Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Xem 1-20 trên 44 kết quả Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
 • Quyết định số 1228/QĐ-TTg về việc ông Vũ Đình Thuần, thôi giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf1p lawbmhc5 24-11-2009 40 2   Download

 • Quyết định về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Thắng giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn Phòng Chính phủ.

  pdf1p womanhood911_01 06-10-2009 78 4   Download

 • Quyết định số 1589/QD-TTg năm 2014 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Sỹ Hiệp, giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Căn cứ Luật tổ chức chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;...

  pdf1p bachma45 14-12-2017 2 0   Download

 • Quyết định số 1296/QĐ-VPCP Về việc phân công công tác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các Phó Chủ nghiệm Văn phòng Chính phủ. Căn cứ Nghị định số 33/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng chính phủ;...

  pdf6p bachma47 26-12-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 1296/QĐ-VPCP về việc phân công công tác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các Phó Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

  pdf6p lawttnh17 13-11-2009 76 7   Download

 • Quyết định số 976/QĐ-TTg về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đối với ông Nguyễn Văn Lâm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf1p lawbmhc1 24-11-2009 51 3   Download

 • Quyết định số 801/2006/QĐ-TTg Về việc điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Phúc, giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf1p lawbmhc1 24-11-2009 47 3   Download

 • Quyết định 1521/QĐ-TTg về bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Thắng giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf1p lawttnh2 11-11-2009 42 2   Download

 • Quyết định số 868/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Phạm Văn Phượng giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf1p lawttnh21 19-11-2009 38 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC PHỤC VỤ CÁC CUỘC TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI VÀ ĐI CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI CỦA THỦ TƯỚNG, PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

  pdf6p denngudo 05-06-2012 37 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM ÔNG VŨ ĐỨC DŨNG GIỮ CHỨC PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ QUAN HỆ QUỐC TẾ BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

  pdf2p xexucxich 21-04-2010 62 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM ÔNG CHU KỲ QUANG GIỮ CHỨC PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

  pdf2p xexucxich 21-04-2010 39 5   Download

 • Quyết định 1322/QĐ-VPCP về việc bổ nhiệm lại ông Đào Quang Trung giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Nội chính do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

  pdf1p lawttnh1 11-11-2009 31 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM ÔNG NÔNG MINH DƯƠNG GIỮ CHỨC PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG BẢO VỆ, TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIA BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

  pdf2p haihoabatbuom 20-04-2010 44 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM ÔNG TRẦN NGỌC SANG GIỮ HÀM VỤ PHÓ BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

  pdf1p xexucxich 21-04-2010 44 4   Download

 • Quyết định 1331/QĐ-VPCP về việc bổ nhiệm ông Phạm Công Quân giữ Hàm Vụ phó do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

  pdf1p lawttnh1 11-11-2009 55 3   Download

 • Quyết định 1328/QĐ-VPCP về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Vy giữ Hàm Vụ phó do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

  pdf1p lawttnh1 11-11-2009 44 3   Download

 • Quyết định 1338/QĐ-VPCP về việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh giữ Hàm Vụ phó do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

  pdf1p lawttnh1 11-11-2009 30 3   Download

 • Quyết định số 994/QĐ-VPCP về việc phân công công tác của tổ trưởng và các tổ phó Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

  pdf3p lawttnh20 19-11-2009 29 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM ÔNG BÙI ĐÌNH VIÊN GIỮ CHỨC PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ QUAN HỆ QUỐC TẾ BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

  pdf1p xexucxich 21-04-2010 41 3   Download

Đồng bộ tài khoản