intTypePromotion=1

Hướng dẫn sử dụng NovaTDN 2005 - Chương 6

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
128
lượt xem
56
download

Hướng dẫn sử dụng NovaTDN 2005 - Chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trắc ngang 6.1. Trắc ngang tự nhiên 6.1.1. Trắc ngang tự nhiên Sau khi chọn Trắc ngang tự nhiên xuất hiện hộp hội thoại nh- trên Hình 101. Trên hộp danh sách cọc chỉ xuất hiện các cọc ch-a có thể hiện trắc ngang. Nova-TDN cho phép vẽ trắc ngang với 2 tỷ lệ theo chiều X và chiều Y khác nhau, số hàng và số cột các trắc ngang bố trí trong 1 tờ giấy và khoảng cách giữa các hàng và các cột tính theo mm ở ngoài giấy. Các thông số khác xem trên hình 6-1. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng NovaTDN 2005 - Chương 6

 1. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 Ch-¬ng 6. tr¾c ngang 6.1. Tr¾c ngang tù nhiªn 6.1.1. Tr¾c ngang tù nhiªn Sau khi chän Tr¾c ngang tù nhiªn xuÊt hiÖn hép héi tho¹i nh- trªn H×nh 10- 1. Trªn hép danh s¸ch cäc chØ xuÊt hiÖn c¸c cäc ch-a cã thÓ hiÖn tr¾c ngang. Nova-TDN cho phÐp vÏ tr¾c ngang víi 2 tû lÖ theo chiÒu X vµ chiÒu Y kh¸c nhau, sè hµng vµ sè cét c¸c tr¾c ngang bè trÝ trong 1 tê giÊy vµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c hµng vµ c¸c cét tÝnh theo mm ë ngoµi giÊy. C¸c th«ng sè kh¸c xem trªn h×nh 6-1. H×nh 6-1. VÏ tr¾c ngang tù nhiªn H×nh 6-2. C¸c th«ng sè vÏ tr¾c ngang tù nhiªn C«ng ty TNHH C«ng nghÖ Hµi Hoµ - Harmonytech 54
 2. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 Sau nµy trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ nÕu cÇn thay ®æi møc so s¸nh cña tr¾c ngang th× sö dông lÖnh STRETCH cña AutoCAD ®Ó thay ®æi. L-u ý khi chän c¸c ®èi t-îng ®Ó kÐo d·n cÇn ph¶i chØ « cöa sæ cã vÞ trÝ §iÓm 1 vµ 2 nh- trªn h×nh 6-2. Sau khi vÏ xong c¸c tr¾c ngang tù nhiªn nÕu cÇn ®iÒn møc so s¸nh chän §iÒn møc so s¸nh tr¾c ngang tù nhiªn. SÏ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i yªu cÇu chän c¸c tr¾c ngang cÇn ®iÒn. PhÇn ghi chó møc so s¸nh “MSS:” cÇn ph¶i ®-a vµo khi Khai b¸o mÉu b¶ng tr¾c däc vµ tr¾c ngang. 6.1.2. §-êng cò ViÖc m« t¶ nÒn ®-êng cò cã thÓ ®-a vµo khi nhËp sè liÖu nh- ®· ®Ì cËp ë phÇn NhËp sè liÖu theo TCVN. NÕu ch-a nhËp vµo th× cã thÓ thÓ hiÖn nã b»ng c¸ch thùc hiÖn chøc n¨ng §-êng cò. Sau khi tr¶ lêi c¸c dßng nh¾c Tõ ®iÓm: vµ Tíi ®iÓm: sÏ cã thÓ hiÖn nÒn ®-êng cò. ViÖc thÓ hiÖn ®-êng cò nh»m môc ®Ých x¸c ®Þnh khèi l-îng bï vªnh ®-êng cò khi thiÕt kÕ theo TCVN. 6.1.3. NhËp c¸c líp ®Þa chÊt tr¾c ngang Chän menu: TuyÕn/ tr¾c ngang tù nhiªn/ NhËp thiÕt kÕ tr¾c ngang. Command: NDCTN §iÓm b¾t ®Çu vÏ: Chän ®iÓm b¾t ®Çu vÏ trªn tr¾c ngang cÇn vÏ ®-êng ®Þa chÊt. khi ®ã xuÊt hiÖn hép th«¹i h×nh NhËp cao ®é c¸c líp ®Þa chÊt t¹i ®iÓm ®ang vÏ råi chän OK. TiÕp tôc nh- vËy cho tíi khi vÏ xong c¸c ®-êng ®Þa chÊt H×nh 6-3. NhËp chiÒu s©u c¸c líp ®Þa chÊt Chó ý: Chøc n¨ng NhËp c¸c líp ®Þa chÊt trªn tr¾c ngang chØ sö dông khi c¸c líp ®Þa chÊt tr¾c ngang kh«ng ®ång d¹ng víi ®-êng tù nhiªn hoÆc kh«ng theo mÆt c¾t ngang ph¼ng. Kh«ng ®-îc vÏ c¸c líp ®Þa chÊt trªn tr¾c däc. 6.1.4. VÏ c¸c líp ®Þa chÊt tr¾c ngang NÕu chän VÏ c¸c líp ®Þa chÊt tr¾c ngang sÏ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i nh- h×nh 6-4, cã thÓ t¹o c¸c ®-êng thÓ hiÖn c¸c líp ®Þa chÊt trªn tr¾c ngang. C¸c líp ®Þa chÊt cã thÓ ®ång d¹ng víi ®-êng tù nhiªn hoÆc c¾t ngang ph¼ng theo 1 triÒn dèc. Sau khi ®· thÓ hiÖn xong cã thÓ hiÖu chØnh cho phï hîp víi thùc tÕ ®Ó sau dùa vµo chóng tÝnh diÖn tÝch ®µo c¸c líp ®Þa chÊt. C«ng ty TNHH C«ng nghÖ Hµi Hoµ - Harmonytech 55
 3. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 H×nh 6-4. VÏ tr¾c ngang c¸c líp ®Þa chÊt 6.2. ThiÕt kÕ tr¾c ngang ViÖc chän c¸c tiªu chuÈn kh¸c nhau sÏ xuÊt hiÖn c¸c hép héi tho¹i kh¸c nhau cho phÐp thiÕt kÕ tr¾c ngang phï hîp víi tiªu chuÈn mµ chän. 6.2.1. ThiÕt kÕ tr¾c ngang theo TCVN Khi thiÕt kÕ tr¾c ngang theo TCVN chØ thiÕt kÕ thÓ hiÖn bÒ mÆt ®-êng thiÕt kÕ cßn thiÕt kÕ c¸c líp ¸o nÒn ®-êng xem môc ¸p c¸c líp ¸o ®-êng theo TCVN. Víi chøc n¨ng nµy Nova-TDN cho phÐp thiÕt kÕ tr¾c ngang t¹i c¸c cäc víi c¸c kÝch th-íc thiÕt mÆt,lÒ, taluy... kh¸c víi mÉu tr¾c ngang chuÈn mµ khai t¹i môc Khai b¸o vµ thay ®æi tuyÕn thiÕt kÕ. Sau khi chän ThiÕt kÕ tr¾c ngang sÏ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i nh- h×nh 6-5. §Ó khai b¸o c¸c th«ng sè thiÕt kÕ tr¾c ngang chän nót MÆt c¾t xuÊt hiÖn hép tho¹i h×nh 6-6. Sau khi khai b¸o xong bÊm vµo phÝm ®Ó l-u l¹i mäi thay ®æi vµo tÖp khai b¸o hiÖn thêi. H×nh 6-5. Chän mÉu tr¾c ngang thiÕt kÕ T¹i hép héi tho¹i h×nh 6-5 nÕu: Chän ThiÕt kÕ l¹i th× trong nh÷ng cäc cÇn thiÕt kÕ nÕu ®· cã thiÕt kÕ tr¾c ngang th× nã sÏ bÞ xo¸ vµ thiÕt kÕ l¹i. Chän Theo yÕu tè cong th× nh÷ng cäc n»m trªn ®o¹n cong sÏ cã ®é dèc vµ më réng phï hîp víi vÞ trÝ mµ nã n»m trong ®o¹n cong. Chän Theo mÆt b»ng tuyÕn nÕu cã thiÕt kÕ mÆt b»ng tuyÕn nh- ®· ®Ò cËp ë môc VÏ mÆt b»ng tuyÕn theo yÕu tè cong vµ tr¾c ngang chuÈn c¸c kÝch th-íc cña C«ng ty TNHH C«ng nghÖ Hµi Hoµ - Harmonytech 56
 4. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 d¶i ph©n c¸ch, réng mÆt vµ réng lÒ sÏ ®-îc lÊy theo kÝch th-íc trªn mÆt b»ng tuyÕn. H×nh 6-6. C¸c th«ng sè tr¾c ngang thiÕt kÕ Trªn h×nh 6-6 nÕu chän th× c¸c gi¸ trÞ sÏ ®-îc lÊy theo tr¾c ngang chuÈn ®· khai ë môc Khai b¸o tuyÕn thiÕt kÕ. Khai b¸o taluy: XuÊt hiÖn hép tho¹i h×nh 6-7  C¸c th«ng sè Taluy m¸i ®¾p: H×nh 6-7. Khai b¸o ®é dèc vµ ta luy m¸i ®¾p C«ng ty TNHH C«ng nghÖ Hµi Hoµ - Harmonytech 57
 5. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 H×nh 6-8. Taluy m¸i ®¾p  C¸c th«ng sè Taluy m¸i ®µo: Khai b¸o taluy m¸i ®µo: NhËp Delta X, Delta Ycho hai bªn ta luy Tr¸i vµ ta luy ph¶i. Khi cÇn dËt c¬ m¸i ®µo th× nhÊn phÝ ph¶i chuét vµo cét TT råi chän Insert ®Ó thªm hµng sao ®ã nhËp delta X vµ delta Y cho c¬, t-¬ng tù cho m¸i dè tiÕp theo. Khi xo¸ hµng chän Remove h×nh 6-9. H×nh 6-9. Khai b¸o ®é dèc vµ ta luy m¸i ®µo C«ng ty TNHH C«ng nghÖ Hµi Hoµ - Harmonytech 58
 6. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 H×nh 6-10. Ta luy trªn tr¾c ngang thiÕt kÕ Khi phÇn mÐp lÒ cao h¬n ®-êng tù nhiªn, R·nh n»m d-íi ®-êng tù nhiªn th× taluy sÏ s¶y ra t×nh tr¹ng võa ®µo, võa ®¾p. Khi ®ã cã thÓ chän vÏ taluy theo khai b¸o taluy ®µo hay ®¾p b»ng c¸ch nhËp th«ng sè vµo hµng §é s©u mÐp cuèi chuyÓn sang ®µo- §é s©u tÝnh tõ mÐp r·nh ®Õn ®-êng tù nhiªn .vÝ dô: NÕu khai b¸o lµ “0” khi ®é s©u mÐp cuèi taluy > 0 taluy sÏ vÏ theo khai b¸o ta luy ®µo. NÕu khai b¸o lµ “1” th× mÐp cuèi taluy phµi s©u h¬n so víi ®-êng tù nhiªn 1 mÐt míi vÏ theo ta luy ®µo cßn kh«ng sÏ vÏ theo ta luy ®¾p.  C¸c th«ng sè R·nh (h×nh 6-11): H×nh 6-11. Khai b¸o r·nh  C¸c th«ng sè Taluy líp ®Þa chÊt (h×nh 6-12): C«ng ty TNHH C«ng nghÖ Hµi Hoµ - Harmonytech 59
 7. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 H×nh 6-12. Khai b¸o ®é dèc vµ dËt c¬ m¸i ®µo líp ®Þa chÊt H×nh 6-13. ®é dèc vµ dËt c¬ m¸i ®µo líp ®Þa chÊt trªn tr¾c ngang Trong tr-êng hîp nÕu cã thiÕt kÕ r·nh tr¸i vµ r·nh ph¶i trªn tr¾c däc th× cao r·nh sÏ b»ng cao ®é mÐp lÒ trõ ®i cao ®é r·nh trong tr-êng hîp cã thÓ bè trÝ ®-îc r·nh. Cã thÓ khai b¸o cao lÒ vµ réng v¸t lÒ khi ®o¹n thiÕt kÕ ®i qua khu d©n c- xem h×nh LÒ Cao mÐp lÒ Réng v¸t lÒ MÆt thiÕt kÕ C«ng ty TNHH C«ng nghÖ Hµi Hoµ - Harmonytech 60
 8. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 6.2.2. §Þnh nghÜa thiÕt kÕ tr¾c ngang H×nh 6-14 Chän lo¹i ®-êng thiÕt kÕ tr¾c ngang cÇn ®Þnh nghÜa Trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ tr¾c ngang nÕu cã mÉu tr¾c ngang thiÕt kÕ nµo ®ã mµ Nova-TDN kh«ng thÓ lµm ®-îc th× dïng lÖnh PLINE cña AutoCAD ®Ó t¹o ra c¸c ®èi t-îng mÆt ®-êng, lÒ ®-êng, taluy... sau ®ã dïng chøc n¨ng §Þnh nghÜa thiÕt kÕ tr¾c ngang ®Ó ®Þnh nghÜa. Trong qu¸ tr×nh ®Þnh nghÜa chØ cã thÓ ®Þnh nghÜa ®-îc tõng ®èi t-îng mét mµ th«i. Sau khi chän ®èi t-îng sÏ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i nh- h×nh 6-20. 6.2.3. T¹o luy §èi víi c¸c mÉu luy ®Æc biÖt th× dïng chøc n¨ng T¹o luy ®Ó t¹o. Chän lÒ hoÆc mÆt phÝa cÇn t¹o luy. Select object: §Çu tiªn ph¶i chän lÒ hoÆc nÕu kh«ng cã phÇn lÒ th× chän mÆt ®-êng phÝa cÇn t¹o luy. C¸c dßng nh¾c tiÕp theo sÏ lµ: Undo/: 1 Yªu cÇu cho kho¶ng c¸ch §é dèc %: NÕu tr-íc ®ã mµ kho¶ng c¸ch b»ng 0 th× thay dßng nh¾c nµy sÏ lµ dßng nh¾c Kho¶ng c¸ch th¼ng ®øng: C¸c dßng nh¾c nµy sÏ ®-îc lÆp l¹i cho ®Õn khi t¹i dßng nh¾c Undo/: Ên . 6.3. ¸p c¸c líp ¸o ®-êng theo TCVN ViÖc ¸p c¸c líp ¸o ®-êng cã thÓ tiÕn hµnh:  ¸p tù ®éng  ChØ ®iÓm C«ng ty TNHH C«ng nghÖ Hµi Hoµ - Harmonytech 61
 9. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 H×nh 6-15. ¸p tù ®éng c¸c líp ¸o ®-êng Khi chän Nova-TDN sÏ tù ®éng bè trÝ c¸c líp ¸o ®-êng trªn tr¾c ngang víi sè líp khu«n trªn nÒn ®-êng cò cã s½n, khu«n trªn nÒn míi (khu«n më réng) vµ sè líp cña gia cè lÒ mµ khai b¸o nh- ë môc Khai b¸o c¸c líp ¸o ®-êng theo TCVN. Nh- trªn h×nh 6-21 ph¶i tr¶ lêi mét sè phÇn tuú chän. Tr-êng hîp trªn tr¾c ngang cã thÓ hiÖn ®-êng cò nh-ng nã sÏ kh«ng ®-îc sö dông l¹i th× ®¸nh dÊu vµo môc . §èi víi tr¾c ngang cã gi¶i ph©n c¸ch nÕu ®¸nh dÊu th× mÆt ®-êng tr¸i vµ ph¶i sÏ ®-îc kÐo dµi thªm trong vïng cã gi¶i ph©n c¸ch vµ khu«n ®-êng sÏ ®-îc bè trÝ theo chóng, thÓ hiÖn trªn h×nh 6-22. H×nh 6-16 VÝ dô bè trÝ khu«n ®-êng phÇn Lo¹i khu«n sÏ s¸ng lªn nh- h×nh 6- Trong tr-êng hîp chän 23. Trong tr-êng hîp nµy lµ sÏ ¸p c¸c líp khu«n trªn nÒn ®-êng míi. C«ng ty TNHH C«ng nghÖ Hµi Hoµ - Harmonytech 62
 10. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 H×nh 6-17 . ¸p khu«n ®-êng b»ng c¸ch chØ ®iÓm Sau khi chän OK ph¶i tr¶ lêi muèn t¹o khu«n tõ ®©u tíi ®©u b»ng c¸ch chØ c¸c ®iÓm t¹i c¸c dßng nh¾c Tõ ®iÓm: vµ Tíi ®iÓm: 6.4. §iÒn thiÕt kÕ tr¾c ngang Tuú theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ c¸c tr¾c ngang sÏ ®-îc ®iÒn theo c¸ch phï hîp. Sau khi chän chøc n¨ng §iÒn thiÕt kÕ tr¾c ngang sÏ xuÊt hiÖn cöa sæ nh- h×nh 6-24 ph¶i chän c¸c môc cÇn ®iÒn. Trong tr-êng hîp tr¾c ngang ®· ®-îc ®iÒn thiÕt kÕ th× viÖc ®iÒn cò sÏ bÞ xo¸ ®i vµ tiÕn hµnh ®iÒn l¹i. H×nh 6-18. §iÒn thiÕt kÕ tr¾c ngang 6.5. Khai b¸o vÐt bïn + h÷u c¬ vµ ®¸nh cÊp Nova-TDN t¸ch phÇn n¹o vÐt thµnh 2 môc lµ VÐt bïn vµ VÐt h÷u c¬. Sau nµy diÖn tÝch cña chóng còng sÏ ®-îc t¸ch ra lµm 2. Trong qu¸ tr×nh vÐt bïn vµ h÷u c¬ nÕu cã lÊn ruéng th× tÝnh to¸n bÒ réng phÇn ruéng mµ sö dông trong tõng tr¾c ngang. ViÖc khai b¸o kiÓu vÐt vµ th«ng sè vÐt nh- ë h×nh 6-25 sÏ ®-îc sö dông trong qu¸ tr×nh t¹o vÐt bïn + h÷u c¬ cho ®Õn khi thay ®æi l¹i. C«ng ty TNHH C«ng nghÖ Hµi Hoµ - Harmonytech 63
 11. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 H×nh 6-19. Khai b¸o vÐt bïn vµ h÷u c¬ Chó ý: Tr-íc khi tiÕn hµnh vÏ vÐt bïn hoÆc vÐt h÷u c¬ ph¶i tiÕn hµnh khai b¸o c¸c th«ng sè nh- ®é s©u, ta luy. NÕu chän vÐt ngang ph¼ng th× chiÒu s©u vÐt ®-îc tÝnh tõ ®-êng tù nhiªn xuèng tíi ®¸y phÇn vÐt bïn hoÆc h÷u c¬ t¹i tim ®-êng(xem h×nh 6-26). Sau khi ®· vÐt bïn hoÆc vÐt h÷u c¬ Khèi l-îng vÐt ®-îc céng vµo phÇn khèi l-îng ®¾p nÒn vµ ®-êng tù nhiªn sÏ nhËn ®¸y líp vÐt lµ ®-êng tù nhiªn míi. 6.5.1. VÐt bïn vµ h÷u c¬ Lóc nµy ph¶i tr¶ lêi c¸c dßng nh¾c: VÐt bïn tõ ®iÓm: §iÓm ®Çu tiªn b¾t ®Çu vÐt. Tíi ®iÓm: §iÓm cuèi cña phÇn vÐt 6.5.2. Tù ®éng x¸c ®Þnh vÐt bïn vµ h÷u c¬ NÕu chän chøc n¨ng nµy th× Nova-TDN sÏ tiÕn hµnh vÐt bïn hoÆc h÷u c¬ tõ ®iÓm ch©n luy tr¸i tíi ch©n luy ph¶i cña c¸c tr¾c ngang ®· chän. H×nh 6-20. VÐt bïn hoÆc líp h÷u c¬ ngang ph¼ng C«ng ty TNHH C«ng nghÖ Hµi Hoµ - Harmonytech 64
 12. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 6.5.3. §¸nh cÊp Sau khi khai b¸o bÒ réng ®¸nh cÊp nh- trªn h×nh 6-25 ph¶i cho ®iÓm ®Çu vµ ®iÓm cuèi cña phÇn ®¸nh cÊp t¹i c¸c dßng nh¾c: §¸nh cÊp tõ ®iÓm: §iÓm ®Çu tiªn b¾t ®Çu ®¸nh cÊp. Tíi ®iÓm: §iÓm cuèi cña ®¸nh cÊp. 6.5.4. Tù ®éng x¸c ®Þnh ®¸nh cÊp Khi chän chøc n¨ng nµy sÏ xuÊt hiÖn hép tho¹i nh- trªn h×nh 6-27 cÇn ph¶i cho ®é dèc tèi thiÓu cÇn ®¸nh cÊp. H×nh 6-21 . Tù ®éng ®¸nh cÊp 6.6. C¸c lÖnh hiÖu chØnh tr¾c ngang 6.6.1. Copy thiÕt kÕ tr¾c ngang Trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ th-êng hay copy c¸c ®èi t-îng thiÕt kÕ tr¾c ngang. Sau khi chän c¸c ®èi t-îng cÇn copy t¹i dßng nh¾c Select objects: nÕu trong c¸c ®èi t-îng ®-îc chän kh«ng cã ®èi t-îng tr¾c ngang thuéc tr¾c ngang mµ Nova- TDN qu¶n lý sÏ xuÊt hiÖn thªm dßng nh¾c: Chän tr¾c ngang. Select objects: Yªu cÇu ph¶i chän tr¾c ngang ®-îc lÊy lµm chuÈn. Sau ®ã sÏ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i nh- h×nh 6-28 ph¶i chän gèc chuÈn mµ c¸c ®èi t-îng sÏ ®-îc copyh×nh 6-28: H×nh 6-22. Chän gèc chuÈn Copy C«ng ty TNHH C«ng nghÖ Hµi Hoµ - Harmonytech 65
 13. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005  Copy theo cao ®é mÆt ®-êng. Lóc nµy ®iÓm chuÈn sÏ øng víi ®iÓm cao ®é mÆt ®-êng thiÕt kÕ hiÖn hµnh trªn tr¾c ngang.  Copy theo cao ®é ®¸y nÒn ®-êng. Lóc nµy ®iÓm chuÈn sÏ øng víi ®iÓm cao ®é ®¸y nÒn ®-êng thiÕt kÕ hiÖn hµnh trªn tr¾c ngang.  Copy theo ®iÓm gèc tr¾c ngang lµ ®iÓm øng víi cao ®é tr¾c ngang t¹i møc so s¸nh cña tr¾c ngang. 6.6.2. Xãa thiÕt kÕ tr¾c ngang Trong c¸c ®èi t-îng mµ chän t¹i dßng nh¾c Select objects: Nova-TDN chØ xo¸ nh÷ng ®èi t-îng thiÕt kÕ tr¾c ngang nh- lµ mÆt, lÒ, luy hoÆc khu«n ®-êng cßn c¸c ®èi t-îng kh¸c sÏ ®-îc gi÷ nguyªn. 6.6.3. DÞch ®Ønh thiÕt kÕ tr¾c ngang Trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ nÕu cã nhu cÇu thay ®æi t©m thiÕt kÕ tr¾c ngang so víi tim tuyÕn vµ cao ®é ®-êng ®á trªn tr¾c däc th× sö dông chøc n¨ng DÞch ®Ønh thiÕt kÕ tr¾c ngang. Sau khi chän chøc n¨ng nµy sÏ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i nh- h×nh 6-29. NÕu chän th× tr¾c ngang thiÕt kÕ sÏ ®-îc dÞch chuyÓn theo ph-¬ng Y trªn tr¾c ngang vµ to¹ ®é øng víi cao ®é thiÕt kÕ míi sÏ ®-îc ®¸nh dÊu t¹i vÞ trÝ cäc t-¬ng øng trªn tr¾c däc. NÕu chän th× tr¾c ngang thiÕt kÕ sÏ ®-îc dÞch chuyÓn theo ph-¬ng X trªn tr¾c ngang vµ to¹ ®é øng víi t©m thiÕt kÕ míi sÏ ®-îc ®¸nh dÊu t¹i vÞ trÝ cäc t-¬ng øng trªn b×nh ®å tuyÕn. H×nh 6-23. DÞch ®Ønh thiÕt kÕ tr¾c ngang Sau khi tiÕn hµnh dÞch chØnh ph¶i hiÖu chØnh l¹i tr¾c däc thiÕt kÕ hoÆc ®-êng tim tuyÕn cho phï hîp. Trong tr-êng hîp nÕu chØnh vÞ trÝ tim tuyÕn th× sau ®ã ph¶i tiÕn hµnh X¸c ®Þnh kho¶ng lÖch cäc so víi tuyÕn nh- ®· ®-îc ®Ò cËp ë trªn nh»m môc ®Ých x¸c ®Þnh l¹i t©m thiÕt kÕ cña c¸c tr¾c ngang cßn ch-a ®-îc dÞch chØnh. NÕu thiÕt kÕ l¹i ®-êng ®á trªn tr¾c däc ®Ó nã ®i qua ®iÓm ®-îc ®¸nh dÊu trªn tr¾c däc th× sau khi thiÕt kÕ xong c¸c tr¾c ngang thiÕt kÕ sÏ ®-îc thay ®æi cho phï hîp víi cao ®é míi. C«ng ty TNHH C«ng nghÖ Hµi Hoµ - Harmonytech 66
 14. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 6.6.4. HÖ to¹ ®é tr¾c ngang NÕu chän chøc n¨ng nµy cã thÓ chuyÓn hÖ to¹ ®é cña AutoCAD tíi ®iÓm øng víi tim cäc vµ cao ®é 0 cña tr¾c ngang mµ chän t¹i dßng nh¾c: Chän tr¾c ngang. Select object: Chän 1 ®èi t-îng thuéc tr¾c ngang Chøc n¨ng nµy nh»m phôc vô mét sè nhu cÇu cña ng-êi sö dông cÇn ph¶i vÏ thªm mét sè ®èi t-îng ®Æc biÖt kh«ng thuéc trong ®èi t-îng cña Nova-TDN. 6.6.5. Thay b¶ng tr¾c ngang Khi cã nhu cÇu thay ®æi mÉu b¶ng biÓu cña tr¾c ngang cã thÓ sö dông chøc n¨ng nµy nh-ng tr-íc ®ã cÇn ph¶i Khai mÉu b¶ng tr¾c ngang l¹i. 6.6.6. HiÖn tr¾c ngang theo tªn H×nh 6-24. Chän tr¾c ngang Sau khi chän tr¾c ngang cÇn hiÖn t¹i hép héi tho¹i nh- trªn H×nh 6-30 th× tr¾c ngang øng víi tªn ®· chän sÏ xuÊt hiÖn trªn mµn h×nh AutoCAD. 6.7. Lo¹i ®èi t-îng khái Nova-TDN Chøc n¨ng nµy lµ chung cho mäi ®èi t-îng cña Nova-TDN. Trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ nÕu cÇn Copy mét sè ®èi t-îng thuéc Nova-TDN qu¶n lý ®Ó lµm mét sè viÖc nµo ®ã, ®Ó tr¸nh cho Nova-TDN khái nhËn lÇm th× ph¶i tiÕn hµnh lo¹i c¸c ®èi t-îng ®-îc copy ra khái sù qu¶n lý cña Nova-TDN ®Ó trë thµnh 1 ®èi t-îng b×nh th-êng cña AutoCAD. Riªng ®èi víi c¸c §iÓm cao tr×nh, ®-êng ®ång møc nÕu cÇn copy ®Ó qu¸ tr×nh nhËp sè liÖu ®-îc nhanh h¬n th× kh«ng cÇn ph¶i thùc hiÖn chøc n¨ng nµy. 6.8. Tra cøu c¸c ®èi t-îng cña Nova-TDN Cho phÐp cã thÓ biÕt ®-îc c¸c ®èi t-îng thuéc Nova-TDN. C«ng ty TNHH C«ng nghÖ Hµi Hoµ - Harmonytech 67
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2