Nhà nước kiểu mới

Xem 1-20 trên 189 kết quả Nhà nước kiểu mới
 • Bài thuyết trình: Nhà nước do dân vì dân, pháp lý mạnh mẽ hoạt động hiệu quả hướng đến trình bày các vấn đề cơ bản về cơ sở hình thành tư tưởng HCM về nhà nước kiểu mới; tính tất yếu xây dựng nhà nước pháp quyền, trong sạch; xây dựng 1 nhà nước trong sạch vững mạnh hoạt động có hiệu quả;...

  ppt26p 0973034321 08-06-2016 31 5   Download

 • Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người yêu nước, thương dân nồng nàn tha thiết. Người đến với chủ nghĩa Mác – Lê-nin bằng niềm tin mãnh liệt: “Bây giờ học thuyết nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất là chủ nghĩa Lê-nin” và con đường duy nhất mang lại độc lập cho dân tộc, tự do cho đồng bào là con đường cách mạng vô sản, dùng bạo lực cách mạng để giành chính quyền về tay nhân dân.

  doc5p closeup244 18-12-2010 952 72   Download

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền, Nhà nước của dân, do dân và vì dân là tư tưởng độc đáo, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng ta trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển những quan điểm tư tưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin, sự tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá thế giới vào xây dựng chính quyền nhà nước kiểu mới do nhân dân làm chủ. ...

  pdf8p bach_nhat 27-02-2012 738 201   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Lý luận nhà nước và pháp luật" cung cấp cho người đọc các kiến thức của phần "Lý luận nhà nước" bao gồm: Khái quát chung về nhà nước và pháp luật; nguồn gốc và các dấu hiệu đặc trưng của nhà nước; bản chất, hình thức, chức năng của nhà nước và bộ máy nhà nước; kiểu nhà nước;... Mời các bạn cung tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf168p doinhugiobay_01 11-11-2015 100 53   Download

 • Đất nước ta đang trong thời kì đổi mới và gia nhập các tổ chức quốc tế, kinh tế phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa thì việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ, về nhà nước của dân do dân và vì dân có giá trị lí luận và thực tiễn to lớn, sâu sắc, định hướng cho việc xây dựng vsf hoàn thiện nền dân chủ, nhà nước kiểu mới ở Việt Nam.

  doc12p quantrinhansu 25-11-2010 115 43   Download

 • Chương này gồm có các nội dung chính như: Quá trình Hồ Chí Minh lựa chọn và xác lập mô hình nhà nước kiểu mới ở Việt Nam; nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân, vì dân; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước vào xây dựng nhà nước Việt Nam trong sạch, vững mạnh hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt38p nganga_03 25-09-2015 69 30   Download

 • Xây dựng nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân - sợi chỉ đỏ trong tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước kiểu mới Trường hợp hết thời hạn nêu trên mà không có ý kiến thì coi như HĐXN đã đồng ý với quyết định của NSDLĐ. Ngoài hai loại đơn phương chấm dứt hợp đồng nêu trên, NSDLĐ còn có thể chấm dứt hợp đồng theo cách gọi là "chấm dứt HĐLĐ có sự thay đổi".

  pdf8p banhcauvong 25-05-2013 51 15   Download

 • Bài giảng Bài 3: Kiểu nhà nước sẽ giúp cho sinh viên hiểu được khái niệm kiểu nhà nước, cơ sở tồn tại của nhà nước và sự vận động thay đổi từ một kiểu nhà nước này sang một kiểu nhà nước khác. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf0p codon_06 20-01-2016 50 11   Download

 • Bài viết giới thiệu tới người đọc một số nguyên tắc giải cứu khủng hoảng kinh tế bao gồm: Phối hợp hài hòa sử dụng bàn tay Nhà nước và bàn tay thị trường trong mô hình nhà nước kiểu mới, đa dạng hóa và phối hợp các nguồn lực trong nước và quốc tế, coi trọng chính sách đồng bộ và chú ý tới tính 2 mặt của các giải pháp chính sách,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p vovanvovan2013 13-05-2016 17 2   Download

 • Bài giảng "Pháp luật đại cương - Chương 1: Khái quát về nhà nước" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về nhà nước, vai trò và chức năng của nhà nước, các kiểu và hình thức nhà nước trong lịch sử. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt69p doinhugiobay_12 15-01-2016 31 7   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình "Lý luận nhà nước và pháp luật" cung cấp cho người học những khái niệm chung về nhà nước và pháp luật; các kiểu nhà nước và pháp luật chủ nô, phong kiến và tư sản; nhà nước xã hội chủ nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf243p doinhugiobay_10 08-01-2016 237 115   Download

 • Hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) là tổ chức kinh tế tập thể có vai trò đặc biệt quan trọng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; được Đảng, Nhà nước quan tâm phát triển trong mọi giai đoạn cách mạng.

  pdf100p dell1122 05-09-2012 160 87   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình "Nhà nước và pháp luật đại cương" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái luận về khoa học nhà nước và pháp luật đại cương; nguồn gốc, bản chất và các kiểu nhà nước; chức năng, bộ máy, hình thức nhà nước và chế độ chính trị, nguồn gốc, bản chất, hình thức và các kiểu pháp luật, cơ chế điều chỉnh của pháp luật đối với các quan hệ xã hội. Mời các bạn tham khảo.

  pdf155p doinhugiobay_00 05-11-2015 121 55   Download

 • Giáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật gồm có 21 chương và được chia thành 2 phần. Trong phần 1 trình bày lý luận về nhà nước với một số nội dung như: Nguồn gốc và bản chất của nhà nước; các kiểu, hình thức, chức năng và bộ máy nhà nước; Nhà nước chủ nô và Nhà nước phong kiến; Nhà nước tư sản; sự ra đời, bản chất và quy luật phát triển của Nhà nước xã hội chủ nghĩa;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf65p nganga_09 21-10-2015 143 51   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Lý luận nhà nước và pháp luật", phần 2 trình bày các nội dung phần "Lý luận pháp luật" bao gồm: Nguồn gốc và bản chất của pháp luật, kiểu pháp luật, pháp luật xã hội chủ nghĩa, hình thức của pháp luật và các loại văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống pháp luật, quy phạm pháp luật,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf309p doinhugiobay_01 11-11-2015 134 51   Download

 • TCPCP là chỉ một tổ chức, hiệp hội, quỹ văn hoá xã hội, uỷ hội từ thiện, tập đoàn phi lợi nhuận hoặc các pháp nhân khác mà theo pháp luật không thuộc khu vực nhà nước và hoạt động không vì lợi nhuận, nghĩa là khoản lợi nhuận nếu có, không thể phân phối theo kiểu chia lợi nhuận. Loại tổ chức này không bao gồm các nghiệp đoàn, đảng phái chính trị, hợp tác xã phân chia lợi nhuận hay nhà thờ”. (Cục Môi trường – Ngân hàng thế giới - 1997)....

  ppt99p yenhoangbank321 25-06-2013 163 46   Download

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 5 Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân - do dân - vì dân nêu quá trình Hồ Chí Minh lựa chọn và xác lập nhà nước kiểu mới ở Việt Nam, lựa chọn, thiết lập và xây dựng nhà nước của dân - do dân - vì dân.

  pdf54p thick_12 12-07-2014 81 32   Download

 • Ebook "Quỹ tín dụng nhân dân mô hình tín dụng hợp tác kiểu mới xóa đói giảm nghèo" ở Việt Nam" này được viết nhằm giới thiệu tới các bạn quan tâm về mô hình tín dụng hợp tác hiện đại và phương pháp luận xây dựng và phát triển các tổ chức tín dụng hợp tác nói chung cũng như quỹ tín dụng nhân dân ở VN nói riêng. Phần 1 trình bày mô hình tín dụng hợp tác và các mô hình tổ chức của tổ chức tín dụng hợp tác. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội dung.

  pdf124p kiemtienthatkho 06-03-2015 67 27   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Lý luận chung về nhà nước và pháp luật", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Phần 2 - Lý luận chung về pháp luật (nguồn gốc và bản chất của pháp luật, kiểu pháp luật và hình thức pháp luật, pháp luật chủ nô và pháp luật phong kiến,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf308p doinhugiobay_00 05-11-2015 66 25   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Tìm hiểu pháp luật - Đại cương về nhà nước và pháp luật" do TS. Phạm Hồng Thái và PTS. Đinh Văn Mậu biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Đại cương về nhà nước và pháp luật Việt Nam là một môn học thuộc khoa học luật, Những vấn đề cơ bản về nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf199p doinhugiobay_06 07-12-2015 66 14   Download

Đồng bộ tài khoản