intTypePromotion=3

Hướng dẫn sử dụng NovaTDN 2005 - Chương 8

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
122
lượt xem
37
download

Hướng dẫn sử dụng NovaTDN 2005 - Chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần phụ trợ 8.1. Pline Chức năng này gần t-ơng tự nh- lệnh PLINE tuy nhiên chỉ có khác 2 phần tuỳ chọn: ? Properties phần tuỳ chọn này cho phép định nghĩa các thuộc tính của đối t-ợng theo 1 đối t-ợng đ-ợc chọn ở dòng nhắc Select object: ? Offset phần tuỳ chọn này cho phép chỉ 1 điểm ở dòng nhắc Offset Point: mà từ điểm Offset sẽ xác định điểm cần nhập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng NovaTDN 2005 - Chương 8

 1. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 Ch-¬ng 8. PhÇn phô trî 8.1. Pline Chøc n¨ng nµy gÇn t-¬ng tù nh- lÖnh PLINE tuy nhiªn chØ cã kh¸c 2 phÇn tuú chän:  Properties phÇn tuú chän nµy cho phÐp ®Þnh nghÜa c¸c thuéc tÝnh cña ®èi t-îng theo 1 ®èi t-îng ®-îc chän ë dßng nh¾c Select object:  Offset phÇn tuú chän nµy cho phÐp chØ 1 ®iÓm ë dßng nh¾c Offset Point: mµ tõ ®iÓm Offset sÏ x¸c ®Þnh ®iÓm cÇn nhËp. Khi b¾t ®Çu lÖnh sÏ xuÊt hiÖn dßng nh¾c: Properties/Offset/: Current line-width is 0.0000 TiÕp theo sÏ lµ: Properties/Offset/Arc/Close/Width/Length/Undo/: 8.2. Pline theo ®é dèc Chøc n¨ng Pline theo ®é dèc cho phÐp t¹o ®-êng ®a tuyÕn th¼ng theo kho¶ng c¸ch vµ ®é dèc. XuÊt hiÖn dßng nh¾c: §iÓm b¾t ®Çu vÏ: ChØ ®iÓm b¾t ®Çu vÏ. Phia ve:Phai/: MÆc ®Þnh b¾t ®Çu vÏ tõ tr¸i sang ph¶i. NÕu muèn h-íng ng-îc l¹i th× chän phÇn tuú chän Phia ve. Phia ve:Phai/:2  NÕu nhËp kho¶ng c¸ch th× sÏ xuÊt hiÖn dßng nh¾c tiÕp theo: §é dèc %: Yªu cÇu cho gi¸ trÞ ®é dèc NÕu kho¶ng c¸ch b»ng 0 th× dßng nh¾c sÏ lµ: Kho¶ng c¸ch th¼ng ®øng: 0.3 cÇn cho kho¶ng c¸ch theo chiÒu th¼ng Y. TiÕp theo dßng nh¾c sÏ l¹i lµ: Undo/: 8.3. R¶i luy Chøc n¨ng nµy cho phÐp r¶i 2 kiÓu luy(xem H×nh 8-1):  KiÓu r¶i 1: Cho phÐp vÏ luy b¸m theo 2 ®-êng biªn. Sau khi nhËp xong c¸c th«ng sè ë hép tho¹i H×nh 8-2 sÏ xuÊt hiÖn dßng nh¾c: Chän ®-êng thø 1: Chän ®-êng biªn thø 1 Chän ®-êng thø 2: Chän ®-êng biªn thø 2  KiÓu r¶i 2 : Víi kiÓu r¶i nµy cã thÓ chän nhiÒu ®-êng cïng mét lóc. C«ng ty TNHH C«ng nghÖ Hµi Hoµ - Harmonytech 83
 2. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 H×nh 8-1. R¶i luy H×nh 8-2. C¸c kiÓu r¶i luy 8.4. Söa Text Víi chøc n¨ng Söa text cho phÐp thay ®æi néi dung dßng ch÷, dßng kÝch th-íc hoÆc lµ thuéc tÝnh cña khèi H×nh 8-3. Tr-êng hîp söa gi¸ trÞ sè nÕu muèn sè ch÷ sè thËp ph©n lÊy theo b¶n vÏ th× ®¸nh dÊu vµo « . H×nh 8-3. Söa Text C«ng ty TNHH C«ng nghÖ Hµi Hoµ - Harmonytech 84
 3. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 8.5. Xo¸ ®èi t-îng theo líp Víi chøc n¨ng Xo¸ ®èi t-îng theo líp cã thÓ xo¸ c¸c ®èi t-îng trong sè c¸c ®èi t-îng ®-îc chän mµ chóng thuéc líp cÇn xo¸. Dßng nh¾c sÏ lµ: Select objects: cÇn chän c¸c ®èi t-îng cÇn xo¸, cã thÓ c¶ c¸c ®èi t-îng kh«ng cÇn xo¸. TiÕp theo dßng nh¾c sÏ lµ: Chän ®èi t-îng thuéc líp: cÇn chØ 1 ®èi t-îng thuéc líp cÇn xo¸. 8.6. Lµm tr¬n c¸c ®-êng ®a tuyÕn Chøc n¨ng nµy t-¬ng tù nh- viÖc lµm tr¬n ®a tuyÕn b»ng lÖnh PEDIT cña AutoCAD, tuy nhiªn cã thÓ chän nhiÒu ®a tuyÕn cïng mét lóc. Sau khi chän c¸c ®a tuyÕn t¹i dßng nh¾c Select objects: sÏ xuÊt hiÖn dßng nh¾c: Lµm tr¬n Fit/Spline/Decurve: Yªu cÇu chän kiÓu lµm tr¬n. 8.7. Lµm tr¬n ®a tuyÕn theo kho¶ng ph©n Chøc n¨ng nµy cho phÐp lµm tr¬n c¸c ®-êng ®ång møc do Nova-TDN vÏ ra theo 1 gi¸ trÞ kho¶ng ph©n nµo ®ã. cÇn ph¶i nhËp vµo 1 gi¸ trÞ kho¶ng ph©n t¹i hép héi tho¹i H×nh 8-4. H×nh 8-4. NhËp kho¶ng ph©n 8.8. Lµm tr¬n ®a tuyÕn theo Spline Chøc n¨ng nµy cho phÐp chuyÓn c¸c ®-êng ®ång møc do Nova-TDN vÏ ra thµnh ®-êng Spline. 8.9. HiÖu chØnh líp Víi chøc n¨ng HiÖu chØnh líp cho phÐp thùc hiÖn c¸c thao t¸c ®èi víi líp cña ®èi t-îng ®-îc chän nh-: chän mµu, kiÓu nÐt, bËt t¾t, kho¸ ..v.v.. Khi chän chøc n¨ng nµy sÏ xuÊt hiÖn dßng nh¾c : Chän ®èi t-îng : Pick chän ®èi t-îng nµo ®ã, sÏ xuÊt hiÖn hép tho¹i H×nh 8-5 m« t¶ c¸c thuéc tÝnh vÒ líp chøa ®èi t-îng ®ã: C«ng ty TNHH C«ng nghÖ Hµi Hoµ - Harmonytech 85
 4. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 H×nh 8-5. HiÖu chØnh líp  Thay ®æi kiÓu nÐt cña líp qua List Box hoÆc chän tõ b¶n vÏ tõ nót .  Thay ®æi mµu nÐt cña líp b»ng c¸ch chän tõ hép tho¹i mµu chuÈn cña AutoCAD (Pick nót ) hoÆc nhËp sè mµu vµo EditBox bªn c¹nh hoÆc chän tõ b¶n vÏ b»ng nót .  c¸c nót trong “C¸c thuéc tÝnh kh¸c” thùc hiÖn viÖc bËt - t¾t, kho¸ - më, lµm ®«ng - lµm n t-¬ng tù lÖnh “Layer” cña AutoCAD. §¸nh dÊu ®Ó thay ®æi mµu, kiÓu nÐt cña tÊt c¶ c¸c ®èi t-îng n»m trªn líp ®ã vÒ BYLAYER. 8.10. C¨n chØnh c¸c côm kÝch th-íc Chøc n¨ng nµy cho phÐp c¨n chØnh vÞ trÝ ®-êng kÝch th-íc, ch©n c¸c ®-êng dãng cña c¸c côm kÝch th-íc cïng lo¹i (Horizol nly, Vertical , Alignment). Khi chän chøc n¨ng nµy xuÊt hiÖn dßng nh¾c: Chän c¸c côm kÝch th-íc cÇn c¨n chØnh : Select objects: *NÕu c¸c côm kÝch th-íc ®-îc chän lµ cïng mét lo¹i (Hor, Ver , Alig) th× xuÊt hiÖn tiÕp dßng nh¾c: chØnh ®-êng kÝch Th-íc/< chØnh ®-êng Dãng>-VÞ trÝ míi: Gåm c¸c tuú chän: chØnh ®-êng kÝch Th-íc : c¨n chØnh vÞ trÝ ®-êng kÝnh th-íc cho c¸c côm kÝch th-íc. chØnh ®-êng Dãng : c¨n chØnh ch©n c¸c ®-êng dãng cho c¸c côm kÝch th-íc. C«ng ty TNHH C«ng nghÖ Hµi Hoµ - Harmonytech 86
 5. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 VÞ trÝ míi: Pick ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ míi cho ®-êng kÝch th-íc hoÆc ch©n c¸c ®-êng dãng. *NÕu c¸c côm kÝch th-íc gåm nhiÒu lo¹i, xuÊt hiÖn dßng nh¾c Chän côm kÝch th-íc ®¹i diÖn ®Ó c¨n chØnh theo: Yªu cÇu Pick chän mét côm kÝch th-íc nµo ®ã, vµ viÖc c¨n chØnh sÏ ®-îc thùc hiÖn trªn c¸c côm kÝch th-íc cïng lo¹i víi côm kÝch th-íc ®· Pick chän ë trªn nÕu bÊm Enter hoÆc ESC th× sÏ kÕt thóc lÖnh. 8.11. §æi co ch÷ Chøc n¨ng §æi co ch÷ cho phÐp söa ®æi co cña c¸c dßng ch÷ lµm cho ch÷ cã thÓ gÇy hoÆc bÐo. Khi chän sÏ xuÊt hiÖn dßng nh¾c: Chän dßng ch÷ cÇn ®æi co. Select objects: Chän c¸c dßng ch÷ trong ®ã cã c¸c dßng cÇn thay ®æi co. Select objects:  Width factor: 0.8 Dßng ch÷ sÏ bÞ gÇy ®i. 8.12. HiÖu chØnh c¸c ®èi t-îng Text Chøc n¨ng HiÖu chØnh c¸c ®èi t-îng Text cho phÐp thay ®æi c¸c thuéc tÝnh cña nhãm Text ®-îc chän theo c¸c chØ tiªu nµo ®ã. VÝ dô: - §æi c¸c Text ë líp “1” vµ cã mµu ®á sang líp “0” vµ thµnh mµu xanh. - §æi c¸c Text cã kiÓu “S NDARD” sang kiÓu “VN1”. ..v.v.. Khi chän sÏ xuÊt hiÖn dßng nh¾c: Chän ®èi t-îng Text: Yªu cÇu pick chän vµo Text nµo ®ã, vµ xuÊt hiÖn hép tho¹i nh- H×nh 8-6. C¸c thuéc tÝnh cña Text ®· chän (ChiÒu cao, gãc nghiªng ký tù, kiÓu ch÷ ..v.v..) hiÓn thÞ ®Çy ®ñ trong hép tho¹i. Cã thÓ thay ®æi gi¸ trÞ c¸c thuéc tÝnh b»ng c¸ch nhËp gi¸ trÞ míi, hoÆc dïng nót ®Ó lÊy gi¸ trÞ t-¬ng øng tõ b¶n vÏ. Nót cho phÐp lÊy toµn bé gi¸ trÞ c¸c thuéc tÝnh tõ mét Text nµo ®ã trªn b¶n vÏ. : NÕu chän, sÏ thao t¸c ®èi víi c¶ c¸c MultiText. C«ng ty TNHH C«ng nghÖ Hµi Hoµ - Harmonytech 87
 6. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 H×nh 8-6. HiÖu chØnh c¸c ®èi t-îng Text C¸c CheckBox nÕu ®-îc chän, th× thuéc tÝnh t-¬ng øng sÏ lµ ®iÒu kiÖn läc trong nhãm Text sÏ chän. KÕt thóc hép tho¹i (b»ng OK) sÏ xuÊt hiÖn dßng nh¾c: Chän ph¹m vi Text cÇn thay ®æi thuéc tÝnh! Select objects: Yªu cÇu chän ph¹m vi Text cÇn thay ®æi. Sau khi chän c¸c ®èi t-îng Text nµo tho¶ m·n ®iÒu kiÖn (®¸nh dÊu ë c¸c CheckBox ) sÏ thay ®æi c¸c gi¸ trÞ thuéc tÝnh. NÕu kh«ng cã CheckBox nµo ®-îc chän, th× toµn bé c¸c Text ®-îc chän sÏ thay ®æi . 8.13. HiÖu chØnh c¸c ®èi t-îng Attribute Chøc n¨ng HiÖu chØnh c¸c ®èi t-îng Attribute cho phÐp söa ch÷a néi dung vµ c¸c thuéc tÝnh kh¸c cña c¸c Attribute trong Block C«ng ty TNHH C«ng nghÖ Hµi Hoµ - Harmonytech 88
 7. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 H×nh 8-7. HiÖu chØnh c¸c ®èi t-îng Attribute XuÊt hiÖn dßng nh¾c: Chän ®èi t-îng (Pick vµo Attribute cña Blok): Yªu cÇu Pick vµo mét Attribute nµo ®ã. XuÊt hiÖn hép tho¹i nh- H×nh 8-7. Trong hép tho¹i hiÓn thÞ ®Çy ®ñ c¸c thuéc tÝnh cña Attribute võa Pick chän. Thay ®æi c¸c gi¸ trÞ ®ã nÕu cÇn. : nÕu chän, sÏ chØ thao t¸c trong c¸c Attribute cña cïng Block. : nÕu chän , trong mét Block, chØ thao t¸c víi mét Attribute cã chØ sè gièng chØ sè cña Attribute chän ban ®Çu. KÕt thóc hép tho¹i (B»ng OK) , xuÊt hiÖn dßng nh¾c Chän ph¹m vi cÇn thay ®æi: Select Objects : Chän ®èi t-îng cÇn thay ®æi. 8.14. Th- viÖn ng-êi dïng Chøc n¨ng Th- viÖn ng-êi dïng:  Cho phÐp t¹o lËp nhiÒu th- viÖn cña ng-êi dïng, vÝ dô Th- viÖn ng-êi lµm kiÕn tróc, th- viÖn ng-êi lµm kÕt cÊu ..v.v. H×nh 8-8.Th- viÖn ng-êi dïng C«ng ty TNHH C«ng nghÖ Hµi Hoµ - Harmonytech 89
 8. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005  Trong mçi th- viÖn, c¸c ®èi t-îng (Block) ®-îc chia lµm nhiÒu nhãm, trong mçi nhãm gåm nhiÒu ®èi t-îng kh¸c nhau.  Sè th- viÖn cÇn t¹o, hay sè nhãm trong mçi th- viÖn, còng nh- sè ®èi t-îng trong mét nhãm kh«ng bÞ h¹n chÕ.  Cã ®Çy ®ñ c¸c chøc n¨ng thªm, bít, xãa, söa, s¾p xÕp, t×m kiÕm nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ng-êi sö dông trong viÖc qu¶n lý c¸c ®èi t-îng trong th- viÖn. Khi chän chøc n¨ng nµy sÏ xuÊt hiÖn hép tho¹i H×nh 8-8. C¸c thao t¸c c¬ b¶n: 1. C¸c thao t¸c ®èi víi Th- viÖn: a)T¹o mét th- viÖn míi: Pick nót ë hµng “Tªn th- viÖn:”, SÏ xuÊt hiÖn hép tho¹i nh- H×nh 8-9. H×nh 8-9. Thªm Th- viÖn míi Gâ tªn th- viÖn míi, sau ®ã pick nót ®Ó chän th- môc chøa c¸c tËp tin cña Th- viÖn cÇn t¹o qua hép tho¹i H×nh 8-10: C«ng ty TNHH C«ng nghÖ Hµi Hoµ - Harmonytech 90
 9. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 H×nh 8-10.Thªm Th- viÖn míi Pick nót ®Ó chÊp nhËn th- môc ®· chän cho th- viÖn míi, Ch-¬ng tr×nh sÏ t¹o c¸c th- môc vµ tËp tin cÇn thiÕt cña th- viÖn míi t¹i ®©y. b) Xo¸ Th- viÖn: Tr-íc khi cÇn xo¸ th- viÖn nµo, ph¶i xo¸ th- môc cña th- viÖn ®ã. Chän tªn th- viÖn cÇn xo¸ trong vµ pick vµo nót ®Ó lo¹i bá th- viÖn ®ã. 2. C¸c thao t¸c ®èi víi nhãm trong mét th- viÖn : a)Thªm nhãm míi: Pick nót , xuÊt hiÖn hép tho¹i nh- H×nh 8-11vµ NhËp tªn nhãm cÇn thªm. H×nh 8-11.Thªm nhãm míi b)Xãa nhãm: Chän tªn nhãm cÇn xo¸ trong List Box “Tªn nhãm:” , Pick nót ®Ó lo¹i bá nhãm khái th- viÖn. Tr-êng hîp nhãm ®ang chøa c¸c ®èi t-îng, sÏ xuÊt hiÖn hép tho¹i c¶nh b¸o Error! Reference source not found.: C«ng ty TNHH C«ng nghÖ Hµi Hoµ - Harmonytech 91
 10. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 Pick nót nÕu ch¾c ch¾n muèn xo¸. c)S¾p xÕp c¸c nhãm: Pick vµo nót sÏ thùc hiÖn s¾p xÕp c¸c nhãm. NÕu ®ang xÕp theo thø tù (a->z) th× xÕp ng-îc l¹i (z->a). 3. C¸c thao t¸c ®èi víi c¸c ®èi t-îng trong th- viÖn: a)Thªm ®èi t-îng míi vµo Th- viÖn: T¹o ®èi t-îng cÇn thªm trªn mµn h×nh cña AutoCAD, Pick nót , xuÊt hiÖn dßng nh¾c nh- sau: tù Zoom khi chän §èi t-îng/Kh«i phôc §èi t-îng: Cã/: Gåm 3 tuú chän: : lµ ®iÓm chÌn ®èi t-îng ra b¶n vÏ sau nµy (Insertion Base Point). tù Zoom khi chän §èi t-îng : bËt t¾t viÖc tù Zoom hoÆc kh«ng Zoom ®èi t-îng khi chän. Kh«i phôc §èi t-îng : bËt t¾t viÖc kh«i phôc hoÆc kh«ng kh«i phôc ®èi t-îng khi chän. §èi t-îng võa thªm sÏ n»m cuèi danh s¸ch trong nhãm. b)ChÌn ®èi t-îng míi vµo Th- viÖn b»ng nót : Thao t¸c t-¬ng tù nh- Thªm ®èi t-îng míi. §iÓm kh¸c lµ, ®èi t-îng míi sÏ chÌn vµo tr-íc ®èi t-îng ®ang chän . c)Thay thÕ ®èi t-îng b»ng nót : ®èi t-îng míi sÏ ®-îc thay thÕ ®èi t-îng ®ang chän . d)Xãa ®èi t-îng b»ng nót : XuÊt hiÖn hép tho¹i c¶nh b¸o ®Ó kh¼ng ®Þnh lÇn n÷a viÖc xo¸ ®èi t-îng. Sau khi xãa, c¸c ®èi t-îng phÝa sau sÏ ®-îc dån lªn. 4. Söa ch÷a th«ng tin Cho phÐp söa ch÷a tªn th- viÖn, tªn nhãm, c¸c th«ng tin m« t¶ ®èi t-îng. Pick nót , xuÊt hiÖn hép tho¹i: C«ng ty TNHH C«ng nghÖ Hµi Hoµ - Harmonytech 92
 11. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 vµ tiÕn hµnh söa ch÷a c¸c th«ng tin cÇn thiÕt. (c¸c « “§¬n vÞ tÝnh:” vµ “§¬n gi¸:” phôc vô viÖc thèng kª ®èi t-îng ) 5. T×m kiÕm ®èi t-îng Pick nót trong phÇn “Chän nhãm” , vµ nhËp dßng th«ng tin cÇn t×m vµo hép tho¹i sau: sÏ lÇn l-ît t×m thÊy c¸c ®èi t-îng mµ cã th«ng tin m« t¶ chøa chuçi ký tù nhËp ë trªn (Kh«ng ph©n biÖt ch÷ hoa, ch÷ th-êng). C«ng ty TNHH C«ng nghÖ Hµi Hoµ - Harmonytech 93
 12. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 PHô LôC Ch-¬ng I: Giíi thiÖu chung I.1. Giíi thiÖu ch-¬ng tr×nh ............................................................................. 1 I.1.1. NhËp sè liÖu thiÕt kÕ .......................................................................... 1 I.1.2. VÏ mÆt b»ng hiÖn tr¹ng vµ thiÕt kÕ b×nh ®å tuyÕn ............................. 1 I.1.3. ThiÕt kÕ tr¾c däc, tr¾c ngang ............................................................. 2 I.1.4. TÝnh to¸n vµ lËp khèi l-îng ®µo ®¾p.................................................. 2 I.1.5. VÏ ®-êng b×nh ®å vµ t¹o ho¹t c¶nh 3D.............................................. 3 I.2. c¸c c©u lÖnh trong NOVA_TDN2005 ...................................................... 3 CH¦¥NG II: KHAI B¸O SÈ LIÖU THIÕT KÕ ............................................................................................. 8 2.1. Khai b¸o mÉu b¶ng biÓu .................................................................... 8 2.2. Khai b¸o c¸c líp ¸o ®-êng .............................................................. 10 2.3. Khai b¸o vÐt bïn, vÐt h÷u c¬ vµ bÒ réng ®¸nh cÊp .......................... 11 2.4. Khai b¸o hoÆc nhËp míi tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®o¹n cong b»ng ......... 11 CH¦¥NG 3: NHËP Sè LIÖU ......................................................................................................................... 14 3.1. NhËp tuyÕn theo TCVN ....................................................................... 14 NhËp sè liÖu theo TCVN ........................................................................... 14 3.2.1. T¹o ®iÓm cao tr×nh tõ tr¾c ngang .................................................... 18 3.2. NhËp c¸c ®iÓm cao tr×nh tù nhiªn .......................................................... 19 3.2.1. NhËp c¸c ®iÓm cao tr×nh tõ tÖp ..................................................... 19 3.2.2. T¹o c¸c ®iÓm cao tr×nh .................................................................... 19 3.2.3. HiÖu chØnh c¸c ®iÓm cao tr×nh ...................................................... 20 3.2.4. BËt/T¾t c¸c ®iÓm cao tr×nh trong c¬ së d÷ liÖu ............................. 20 3.3. NhËp ®-êng ®ång møc ........................................................................ 21 3.4. §Þnh nghÜa ®-êng ®ång møc hoÆc ®-êng mÐp ................................... 21 3.4.1.§Þnh nghÜa ®-êng ®ång møc ............................................................ 21 3.4.2. §Þnh nghÜa ®-êng mÐp ................................................................. 22 3.5. X©y dùng m« h×nh l-íi bÒ mÆt ............................................................ 22 CH-¬NG 4: MÆT B»NG TUYÕN. ............................................................................................................... 24 4.1. VÏ ®-êng ®ång møc......................................................................... 24 4.2. ThiÕt kÕ tuyÕn ...................................................................................... 24 4.2.1. Khai b¸o vµ thay ®æi tuyÕn hiÖn hµnh .......................................... 24 4.2.2. V¹ch tuyÕn vµ ®Þnh nghÜa c¸c ®-êng mÆt b»ng tuyÕn .................. 29 4.2.3. Bè trÝ ®-êng cong vµ siªu cao ....................................................... 30 4.2.4. Ph¸t sinh vµ chÌn cäc.................................................................... 32 4.2.5. VÏ tuyÕn theo TCVN .................................................................... 33 4.2.6. X¸c ®Þnh kho¶ng lÖch cäc so víi tuyÕn ........................................ 34 4.2.7. X¸c ®Þnh l¹i sè liÖu mia ................................................................ 34 4.2.8. Xo¸ tuyÕn hoÆc cäc ...................................................................... 35 4.2.9. HiÖu chØnh sè liÖu c¸c ®iÓm mia .................................................. 35 C«ng ty TNHH C«ng nghÖ Hµi Hoµ - Harmonytech 94
 13. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 4.2.10.Tra cøu sè liÖu cäc ......................................................................... 36 4.2.11.XuÊt b¶ng to¹ ®é cäc...................................................................... 36 4.3. VÏ mÆt b»ng tuyÕn .............................................................................. 37 4.3.1. MÆt b»ng tuyÕn theo yÕu tè cong vµ tr¾c ngang chuÈn ................ 37 4.3.2.MÆt b»ng tuyÕn tõ tr¾c ngang .......................................................... 38 4.3.2. §iÒn yÕu tè cong ........................................................................... 38 4.3.3. §iÒn tªn cäc trªn tuyÕn ................................................................. 38 4.3.4. §iÒn cao ®é cäc ............................................................................ 39 4.3.5. §iÒn ®iÓm cao tr×nh däc tuyÕn ..................................................... 39 4.3.6. XuÊt b¶ng c¾m cong ..................................................................... 40 4.3.7. B¶ng yÕu tè cong .......................................................................... 41 4.3.8. XuÊt sè liÖu c¸c ®o¹n cong ........................................................... 42 4.3.9. Tra vµ §iÒn ký hiÖu lý tr×nh.......................................................... 42 4.3.10. Tra lý tr×nh .................................................................................. 43 CH¦¥NG 5 : TR¾c däc ............................................................................................................................... 44 5.1. Tr¾c däc tù nhiªn ................................................................................. 44 5.1.1. Tr¾c däc tù nhiªn .......................................................................... 44 5.1.2. Líp ®Þa chÊt .................................................................................. 45 5.1.3. Thay ®æi møc so s¸nh vµ §iÒn møc so s¸nh ................................. 45 5.1.4. HiÖu chØnh tr¾c däc....................................................................... 46 5.1.5. HÖ to¹ ®é tr¾c däc ......................................................................... 46 5.2. C¸c ph-¬ng ¸n ®-êng ®á vµ ph-¬ng ¸n ®-êng ®á hiÖn hµnh.............. 46 5.3. ThiÕt kÕ tr¾c däc .................................................................................. 47 5.3.1. ThiÕt kÕ tr¾c däc ........................................................................... 47 5.3.2. §-êng cong ®øng ......................................................................... 48 5.3.3. §Þnh nghÜa ®-êng thiÕt kÕ vµ líp ®Þa chÊt .................................... 49 5.3.4. NhËn l¹i cao ®é thiÕt kÕ ................................................................ 50 5.3.5. Huû cao ®é thiÕt kÕ ....................................................................... 50 5.3.6. Nèi cao ®é ®-êng ®á mÆt.............................................................. 50 5.3.7. §iÒn thiÕt kÕ ................................................................................. 51 5.4. TÝnh s¬ bé diÖn tÝch ®µo ®¾p ............................................................... 51 5.5. CÇu vµ cèng trªn tr¾c däc .................................................................... 51 5.5.1. §Æt cÇu .......................................................................................... 51 5.5.2. §Æt cèng trßn ................................................................................ 52 CH-¬NG 6. TR¾C NGANG ......................................................................................................................... 54 6.1. Tr¾c ngang tù nhiªn ............................................................................. 54 6.1.1. Tr¾c ngang tù nhiªn ...................................................................... 54 6.1.2. §-êng cò ...................................................................................... 55 6.1.3. NhËp c¸c líp ®Þa chÊt tr¾c ngang .................................................. 55 6.1.4. VÏ c¸c líp ®Þa chÊt tr¾c ngang...................................................... 55 6.2. ThiÕt kÕ tr¾c ngang .............................................................................. 56 6.2.1. ThiÕt kÕ tr¾c ngang theo TCVN.................................................... 56 C«ng ty TNHH C«ng nghÖ Hµi Hoµ - Harmonytech 95
 14. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 6.2.2. §Þnh nghÜa thiÕt kÕ tr¾c ngang ..................................................... 61 6.2.3. T¹o luy .......................................................................................... 61 6.3. ¸p c¸c líp ¸o ®-êng theo TCVN ......................................................... 61 6.4. §iÒn thiÕt kÕ tr¾c ngang ...................................................................... 63 6.5. Khai b¸o vÐt bïn + h÷u c¬ vµ ®¸nh cÊp .............................................. 63 6.5.1. VÐt bïn vµ h÷u c¬ ......................................................................... 64 6.5.2. Tù ®éng x¸c ®Þnh vÐt bïn vµ h÷u c¬ ............................................. 64 6.5.3. §¸nh cÊp ....................................................................................... 65 6.5.4. Tù ®éng x¸c ®Þnh ®¸nh cÊp ........................................................... 65 6.6. C¸c lÖnh hiÖu chØnh tr¾c ngang ........................................................... 65 6.6.1. Copy thiÕt kÕ tr¾c ngang ............................................................... 65 6.6.2. Xãa thiÕt kÕ tr¾c ngang ................................................................. 66 6.6.3. DÞch ®Ønh thiÕt kÕ tr¾c ngang ....................................................... 66 6.6.4. HÖ to¹ ®é tr¾c ngang ..................................................................... 67 6.6.5. Thay b¶ng tr¾c ngang ................................................................... 67 6.6.6. HiÖn tr¾c ngang theo tªn ............................................................... 67 6.7. Lo¹i ®èi t-îng khái Nova-TDN .......................................................... 67 6.8. Tra cøu c¸c ®èi t-îng cña Nova-TDN ................................................ 67 CH-¬NG 7. TÝNH TO¸N DIÖN TÝCH ®µO ®¾P .................................................................................... 68 7.1. C¸c diÖn tÝch ®-îc ®Þnh nghÜa trong Nova-TDN................................. 68 7.1.1. C¸c kiÓu diÖn tÝch theo TCVN...................................................... 68 7.2. TÝnh diÖn tÝch....................................................................................... 70 7.2.1. TÝnh diÖn tÝch theo TCVN ............................................................ 70 7.2.2. TÝnh diÖn tÝch theo AASHTO ....................................................... 71 7.3. §iÒn gi¸ trÞ diÖn tÝch ............................................................................ 71 7.4. XuÊt b¶ng khèi l-îng .......................................................................... 72 7.4.1. LËp b¶ng diÖn tÝch ........................................................................ 72 7.4.2. LËp b¶ng tõ gi¸ trÞ ®iÒn................................................................. 74 7.4.3. T¹o vµ hiÖu chØnh b¶ng ................................................................. 74 7.4.4. HiÖu chØnh b¶ng ............................................................................ 78 7.4.5. Thªm bít hµng cét b¶ng ............................................................... 80 7.4.6. Copy c«ng thøc, d÷ liÖu b¶ng ....................................................... 81 7.4.7. T¸ch b¶ng: .................................................................................... 81 7.4.8. TrÝch b¶ng ..................................................................................... 82 7.4.9. XuÊt b¶ng ra tÖp TXT ................................................................... 82 CH-¬NG 8. PHÇN PHÔ TRÎ ...................................................................................................................... 83 8.1. Pline ..................................................................................................... 83 8.2. Pline theo ®é dèc ................................................................................. 83 8.3. R¶i luy ................................................................................................. 83 8.4. Söa Text ............................................................................................... 84 8.5. Xo¸ ®èi t-îng theo líp ........................................................................ 85 8.6. Lµm tr¬n c¸c ®-êng ®a tuyÕn .............................................................. 85 C«ng ty TNHH C«ng nghÖ Hµi Hoµ - Harmonytech 96
 15. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 8.7. Lµm tr¬n ®a tuyÕn theo kho¶ng ph©n .................................................. 85 8.8. Lµm tr¬n ®a tuyÕn theo Spline............................................................. 85 8.9. HiÖu chØnh líp ..................................................................................... 85 8.10. C¨n chØnh c¸c côm kÝch th-íc ......................................................... 86 8.11. §æi co ch÷ ........................................................................................ 87 8.12. HiÖu chØnh c¸c ®èi t-îng Text ......................................................... 87 8.13. HiÖu chØnh c¸c ®èi t-îng Attribute.................................................. 88 8.14. Th- viÖn ng-êi dïng ........................................................................ 89 C«ng ty TNHH C«ng nghÖ Hµi Hoµ - Harmonytech 97

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản