intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghị quyết 93

Xem 1-20 trên 45 kết quả Nghị quyết 93
 • Nghị quyết 93/NQ-HĐND năm 2013 thông qua chủ trương đầu tư xây dựng hợp khối trụ sở các cơ quan hành chính tỉnh Hà Giang.

  pdf2p kimoanh13 31-03-2014 32 0   Download

 • "Nghị quyết số 93/2015/QH13 - Về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động" quyết nghị: Người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm đảm bảo cuộc sống khi hết tuổi lao dộng theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf2p tsmttc_010 26-08-2015 57 3   Download

 • Nghị quyết số 93/2017/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

  pdf21p chickenga3160 16-11-2017 20 0   Download

 • Nghị quyết số 93/2017/NQ-­HĐND ban hành về quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn Thành Phố Đà Nẵng.

  doc3p nghiquyet0910 22-11-2017 28 0   Download

 • Nghị quyết số 93/2017/NQ-­HĐND ban hành sửa đổi một số điều của Quy định và Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

  pdf2p nghivanquyet0908 24-11-2017 36 0   Download

 • Nghị quyết số 93/2019/QH14 về chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Ka Pét tại huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13; Căn cứ Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14;

  doc2p cuahoangde999 04-06-2020 1 0   Download

 • Nghị quyết số 93/2019/NQ-HĐND về việc Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về ban hành định mức phân bố dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017.

  doc4p tomtit999 11-06-2020 2 0   Download

 • Nghị quyết số 93/2019/NQ-HĐND Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm; khoán kinh phí bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia công tác ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

  doc5p tomtit999 11-06-2020 2 0   Download

 • Nghị quyết số 93/2019/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công và danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh năm 2020. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

  doc3p tomtit999 11-06-2020 2 0   Download

 • Nghị quyết số 94/2019/NQ-HĐND ban hành việc Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 93/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm; khoán kinh phí bồi dưỡng đối với những người trực tiếp tham gia công tác ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

  doc3p tomtit999 11-06-2020 2 0   Download

 • Nghị quyết số 188/2019/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết số 93/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của hội đồng nhân dân tỉnh “về việc kéo dài và điều chỉnh một số nội dung tại nghị quyết số 178/2014/NQ-HĐND của hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại trường đại học Hạ Long giai đoạn 2015 - 2017 đến hết năm 2020”.

  doc2p tomtit999 12-06-2020 11 0   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh; Căn cứ Nghị quyết số 34/2007/NQ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2007 ...

  pdf7p thaonhi 18-06-2009 296 37   Download

 • Nghị định 16/CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 32-NQ/UBTVQH9 ngày 10/3/93 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

  doc4p ngoctrang 17-08-2009 194 14   Download

 • Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp...

  pdf9p abcdef_42 02-11-2011 88 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nghị quyết số 93/2012/nq-hđnd', văn bản luật, thuế-phí-lệ phí-kinh phí phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p vuonnhomini 01-02-2013 38 3   Download

 • Quyết định số: 826/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính của Bộ Tư pháp năm 2013; căn cứ Nghị định số 93/20/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf4p huyen06281982 21-10-2015 32 0   Download

 • Quyết định số 93/2019/QĐ-UBND ban hành chương trình công tác năm 2019. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2019; Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019;

  doc15p soninhduc999 26-11-2019 12 0   Download

 • Tài liệu tham khảo các mẫu biên bản và quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính về thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế (Ban hành kèm theo Nghị định số 93/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ) n) Căn cứ Điều … Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày … tháng …… năm ………….; Căn cứ Điều ……….. Nghị định số …….. ngày ….. tháng ….. năm ……… của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị...

  pdf3p thewalkingdead 31-10-2011 169 18   Download

 • BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------Số: 07/2010/TT-BKH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2010 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 93/2009/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI

  pdf14p luavitradong 24-05-2010 179 13   Download

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUỐC, MỸ PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

  pdf50p denlongbaycao 26-10-2011 65 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nghị quyết 93
p_strCode=nghiquyet93

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2