intTypePromotion=4
ADSENSE

Nghị định khuyến nông

Xem 1-20 trên 92 kết quả Nghị định khuyến nông
 • Ngày 02 tháng 3 năm 1993, Chính phủ ban hành Nghị định 13/NĐ-CP về công tác khuyến nông (bao gồm nông, lâm, ngư nghiệp). Hệ thống khuyến nôngkhuyến ngư Việt nam chính thức hình thành. Ở Bộ Nông nghiệp & PTNT, Cục Khuyến nông-Khuyến lâm vừa làm nhiệm vụ quản lý nhà nước vừa làm nhiệm vụ khuyến nông về lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi.

  doc14p tranduyquynh86 21-04-2011 571 179   Download

 • Để đưa nền kinh tế, xã hội nước ta phát triển hơn nữa thì việc phát triển khuyến nông là mối quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý. Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động khuyến nông đối với sự phát triển kinh tế, xã hội nước ta, ngày 02/03/1993 Chính phủ ban hành Nghị định 13/CP về công tác khuyến nông,

  doc86p tavannamtuyenquang 09-10-2012 273 103   Download

 • Hệ thống khuyến nông ở Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi từ một hệ thống mang định hướng sản xuất sang hệ thống dịch vụ theo định hướng thị trường nhằm hỗ trợ nông dân thích ứng với thị trường thay đổi nhanh chóng. Để thích nghi với quá trình trên, tháng 4 năm 2005, Nghị định 56 ra đời quy định lại vai trò và chức năng của hệ thống khuyến nông (bao gồm cả khuyến lâm và khuyến ngư). Trong khi khuyến nông vẫn đóng vai trò quan trọng đối với chuyển giao khoa học, công nghệ và phân phối thông tin...

  pdf8p suatuoi_vinamilk 13-07-2011 224 73   Download

 • Hệ thống khuyến nông Nhà nước của Việt Nam chính thức được thành lập theo Nghị định 13/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ. Qua 19 năm xây dựng và phát triển, khuyến nông đã và đang khẳng định vị thế quan trọng của mình trong chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn ở nước ta. ..

  doc104p tavannamtuyenquang 12-10-2012 139 48   Download

 • Nghị định 134/2004/NĐ-CP về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn do Chính phủ ban hành

  pdf9p manhquynh 10-10-2009 157 16   Download

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ KHUYẾN NÔNG CHÍNH PHỦ

  pdf19p inoneyear2 22-03-2010 95 6   Download

 • Nghị định 134/2004/NĐ-CP về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn do Chính phủ ban hành

  pdf8p lawdt5 02-12-2009 45 3   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Tổng kết hoạt động khuyến nông giai đoạn 1993-2005, phần 2 trình bày những kết luận và kiến nghị về hoạt động khuyến nông, báo cáo tham luận của các khuyến nông viên cơ sở và nông dân điển hình, báo cáo tham luận của các Viện Trường - Các đoàn thể - Các tổ chức khuyến nông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf87p tsmttc_008 01-09-2015 52 3   Download

 • Thông tư Số: 15/2013/TT-BNNPTNT Quy định thực hiện một số điều của Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông. Thông tư do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành.

  doc18p minhvanthuan 31-10-2014 41 1   Download

 • Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ban hành về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014

  pdf24p nguyenvantoan9096 23-08-2018 25 1   Download

 • Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ban hành về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014.

  pdf26p nguyenvantoan9096 23-08-2018 33 0   Download

 • Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ban hành về khuyến nông. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014.

  pdf45p nguyenvantoan9096 23-08-2018 23 0   Download

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ SẢN XUẤT, KINH DOANH RƯỢU

  pdf20p naubanh_chung 23-01-2013 48 7   Download

 • BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------Số: 2935/QĐ-BNN-XD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ DỰ ÁN: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP - GIAI ĐOẠN 2 VÀ 3 DO CƠ QUAN HỢP TÁC PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ TÂY BAN NHA TÀI TRỢ BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày...

  pdf5p chongxinhyeu 20-12-2010 69 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

  pdf10p xexucxich 26-04-2010 37 2   Download

 • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 30/2007/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 3 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KINH DOANH XỔ SỐ

  pdf4p bupbebaggo 15-01-2013 38 2   Download

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

  pdf12p naubanh_chung 23-01-2013 35 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT VÀ KÝ NGHỊ ĐỊNH THƯ SỬA ĐỔI MỘT SỐ HIỆP ĐỊNH KINH TẾ ASEAN LIÊN QUAN ĐẾN THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf2p duongphuongtim 23-04-2013 27 2   Download

 • Chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn được thực hiện thông qua Nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ và Quyết định 136/2007/QĐ – TTg về chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2012 đã trải qua 7 năm triển khai, bước đầu đã phát huy hiệu quả, thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn, đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp nông thôn và góp phần thực hiện chương trình nông thôn mới...

  pdf96p htc_12 10-05-2013 237 74   Download

 • Ngày 03 tháng 01 năm 2008, Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2008/NĐ-CP về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp & PTNT, sau khi sát nhập Bộ Nông nghiêp & PTNT và Bộ Thủy sản. Tại Nghị định này, Chính phủ cho phép thành lập Trung tâm Khuyến nông-Khuyến ngư Quốc gia. Ngày 28 tháng 01 năm 2008, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT ký Quyết định số 236/QĐ-BNN-TCCB, thành lập Trung tâm Khuyến nông-Khuyến ngư Quốc gia trên cơ sở hợp nhất hai trung tâm: Trung...

  doc14p luaruby 23-09-2011 146 32   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nghị định khuyến nông
p_strCode=nghidinhkhuyennong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2