Nguồn lực cốt lõi của tổ chức

Xem 1-11 trên 11 kết quả Nguồn lực cốt lõi của tổ chức
 • Nhiệm vụ: biểu thị từng hoạt động riêng biệt với tính mục đích cụ thể mà mỗi người lao động phải thực hiện. VD: soạn thảo văn bản, trả lời điện thoại… Vị trí (vị trí làm việc): biểu thị tất cả các nhiệm vụ được thực hiện bởi cùng 1 người lao động VD: tất cả các nhiệm vụ được thực hiện bởi một nhân viên máy tính, trợ lý giám đốc…

  ppt20p dinhtungqx1 13-05-2011 164 67   Download

 • Qua nghiên cứu,chúng ta thấy trong quản lý kinh tế, quản lý con ngƣời là vấn đề cốt lõi nhất,cũng đồng thời là vấn đề tinh tế phức tạp nhất. Khai thác đƣợc những tiềm năng của nguồn lực con ngƣời chính là chìa khoá của mỗi Doanh nghiệp đạt đƣợc những thành công trong sản xuất kinh doanh. Vì vậy việc phân chia và kết hợp các lợi ích phải đƣợc xem xét cân nhắc kỹ lƣỡng.

  pdf90p la_lan23 13-04-2013 188 133   Download

 • Trong các nguồn lực cần thiết để tạo ra sự phát triển kinh tế xã hội của quốc gia nói chung và đối với các doanh nghiệp nói riêng thì nguồn lực con người là nguồn lực cốt lõi để tạo ra giá trị vật chất cho tổ chức, tạo lập vị thế cạnh tranh và có tính chất quyết định nhất đối với các nguồn lực.

  pdf26p nine_12 15-02-2014 50 17   Download

 • Trước khi phát biểu mấy ý kiến trong bản tham luận ngắn này - giới hạn vào hai đặc điểm thuộc tính theo tôi là cốt lõi của Tự lực văn đoàn với tư cách một tổ chức văn học, chứ không bàn sâu đến thành tựu sáng tác của họ - xin được nói vài lời phản biện với bản Báo cáo đề dẫn mở đầu Hội thảo, trong phần điểm lại hai mặt: con người tiến bộ và con người phản động của Nhất Linh, nhân người đề dẫn có mời gọi sự phản biện của đại...

  pdf21p money_00 05-08-2011 48 5   Download

 • Hoạt động quản trị nhằm phối hợp các nguồn lực trong DN để đạt được mục đích KD Khái niệm QTDN: là quá trình lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra các nguồn lực, các hoạt động của DN nhằm đạt được mục đích KD với hiệu quả cao trong điều kiện môi trường kinh doanh luôn biến động. Đối tượng tác động chủ yếu và trực tiếp của hoạt động QT là mối quan hệ con người bên trong và bên ngoài DN.

  ppt38p vigro23 24-08-2012 162 44   Download

 • Một Tuyên bố SharePoint của hoạt động là nguồn lực cốt lõi cho Ban Quản trị và là một đầu ra chính của nhóm. Tuyên bố của các hoạt động được liên tục cập nhật. Nó là một khung mô tả bản chất của SharePoint cho tổ chức. Nó mô tả những nét cơ bản của SharePoint trong tổ chức, trách nhiệm hỗ trợ, chính sách chủ yếu được xác định, sự leo thang của SharePoint vấn đề và sự cố mất điện, sẵn sàng phục vụ, và trang điểm của dịch vụ....

  pdf0p yukogaru12 30-11-2010 37 7   Download

 • Qui hoạch sử dụng đất đai là môn học liên quan đến kiến thức thuộc nhiều lĩnh vực, như: kinh tế, xã hội, nhân văn, địa lý, tự nhiên, kỹ thuật... Cốt lõi của vấn đề quy hoạch sử dụng đất đai là “Tổ chức không gian “ của một vùng lãnh thổ, đơn vị hành chính (quốc gia, tỉnh, huyện, xã) hợp lý, nhằm phát huy tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực để nền kinh tế- xã hội phát triển bền vững và đạt hiệu quả cao....

  pdf190p 986753421 28-05-2012 333 140   Download

 • Qui hoạch sử dụng đất đai là môn học liên quan đến kiến thức thuộc nhiều lĩnh vực, như: kinh tế, xã hội, nhân văn, địa lý, tự nhiên, kỹ thuật... Cốt lõi của vấn đề quy hoạch sử dụng đất đai là “Tổ chức không gian “ của một vùng lãnh thổ, đơn vị hành chính (quốc gia, tỉnh, huyện, xã) hợp lý, nhằm phát huy tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực để nền kinh tế- xã hội phát triển bền vững và đạt hiệu quả cao. ...

  pdf11p zues05 22-06-2011 294 118   Download

 • Các chuyên gia hoặc lao động có trình độ sử dụng máy tính cá nhân là cần thiết "công cụ thương mại" và thường xuyên có quyền truy cập đến một DBMS chẳng hạn như Microsoft Access ™. Mặc dù hệ thống cốt lõi của một tổ chức có thể được hỗ trợ bởi phần mềm đóng gói, nguồn lực đáng kể vẫn có thể được dành cho các hệ thống phát triển của cá nhân đó.

  pdf56p myngoc6 07-10-2011 34 6   Download

 • Đề án này được viết như một dự án tiền khả thi "Xây dựng Trung tâm thiết kế CHIP" tại Việt Nam và dự kiến tại Hà Nội.

  pdf116p uocvongxua10 18-09-2015 38 3   Download

 • Trong đời sống kinh tế - xã hội, mục tiêu ống luôn là đích hướng theo đuổi của mọi tổ chức, là vấn đề cốt lõi nhất của mọi quá trình hoạt động. Từ mục tiêu, các chủ thể quản lý tiến hành định hướng cho việc huy động, tổ chức, quản lý sử dụng các nguồn lực một cách phù hợp với những quy mô và trình độ khác nhau.

  pdf43p seven_12 10-03-2014 23 3   Download

Đồng bộ tài khoản