intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghị quyết 67

Xem 1-20 trên 49 kết quả Nghị quyết 67
 • Nghị quyết 67/NQ-HĐND năm 2013 về biên chế công chức, chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và tổng biên chế sự nghiệp của tỉnh Vĩnh Long.

  pdf7p minhquanmq 28-03-2014 37 1   Download

 • Nghị quyết 67/2013/NQ-HĐND kéo dài thời gian thực hiện cơ chế, chính sách xây dựng vùng thâm canh lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao tỉnh Thanh Hóa.

  doc2p ngaymoibinhye 12-07-2014 23 0   Download

 • Nghị quyết số 67/2020/NQ-­CP phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

  doc7p soninhduc888 29-05-2020 4 0   Download

 • Nghị quyết số 67/2005/NQ-HĐND về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2006 do Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

  pdf3p lawbds4 06-11-2009 68 2   Download

 • Nghị quyết số 67/2006/NQ-HĐND về việc điều chỉnh thời gian, mức chi tập huấn và bổ sung một số chế độ cho huấn luyện viên, vận động viên ngành thể dục thể thao do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawttyt3 30-11-2009 73 2   Download

 • Nghị quyết số 67/2017/NQ-CP về việc ký Nghị định thư thứ hai sửa đổi Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA). Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  pdf1p chickenga3160 16-11-2017 26 0   Download

 • Nghị quyết số 67/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

  doc4p nghiquyet0910 22-11-2017 19 0   Download

 • Nghị quyết số 67/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định nguồn kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ theo quyết định số 50/2014/QĐ-TTG ngày 04 tháng 9 năm 2014 của thủ tướng chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Định.

  doc2p nghiquyet0910 22-11-2017 22 0   Download

 • Nghị quyết số 67/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định chế độ hỗ trợ công chức, viên chức người lao động làm việc tại trung tâm hành chính công tỉnh và cấp huyện thuộc tỉnh Bắc Ninh.

  doc3p nghiquyet0910 22-11-2017 12 0   Download

 • Nghị quyết số 08/2019/HĐND Sửa đổi, bổ sung Quy định phân cấp ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 67/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.

  doc3p cuahoangde999 05-06-2020 0 0   Download

 • Nghị quyết số 09/2019/HĐND về chương trình giám sát của thường trực HĐND tỉnh năm 2020. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Điều 67 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

  doc2p cuahoangde999 05-06-2020 1 0   Download

 • Nghị quyết số 67/2019/NQ-HĐND thông qua Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  doc3p tomtit999 11-06-2020 0 0   Download

 • Nghị quyết số 67/2019/NQ-HĐND về việc phân cấp thẩm quyền phê duyệt đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi và phân cấp thẩm quyền quyết định thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, xử lý trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do nhà nước đầu tư thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình.

  doc3p tomtit999 11-06-2020 0 0   Download

 • Nghị quyết số 67/2019/NQ-HĐND ban hành về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2020. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết sô 40/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2019;

  doc6p tomtit999 11-06-2020 0 0   Download

 • Nghị quyết số 67/2019/NQ-HĐND phê duyệt tổng biên chế công chức, hợp đồng, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các hội của tỉnh Bến Tre. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc3p tomtit999 11-06-2020 0 0   Download

 • Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ;Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp nhà nước ban hành theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2007 và Quy định...

  pdf5p abcdef_42 02-11-2011 60 3   Download

 • Tam Kỳ, ngày 08 tháng 11 năm 2006 NGHỊ QUYẾT Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách các cấp thuộc ngân sách địa phương năm 2007 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VII,

  pdf13p poqueen 13-05-2013 38 2   Download

 • CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2010 Số: 26/2010/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 2 ĐIỀU 8 NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2003/NĐCP NGÀY 13 THÁNG 6 NĂM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI CHÍNH PHỦ

  pdf2p cucaibanhchung 25-05-2010 159 27   Download

 • Quyết định về việc ban hành "Quy chế về tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước"

  doc15p ahhact 26-05-2010 222 15   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BAN HÀNH MỘT SỐ MỨC THU THỦY LỢI PHÍ THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2012/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 5

  pdf5p vuonnhomini 01-02-2013 39 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nghị quyết 67
p_strCode=nghiquyet67

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2