intTypePromotion=3

Phê quyệt danh mục đặt hàng

Xem 1-20 trên 27 kết quả Phê quyệt danh mục đặt hàng
 • Quyết định số 2480/QĐ-BKHCN phê quyệt Danh mục đặt hàng các dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi, ủy quyền cho địa phương quản lý bắt đầu thực hiện từ năm 2018.

  pdf22p bachma49 06-01-2018 10 0   Download

 • Quyết định số 154/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ quỹ gen cấp quốc gia xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2016.

  pdf3p bachma49 06-01-2018 4 0   Download

 • Quyết định số 1011/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ Quỹ gen cấp Quốc gia xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2016.

  pdf5p bachma49 06-01-2018 5 0   Download

 • Quyết định số 1059/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ Quỹ gen cấp Quốc gia xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2016.

  doc3p bachma49 06-01-2018 8 0   Download

 • Quyết định số 2584/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ quỹ gen cấp Quốc gia xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015

  pdf4p bachma49 06-01-2018 13 0   Download

 • Quyết định số 3196/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ Quỹ gen cấp Quốc gia xét giao trực tiếp. Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;...

  pdf3p bachma49 06-01-2018 10 0   Download

 • Quyết định số 3412/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ Qũy gen cấp quốc gia xét giao trực tiếp. Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;...

  pdf4p bachma49 06-01-2018 8 0   Download

 • Quyết định số 3059/QD-UBND Tỉnh Sơn La về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng 2018. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

  doc11p daoquocmanh28 13-12-2017 11 0   Download

 • Quyết định số 3764/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ về Quỹ gen cấp Quốc gia thuộc Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

  pdf4p bachma49 06-01-2018 7 0   Download

 • Quyết định số 538/QĐ - VHL trình bày phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp Quốc gia thuộc chương trình khoa học và công nghệ cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020 "khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập Quốc tế", Mã số: KHCN-TN/16-20(Chương trình Tây Nguyên 2016-2020) để tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện từ năm 2017,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p anankary 03-04-2018 11 0   Download

 • Quyết định số 112/QĐ-BKHCN phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2016.

  pdf4p bachma49 06-01-2018 13 0   Download

 • Quyết định số 113/QĐ-BKHCN phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện trong kế hoạch năm 2016.

  pdf6p bachma49 06-01-2018 8 0   Download

 • Quyết định số 141/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2016.

  pdf3p bachma49 06-01-2018 8 0   Download

 • Quyết định số 904/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ xét giao trực tiếp cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề xuất đặt hàng thực hiện từ năm 2017.

  pdf5p bachma49 06-01-2018 9 0   Download

 • Quyết định số 1134/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ độc lập cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2016.

  pdf2p bachma49 06-01-2018 10 0   Download

 • Quyết định số 1239/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2016.

  pdf3p bachma49 06-01-2018 8 0   Download

 • Quyết định số 1910/QĐ-BKHCN về phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015.

  pdf4p bachma49 06-01-2018 10 0   Download

 • Quyết định số 3221/QĐ-BKHCN Phê duyệt danh mục dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để giao trực tiếp.

  pdf5p bachma49 06-01-2018 16 0   Download

 • Quyết định số 3824/QĐ-BGDĐT quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng của Bộ GDĐT để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2019. Mời các bạn tham khảo!

  pdf146p quaymax10 04-10-2018 11 0   Download

 • Quyết định 517/QĐ-BNN-KHCN năm 2014 phê duyệt danh mục đề tài nghiên cứu cấp Bộ đặt hàng phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

  doc2p ngaymoibinhye 12-07-2014 28 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Phê quyệt danh mục đặt hàng
p_strCode=phequyetdanhmucdathang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản