intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy định chung luật về điện lực

Xem 1-20 trên 56 kết quả Quy định chung luật về điện lực
 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về điện lực. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về quy hoạch và đầu tư phát triển điện lực; tiết kiệm điện; thị trường điện lực; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực và sử dụng điện; bảo...

  pdf36p abcdef_45 30-10-2011 139 34   Download

 • Luận văn đưa ra các vấn đề khái quát chung về pháp luật môi trường ở Việt Nam, đi sâu vào phân tích các quy định pháp luật về môi trường không khí tại các khu công nghiệp.

  pdf33p mucnang888 16-04-2021 29 2   Download

 • Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần được xây dựng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty. Quy chế này đề ra những nguyên tắc cơ bản về quản trị Tổng công ty để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và Người điều hành khác của Tổng công ty.

  pdf20p lanxichen 17-04-2020 27 1   Download

 • Nghị định số 106/2005/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp do Chính phủ ban hành

  pdf9p lawdt3 02-12-2009 290 61   Download

 • Nghị định 81/2009/NĐ-CP do Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp

  pdf6p lawttnh1 11-11-2009 307 56   Download

 • Quyết định số 110/2007/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2006 - 2015 có xét đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

  pdf4p lawdt2 02-12-2009 175 28   Download

 • Quyết định số 95/2001/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực Việt Nam giai đoạn 2001-2010 có xét triển vọng đến năm 2020 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

  pdf13p lawdt9 02-12-2009 63 10   Download

 • Quyết định 5211/QĐ-BCT về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực – TKV do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

  pdf4p lawttnh1 11-11-2009 71 4   Download

 • Quyết định 1594/QĐ-TTg về ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawvhxh1 16-11-2009 84 4   Download

 • Quyết định số 249 về việc thành lập lực lượng thanh tra giao thông vận tải đường thuỷ do Bộ giao thông vân tải và bưu điện ban hành

  pdf4p lawgtvt11 26-11-2009 78 4   Download

 • Quyết định số 21/2002/QĐ-BCN về việc ban hành quy định nội dung, trình tự và thủ tục quy hoạch phát triển điện lực do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

  pdf29p lawdt7 02-12-2009 48 4   Download

 • Quyết định số 2433/QĐ-UBND về việc phê duyệt chi tiết phát triển điện lực huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010 tầm nhìn 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

  pdf4p lawdt2 02-12-2009 72 3   Download

 • Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND về việc ủy quyền quyết định đầu tư các dự án nhóm C thuộc lĩnh vực Sở Công nghiệp quản lý trên cơ sở kế hoạch đã được phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố và cấp giấy phép hoạt động điện lực do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành, để sửa đổi, bổ sung điểm 2, Điều 1 Quyết định số 186/2006/QĐ-UBND về việc ủy quyền quyết định đầu tư các dự án nhóm C thuộc lĩnh vực Sở Công nghiệp quản lý trên cơ sở kế hoạch đã...

  pdf2p lawdt3 02-12-2009 79 3   Download

 • Quyết định số 13/2005/QĐ-BCN về việc chuyển Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình thành công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam do Bộ Công nghiệp ban hành

  pdf3p lawdt4 02-12-2009 64 3   Download

 • Quyết định 40/2003/QĐ-TTg về việc hiệu chỉnh một số nội dung thuộc quy hoạch phát triển điện lực Việt Nam giai đoạn 2001-2010 có xét triển vọng đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf13p lawdt6 02-12-2009 91 3   Download

 • Quyết định số 27/2002/QĐ-BCN về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

  pdf17p lawdt7 02-12-2009 43 3   Download

 • Nghị định số 45/2001/NĐ-CP về hoạt động điện lực và sử dụng điện do Chính Phủ ban hành

  pdf25p lawdt9 02-12-2009 100 3   Download

 • Quyết định số 299-CT về việc cho phép thành lập Hội Điện lực Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

  pdf1p lawbmhc2 24-11-2009 77 2   Download

 • Quyết định số 19/2005/QĐ-BCN về việc chuyển Nhà máy Thuỷ điện Thác Bà thành công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam do Bộ Công nghiệp ban hành

  pdf3p lawdt4 02-12-2009 49 2   Download

 • Quyết định số 17/2005/QĐ-BCN về việc chuyển Nhà máy Thuỷ điện Thác Mơ thành công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam do Bộ Công nghiệp ban hành

  pdf3p lawdt4 02-12-2009 69 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quy định chung luật về điện lực
p_strCode=quydinhchungluatvedienluc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2