Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

Xem 1-19 trên 19 kết quả Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam
 • Thông tư 110/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ hạch toán, thu nộp các khoản đóng góp cho Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

  doc6p minetuyen 15-08-2009 94 10   Download

 • Thông tư số 67/2006/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam. Thông tư này được ban hành căn cứ Quyết định số 191/2004/QĐ-TTg ngày 8/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam; căn cứ Quyết định số 74/2006/QĐ-TTg ngày 7/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010;...

  doc14p estupendo3 12-08-2016 29 1   Download

 • Thông tư số 110/2005/TT-BTC Hướng dẫn chế độ hạch toán, thu nộp các khoản đóng góp cho Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.

  doc7p estupendo3 12-08-2016 21 1   Download

 • Ngoài phần Mở đầu, Kết Luận và các Phụ lục, Luận văn gồm 3 chương: Lý luận chung về quản trị nhân lực, thực trạng công tác quản trị nhân lực của Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam, các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf14p hrm2014 27-03-2018 1 0   Download

 • Quyết định số: 14/2014/QĐ-TTg về tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.

  pdf7p connhangheo91 28-06-2014 15 0   Download

 • Thông tư 67/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

  doc11p trongthuy 18-08-2009 98 4   Download

 • Luận văn đề xuất những giải pháp sử dụng nguồn vốn hỗ trợ cung ứng DVVTCI hợp lý, tiết kiệm, theo đúng quy định của Nhà nước; ;à căn cứ đánh giá kết quả vận dụng kiến thức được đào tạo trong quá trình học tập và thực tiễn; là tài liệu tham khảo để vận dụng sau này trong quá trình công tác.

  pdf75p hathihonghanhbkhn 25-05-2017 1 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu: Đề xuất những giải pháp sử dụng nguồn vốn hỗ trợ cung ứng DVVTCI hợp lý, tiết kiệm, theo đúng quy định của Nhà nước; là căn cứ đánh giá kết quả vận dụng kiến thức được đào tạo trong quá trình học tập và thực tiễn và là tài liệu tham khảo để vận dụng sau này trong quá trình công tác.

  pdf4p nguyentienphong1802 29-05-2017 2 1   Download

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN QUỸ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH VIỆT NAM BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 74/2007/QĐ-BTC NGÀY 21/8/2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

  pdf26p zing1209 20-12-2010 80 16   Download

 • Quyết định số 07/2005/QĐ-BBCVT về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam do Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

  pdf13p khactrieu 23-10-2009 40 3   Download

 • Công văn 2576/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về chế độ tiền lương đối với Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

  pdf1p hoangchau 19-08-2009 45 1   Download

 • Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 và Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong hoạt động kinh doanh; Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của...

  pdf2p kienthuclasucmanh86 26-07-2011 81 5   Download

 • Quyết định số 07/2005/QĐ-BBCVT về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam do Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

  pdf12p lawdt4 02-12-2009 57 1   Download

 • Quyết định số 74/2007/QĐ-BTC về việc ban hành Chế độ Kế toán áp dụng cho Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

  pdf2p lawktkt1 25-10-2009 99 14   Download

 • Quyết định 186/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi Quyết định số 191/2004/QĐ-TTg ngày 08/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

  doc2p mychau 18-08-2009 112 3   Download

 • Quyết định số 191/2004/QĐ-TTg về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf7p lawdn5 31-10-2009 62 3   Download

 • Quyết định số 1130/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chế công khai tài chính của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

  pdf12p lawttnh3 11-11-2009 27 2   Download

 • Tổng Công ty Rau quả Việt Nam là tổng Công ty Nhà nước bao gồm các đơn vị thành viên có cơ quan gắn bó với nhau về lợi ích KT, TC, CN - thị trường, tiếp thị dịch vụ cung ứng tiêu thu và đào tạo cán bộ hoạt động chủ yếu trong chuyên ngành rau quả. - Tổng Công ty do Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định thành lập theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ nhằm tăng cường tích tụ tập trung, phân công CMH và hoàn toàn để...

  pdf17p chipchip1122 18-03-2013 43 15   Download

 • TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

  pdf9p meoconbatca 26-04-2011 64 6   Download

Đồng bộ tài khoản