Quỹ bảo trì đường bộ

Xem 1-20 trên 279 kết quả Quỹ bảo trì đường bộ
 • Quyết định 900/QĐ-UBND năm 2013 về Quy định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Sơn La. Mời các bạn tham khảo nắm nội dung trong quyết định.

  pdf8p buitubt 06-03-2014 38 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ TRUNG ƯƠNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf3p hoamai_do 01-02-2013 28 3   Download

 • Tóm tắt: Đường bộ có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, mở rộng giao lưu quốc tế. đường bộ đã được quan tâm đầu tư, phát triển bởi vì nó là một trong những hệ thống huyết mạch quan trọng của đất nước, nhưng chưa được cấp đủ vốn cho bảo trì vì ngân sách nhà nước có hạn. Các nước có sáng kiến huy động nguồn từ người sử dụng đường đưa vào Quỹ để có đủ vốn cho bảo trì đường bộ.

  pdf7p thulanh2 06-09-2011 50 16   Download

 • Thông tư số 31/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ trung ương.

  pdf7p talata_1 11-12-2014 21 1   Download

 • Quyết định 829/QĐ-UBND năm 2013 về thành lập Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh An Giang. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong quyết định này.

  pdf4p buitubt 05-03-2014 24 0   Download

 • Quyết định số 723/QĐ-UBND về việc thành lập hội đồng quản lý quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Cao Bằng.

  pdf7p huongruoutinhnong123 27-03-2014 18 0   Download

 • Quyết định 3121/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Thanh Hóa. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong quyết định này.

  pdf4p nguyenhoangnguyen1212 21-04-2014 18 0   Download

 • Quyết định 3122/QĐ-UBND năm 2013 quy định cơ cấu tổ chức và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Thanh Hóa.

  pdf5p nguyenhoangnguyen1212 21-04-2014 18 0   Download

 • Nghị định Số: 56/2014/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ.

  doc2p cancer_em 20-11-2014 29 0   Download

 • Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND về việc quy định chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Sơn La. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  doc4p daovanmanh_123 03-03-2018 1 0   Download

 • Quyết định số 74/2017/QĐ-UBND ban hành quy định về quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Lai Châu.

  doc6p daovanmanh_123 03-03-2018 1 0   Download

 • Quyết định số 955/QĐ-UBND của ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước thành lập hội đồng quản lý quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Bình Phước.

  pdf6p huongruoutinhnong123 27-03-2014 24 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ TRUNG ƯƠNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf5p bupbebagsu 16-01-2013 29 2   Download

 • Quyết định số 1581/QĐ-UBND của ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định quyết định về việc thành lập, quy định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động bảo trì đường bộ.

  pdf9p tuyetroimuahe123 13-03-2014 37 1   Download

 • Quyết định 750/QĐ-UBND năm 2013 thành lập, quy định cơ cấu tổ chức quản lý Quỹ bảo trì đường bộ và quy chế hoạt động của Hội đồng Quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Vĩnh Long.

  pdf4p buitubt 05-03-2014 14 0   Download

 • Quyết định số: 27/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân số 11/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf20p ngochuyen2345 23-10-2015 15 0   Download

 • Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về quản lý và bảo trì đường bộ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc12p daovanmanh_123 03-03-2018 1 0   Download

 • Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ban hành quy định về quản lý, bảo trì đường bộ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc14p thiennga_12 19-03-2018 0 0   Download

 • Quyết định 1431/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bắc Kạn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong quyết định này.

  pdf2p nguyenhoangnguyen1212 21-04-2014 14 0   Download

 • Quyết định 52/2013/QĐ-UBND về định mức, nguyên tắc, tiêu chí phân bổ quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Hà Tĩnh.

  doc6p kevinle124 30-05-2014 29 0   Download

Đồng bộ tài khoản