®−îc sù d¹y dç chØ b.

  pdf74p japet75 18-01-2013 17 1   Download

 • TCNCYH 36 (3) - 2005 Nghiªn cøu dÞch tÔ l©m Sµng bÖnh phæi t¾c nghÏn m¹n tÝnh ë céng ®ång d©n c− quËn §èng §a vµ Thanh Xu©n - Hµ Néi 1 Ng« Quý Ch©u1, Chu ThÞ H¹nh1, NguyÔn ThÕ C−êng2 Khoa H« HÊp - BÖnh viÖn B¹ch Mai. 2 Trung t©m y tÕ Héi An BÖnh phæi t¾c nghÏn m¹n tÝnh (BPTNMT) lµ mét vÊn n¹n cho s−c khoÎ toµn cÇu víi tÇn xuÊt m¾c bÖnh, hËu qu. kinh tÕ, x· héi ngµy mét nghiªm träng. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu: ®iÒu tra dÞch tÔ häc BPTNMT qua pháng vÊn 1334 ®èi t−îng d©n...

  pdf7p sunshine_3 28-06-2013 14 1   Download

 • TCNCYH 26 (6) - 2003 B−íc ®Çu nghiªn cøu test kÝch thÝch víi Metacholin trong chÈn ®o¸n sím c¬n Hen phÕ qu.n NguyÔn ThÞ V©n §¹i häc Y Hµ Néi Mét sè lín bÖnh nh©n trong nghiªn cøu nµy (81%) cã gi.m ®i mét c¸ch cã ý nghÜa l−u l−îng còng nh− thÓ tÝch cña phæi trong ®ã l−u l−îng gi.m nhiÒu h¬n khi chóng t«i tiÕn hµnh test kÝch thÝch phÕ qu.n kh«ng ®Æc hiÖu víi Metacholin. §©y lµ mét ph−¬ng ph¸p ®−îc sö dông phæ biÕn trªn thÕ giíi trong viÖc chÈn ®o¸n hiÖn t−îng t¨ng tÝnh ph.n øng phÕ...

  pdf5p sunshine_3 28-06-2013 44 1   Download

 • Trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản và chuyên sâu về mặt lý luận khoa học trong công tác quản trị kinh doanh khách sạn – nhà hàng, làm nền tảng cho việc điều hành toàn bộ hoạt dộng của một doanh nghiệp KS – NH. Đồng thời môn học cũng sẽ cung cấp những kỹ năng cụ thể, chuyên biệt của công tác, giúp sinh viên nắm bắt sâu sắc các vấn đề chủ yếu của kinh doanh KS – NH để vận dụng một cách có hiệu quả vào thực tế công việc sau này....

  pdf7p huemanvdoc 20-11-2009 4552 1359   Download

 • Luật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong bảo vệ môi trường.

  doc64p meomeo 10-05-2009 4490 956   Download

 • Đề tham khảo chính thức môn tiếng anh của bộ giáo dục năm 2011 cho các bạn học sinh khối D cơ bản và chuyên ban tham khảo

  pdf28p danghainamn 09-05-2011 1285 697   Download

 • Tài liệu tham khảo các bài tập thực hành tin học cơ bản

  pdf68p duy_long_02 26-04-2010 2405 692   Download

 • Qua báo cáo kết quả kinh doanh, chúng ta sẽ phân tích doanh thu, chi phí, tình hình lợi nhuận của doanh nghiệp

  doc8p giaquoclong 13-01-2010 1774 579   Download

 • Tham khảo tài liệu 'trở thành chuyên gia tư vấn khách hàng', kinh doanh - tiếp thị, kỹ năng bán hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p anhsaoleloi 13-07-2010 1358 568   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản