intTypePromotion=1

Hướng dẫn sử dụng NovaTDN 2005 - Chương 5

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
75
lượt xem
22
download

Hướng dẫn sử dụng NovaTDN 2005 - Chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trắc dọc 5.1. Trắc dọc tự nhiên 5.1.1. Trắc dọc tự nhiên Sau khi đã có tuyến và cọc trên tuyến có thể vẽ trắc dọc tự nhiên. Khi chọn Trắc dọc tự nhiên sẽ xuất hiện hộp hội thoại nh- Vẽ trắc dọc tự nhiên Tr-ờng hợp tuyến dài nhiều Km bằng cách chọn đến để cắt trắc dọc ra nhiều đoạn. Trong quá trình cắt trắc dọc ra nhiều đoạn cần l-u ý: ? Chỉ khi vẽ đoạn đầu tiên mới xuất hiện dòng nhắc Điểm bắt đầu vẽ: yêu cầu chỉ điểm gốc của đoạn trắc dọc đầu tiên...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng NovaTDN 2005 - Chương 5

  1. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 CH¦¥NG 5 : tr¾c däc 5.1. Tr¾c däc tù nhiªn 5.1.1. Tr¾c däc tù nhiªn Sau khi ®· cã tuyÕn vµ cäc trªn tuyÕn cã thÓ vÏ tr¾c däc tù nhiªn. Khi chän Tr¾c däc tù nhiªn sÏ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i nh- VÏ tr¾c däc tù nhiªn Tr-êng hîp tuyÕn dµi nhiÒu Km b»ng c¸ch chän ®Õn ®Ó c¾t tr¾c däc ra nhiÒu ®o¹n. Trong qu¸ tr×nh c¾t tr¾c däc ra nhiÒu ®o¹n cÇn l-u ý:  ChØ khi vÏ ®o¹n ®Çu tiªn míi xuÊt hiÖn dßng nh¾c §iÓm b¾t ®Çu vÏ: yªu cÇu chØ ®iÓm gèc cña ®o¹n tr¾c däc ®Çu tiªn cßn c¸c ®o¹n sau sÏ ®-îc bè trÝ trªn th¼ng hµng víi ®o¹n tr-íc. Cho nªn sau nµy trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ kh«ng ®-îc dïng lÖnh cña AutoCAD lµm thay ®æi lÖch hµng c¸c ®o¹n tr¾c däc cña cïng 1 tuyÕn.  ViÖc vÏ tr¾c däc ph¶i ®-îc tiÕn hµnh tõ cäc ®Çu cho ®Õn cäc cuèi, nÕu ë gi÷a bá qua mét sè cäc th× sÏ kh«ng thÓ vÏ tr¾c däc cho c¸c cäc nµy n÷a trõ khi dïng lÖnh AutoCAD xo¸ c¸c ®o¹n tr¾c däc cho tíi c¸c cäc bÞ bá qua.  ViÖc c¾t ®o¹n cè g¾ng kh«ng nªn t¹i vÞ trÝ cÇn bè trÝ ®-êng cong ®øng. H×nh 0-1 VÏ tr¾c däc tù nhiªn Trong hép héi tho¹i h×nh 5-1 lµ kho¶ng c¸ch tèi thiÓu tõ gèc tr¾c däc cho tíi vÞ trÝ ®-êng tù nhiªn thÊp nhÊt khi ®-îc in ra giÊy vµ phô thuéc vµo kho¶ng c¸ch Min Nova-TDN sÏ tù ®éng x¸c ®Þnh møc so s¸nh cÇn thiÕt. Cßn nÕu chän th× ph¶i nhËp vµo gi¸ trÞ cña nã phô thuéc vµo chiÒu réng cña khæ giÊy mµ muèn in tr¾c däc. Víi phÝm cã thÓ kiÓm tra l¹i hoÆc thay ®æi mÉu b¶ng biÓu tr¾c däc. C«ng ty TNHH Hµi Hoµ Ph-¬ng Nam – Harmony South 44
  2. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 H×nh 0-2. Tr¾c däc tù nhiªn khi chän Tù ®éng thay ®æi møc so s¸nh Chó ý: lý tr×nh ®Çu cña ®o¹n tuyÕn thiÕt kÕ ®-îc khai b¸o trong phÇn khai b¸o vµ thay ®æi tuyÕn thiÕt kÕ Lý tr×nh gèc mµ c¸c gi¸ trÞ kho¶ng c¸ch céng dån sÏ ®-îc tÝnh tõ ®Êy trë ®i cho nªn Lý tr×nh gèc cã thÓ kh«ng trïng víi Lý tr×nh ®Çu cña ®¹n tuyÕn mµ ®· ®Ò cËp t¹i môc Khai b¸o vµ thay ®æi tuyÕn hiÖn hµnh. MÆc ®Þnh ®Æt lý tr×nh gèc trïng víi lý tr×nh ®Çu Muèn thay ®æi lý tr×nh gãc ph¶i chän nenu Thay b¶ng tr¾c däc Nova_TDN cho phÐp nhËp lý tr×nh gèc trong cöa sæ lÖnh trªn dßng nh¾c lÖnh Command. 5.1.2. Líp ®Þa chÊt NÕu nhËp chiÒu dµy c¸c líp ®Þa chÊt trªn tr¾c däc th× sau nµy cã thÓ x¸c ®Þnh ®-îc khèi l-îng ®µo nÒn vµ luy cña tõng líp ®Þa chÊt. H×nh 0-3. NhËp chiÒu dÇy c¸c líp ®Þa chÊt Trªn h×nh 5-3 chiÒu dµy c¸c líp ®Þa chÊt ®-îc tÝnh thø tù tõ cao ®é tù nhiªn. Nh- vËy sè líp ®Þa chÊt MAX=5. Khi mµ 1 líp ®Þa chÊt nµo ®ã kh«ng cã th× cho chiÒu dÇy cña líp ®ã b»ng 0. 5.1.3. Thay ®æi møc so s¸nh vµ §iÒn møc so s¸nh §èi víi ®Þa h×nh cã sù thay ®æi lín vÒ mÆt cao ®é cÇn ph¶i thay ®æi møc so s¸nh sao cho cã thÓ vÏ b¶n vÏ tr¾c däc vµo võa khæ giÊy ®· ®Þnh. NÕu chän khi vÏ tr¾c däc tù nhiªn th× viÖc tù ®éng thay ®æi møc so s¸nh sÏ kh«ng theo ý cña cho nªn Thay ®æi møc so s¸nh b»ng c¸ch chØ tõ ®iÓm tíi C«ng ty TNHH Hµi Hoµ Ph-¬ng Nam – Harmony South 45
  3. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 ®iÓm sÏ tèt h¬n. Khi thay ®æi møc so s¸nh vÉn cã thÓ kÎ ®-îc c¸c ®-êng ®á thiÕt kÕ tuy nhiªn c¸c ®-êng ®á ®ã sÏ bÞ gÉy khóc vµ sÏ dÉn tíi khã kh¨n cho khi bè trÝ ®-êng cong ®øng. Cho nªn c«ng viÖc nµy tèt nhÊt nªn lµm cuèi cïng nhÊt tr-íc khi b¾t ®Çu chuÈn bÞ in hå s¬. L-u ý: Sau khi dÞch chØnh c¸c ®-êng dãng sÏ kh«ng ®óng vÞ trÝ b¶ng nh-ng kh«ng cÇn dïng lÖnh AutoCAD ®Ó hiÖu chØnh, sau nµy khi §iÒn thiÕt kÕ tr¾c däc chóng sÏ ®-îc vÏ l¹i. 5.1.4. HiÖu chØnh tr¾c däc Trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ nÕu cÇn thay l¹i mÉu b¶ng tr¾c däc th× chän hiÖu chØnh tr¾c däc. Mçi lÇn thùc hiÖn chØ chän ®-îc 1 ®o¹n tr¾c däc ®Ó thay ®æi. NÕu trªn tr¾c däc ®· ®iÒn thiÕt kÕ th× sau khi thay b¶ng tr¾c däc ph¶i §iÒn thiÕt kÕ l¹i. Chøc n¨ng nµy cho phÐp §iÒn l¹i sè liÖu tù nhiªn trªn tr¾c däc khi thay ®æi trong d÷ liÖu tuyÕn( hiÖu chØnh sè liÖu tuyÕn); Thay b¶ng tr¾c däc (khi söa ®æi b¶ng tr¾c däc); khai b¸o l¹i lý tr×nh gèc h×nh 5-4. H×nh 0-4 5.1.5. HÖ to¹ ®é tr¾c däc Víi chøc n¨ng nµy cã thÓ chuyÓn hÖ to¹ ®é cña AutoCAD tíi ®iÓm sao cho gèc cña nã theo ph-¬ng X trïng víi ®iÓm øng víi lý tr×nh ®Çu trªn tr¾c däc. NÕu ®ang ë trong hÖ to¹ ®é nµy khi cã 1 ®iÓm th× gi¸ trÞ X cña nã chÝnh lµ Kho¶ng c¸ch dån. 5.2. C¸c ph-¬ng ¸n ®-êng ®á vµ ph-¬ng ¸n ®-êng ®á hiÖn hµnh Trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ tr¾c däc Nova-TDN cho phÐp thiÕt kÕ 3 ph-¬ng ¸n ®-êng ®á kh¸c nhau nh»m môc ®Ých so s¸nh c¸c ph-¬ng ¸n ®Ó t×m ra ph-¬ng ¸n tèi -u nhÊt. H×nh 0-5. Thay ®æi ph-¬ng ¸n ®-êng ®á C«ng ty TNHH Hµi Hoµ Ph-¬ng Nam – Harmony South 46
  4. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 Khi thiÕt kÕ chØ cã 1 ph-¬ng ¸n ®-êng ®á hiÖn hµnh nªn trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ ph¶i chó ý xem ph-¬ng ¸n ®-êng ®á nµo ®ang lµ hiÖn hµnh. §Ó thay ®æi ph-¬ng ¸n ®-êng ®á hiÖn hµnh thùc hiÖn Chän ph-¬ng ¸n ®-êng ®á hiÖn hµnh. Sau ®ã sÏ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i nh- h×nh 5-5 . Trong qu¸ tr×nh thay ®æi ph-¬ng ¸n ®-êng ®á hiÖn hµnh nÕu ®· cã tr¾c ngang thiÕt kÕ th× tr¾c ngang thiÕt kÕ sÏ tù ®éng dÞch chØnh theo cao ®é thiÕt kÕ cña ph-¬ng ¸n ®-êng ®á mµ võa chän. 5.3. ThiÕt kÕ tr¾c däc 5.3.1. ThiÕt kÕ tr¾c däc Víi chøc n¨ng nµy cã thÓ thiÕt kÕ:  §-êng ®á cao ®é mÆt ®-êng  §-êng ®á cao ®é ®¸y r·nh ph¶i  §-êng ®á cao ®é ®¸y r·nh tr¸i  §-êng ®á cao ®é ®¸y nÒn ®-êng  §-êng ®á cèng däc ph¶i  §-êng ®á cèng däc tr¸i  C¸c ®-êng mµ Nova-TDN kh«ng qu¶n lý nh-ng ng-êi thiÕt kÕ l¹i cÇn(§-êng kh¸c). Sau khi chØ 1 ®iÓm trªn tr¾c däc t¹i dßng nh¾c Tõ ®iÓm: sÏ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i nh- h×nh 5-6. H×nh 0-6. NhËp ®iÓm ®Çu tiªn cña ®-êng ®á ViÖc ®Çu tiªn lµ ph¶i chän lo¹i ®-êng cÇn thiÕt kÕ t¹i hép danh s¸ch . NÕu chän th× cã thÓ thay ®æi l¹i cäc b¾t ®Çu ®-êng ®á nÕu kh«ng th× ph¶i cho lý tr×nh cña ®iÓm b¾t ®Çu(mÆc ®Þnh sÏ lµ lý tr×nh t¹i ®iÓm mµ võa chØ). Sau ®ã sÏ lµ cao ®é t¹i ®iÓm mµ b¾t ®Çu. NÕu bÊm vµo phÝm trong tr-êng hîp chän sÏ cã cao ®é thiÕt kÕ ®· cã cña ®-êng thiÕt kÕ t-¬ng øng t¹i cäc. Sau khi ®· nhËp xong ®iÓm ®Çu tiªn sÏ xuÊt hiÖn dßng nh¾c: C«ng ty TNHH Hµi Hoµ Ph-¬ng Nam – Harmony South 47
  5. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 Undo/: yªu cÇu nhËp ®iÓm thø 2 tiÕp theo theo thø tù t¨ng dÇn cña to¹ ®é X. H×nh 0-7 NhËp ®iÓm tiÕp theo cña ®-êng ®á Khi ®· chØ ®iÓm tiÕp theo sÏ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i nh- h×nh 5-7 To¹ ®é X cña ®iÓm tiÕp theo cã thÓ x¸c ®Þnh theo vÞ trÝ cäc hoÆc theo kho¶ng c¸ch lÎ hoÆc lµ lý tr×nh. To¹ ®é Y cã thÓ x¸c ®Þnh theo cao ®é thiÕt kÕ hoÆc ®é dèc. H×nh 0-8 Cao ®é c¸c cäc trung gian NÕu chän phÝm cã thÓ kiÓm tra l¹i cao ®é thiÕt kÕ hoÆc xem chªnh cao cña c¸c cäc n»mÎtong ®o¹n ®ang thiÕt kÕ nh- h×nh 5-8. Sau khi ®· kÎ xong ®-êng ®á nÕu ®· cã tr¾c ngang thiÕt kÕ th× tr¾c ngang thiÕt kÕ sÏ tù ®éng dÞch chØnh theo cao ®é mµ võa thiÕt kÕ. 5.3.2. §-êng cong ®øng Nova-TDN cho phÐp cã thÓ thiÕt kÕ ®-êng cong ®øng theo d¹ng:  §-êng cong trßn  §-êng cong Parab«n C«ng ty TNHH Hµi Hoµ Ph-¬ng Nam – Harmony South 48
  6. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 Sau khi chän hai ®o¹n cña ®-êng ®á thiÕt kÕ sÏ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i nh- h×nh 5-9 . Khi thiÕt kÕ theo ®-êng cong trßn cã thÓ thiÕt kÕ theo hai c¸ch: - X¸c ®Þnh theo b¸n kÝnh cong: ChÕch con trá chuét vµo « B¸n kÝnh vµ nhËp vµo b¸n kÝnh cña ®-êng cong ®øng. - X¸c ®Þnh theo chiÒu dµi ®äcn cong: NÕu kh«ng chÕch con trá chuét vµo « B¸n kÝnh th× cong ®øng ®-îc x¸c ®Þnh theo chiÒu dµi khèng chÕ ®o¹n cong L H×nh 0-9. ThiÕt kÕ ®-êng cong ®øng NÕu chän cÇn ph¶i nhËp vµo nh- ®-îc minh ho¹ t¹i h×nh 5-10. Gi¸ trÞ Y ®-îc tÝnh theo c«ng thøc Y=(i1- i2)*X2/(200*L). H×nh 0-10. §-êng cong Parab«n Trong tr-êng hîp cÇn ®iÒn lu«n yÕu tè cong lªn phÝa trªn ®-êng cong th× chän . 5.3.3. §Þnh nghÜa ®-êng thiÕt kÕ vµ líp ®Þa chÊt Trong tr-êng hîp cÇn thiÕt cã thÓ t¹o c¸c ®-êng ®a tuyÕn b»ng lÖnh PLINE sau ®ã dïng §Þnh nghÜa ®-êng thiÕt kÕ vµ líp ®Þa chÊt ®Ó ®Þnh nghÜa chóng thµnh c¸c ®-êng thiÕt kÕ hoÆc c¸c líp ®Þa chÊt trªn tr¾c däc. Sau khi chän xong c¸c ®-êng cÇn ®Þnh nghÜa t¹i dßng nh¾c Select Objects: sÏ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i nh- h×nh 5-11 cÇn chän lo¹i ®-êng muèn ®Þnh nghÜa. L-u ý: Kh«ng thÓ ®Þnh nghÜa ®-îc ®-êng cao ®é mÆt tõ 1 ®-êng cong vÏ b»ng lÖnh PLINE. C«ng ty TNHH Hµi Hoµ Ph-¬ng Nam – Harmony South 49
  7. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 H×nh 0-11. §Þnh nghÜa ®-êng thiÕt kÕ tr¾c däc 5.3.4. NhËn l¹i cao ®é thiÕt kÕ Trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ ®-êng ®á tr¾c däc nÕu sö dông c¸c lÖnh cña AutoCAD ®Ó hiÖu chØnh th× Nova-TDN sÏ kh«ng biÕt lµ cã sù hiÖu chØnh ®ã. Cho nªn ®Ó cËp nhËt l¹i c¸c gi¸ trÞ cña thiÕt kÕ tr¾c däc th× sö dông NhËn l¹i cao ®é thiÕt kÕ. Chøc n¨ng nµy bao gåm nhËn l¹i c¶ c¸c líp ®Þa chÊt. 5.3.5. Huû cao ®é thiÕt kÕ H×nh 0-12. Huû cao ®é thiÕt kÕ Thùc tÕ khi ®· xo¸ c¸c ®-êng thiÕt kÕ trªn tr¾c däc nh-ng cao ®é thiÕt kÕ t¹i c¸c cäc vÉn cßn trõ phi chóng NhËn l¹i cao ®é thiÕt kÕ nh- ®· ®-îc ®Ò cËp ë trªn hoÆc lµ chän chøc n¨ng Huû cao ®é thiÕt kÕ. Sau khi chän sÏ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i nh- h×nh 5-12 yªu cÇu ®¸nh dÊu c¸c kiÓu cao ®é cÇn xo¸ cña ph-¬ng ¸n ®-êng ®á hiÖn hµnh. 5.3.6. Nèi cao ®é ®-êng ®á mÆt Chøc n¨ng nµy cho phÐp vÏ l¹i ®-êng ®á cao ®é mÆt theo ph-¬ng ¸n ®-êng ®á hiÖn hµnh. VÝ dô nh- khi NhËp sè liÖu theo TCVN cã nhËp cao ®é thiÕt kÕ th× c¸c cao ®é nµy sÏ ®-îc g¸n cho cao ®é mÆt cña ph-¬ng ¸n ®-êng ®á 1 khi muèn thÓ hiÖn ®-êng ®á mÆt trªn tr¾c däc th× ph¶i sö dông chøc n¨ng nµy. C«ng ty TNHH Hµi Hoµ Ph-¬ng Nam – Harmony South 50
  8. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 H×nh 0-13. §iÒn thiÕt kÕ tr¾c däc 5.3.7. §iÒn thiÕt kÕ Víi chøc n¨ng nµy cã thÓ ®iÒn c¸c th«ng sè thiÕt kÕ cña ph-¬ng ¸n ®-êng ®á hiÖn hµnh. Sau khi chän tr¾c däc cÇn ®iÒn thiÕt kÕ sÏ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i nh- h×nh 5-13. ë ®©y nÕu chän th× ®é dèc vµ kho¶ng c¸ch sÏ ®-îc thÓ hiÖn tõ ®Ønh tíi ®Ønh nÕu kh«ng chän th× trong kho¶ng cã bè trÝ ®-êng cong ®øng sÏ bÞ trõ ra. 5.4. TÝnh s¬ bé diÖn tÝch ®µo ®¾p H×nh 0-14. TÝnh s¬ bé diÖn tÝch Sau khi ®· thiÕt kÕ xong tr¾c däc cã thÓ x¸c ®Þnh ®-îc s¬ bé diÖn tÝch ®µo ®¾p theo mÆt c¾t chuÈn mµ khai ë môc Khai b¸o tuyÕn thiÕt kÕ. Khi chän TÝnh s¬ bé diÖn tÝch ®µo ®¾p sÏ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i h×nh 5-14 cho phÐp so s¸nh c¸c ph-¬ng ¸n ®-êng ®á xÐt vÒ gãc ®é diÖn tÝch ®µo ®¾p. 5.5. CÇu vµ cèng trªn tr¾c däc 5.5.1. §Æt cÇu Víi chøc n¨ng nµy cã thÓ thÓ hiÖn ®-îc cÇu trªn tr¾c däc vµ sau nµy thÓ hiÖn nã trªn h×nh phèi c¶nh. Sau khi chän CÇu sÏ xuÊt hiÖn dßng nh¾c Tõ ®iÓm: ph¶i chØ mét ®iÓm gÇn cäc mµ vÞ trÝ nã sÏ x¸c ®Þnh vÞ trÝ b¾t ®Çu cã cÇu. TiÕp theo sÏ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i nh- h×nh 5-15. C«ng ty TNHH Hµi Hoµ Ph-¬ng Nam – Harmony South 51
  9. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 §Çu tiªn chän lo¹i cÇu muèn thÓ hiÖn nã trªn h×nh phèi c¶nh. TiÕp theo cho kho¶ng c¸ch tõ cäc mµ võa chØ tíi mè ®Çu tiªn cña cÇu. H×nh 0-15. §Æt cÇu Sau khi nhËp hÕt c¸c th«ng sè cÇn thiÕt sÏ xuÊt hiÖn c¸c dßng nh¾c: Cao ®é cña mè 0 : Undo/Kho¶ng c¸ch nhÞp : Cao ®é trô: Yªu cÇu ph¶i cho biÕt:  Cao ®é cña 2 mè ®Çu, cuèi vµ cao ®é trô  Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c nhÞp C¸c dßng nh¾c sÏ ®-îc lÆp ®i lÆp l¹i cho ®Õn hÕt sè nhÞp mµ ®-a vµo. 5.5.2. §Æt cèng trßn Víi chøc n¨ng nµy cã thÓ thÓ hiÖn ®-îc cèng trßn trªn tr¾c däc. Sau khi chän Cèng trßn sÏ xuÊt hiÖn dßng nh¾c Tõ ®iÓm: ph¶i chØ mét ®iÓm gÇn cäc mµ vÞ trÝ nã sÏ x¸c ®Þnh vÞ trÝ b¾t ®Çu cña cèng. TiÕp theo sÏ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i nh- h×nh 5-16: H×nh 0-16. §Æt cèng trßn C«ng ty TNHH Hµi Hoµ Ph-¬ng Nam – Harmony South 52
  10. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 C«ng ty TNHH C«ng nghÖ Hµi Hoµ - Harmonytech 53

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản