intTypePromotion=3
ADSENSE

Quyết định về xử lý chất thải

Xem 1-20 trên 92 kết quả Quyết định về xử lý chất thải
 • Quyết định số: 280/QĐ-UBND Cần Thơ có nội dung trình bày về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch xử lý chất thải rắn thành phố cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p lapduandautu 01-06-2018 48 2   Download

 • Quyết định số: 2787/QĐ-UBND Cần Thơ có nội dung trình bày về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 xử lý chất thải rắn tại huyện Thới Lai, thành phố cần Thơ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p lapduandautu 01-06-2018 42 0   Download

 • Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện hỗ trợ một mục tiêu môi trường và sức khỏe cộng đồng quan trọng ở Việt Nam. Mục tiêu phát triển đề xuất là giảm ô nhiễm môi trường do chất thải y tế trong các bệnh viện ở Việt Nam, thông qua nâng cao vai trò điều hành của chính phủ trong ban hành quy định, hỗ trợ triển khai, theo dõi và giám sát thực hành tốt quản lý chất thải y tế..

  doc36p boygialai88 23-04-2011 236 86   Download

 • Quyết định số 2201/QĐ-UBND về việc ban hành định mức xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo công nghệ đốt đối với các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt được đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

  doc3p mattroibecon_06 07-04-2018 15 0   Download

 • Sự hạn chế về văn hoá và nhận thức xã hội, khi người dân thiếu ý thức bảo vệ môi trường sống sẽ làm gia tăng chất thải và chi phí của xã hội cho việc thu gom rác thải. Mặc dù vấn đề quản lý chất thải đã được xã hội quan tâm, nhưng việc đưa ra các quyết định hợp lý, nghĩa là việc tìm ra các phương pháp rẻ nhất để quản lý chất thải trong cộng đồng, cũng như đưa ra các quyết định có tính công bằng vẫn là một thách thức đối với các...

  pdf14p cinny06 28-01-2011 131 46   Download

 • Năm 1997, Bộ Y tế ký quyết định số 1895/1997/BYT - QĐ về việc ban hμnh "Quy chế bệnh viện" trong đó có Quy chế công tác xử lý chất thải, Quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện. Đến năm 1999, "Quy chế quản lý chất thải y tế" đã chính thức đ−ợc ban hμnh. Song vấn đề đảm bảo vệ sinh môi tr−ờng, xử lý chất thải y tế từ tuyến Trung −ơng đến địa ph−ơng còn rất yếu, nhiều nơi ch−a có hệ thống xử lý chất thải, một số nơi có nh−ng hoạt động ch−a đạt yêu...

  pdf7p sunshine_6 02-07-2013 132 32   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf5p meoconanca 28-02-2011 91 25   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ ẢNH HƯỞNG MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005; Căn cứ ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tại văn bản số 02/HĐND ngày 11/01/2011 về việc ban hành mức hỗ trợ ảnh hưởng môi trường đối với các khu xử lý chất thải...

  pdf7p meoconanca 28-02-2011 105 19   Download

 • Bài báo đã đƣa ra công tác quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện Đa khoa Trung ƣơng Thái Nguyên, đặc biệt là việc quản lý chất thải rắn y tế nguy hại. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp mang tính nguyên tắc nhằm khắc phục những tồn tại của bệnh viện trong việc quản lý chất thải rắn y tế. Nghiêm ngặt thực hiện phân loại tại nơi phát sinh, thu gom, vận chuyển, lƣu giữ và xử lý chất thải rắn y tế theo Quy chế quản lý chất thải y tế - Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT.

  pdf6p blackwidow123 15-06-2018 79 10   Download

 • Quyết định số: 54/QĐ-UBND về việc quy định một số chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình hệ thống hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp điện, cấp thoát nước) bên ngoài hàng rào dự án nhà máy xử lý chất thải rắn huyện Duyên Hải.

  pdf4p connhangheo91 28-06-2014 34 0   Download

 • Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND tỉnh Cà Mau ban hành Đơn giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau (phần xử lý bằng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh).

  pdf2p 0162987154 16-11-2017 21 0   Download

 • Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

  pdf6p 0162987154 16-11-2017 19 0   Download

 • Quyết định số 8796/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương đề án “xử lý chất thải y tế nguy hại thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  doc4p mattroibecon_06 07-04-2018 14 0   Download

 • Quyết định số 979/QĐ-BTNMT trình bày về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động của môi trường của Dự án "Nhà máy xử lý chất thải Bá Phát",... Mời các abjn cùng tham khảo.

  pdf6p lapduandautu 28-05-2018 9 0   Download

 • Quyết định số: 3679/QĐ-UBND Cần Thơ có nội dung trình bày về quyết định chủ trương đầu tư Dự án khu xử lý chất thải rắn tại huyện Thới Lai, Cần Thơ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

  pdf7p lapduandautu 01-06-2018 4 0   Download

 • Quyết định số 1577/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc15p sohucninh000 23-08-2019 2 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf7p meocontreocay 29-05-2011 78 14   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ HỆ THỐNG XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ NGUY HẠI ĐẾN NĂM 2025 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf10p tinhkhiet2012 09-03-2012 103 13   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔNG THỂ XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf9p nuockhoangchanh 27-12-2011 133 11   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN GIAI ĐOẠN 2011-2020

  pdf6p nuockhoangchanh 27-12-2011 53 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quyết định về xử lý chất thải
p_strCode=quyetdinhvexulychatthai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản