Phê duyệt khung chính sách

Xem 1-19 trên 19 kết quả Phê duyệt khung chính sách
 • Công văn 442/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thuỷ điện Trung Sơn

  pdf1p strips 07-08-2009 90 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT “KHUNG CHÍNH SÁCH DÂN TỘC THIỂU SỐ” DỰ ÁN “QUẢN LÝ THIÊN TAI” VAY VỐN NGÂN HÀNG THẾ GIỚI (WB). BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf2p socoladaungot 13-07-2012 70 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KHUNG KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 80/NQ-CP VỀ ĐỊNH HƯỚNG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG THỜI KỲ TỪ NĂM 2011 ĐẾN NĂM 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf9p keodualadua 14-12-2012 37 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT “KHUNG CHÍNH SÁCH DÂN TỘC THIỂU SỐ” DỰ ÁN “QUẢN LÝ THỦY LỢI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG” VAY VỐN NGÂN HÀNG THẾ GIỚI (WB) BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf0p thanlannho 01-06-2011 38 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KHUNG KẾ HOẠCH PHỐI HỢP GIỮA CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS VÀ DỰ ÁN PHÒNG, CHỐNG BỆNH LAO THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA Y TẾ, GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

  pdf10p tymong_manh 19-11-2012 42 3   Download

 • Quyết định 2178/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Khung chính sách tái định cư Dự án "Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên" vay vốn Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

  doc1p kevinle124 29-05-2014 17 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC ASEAN VỀ CHỐNG KHỦNG BỐ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf6p keodualadua 14-12-2012 33 4   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH KHUNG VỀ CÁC KHOẢN VAY TỪ QUỸ HỢP TÁC PHÁT TRIỂN KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2012 – 2015 GIỮA CHÍNH PHỦ CHXHCN VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ ĐẠI HÀN DÂN QUỐC CHÍNH PHỦ

  pdf1p cunghoangdao 28-12-2012 33 4   Download

 • Thực hiện Nghị định 43/2000/NĐưCP ngỡy30/8/2000 của Chính phủ quy định chi tiết vỡ hướng dẫn triển khai Luật Giáo dục, Bộ Giáo dục & Đỡo tạo vỡ Bộ Y tế đã phê duyệt, ban hỡnh chương trình khung cho đỡo tạo cử nhân y tế công cộng. Bộ Y tế tổ chức biên soạn bộ tỡi liệu dạy ư học các môn học cơ sở vỡ chuyên môn theo chương trình mới nhằm từng bước xây dựng bộ sách chuẩn trong công tác đỡo tạo cử nhân y tế công cộng.

  pdf250p vuthanh1992 13-03-2013 115 52   Download

 • Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 10/1998/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 1998. Cuốn sách "Chương trình khung tổ chức thực hiện định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020" do NXB Xây dựng phát hành nhằm giúp bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo. Sau đây là phần 1 cuốn sách.

  pdf26p thangnamvoiva1 11-06-2016 63 11   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KHUNG MA TRẬN CHÍNH SÁCH CHU KỲ 3 (NĂM 2011) THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (SP-RCC) THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf11p nuocsuoiaquafina 02-09-2011 42 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KHUNG MA TRẬN CHÍNH SÁCH NĂM 2012 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHI HẬU (SP-RCC) THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf2p stingdautaydo 05-12-2012 38 1   Download

 • Quyết định 1628/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Khung ma trận chính sách thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu (SP-RCC) do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

  pdf6p tanhthanhthanh23 17-04-2014 30 0   Download

 • Sách Bệnh học và điều trị nội khoa được biên soạn trên chương trình giáo dục của đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được các nhà giáo giàu kinh nghiệm và tâm huyết với công tác đào tạo biên soạn theo phương châm kiến thức cơ bản, hệ thống, nội dung chính xác, khoa học, cập nhật các tiến bộ y học, kỹ thuật hiện đại vào thực tiễn Việt Nam...

  pdf0p mymy310890 04-12-2009 1034 491   Download

 • Sách Hóa dược - Dược lý III (Dược lâm sμng) được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục nghề nghiệp của Bộ Y tế biên soạn trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được các nhμ giáo, các chuyên gia giμu kinh nghiệm vμ tâm huyết với công tác đμo tạo biên soạn theo phương châm: Kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học; cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại vμ thực tiễn Việt Nam...

  pdf18p poseidon01 15-07-2011 684 232   Download

 • Sách DƯỢC LÝ HỌC được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục của Trường Đại học Y Hà Nội trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được các tác giả PGS.TS. Nguyễn Trần thị Giáng Hương, GS.TS. Đào Văn Phan, PGS.TS. Nguyễn Trọng Thông biên soạn theo phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học, cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam....

  pdf23p poseidon01 14-07-2011 724 182   Download

 • Sách KIỂM NGHIỆM THUỐC được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục nghề nghiệp của Bộ Y tế biên soạn trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được các tác giả Nguyễn Thị Kiều Anh, Trần Tích, Võ Thị Thu Thuỷ biên soạn theo phương châm: Kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học; cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn ở Việt Nam.

  pdf248p kuckucucu 15-05-2012 371 160   Download

 • Thực hiện Nghị định 43/2000/NĐ-CP ngay 30/08/2000 của Chính phủ quy định chi tiết va hướng dẫn triển khai Luật Giáo dục, Bộ Giáo dục va Đao tạo va Bộ Y tế đã phê duyệt, ban hanh các chương trình khung cho đao tạo Dược sĩ Đại học. Bộ Y tế tổ chức thẩm định sách va tai liệu dạy học các môn học cơ sở va chuyên môn theo chương trình mới nhằm từng bước xây dựng bộ sách chuẩn trong công tác đao tạo Dược sĩ Đại học nganh Y tế. ...

  pdf0p iiduongii8 06-05-2011 162 59   Download

 • Sách Nội bệnh lý, phần Dị ứng – Miễn dịch lâm sμng đ−ợc biên soạn dựa trên ch−ơng trình giáo dục của Tr−ờng Đại học Y Hμ Nội trên cơ sở ch−ơng trình khung đã đ−ợc phê duyệt. Sách đ−ợc các Nhμ giáo giμu kinh nghiệm vμ tâm huyết với công tác đμo tạo biên soạn theo ph−ơng châm: kiến thức cơ bản, hệ thống, nội dung chính xác, khoa học; cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại vμ thực tiễn Việt Nam....

  pdf13p myxaodon05 25-05-2011 102 22   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Phê duyệt khung chính sách
p_strCode=pheduyetkhungchinhsach

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản