Ổng quan về lập trình c++

Xem 1-20 trên 26 kết quả Ổng quan về lập trình c++
 • C++ là ngôn ngữ mạnh, được phát triển từ ngôn ngữ C. Học C++ đem lại nhiều lợi thế cho bạn với khối lượng mã nguồn vào loại lớn nhất trong các ngôn ngữ, cũng như tính tương đồng với hầu hết các ngôn ngữ tựa C (C-like language). Tài liệu này mong muốn giúp bạn có một cái nhìn tổng thể với cách tiếp cận thật ngắn gọn. Cấu trúc sách dựa trên cuốn "C++ in a nutshell" của nhà xuất bản O'Reilly.

  pdf49p nguyentanphat050 22-10-2012 64 28   Download

 • Herbert Schildt là tác giả lập trình hàng đầu thế giới. Ông là một cơ quan về C, C + +, Java, và các ngôn ngữ C #, và là một bậc thầy của Windows lập trình. Lập trình cuốn sách của ông đã bán được hơn 3 triệu bản trên toàn thế giới và đã được dịch sang tất cả các ngôn ngữ nước ngoài lớn. Ông tác giả cuốn sách bán chạy nhất rất nhiều, bao gồm cả C + +: Các tham khảo Hoàn thành, C #: Các tham khảo Hoàn thành, Java 2: Các tham khảo...

  pdf625p tiasangmoi 24-09-2011 74 33   Download

 • Cấu trúc dữ liệu là gì? Mảng và quản lý bộ nhớ ₫ộng Xây dựng cấu trúc Vector Xây dựng cấu trúc List © 2004, HOÀNG MINH SƠN Chương 4: Khái quát về

  pdf32p kimku5 22-10-2011 28 4   Download

 • Là một chương trình nằm trong một chƣơng trình lớn hơn nhằm thực hiện một nhiệm vụ cụ thể , Vai trò – Chia nhỏ chƣơng trình ra thành từng phần để quản lý Phương pháp lập trình có cấu trúc – Có thể sử dụng lại nhiều lần: printf, scanf… – Chƣơng trình dễ dàng đọc và bảo trì hơn.

  pdf23p dinhnhambk 09-11-2012 65 20   Download

 • Khái niệm – Là một chƣơng trình nằm trong một chƣơng trình lớn hơn nhằm thực hiện một nhiệm vụ cụ thể • Vai trò – Chia nhỏ chƣơng trình ra thành từng phần để quản lý = Phƣơng pháp lập trình có cấu trúc – Có thể sử dụng lại nhiều lần: printf, scanf… – Chƣơng trình dễ dàng đọc và bảo trì hơn.

  pdf11p quangchien2205 30-03-2011 61 6   Download

 • Kỹ thuật Máy tính từ Đại học Massachusetts Amherst, và MS Khoa học Máy tính từ Đại học Bắc Carolina tại Chapel Hill. Ông cũng là một thành viên của Gamasutra biên tập tư vấn hội đồng quản trị, và đã viết nhiều bài báo về kỹ thuật lập trình trong loạt Game Lập trình Gems. Ông là một diễn giả thường xuyên tại Hội nghị Game Developers.

  pdf53p kimku15 19-10-2011 26 2   Download

 • Ch-ơng 8 Các Quan sát Trình diễn ( Presentation Views) Các quan sát trình diễn là các quan sát thiết kế mà ta tạo ra từ lắp ráp. Ch-ơng này sẽ trình bày tổng quan về các công cụ và trình tự làm việc dùng để tạo các quan sát khi lắp ráp và khi tháo các lắp ráp. Có thể tham khảo thêm trên online Help và Tutorial. 8.1. Giíi thiÖu chung: Trªn c¬ së c¸c t− liÖu tr×nh diÔn, ta cã thÓ t¹o ra c¸c quan s¸t th¸o l¾p vµ ®Þnh vÞ c¸c thµnh phÇn l¾p r¸p. Ta...

  pdf9p northernlight 26-07-2011 266 182   Download

 • Hiện nay, công nghệ sinh trắc học nói riêng và các công nghệ bảo vệ hộ chiếu, thị lực, các loại giấy tờ lien quan xuất nhập cảnh nói chung đang đƣợc nghiên cứu, phát triển rất mạnh mẽ trên thế giới.

  pdf59p samsung_12 06-05-2013 103 38   Download

 • người đã xác định rằng tôi cần sự giúp đỡ trước khi tôi đã làm, biết rằng ông không có kỹ năng thiết lập để giúp đỡ, nhưng biết một người có thể và được chuẩn bị sẵn sàng để tài trợ cho nó. Cũng rất quan trọng là phù hợp với cá tính với huấn luyện viên, và kiến thức của mình về môi trường tôi đang hoạt động.

  pdf24p banhbeo3 06-11-2011 60 27   Download

 • Công ty TNHH thƣơng mại và ứng dụng công nghệ E.C.S_số 234A Đà Nẵng - Ngô Quyền - Hải Phòng đƣợc thành lập từ năm 2001, đến nay quy mô hoạt động của công ty ngày càng phát triển, phong phú về số lƣợng, mẫu mã, chủng loại hàng hóa. Hoạt động của công ty bao gồm hai lĩnh vực chính :

  pdf82p chieuwindows23 01-06-2013 32 10   Download

 • Kiểu dữ liệu cấu trúc (struct) – Là kiểu dữ liệu phức hợp, bao gồm nhiều thành phần có thể thuộc các kiểu dữ liệu khác nhau – Các thành phần: gọi là trƣờng dữ liệu (field) Ví dụ – Thông tin về kết quả học tập môn Tin đại cƣơng của sinh viên: TenSV, MaSV, Diem. – Thông tin về cầu thủ: Ten, Tuoi, CLB, SoAo, Vitri,…

  pdf11p quangchien2205 30-03-2011 45 8   Download

 • Kiểu dữ liệu Ý nghĩa unsigned long Số nguyên không dấu long Số nguyên có dấu Số thực dấu phẩy động, độ chính xác đơn Số thực dấu phẩy động, độ chính xác kép. Ý nghĩa Kí tự không dấu Kí tự có dấu Số nguyên không dấu Số nguyên có dấu.

  pdf36p quangchien2205 30-03-2011 42 5   Download

 • Bắt nguồn từ HT về Đảng CS của M-A, trự c tiếp HT của Lênin về Đảng kiểu mới của GCVS đưa ra từ đầu thế kỷ XX: + M-Ă quan tâm chủ yếu vấn đế thành lập Đảng CS ở những nươć TBCN phát triển.

  ppt54p taonemay108 11-12-2010 626 222   Download

 • Căn cứ Quyết định số 605/QĐ-DKVN ngày 26/3/2008 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về việc thành lập Công ty TNHH 1 thanh viên Tư vấn quản lý dự án Điện lực Dầu khí 1; Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Ngh đ nh 209/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004; ị ị Theo đ ...

  doc65p thanhpvc-me 21-01-2010 186 73   Download

 • Mặt bằng tuyến. 4.1. Vẽ đ-ờng đồng mức Tạo đ-ờng đồng mức từ số liệu các điểm cao trình. Để cho việc vẽ các đ-ờng đồng mức có thể theo ý của ng-ời sử dụng thì việc chọn các Điểm cao trình và vùng xây dựng mô hình l-ới là quan trọng. Việc chọn phải đảm bảo sao cho Nova -TDN không tạo ra các bề mặt tự nhiên nằm ngoài ý muốn của mình.

  pdf0p meogiay 15-11-2011 99 46   Download

 • Bảo vệ, kè chống xói lở bờ các đoạn xung yếu của các sông, kênh rạch, hồ; chống lấn chiếm dòng chảy, nạo vét định kỳ hằng năm để thông dòng, thoát lũ nhanh ra biển. c) Đào thêm các hồ điều hòa, các kênh thoát theo Quy hoạch chung đô thị mới An Vân Dương, kết hợp tạo cảnh quan đô thị, điều tiết thoát nước chung và thoát lũ cho thành phố.

  pdf20p artemis07 14-09-2011 73 38   Download

 • 7.1 Khái niệm về biểu thức chính qui Biểu thức chính qui là một khuôn mẫu - một tiêu bản - để được sánh với một xâu. Việc sánh một biểu thức c hính qui với một xâu thì hoặc thành c ông hoặc thất bại. Đôi khi, sự thành công hay thất bại này có thể là tất cả những gì bạn quan tâm tới.

  pdf5p zues10 11-07-2011 43 8   Download

 • Chương 1 Kỹ thuật lập trình Chương 4: Khái quát về cấu trúc dữ liệu 0101010101010101100001 0101010101010101100001 StateController 0101010100101010100101 0101010100101010100101 1010011000110010010010 1010011000110010010010 start() 1100101100100010000010 1100101100100010000010 stop() 0101010101010101100001 0101010101010101100001 0101010100101010100101 0101010100101010100101 1010011000110010010010+ B*u; 1010011000110010010010 y = A*x 1100101100100010000010+ d*u; 1100101100100010000010 x = C*x LQGController 0101010101010101100001 0101010101010101100001 0101010100101010100...

  pdf32p tengteng14 20-12-2011 27 3   Download

 • Phát triển kinh tế địa phương. Chúng tôi cho rằng việc phát triển kinh tế địa phương là một công cụ thực tế và hữu hiệu, có thể hỗ trợ một cách đáng kể trong việc giải quyết các vấn đề khó khăn tại địa phương.Chúng tôi cho rang lap kê hoch chiên lc vê phát trien kinh tê a phơng là mot công c thc tê và hu hieu, có the ho tr mot cách áng ke trong gii quyêt các vân ê khó khan ti a phơng. Bang cách a quy trình lap kê hoch chiên lc vào phát trien...

  pdf30p linhdan05015 20-12-2010 266 106   Download

 • Khẳng định trong quan niệm của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác, gia đình là tế bào của xã hội, gia đình tham gia vào mọi quá trình sản xuất và luôn chịu sự tác động trở lại của tiến trình phát triển kinh tế - xã hội, trong bài viết này, tác giả tập trung luận giải quan niệm của các ông về sự biến đổi và phát triển của gia đình trong mối quan hệ biện chứng với sự phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi giai đoạn lịch sử cụ thể trong tiến trình...

  pdf9p bengoan258 11-12-2011 128 26   Download

Đồng bộ tài khoản