intTypePromotion=3

Quyết định chính sách bảo vệ rừng

Xem 1-20 trên 38 kết quả Quyết định chính sách bảo vệ rừng
 • Quyết định 926/QĐ-UBND năm 2013 Quy định tạm thời về Chính sách Bảo vệ và phát triển rừng dọc tuyến giao thông quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 - 2015.

  pdf6p buitubt 05-03-2014 41 0   Download

 • Quyết định số 2062/QĐ-UBND ban hành quy định về việc thành lập quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

  pdf9p conduongmauxanh1234 20-03-2014 33 0   Download

 • Thông tư số 02/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện một số nội dung của quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của thủ tướng chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp

  doc8p kieuvinha321 11-09-2018 18 0   Download

 • Đảm bảo các dự án được đề xuất có tính bền vững và đảm bảo về mặt môi trường và xã hội; Cung cấp cho những người ra quyết định các thông tin về những rủi ro tiềm ẩn về môi trường và xã hội liên quan đến dự án; Tăng cường tính minh bạch và sự tham gia của những người bị ảnh hưởng trong quá trình ra quyết định.

  ppt14p p12hieu2401 06-12-2012 61 15   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ RỪNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf9p tinhkhiet2012 09-03-2012 65 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 147/2007/QĐ-TTG NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 2007 VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN RỪNG SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 2007 - 2015 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf5p chuon-chuon 17-01-2012 57 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2012/QĐ-TTG NGÀY 08/02/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ BAN HÀNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

  pdf7p socoladaungot 13-07-2012 47 5   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2011 - 2015; Căn cứ Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy ...

  pdf6p camdodoisinhvien 27-06-2013 172 3   Download

 • Quyết định số 1379/QĐ-BNN-TCLN về công bố diện tích rừng thuộc lưu vực trong phạm vi hai tỉnh trở lên làm cơ sở cho việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

  pdf10p conduongmauxanh1234 20-03-2014 30 0   Download

 • Quyết định số 2061/QĐ-UBND ban hành điều lệ mẫu về tổ chức, hoạt động của quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

  pdf14p conduongmauxanh1234 20-03-2014 30 0   Download

 • KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2010/NĐ-CP NGÀY 24/9/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG” CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (Kèm theo Quyết định số 135/QĐ-BNN-TCLN ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

  pdf10p meoconanca 28-02-2011 181 27   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2010/NĐ-CP NGÀY 24/9/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG” CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf2p meoconanca 28-02-2011 83 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGUYÊN LIỆU GỖ TRÒN LÀ KEO CÁC LOẠI KHI KHAI THÁC, TỈA THƯA RỪNG TRỒNG ĐƯỢC ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN TINH CHẾ GỖ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

  pdf7p nuockhoangchanh 27-12-2011 51 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ XÁC ĐỊNH TÀI SẢN VÀ CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG TÀI SẢN LÀ RỪNG TRÊN ĐẤT LÂM NGHIỆP KHI THỰC HIỆN THU HỒI RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỂ GIAO CHO CÁC HỘ TÁI ĐỊNH CƯ TỈNH TUYÊN QUANG

  pdf6p socoladaungot 13-07-2012 44 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN CHÍNH SÁCH VỀ CÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ RỪNG THUỘC TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf3p meocontreocay 29-05-2011 45 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2010/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG, TỈNH LÀO CAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

  pdf11p meocontreocay 29-05-2011 55 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN CHÍNH SÁCH VỀ CÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ RỪNG THUỘC TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP

  pdf3p nuocsuoiaquafina 02-09-2011 39 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf3p depart 01-03-2012 63 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG ĐƠN GIÁ HỖ TRỢ CÔNG CHĂM SÓC, BẢO VỆ RỪNG VÀO PHỤ LỤC ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC, CÂY CỐI HOA MÀU VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1572/QĐ-UBND NGÀY 11 THÁNG 7 NĂM 2011 CỦA UBND TỈNH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

  pdf2p coolandclean 22-05-2012 50 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH BÌNH PHƯỚC CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

  pdf13p stingdautaydo 05-12-2012 22 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Quyết định chính sách bảo vệ rừng
p_strCode=quyetdinhchinhsachbaoverung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản