intTypePromotion=1
ADSENSE

Sử dụng vốn ODA

Xem 1-20 trên 276 kết quả Sử dụng vốn ODA
 • Nghị quyết 65/NQ-CP năm 2021 ban hành về việc gia hạn Công hàm trao đổi (E/N) về khoản viện trợ không hoàn lại cho Dự án “Vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp và quản lý lũ hiệu quả bằng hệ thống thông tin quản lý thiên tai toàn diện” sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản.

  doc2p hoadaquy852 16-02-2022 3 0   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm làm rõ cơ sở lý luận, đặc điểm của nguồn vốn vay ngân sách nhà nước khái niệm, đặc điểm, vai trò của vốn ODA; phân tích, trình bày thực trạng pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và thực tiễn tại cơ quan Thanh tra Chính phủ, nơi người viết có thời gian công tác; đề xuất định hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về quản lý và sử dụng vốn ODA tại Việt Nam nói chung và Thanh tra Chính phủ nói riêng.

  pdf106p badbuddy05 16-02-2022 11 0   Download

 • Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg ban hành về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Đầu tư xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long thuộc vành đai 3 thành phố Hà Nội" (Dự án) sử dụng vốn vay ODA Nhật Bản. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc2p hoalanvender 31-01-2022 14 0   Download

 • Quyết định số 1467/2021/QĐ-TTg ban hành về việc duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh”, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc2p hoalanvender 31-01-2022 3 0   Download

 • Quyết định số 1533/2021/QĐ-TTg ban hành về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải, rác thải các bệnh viện tỉnh Nghệ An” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc2p hoalanvender 31-01-2022 3 0   Download

 • Quyết định số 1628/2021/QĐ-TTg ban hành về việc gia hạn thời gian giải ngân Thỏa thuận vay Dự án “Chương trình cải cách giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề - Trung tâm giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề chất lượng cao” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc2p hoalanvender 31-01-2022 3 0   Download

 • Quyết định số 1794/2021/QĐ-TTg ban hành về việc gia hạn thời gian giải ngân Hiệp định tài chính Dự án “Cải tạo xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cà Mau” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Italia. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc2p hoalanvender 31-01-2022 4 0   Download

 • Quyết định số 1912/2021/QĐ-TTg ban hành về việc Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh - giai đoạn I” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Italia. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc2p hoalanvender 31-01-2022 5 0   Download

 • Quyết định số 1943/2021/QĐ-TTg ban hành về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Tăng cường hệ thống xử lý chất thải y tế Bệnh viện phụ sản và một số bệnh viện đa khoa tuyến huyện tại tỉnh Thái Bình” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc2p hoalanvender 31-01-2022 4 0   Download

 • Quyết định số 2109/2021/QĐ-TTg ban hành về việc phê duyệt Đề án “Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2021 - 2025”. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc17p hoalanvender 31-01-2022 5 0   Download

 • Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ban hành về việc về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc57p hoaquynh70 28-01-2022 1 0   Download

 • Mục đích của bài viết này là phân tích, đánh giá thực trạng công tác thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA ở nước ta trong thời gian qua; từ đó đề xuất ra các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của việc sử dụng vốn này trong thời gian tới; góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế bền vững của Việt Nam.

  pdf9p vihassoplattner 07-01-2022 6 0   Download

 • Luận văn đi sâu nghiên cứu đánh giá thực trạng sử dụng nguồn vốn ODA và vai trò của nó đến vấn đề xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, từ đó đề xuất những quan điểm, định hướng, giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao vai trò của nguồn vốn ODA trong việc xóa đói giảm nghèo của tỉnh Ninh Bình trong thời gian tới.

  pdf128p guitaracoustic01 03-12-2021 27 3   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu tổng quan về ODA, đề tài tiến hành phân tích tình hình giải ngân và đánh giá thực trạng giải ngân vốn ODA ở Việt Nam thời gian qua để từ đó đề xuất các giải pháp cũng như những kiến nghị chủ yếu nhằm thúc đẩy và góp phần nâng cao hiệu quả giải ngân vốn ODA ở Việt Nam trong thời gian tới, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

  pdf129p guitaracoustic01 03-12-2021 17 4   Download

 • Đề tài đưa ra một số khuyến nghị chính sách kêu gọi sự hỗ trợ từ phía chính phủ để đảm bảo dự án khả thi về mặt tài chính tạo động lực cho các nhà tài trợ vốn vay ODA sớm tiến hành giải ngân vốn vay xây dựng nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất cho nền kinh tế.

  pdf70p caphesuadathemhanh 02-12-2021 9 1   Download

 • Đề tài tập trung phân tích thực trạng thu hút, sử dụng vốn ODA và vai trò của vốn ODA đối với tăng trưởng kinh tế và phúc lợi của người dân tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2004 - 2014. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa những tác động tích cực của vốn ODA đối với tỉnh Hậu Giang.

  pdf110p caphesuadathemhanh 02-12-2021 8 1   Download

 • Mục đích trước hết của đề tài là đánh giá tình hình thu hút và sử dụng vốn ODA cũng như phân tích thực trạng giải ngân ODA ở Việt Nam thời gian vừa qua. Từ đó, rút ra những mặt đạt được và những hạn chế tồn tại cần khắc phục. Trên cơ sở nhận định của các nhà tài trợ và phía Việt Nam, nêu lên những nguyên nhân tác động và đề xuất các định hướng, các giải pháp cụ thể trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và đẩy nhanh tiến độ giải ngân ODA với mục đích tối đa hóa hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA trong thời gian sắp tới.

  pdf91p closefriend07 05-11-2021 13 4   Download

 • Nghiên cứu này được thực hiện với mục đích phát triển khung phân tích (mô hình) về ảnh hưởng của các nhân tố tới hiệu quả thực hiện dự án ODA ở khía cạnh triển khai. Nghiên cứu sử dụng là các kỹ thuật phát triển mô hình và thang đo bằng các phương pháp nghiên cứu định tính (thảo luận tay đôi, phỏng vấn bán cấu trúc, phỏng vấn bằng mạng đa chuyên gia hai vòng, thảo luận nhóm). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p viuchinaga2711 21-10-2021 8 1   Download

 • Mục đích chính của luận văn là nhu cầu đầu tư các dự án về công trình thủy lợi, biến đổi khí hậu là vấn đề nóng của toàn cầu, việc sự dụng nguồn vốn ODA hiệu quả được các nhà tài trợ quan tâm và cách thức quản lý nguồn vốn ODA thông qua quản lý các hoạt động quản lý đấu thầu tại các dự án sử dụng các nguồn vốn này đảm bảo tính minh bạch, cạnh tranh, hiệu quả trong công tác quản lý. Do đó, đề tài mở ra một hướng đi cho việc quản lý đấu thầu tại Ban quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi cho những năm tiếp theo có hiệu quả hơn và thu hút được nhiều nguồn ODA cho thủy lợi, biến đổi khí hậu.

  pdf97p tomjerry001 19-10-2021 11 3   Download

 • Mục đích chính của nghiên cứu này nhằm nâng cao quản lý hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, qua đó giúp cho các nhà quản lý xác định được những vấn đề mà nhà quản lý nguồn vốn ODA quan tâm nhất, làm thế nào để sử dụng nguồn vốn ODA hiệu quả, tránh thất thoát.

  pdf87p interstellar 20-09-2021 19 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Sử dụng vốn ODA
p_strCode=sudungvonoda

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2