intTypePromotion=1

Hướng dẫn sử dụng NovaTDN 2005 - Chương 4

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
120
lượt xem
46
download

Hướng dẫn sử dụng NovaTDN 2005 - Chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mặt bằng tuyến. 4.1. Vẽ đ-ờng đồng mức Tạo đ-ờng đồng mức từ số liệu các điểm cao trình. Để cho việc vẽ các đ-ờng đồng mức có thể theo ý của ng-ời sử dụng thì việc chọn các Điểm cao trình và vùng xây dựng mô hình l-ới là quan trọng. Việc chọn phải đảm bảo sao cho Nova -TDN không tạo ra các bề mặt tự nhiên nằm ngoài ý muốn của mình. Do đó có thể phải xây dựng mô hình l-ới bề mặt một số lần sau mỗi lần phải thực hiện việc vẽ đ-ờng đồng mức...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng NovaTDN 2005 - Chương 4

 1. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 Ch-¬ng 4: MÆt b»ng tuyÕn. 4.1. VÏ ®-êng ®ång møc T¹o ®-êng ®ång møc tõ sè liÖu c¸c ®iÓm cao tr×nh. §Ó cho viÖc vÏ c¸c ®-êng ®ång møc cã thÓ theo ý cña ng-êi sö dông th× viÖc chän c¸c §iÓm cao tr×nh vµ vïng x©y dùng m« h×nh l-íi lµ quan träng. ViÖc chän ph¶i ®¶m b¶o sao cho Nova -TDN kh«ng t¹o ra c¸c bÒ mÆt tù nhiªn n»m ngoµi ý muèn cña m×nh. Do ®ã cã thÓ ph¶i x©y dùng m« h×nh l-íi bÒ mÆt mét sè lÇn sau mçi lÇn ph¶i thùc hiÖn viÖc vÏ ®-êng ®ång møc ngay. HoÆc lµ t¹o ®-êng bao ngoµi vµ c¸c vïng thñng trong qu¸ tr×nh x©y dùng m« h×nh l-íi bÒ mÆt nh- ®-îc ®Ò cËp trong môc X©y dùng m« h×nh l-íi bÒ mÆt. Sau khi chän môc VÏ ®-êng ®ång møc sÏ xuÊt hiÖn « cöa sæ Gi¸ trÞ lµ gi¸ trÞ mµ c¸c ®-êng ®ång møc b¾t ®Çu ®-îc vÏ vµ lµ gi¸ trÞ gèc ®Ó tÝnh cao ®é cña c¸c ®-êng tiÕp theo phô thuéc vµo gi¸ trÞ cña b-íc cao ®é mµ nhËp vµo t¹i « . lµ sè ®-êng ®ång møc mµ bá c¸ch kh«ng ®iÒn gi¸ trÞ cao ®é. Theo sè liÖu nhËp vµo c¸c møc cña ®-êng ®ång møc sÏ lµ 20,20.5,21,21.5 ... vµ cø 5 ®-êng th× 1 ®-êng cã ®iÒn gi¸ trÞ cao ®é (b¾t ®Çu tõ møc 20). lµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c gi¸ trÞ cao ®é cña 1 ®-êng ®ång møc ®-îc ®iÒn. KÕt qu¶ ®-îc c¸c ®-êng ®ång møc nh- trªn 4.2. ThiÕt kÕ tuyÕn 4.2.1. Khai b¸o vµ thay ®æi tuyÕn hiÖn hµnh Tr-íc khi b¾t tay vµo c«ng viÖc thiÕt kÕ ho¨c nhËp sè liÖu c¸c §iÓm cao tr×nh nh- ®· ®Ò cËp ë trªn ph¶i tiÕn hµnh khai b¸o mét sè th«ng sè cÇn thiÕt b»ng c¸ch thùc hiÖn lÖnh Khai b¸o vµ thay ®æi tuyÕn hiÖn hµnh. §Çu tiªn ph¶i chän tiªu chuÈn thiÕt kÕ, cã thÓ lµ:  Tiªu chuÈn ViÖt nam  Tiªu chuÈn AASHTO 1  Tiªu chuÈn AASHTO 2  Tiªu chuÈn AASHTO 3  Tiªu chuÈn AASHTO 4  §-êng bª t«ng n«ng th«n C«ng ty TNHH Hµi Hoµ Ph-¬ng Nam – Harmony South 24
 2. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005  Chän TÖp tiªu chuÈn thiÕt kÕ... Dïng ®Ó ®Æt mÆc ®Þnh tiªu chuÈn thiÕt kÕ cong n»m vµ siªu cao theo c¸c tiªu chuÈn TCVN 4054-85, TCVN 4054- 98...Khi thiÕt kÕ tuyÕn c¸c ®o¹n cong ®-îc ¸p tù ®éng c¸c yÕu tè cong n»m theo tiªu chuÈn võ chän.  §Ó ®Æt tªn tuyÕn thiÕt kÕ, nhËp tèc ®é thiÕt kÕ vµ nhËp lý tr×nh ®Çu cho tuyÕn th× tr-íc khi thiÕt kÕ ph¶i kick ®óp chuét vµo c¸c cét trªn hµng cña tuyÕn cÇn thiÕt kÕ råi nhËp tªn tuyÕn vµo cét tªn tuyÕn, nhËp tèc ®é thiÕt kÕ vµo « tèc ®é, nhËp lý tr×nh ®Çu vµo « lý tr×nh. §Ó thªm tuyÕn thiÕt kÕ,xozf tuyÕn thiÕt kÕ, söa d÷ liÖu hoÆc ®Æt tuyeens hiÖn hµnh th× kÝch phÝm tr¸i chuét vµo hµng t-¬ng øng víi tuyÕn cÇn thay ®æi (xem h×nh ) Khai b¸o vµ thay ®æi tuyÕn thiÕt kÕ  tªn tuyÕn thiÕt kÕ, nhËp tèc ®é thiÕt kÕ vµ nhËp lý tr×nh ®Çu tr-íc khi thiÕt kÕ ph¶i kick ®óp chuét vµo c¸c cét trªn hµng cña tuyÕn cÇn thiÕt kÕ råi nhËp tªn tuyÕn vµo cét tªn tuyÕn, nhËp tèc ®é thiÕt kÕ vµo « tèc ®é, nhËp lý tr×nh ®Çu vµo « lý tr×nh. §Ó thay ®æi mÉu thiÕt kÕ tr¾c ngang. C«ng ty TNHH Hµi Hoµ Ph-¬ng Nam – Harmony South 25
 3. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 Khai b¸o vµ thay ®æi tuyÕn hiÖn hµnh ¤ lµ chiÒu cao cña ch÷ cÇn ®iÒn trªn b×nh ®å víi cho c¸c ký hiÖu cäc vµ cho c¸c gi¸ trÞ sè trong b¶n vÏ b×nh ®å. Më tÖp tiªu chuÈn thiÕt kÕ siªu cao NÕu « ®-îc ®¸nh dÊu th× c¸c gi¸ trÞ gãc thay ®æi h-íng tuyÕn ®iÒn trªn b¶n vÏ sÏ theo gi¸ trÞ cña gãc chuyÓn h-íng, cßn ng-îc l¹i sÏ lµ gi¸ trÞ gãc =180-Gãc chuyÓn h-íng. C«ng ty TNHH Hµi Hoµ Ph-¬ng Nam – Harmony South 26
 4. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 Thªm, xo¸, sö, ®Æt tuyÕn hiÖn hµnh Khai b¸o tuyÕn thiÕt kÕ. ViÖc tiÕp theo lµ ph¶i khai b¸o tuyÕn vµ chän tuyÕn hiÖn hµnh. Nova -TDN cho phÐp thiÕt kÕ nhiÒu tuyÕn trong 1 b¶n vÏ, tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ chØ cã 1 tuyÕn hiÖn hµnh vµ qu¸ tr×nh thiÕt kÕ th-êng chØ t¸c ®éng ®èi víi tuyÕn hiÖn hµnh cho nªn khi muèn thiÕt kÕ tuyÕn kh¸c th× ph¶i ®-a nã vÒ hiÖn hµnh b»ng c¸ch chän vµo dßng øng víi tuyÕn muèn chän sau ®ã phÝm . øng víi mçi tuyÕn cÇn ph¶i khai b¸o mét sè th«ng sè cÇn thiÕt vµ mÆt c¾t chuÈn cña nã. Cöa sæ khai b¸o nh- h×nh sÏ xuÊt hiÖn khi chän phÝm hoÆc phÝm . T¹i ®©y cÇn khai b¸o:  Lý tr×nh ®Çu cña tuyÕn cÇn thiÕt kÕ - nã chÝnh lµ lý tr×nh t¹i gèc tuyÕn. C«ng ty TNHH Hµi Hoµ Ph-¬ng Nam – Harmony South 27
 5. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005  VËn tèc thiÕt kÕ, dùa vµo nã cã thÓ tra c¸c yÕu tè ®-êng cong n»m theo tiªu chuÈn t-¬ng øng. C¸c th«ng sè mÆt c¾t chuÈn Vª ta luy TC AASHTO TiÕp theo cÇn khai b¸o c¸c th«ng sè mÆt c¾t chuÈn víi kÝch th-íc cña chóng thÓ hiÖn trªn h×nh Gi¸ trÞ cao mÐp lÒ cã thÓ d-¬ng hoÆc ©m. Riªng ®èi víi tiªu chuÈn AASHTO chiÒu dÇy cña líp Asphal1 b»ng gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña cao mÐp lÒ. §èi víi mÉu mÆt c¾t trong AASHTO1 ph¶i nhËp thªm kho¶ng T vª ®Çu luy. Trong tr-êng hîp nÕu kh«ng thiÕt kÕ ®-êng ®á ®¸y r·nh tr¸i hoÆc ph¶i vµ cao ®é mÐp ngoµi cña lÒ so víi tù nhiªn mµ nhá h¬n gi¸ trÞ cao r·nh th× Nova -TDN sÏ tù ®éng bè trÝ r·nh theo kÝch th-íc r·nh khai, luy r·nh lÊy theo luy ®µo. DÞch ®Ønh tr¾c ngang thiÕt kÕ. §èi víi c¸c c¾t ngang trong ®o¹n cã bè trÝ siªu cao nÕu kh«ng muèn thay ®æi ®é dèc lÒ phÝa l-ng cña ®o¹n cong trong qu¸ tr×nh ¸p tr¾c ngang th× ®¸nh dÊu vµo môc gi÷ nguyªn d«c lÒ l-ng, gi÷ nguyªn d«c lÒ bông trong ®o¹n cã siªu cao Trong tr-êng hîp nÕu cao ®é hoµn thiÖn kh¸c cao ®é thiÕt kÕ ®-êng ®á trªn tr¾c däc th× cho gi¸ trÞ kh¸c 0 nh- h×nh C«ng ty TNHH Hµi Hoµ Ph-¬ng Nam – Harmony South 28
 6. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 4.2.2. V¹ch tuyÕn vµ ®Þnh nghÜa c¸c ®-êng mÆt b»ng tuyÕn §Ó thiÕt kÕ tuyÕn trùc tiÕp trªn b×mh ®å tr-íc hÕt ph¶i t¹o m« h×nh l-íi bÌ mÆt tù hiªn (chän menu §Þa h×nh / X©y dùng m« h×nh l-íi bÒ mÆt) XuÊt hiÖn hép tho¹i h×nh . Chon toµn bé c¸c ®èi t-îng tham gia voµ m« h×nh , sau ®ã míi tiÕn hµnh vachÞ tuyÕn thiÕt kÕ.(nÕu kh«ng c¸c cäc sÏ cã cao ®é b»ng “0”). TiÕn hµnh v¹ch tuyÕn trong vïng ®· x©y dùng m« h×nh ®Þa h×nh b»ng c¸ch sö dông lÖnh PLINE cña AutoCAD. Sau khi ®· cã ®-êng tim tuyÕn nÕu ch-a khai b¸o gèc tuyÕn hoÆc gèc tuyÕn n»m kh«ng ®óng vÞ trÝ mong muèn th× thùc hiÖn chøc n¨ng Khai b¸o gèc tuyÕn ®Ó ®Þnh nghÜa. Lùa chän c¸c ®èi t-îng x©y dùng l-íi tù nhiªn Sau khi ®· cã gèc tuyÕn míi ®Þnh nghÜa ®-îc c¸c ®-êng mÆt b»ng tuyÕn b»ng c¸ch thùc hiÖn §Þnh nghÜa c¸c ®-êng mÆt b»ng tuyÕn ®Çu tiªn sÏ xuÊt hiÖn dßng nh¾c SelectObjects: yªu cÇu chän c¸c ®-êng cÇn ®Þnh nghÜa vµ sau khi chän xong sÏ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i nh- h×nh . chän vµo ®Ó ®Þnh nghÜa tim tuyÕn. cã thÓ ®Þnh nghÜa c¸c ®-êng kh¸c nh- mÐp ph©n c¸ch, mÐp xe ch¹y vµ mÐp lÒ mµ sau nµy cã thÓ dùa vµo kho¶ng c¸ch gi÷a chóng ®Ó x¸c ®Þnh réng mÆt, réng ph©n c¸ch vµ réng lÒ trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ tr¾c ngang. §Þnh nghÜa c¸c ®-êng mÆt b»ng tuyÕn Sau khi ®Þnh nghÜa xong c¸c ®-êng PLINE vÏ nhiÒu ®Ønh sÏ bÞ chÆt ra tõng ®o¹n nªn ph¶i l-u ý khi v¹ch tuyÕn sao cho c¸c ®o¹n lµ chØ nèi tõ ®Ønh tíi ®Ønh tr¸nh tr-êng hîp t¹i chç gãc chuyÓn h-íng = 0 còng cã 1 ®Ønh. C«ng ty TNHH Hµi Hoµ Ph-¬ng Nam – Harmony South 29
 7. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 4.2.3. Bè trÝ ®-êng cong vµ siªu cao Tr-íc khi thiÕt kÕ ®-êng cong cã thÓ chän c¸c yÕu tè cong theo TCVN 4054-85 hoÆc TCVN 4054-98 b»ng c¸ch chän vµo « File > chän file tiªu chuÈn cÇn tra cøu. Sau khi ®· ®Þnh nghÜa tim tuyÕn ph¶i tiÕn hµnh bè trÝ ®-êng cong n»m t¹i c¸c ®Ønh b»ng c¸ch thùc hiÖn môc Bè trÝ ®-êng cong vµ siªu cao. XuÊt hiÖn dßng nh¾c: Chän c¹nh thø nhÊt hoÆc ®o¹n cong cÇn söa: yªu cÇu chän c¹nh thø nhÊt hoÆc ®o¹n cong cÇn thay ®æi yÕu tè cong. NÕu chän ®-êng cong th× kh«ng thÓ thay ®æi b¸n kÝnh cña nã mµ chØ thay ®æi ®-îc c¸c yÕu tè cong vµ siªu cao. Cho nªn nÕu cÇn thay ®æi b¸n kÝnh th× ph¶i xo¸ nã ®i vµ sau ®ã chän vµo ®o¹n th¼ng cña tuyÕn. NÕu chän ®o¹n th¼ng cña tuyÕn th× sÏ xuÊ hiÖn dßng nh¾c tiÕp theo: Chän c¹nh thø hai: Yªu cÇu chän ®o¹n th¼ng thø 2. Nova-TND cho phÐp bè trÝ ®-êng cong chuyÓn tiÕp hoÆc kh«ng chuyÓn tiÕp cÇn ph¶i nhËp c¸c yÕu tè cong vµ siªu cao, nÕu muèn lÊy theo tiªu chuÈn th× chän vµo phÝm . Lóc nµy sÏ lµ c¸c gi¸ trÞ theo tiªu chuÈn vµ cã thÓ chØnh l¹i. Sau khi chän kiÓu ®-êng cong cho b¸n kÝnh cña ®-êng cong. NÕu muèn biÕt gi¸ trÞ b¸n kÝnh tèi thiÓu th× chän vµ b¸n kÝnh tèi thiÓu cña ®-êng cong sÏ ®-îc tÝnh theo HÖ sè lùc ngang mµ nhËp vµo t¹i hép héi tho¹i. Khi ®· cã b¸n kÝnh cÇn biÕt chiÒu dµi ®o¹n nèi tèi thiÓu th× chän . ChiÒu dµi ®o¹n nèi tèi thiÓu ®-îc x¸c ®Þnh phô thuéc vµo §é dèc phô s-ên l-ng khi cã bè trÝ siªu cao. §é dèc phô cÇn ph¶i nhËp vµo t¹i hép héi tho¹i h×nh Bè trÝ cong n»m vµ siªu cao C«ng ty TNHH Hµi Hoµ Ph-¬ng Nam – Harmony South 30
 8. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 . §-êng cong kh«ng chuyÓn tiÕp . §-êng cong chuyÓn tiÕp C¸c yÕu tè cong thÓ hiÖn nh- trªn h×nh vµ h×nh . §èi víi ®-êng cong kh«ng chuyÓn tiÕp gi¸ trÞ cña nöa nèi ®Çu vµ nöa nèi cuèi sÏ quyÕt ®Þnh vÞ trÝ cña ®o¹n nèi trong ®o¹n cong. VÝ dô nÕu nöa nèi ®Çu b»ng mét nöa ®o¹n nèi ®Çu nghÜa lµ ®o¹n nèi ®-îc bè trÝ ®èi xøng so víi T§. Trong tr-êng hîp §-êng cong kh«ng chuyÓn tiÕp nÕu c¸c ®o¹n cong cïng chiÒu ®-îc bè trÝ gÇn nhau vµ cã 1 phÇn ®o¹n nèi giao nhau nh- trªn h×nh cÇn ph¶i nhËp vµo kho¶ng c¸ch cña c¸c ®o¹n cã phÇn giao nhau víi ®o¹n cong kh¸c. C¸c yÕu tè cong trong phÇn giao nhau sÏ ®-îc lÊy theo ®o¹n cong n»m kÒ nÕu cã. . §o¹n cong cïng chiÒu NÕu cã më réng th× nã sÏ ®-îc bè trÝ trïng víi ®o¹n nèi hoÆc ®o¹n chuyÓn tiÕp. Khi cã më réng nÕu ®-îc ®¸nh dÊu th× kÝch th-íc lÒ sÏ kh«ng bÞ thay ®æi trong ®o¹n cong. NÕu kh«ng th× ph¶i cho gi¸ trÞ lÒ ®-êng tèi thiÓu khi nµy do cã më réng kÝch th-íc lÒ ®-êng sÏ bÞ gi¶m vµ lÒ tèi thiÓu sÏ b»ng gi¸ trÞ ®-a vµo. HÖ sè lùc ngang C«ng ty TNHH Hµi Hoµ Ph-¬ng Nam – Harmony South 31
 9. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 §é dèc phô C¸c kiÓu t©m quay cña dèc 1 m¸i Trong tr-êng hîp nÕu th× sau khi ®¹t ®é dèc 1 m¸i trong ®o¹n chuyÓn ®æi c¶ 2 m¸i sÏ cïng quay quanh 1 t©m. C¸c kiÓu t©m quay thÓ hiÖn nh- trªn h×nh  Quay quanh ®Ønh - t©m quay sÏ lµ giao ®iÓm cña mÆt ®-êng dèc 2 m¸i vµ tim tuyÕn. Tim tuyÕn cã thÓ kh«ng trïng víi tim cäc nÕu kho¶ng dÞch ®Ønh trªn b×nh ®å lµ kh¸c 0.  Quay quanh mÐp ngoµi phÇn xe ch¹y - lµ vÞ trÝ øng víi mÐp ngoµi cña mÆt ®-êng khi ch-a cã më réng vµ dèc lµ dèc 2 m¸i.  Quay quanh lÒ - øng víi mÐp ngoµi cña lÒ khi ch-a cã më réng vµ dèc lµ dèc 2 m¸i. 4.2.4. Ph¸t sinh vµ chÌn cäc Sau khi ®· x¸c ®Þnh xong tim tuyÕn tiÕn hµnh ph¸t sinh cäc hoÆc chÌn thªm c¸c cäc theo ®Þa h×nh b»ng c¸ch chän Ph¸t sinh cäc hoÆc ChÌn cäc. NÕu chän Ph¸t sinh cäc sÏ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i nh- h×nh Ph¸t sinh cäc C«ng ty TNHH Hµi Hoµ Ph-¬ng Nam – Harmony South 32
 10. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 cÇn ph¶i nhËp kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cäc cÇn ph¸t sinh. NÕu chän th× chØ ph¸t sinh trong tõng ®o¹n côc bé. Trong qu¸ tr×nh ph¸t sinh cäc hoÆc chÌn cäc nÕu ch-a x©y dùng m« h×nh ®Þa h×nh th× Nova-TDN sÏ tù ®éng x©y dùng m« h×nh tõ tËp hîp c¸c §iÓm cao tr×nh vµ c¸c ®-êng ®ång møc cã trong b¶n vÏ. NÕu kh«ng cã c¸c §iÓm cao tr×nh hoÆc ®-êng ®ång møc th× cao ®é cäc sÏ b»ng 0 vµ kh«ng cã c¸c ®iÓm mia cña cäc, nÕu cÇn thiÕt th× thùc hiÖn HiÖu chØnh sè liÖu c¸c ®iÓm mia ®Ó ®-a vµo. NÕu chän Nova_TDN sÏ nhËn sè liÖu tõ tÖp *.ntd vµ chÌn cäc vµo tuyÕn trªn b×nh ®å §èi víi c¸c cäc t¹i vÞ trÝ ®Æc biÖt cã thÓ thªm vµo b»ng c¸ch thùc hiÖn ChÌn cäc míi. cã thÓ thªm cäc t¹i 1 lý tr×nh nµo ®ã hoÆc theo kho¶nh c¸ch dån tÝnh tõ lý tr×nh gèc hoÆc b»ng c¸ch chØ vÞ trÝ trªn tuyÕn hoÆc trªn tr¾c däc b»ng c¸ch chän c¸c phÝm hoÆc t-¬ng øng. h×nh ChÌn cäc 4.2.5. VÏ tuyÕn theo TCVN Sau khi ®· NhËp sè liÖu theo TCVN vµ ghi sè liÖu ®ã ra tÖp *.ntd ( cã thÓ nhËp tõ ch-¬ng tr×nh TOPO) nµo ®ã cã thÓ VÏ tuyÕn theo TCVN. Thùc chÊt cña lÖnh nµy lµ tiÕn hµnh v¹ch tuyÕn vµ d¸n c¸c ®iÓm cao tr×nh t¹i c¸c ®iÓm mia t-¬ng øng theo sè liÖu ®· nhËp. Sau khi ®· chän tÖp sè liÖu t-¬ng øng sÏ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i nh- trªn h×nh VÞ trÝ cña gèc tuyÕn ®-îc x¸c ®Þnh theo HÖ to¹ ®é gi¶ ®Þnh vµ h-íng tuyÕn t¹i ®iÓm gèc ®-îc x¸c ®Þnh theo Gãc ph-¬ng vÞ. NÕu muèn x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña gèc tuyÕn theo hÖ to¹ ®é UCS cña AutoCAD th× chän . NÕu nót ®-îc ®¸nh dÊu th× c¸c ®iÓm cao tr×nh sÏ ®-îc d¸n t¹i vÞ trÝ c¸c ®iÓm mia t-¬ng øng, nÕu kh«ng sau nµy cÇn d¸n c¸c ®iÓm cao tr×nh t¹i c¸c ®iÓm mia th× thùc hiÖn T¹o ®iÓm cao tr×nh tõ tr¾c ngang. NÕu chän th× c¸c yÕu tè cong vµ siªu cao sÏ ®-îc bè trÝ theo tiªu chuÈn, nÕu kh«ng ®¸nh dÊu th× c¸c ®o¹n cong sÏ ch-a ®-îc bè trÝ yÕu tè cong vµ siªu cao nÕu cÇn thiÕt th× sau nµy thùc hiÖn Bè trÝ ®-êng cong vµ siªu cao ®Ó bè trÝ. C«ng ty TNHH Hµi Hoµ Ph-¬ng Nam – Harmony South 33
 11. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 NhËp gèc tuyÕn 4.2.6. X¸c ®Þnh kho¶ng lÖch cäc so víi tuyÕn Trong qu¸ tr×nh chØnh l¹i h-íng tuyÕn cã thÓ x¶y ra tr-êng hîp tim cäc ®· c¾m ngoµi hiÖn tr-êng kh«ng n»m trªn ®-êng tim tuyÕn míi do ®ã cÇn x¸c ®Þnh l¹i kho¶ng lÖch cña tim cäc so víi tim tuyÕn b»ng c¸ch thùc hiÖn X¸c ®Þnh kho¶ng lÖch cäc so víi tuyÕn. Do dÞch chØnh nªn vÞ trÝ tr¾c ngang cò sÏ kh«ng vu«ng gãc víi tim míi n÷a. Trong tr-êng hîp kho¶ng lÖch ®ã lµ nhá th× kh«ng cÇn ph¶i x¸c ®Þnh l¹i gi¸ trÞ c¸c ®iÓm mia cña tr¾c ngang, nÕu kh«ng ph¶i thùc hiÖn X¸c ®Þnh l¹i sè liÖu mia. Trªn lµ m« t¶ kho¶ng lªch cäc so víi tuyÕn. Kho¶ng lÖch cäc so víi tuyÕn 4.2.7. X¸c ®Þnh l¹i sè liÖu mia Sau khi ®· ph¸t sinh cäc hoÆc chÌn cäc nÕu cã sù thay ®æi vÒ mÆt ®Þa h×nh tù nhiªn nh- lµ bæ sung thªm sè liÖu ®o th× ph¶i thùc hiÖn X¸c ®Þnh l¹i sè liÖu mia b»ng c¸ch chän tõ cäc ®Çu ®Õn cäc cuèi trong kho¶ng cÇn x¸c ®Þnh l¹i hoÆc lµ chän ®Ó x¸c ®Þnh c¸c cäc n»m gi÷a 2 ®iÓm mµ sÏ chØ trªn tuyÕn. Chän cäc ®Ó x¸c ®Þnh l¹i sè liÖu miaTuú chän C«ng ty TNHH Hµi Hoµ Ph-¬ng Nam – Harmony South 34
 12. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 Tuú chän Khi cÇn thay ®æi bÒ réng néi suy c¸c ®iÓm mia sang hai phÝa cña tr¾c ngang hoÆc tr-êng hîp c¸c ®iÓm mia trªn tr¾c ngang qu¸ dµy cÇn tù ®éng lo¹i bít theo ý muèn h·y chän menu Tuú chän. Khi ®ã xuÊt hiÖn hép tho¹i råi nhËp vµo c¸c « t-¬ng øng víi c¸c gi¸ trÞ cÇn thiÕt. §Ó lo¹i bá bít ®iÓm mia cÇ nhËp hai th«ng sè kho¶ng c¸ch vµ ®é chªnh dèc max. 4.2.8. Xo¸ tuyÕn hoÆc cäc ViÖc chän cäc ®Ó xo¸ t-¬ng tù nh- viÖc chän cäc ®Ó X¸c ®Þnh l¹i sè liÖu mia ngoµi ra nÕu « ®-îc ®¸nh dÊu th× cã thÓ xo¸ toµn bé cäc trªn tuyÕn vµ ®-êng tim tuyÕn.Còng cã thÓ tiÕn hµnh xo¸ cäc hoÆc tim tuyÕn b»ng c¸ch thùc hiÖn lÖnh ERASE cña AutoCAD. 4.2.9. HiÖu chØnh sè liÖu c¸c ®iÓm mia Trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ cã thÓ vi chØnh l¹i sè liÖu c¸c ®iÓm mia cña cäc thuéc tuyÕn hiÖn thêi b»ng c¸ch thùc hiÖn HiÖu chØnh sè liÖu c¸c ®iÓm mia. Sau khi thùc hiÖn lÖnh sÏ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i nh- h×nh . Tuy nhiªn lóc nµy sè liÖu sÏ ®-îc lÊy cña tuyÕn hiÖn thêi trong b¶n vÏ lªn vµ sau khi hiÖu chØnh xong sÏ cËp nhËt l¹i cho tuyÕn. Còng cã thÓ ghi l¹i sè liÖu ®· hiÖu chØnh ra tÖp *.ntd nh- trong phÇn nhËp sè liÖu tr¾c däc - tr¾c ngang. C«ng ty TNHH Hµi Hoµ Ph-¬ng Nam – Harmony South 35
 13. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 Chän cäc ®Ó x¸c ®Þnh l¹i sè liÖu mia 4.2.10.Tra cøu sè liÖu cäc Chøc n¨ng nµy cho phÐp xem ®Ó kiÓm tra sè liÖu thiÕt kÕ t¹i tõng cäc. Nh- trªn h×nh 4-33 cã c¸c sè liÖu tù nhiªn, sè liÖu thiÕt kÕ vµ gi¸ trÞ diÖn tÝch cña t¹i tõng cäc. Dùa vµo nã cã thÓ kiÓm tra l¹i sè liÖu thiÕt kÕ. Sè liÖu t¹i cäc 4.2.11.XuÊt b¶ng to¹ ®é cäc C«ng ty TNHH Hµi Hoµ Ph-¬ng Nam – Harmony South 36
 14. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 Víi chøc n¨ng nµy sÏ cã b¶ng to¹ ®é tim cäc trong HÖ to¹ ®é gi¶ ®Þnh hoÆc UCS cña AutoCAD nh- h×nh 4-34. To¹ ®é cäc 4.3. VÏ mÆt b»ng tuyÕn 4.3.1. MÆt b»ng tuyÕn theo yÕu tè cong vµ tr¾c ngang chuÈn Sö dông chøc n¨ng nµy sÏ cã mÆt b»ng tuyÕn bao gåm c¸c ®-êng mÐp cña d¶i ph©n c¸ch, mÐp ngoµi phÇn xe ch¹y, mÐp lÒ theo c¸c yÕu tè cong vµ kÝch th-íc cña tr¾c ngang chuÈn. NÕu sau nµy trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ nÕu cÇn ph¶i dùa vµo mÆt b»ng tuyÕn (nh- lµ thiÕt kÕ ®o¹n dõng xe) th× cã thÓ thÓ hiÖn l¹i vïng ®ã b»ng c¸ch thiÕt kÕ mÆt b»ng tuyÕn, cÇn thiÕt cã thÓ sö dông §Þnh nghÜa c¸c ®-êng mÆt b»ng tuyÕn ®Ó ®Þnh nghÜa. Sau nµy khi thiÕt kÕ tr¾c ngang cã thÓ dùa vµo mÆt b»ng tuyÕn ®Ó x¸c ®Þnh c¸c kÝch th-íc nh- lµ bÒ réng mÆt ®-êng, lÒ ®-êng hoÆc d¶i ph©n c¸ch. Trong qu¸ tr×nh vÏ MÆt b»ng tuyÕn theo yÕu tè cong vµ tr¾c ngang chuÈn cÇn ph¶i chän c¸c ®o¹n tuyÕn rêi r¹c. NÕu muèn cho toµn bé tuyÕn th× t¹i dßng nh¾c Selest Objects: chän All. KÕt qu¶ ®-îc h×nh vÏ nh- h×nh .ThiÕt kÕ l¹i mÆt b»ng tuyÕn C«ng ty TNHH Hµi Hoµ Ph-¬ng Nam – Harmony South 37
 15. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 4.3.2.MÆt b»ng tuyÕn tõ tr¾c ngang Sau khi ®· cã tr¾c ngang thiÕt kÕ cã thÓ thÓ hiÖn l¹i nã trªn mÆt b»ng tuyÕn b»ng c¸ch ®¸nh dÊu vµo nh÷ng môc cÇn thiÕt trong hép héi tho¹i h×nh 4-36 C¸c ®-êng thÓ hiÖn mÆt b»ng 4.3.2. §iÒn yÕu tè cong §iÒn yÕu tè cong Chøc n¨ng nµy dïng ®Ó ®iÒn c¸c yÕu tè cong cña c¸c ®o¹n cong trªn tuyÕn nh- lµ gãc chuyÓn h-íng, b¸n kÝnh, kho¶ng ph©n.... Cöa sæ hép héi tho¹i nh- trªn h×nh 4-37. 4.3.3. §iÒn tªn cäc trªn tuyÕn cã thÓ ®iÒn tªn cäc vÒ mét bªn hoÆc so le theo tim tuyÕn vµ c¸ch tuyÕn 1 kho¶ng nµo ®ã b»ng c¸ch chän vµo c¸c môc cña hép héi tho¹i h×nh 4-38 . C«ng ty TNHH Hµi Hoµ Ph-¬ng Nam – Harmony South 38
 16. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 . Chän kiÓu ®iÒn tªn cäc 4.3.4. §iÒn cao ®é cäc Khi chän chøc n¨ng nµy sÏ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i nh- h×nh . Cho phÐp ®iÒn gi¸ trÞ cao ®é t¹i cäc vµ chÌn vßng trßn ký hiÖu cäc. L-u ý: V¹ch ®o¹n th¼ng ký hiÖu cäc trªn tuyÕn kh«ng ®-îc xo¸ mµ cho kÝch th-íc cña nã nhá l¹i (xem phÇn Khai b¸o vµ thay ®æi tuyÕn thiÕt kÕ). §iÒn cao ®é cäc 4.3.5. §iÒn ®iÓm cao tr×nh däc tuyÕn Chän menu: TuyÕn /MÆt b»ng tuyÕn/ §iÒn ®iÓm cao tr×nh däc tuyÕn Chän kiÓu ®iÒn ®iÓm cao tr×nh trªn b×nh ®å tuyÕn Khi ®iÒn c¸c ®iÓm cao tr×nh sÏ ®iÒn däc theo tuyÕn thiÕt kÕ.Xem h×nh C«ng ty TNHH Hµi Hoµ Ph-¬ng Nam – Harmony South 39
 17. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 §iÒn ®iÓm cao tr×nh däc tuyÕn 4.3.6. XuÊt b¶ng c¾m cong Chøc n¨ng nµy cho phÐp lËp ®-îc c¸c b¶ng to¹ ®é c¸c ®iÓm trªn ®o¹n cong theo 2 ph-¬ng ph¸p: Chän kiÓu c¾m cong  Theo to¹ ®é vu«ng gãc  Theo to¹ ®é cùc C¸c gi¸ trÞ trong b¶ng ®-îc x¸c ®Þnh tõ 2 ®Çu cña ®o¹n cong tiÕn dÇn vµo gi÷a tuyÕn víi b-íc kho¶ng c¸ch mµ nhËp vµo trong « víi tr-êng hîp nÕu kh«ng c¾m theo cäc. NÕu chän th× c¸c gi¸ trÞ sÏ øng víi tõng cäc trong ®o¹n cong mµ chän ë dßng nh¾c Select Objects:. C«ng ty TNHH Hµi Hoµ Ph-¬ng Nam – Harmony South 40
 18. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 B¶ng c¾m cong Sè liÖu c¾m cong theo 2 ph-¬ng ph¸p cña cïng 1 ®o¹n cong víi 2 ph-¬ng ¸n c¾m theo cäc vµ kho¶ng c¸ch. Trªn h×nh 4-43 vÝ dô sè liÖu c¾m cong cña cïng 1 ®o¹n cong theo 2 ph-¬ng ph¸p. h×nh 4-44 lµ thÓ hiÖn c¸c gi¸ trÞ trong b¶ng theo c¸c ph-¬ng ph¸p c¾m cong. C¸c ph-¬ng ph¸p c¾m cong 4.3.7. B¶ng yÕu tè cong Chøc n¨ng nµy cho phÐp lËp b¶ng c¸c yÕu tè cong cña c¸c ®o¹n cong trong tuyÕn nh- trªn h×nh 4-45 . B¶ng yÕu tè cong C«ng ty TNHH Hµi Hoµ Ph-¬ng Nam – Harmony South 41
 19. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 4.3.8. XuÊt sè liÖu c¸c ®o¹n cong Víi chøc n¨ng nµy cÇn ph¶i chän c¸c ®o¹n cong vµ cho tªn tÖp xuÊt ra. øng víi mçi ®o¹n cong sÏ cã c¸c th«ng sè ®-îc xuÊt ra n- sau: Lý tr×nh ®Çu:0.010093 Lý tr×nh cuèi:0.197987 Gãc chuyÓn h-íng: 15d48'5'' B¸n kÝnh:500.0000 ChiÒu dµi ®o¹n chuyÓn tiÕp:50.0000 To¹ ®é ®Ønh: X=183.3666 Y=63.4440 To¹ ®é ®iÓm ®Çu: X=276.7388 Y=77.4307 To¹ ®é ®iÓm cuèi: X=89.7142 Y=75.4116 4.3.9. Tra vµ §iÒn ký hiÖu lý tr×nh Tr-íc khi tra vµ ®iÒn lý tr×nh cÇn ph¶i nhËp kho¶ng chªnh lÖch gi÷a lý tr×nh míi so víi lý tr×nh cò (nÕu cã) chän menu TuyÕn/TuyÕn ®-êng/ Chªnh lý tr×nh cò vµ míi xem h×nh 4-46. NÕu ghi lý tr×nh theo ®-êng cò
 20. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 §iÒn lý tr×nh 4.3.10. Tra lý tr×nh Chøc n¨ng nµy cho phÐp tra cøu lý tr×nh t¹i bÊt cø 1 ®iÓm nµo ®ã trªn tuyÕn. NÕu ®iÓm chØ kh«ng n»m trªn tuyÕn th× lý tr×nh lµ t¹i ®iÓm ch©n ®-êng vu«ng gãc tõ ®iÓm chØ tíi tuyÕn. C«ng ty TNHH Hµi Hoµ Ph-¬ng Nam – Harmony South 43
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2