Tài khoản loại 5

Xem 1-20 trên 119 kết quả Tài khoản loại 5
 • Loại tài khoản 5 dùng để phản ánh tất cả các khoản thu theo chế độ tài chính quy định phát sinh ở đơn vị BHXH, các tổ chức xã hội, các khoản thu về hoạt động sự nghiệp, thu về hoạt động sản xuất, kinh doanh và thu khác phát sinh ở các đơn vị BHXH.

  doc25p catbui 07-05-2009 353 138   Download

 • DOANH THU Loại Tài khoản này dùng để phản ánh toàn bộ doanh thu bán sản phẩm, hàng hoá bất động sản đầu tư, dịch vụ, tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia, các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại.

  pdf46p misadu 06-07-2010 317 146   Download

 • Trong bài 5 Định giá chứng khoán của bài giảng Quản trị tài chính trình bày về phân biệt cặp khái niệm về giá trị lý thuyết và giá trị thị trường, mục tiêu định giá, phân biệt các loại chứng khoán, các phương pháp định giá chứng khoán và định giá trái phiếu.

  ppt63p top_12 21-04-2014 94 45   Download

 • o vậy kế toán chi tiết không những chỉ sử dụng thước đo giá trị mà còn sử dụng cả các thước đo hiện vật và thước đo lao động tùy theo từng loại đối tượng hạch toán kế toán. 3.5 KIỂM TRA VIỆC GHI CHÉP TRÊN CÁC TÀI KHOẢN KẾ TOÁN Qúa trình ghi chép trên tài khoản kế toán có thể bị sai sót, nhầm lẫn do nhiều nguyên nhân chủ quan, khách quan khác nhau. Nếu là sai sót do chủ quan tất nhiên chúng ta sẽ không tự kiểm tra mà cần phải có đối tác...

  pdf5p phuoctam44 26-07-2011 124 34   Download

 • Do vậy kế toán chi tiết không những chỉ sử dụng thước đo giá trị mà còn sử dụng cả các thước đo hiện vật và thước đo lao động tùy theo từng loại đối tượng hạch toán kế toán. 3.5 KIỂM TRA VIỆC GHI CHÉP TRÊN CÁC TÀI KHOẢN KẾ TOÁN Qúa trình ghi chép trên tài khoản kế toán có thể bị sai sót, nhầm lẫn do nhiều nguyên nhân chủ quan, khách quan khác nhau. Nếu là sai sót do chủ quan tất nhiên chúng ta sẽ không tự kiểm tra mà cần phải có đối tác...

  pdf5p phuoctam53 19-08-2011 66 24   Download

 • Mục tiêu của Bài giảng Thị trường tài chính Bài 5 Rủi ro trái phiếu và định giá trái phiếu nhằm trình bày về khái niệm phân loại của rủi ro trái phiếu và định giá trái phiếu. Trái phiếu là các khoản nợ dài hạn do các công y hay chính phủ phát hành huy động vốn dài hạn.

  ppt32p idol_12 05-05-2014 214 16   Download

 • Loại tài khoản 5 dùng để phản ánh tất cả các khoản thu theo chế độ tài chính quy định phát sinh ở đơn vị BHXH, các tổ chức xã hội, các khoản thu về hoạt động sự nghiệp, thu về hoạt động sản xuất, kinh doanh và thu khác phát sinh ở các đơn vị BHXH. Loại tài khoản 5 - Các khoản thu có 5 tài khoản, chia thành 3 nhóm: - Nhóm Tài khoản 51, có 2 tài khoản: Tài khoản 511- Các khoản thu; Tài khoản 512 - Thu tiền sinh lời từ hoạt động đầu...

  pdf0p muaythai9 15-11-2011 56 9   Download

 • ơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều này đƯợc uỷ quyền cho cơ quan quản lý đất đai cùng cấp. Câu 126.

  pdf11p zues08 06-07-2011 298 177   Download

 • NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU Loại tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm các loại nguồn vốn thuộc sở hữu của chủ doanh nghiệp, của các thành viên góp vốn trong công ty liên doanh, công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh hoặc các cổ đông trong công ty cổ phần,... Nguồn vốn chủ sở hữu là số vốn của các chủ sở hữu mà doanh nghiệp không phải cam kết thanh toán.

  pdf51p misadu 06-07-2010 243 132   Download

 • Đối với Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Nguồn gốc số liệu để lập báo cáo: + Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh kỳ trước. + Căn cứ vào sổ kế toán trong kỳ các tài khoản từ loại 5 đến loại 9. Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu trong báo cáo: 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - Mã số 01: Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh Có TK 511 "Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch...

  pdf3p nkt_bibo46 17-02-2012 229 96   Download

 • Nội dung chính của chương 5 Định giá chứng khoán thuộc bài giảng Quản trị tài chính trình bày về các nội dung khái niệm, phân loại và các phương pháp định giá trái phiếu; khái niệm, phân loại và các phương pháp định giá cổ phiếu thường, bài tập tình huống.

  pdf25p cheap_12 09-07-2014 88 44   Download

 • Khái niệm Cty CK là một định chế tài chính tung gian thực hiện các nghiệp vụ trên TTCK. . Phân loại - Cty môi giới CK - Cty bảo lãnh phát hành CK - Cty kinh doanh CK - Cty trái phiếu - Cty CK không tập trung

  ppt9p le_truc_thi 30-09-2012 107 30   Download

 • Mục tiêu chính của chương 5 Kế toán các khoản nợ phải trả thuộc bài giảng Kế toán tài chính trình bày về khái niệm các khoản nợ phải trả, phân loại khoản nợ phải trả, thủ tục kiểm soát nội bộ, kế toán lương và các khoản trích theo lương, thuế và các khoản phải cho nhà nước.

  pdf39p wide_12 28-07-2014 96 25   Download

 • Trong nội dung của bài giảng Nguyên lý kế toán chương 5 Chứng từ và kiểm kê trình bày về khái niệm, phân loại và ý nghĩa của chứng từ kế toán và kiểm kê. Chứng từ là các văn bản giấy tờ ghi lại nội dung của một sự kiện giao dịch, một nghiệp vụ phát sinh.

  pdf18p top_12 19-04-2014 75 8   Download

 • 1.Khái niệm: Phương pháp tổng hợp cân đối là phương pháp thông tin và kiểm tra một cách khái quát tình hình tài sản, nguồn vốn, kết quả kinh doanh và các mối quan hệ khác của đơn vị hạch toán tro từng thời kỳ nhất định. 2. Nội dung: Quan hệ cân đối của đối tượng kế toán được chia làm 2 loạI: Quan hệ cân đối tổng thể: gồm có quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn, quan hệ cân đối giữa thu nhập, chi phí và kết quả. Các quan hệ cân đối...

  pdf8p alo123l1 28-12-2011 45 7   Download

 • tính năng thử nghiệm như tìm kiếm, thêm, xóa, và phân loại hồ sơ với các tài khoản khác nhau và thiết lập đặc quyền. 1 Kiểm tra các bộ đặc quyền khác nhau đang thực hiện như mong đợi bằng cách đăng nhập với tài khoản khác nhau. Hãy chắc chắn người sử dụng không được phép không thể truy cập hoặc sửa đổi dữ liệu của bạn.

  pdf8p myngoc7 13-10-2011 29 5   Download

 • Cảm ứng và kích thích giải quyết bởi một bề mặt cứng 5.1 CÁC LOẠI cảm ứng và kích thích giải quyết Việc chuyển đổi để cuộc sống trên một bề mặt cứng, ví dụ, periphytonic sự tồn tại (xem mục 1.1) gây ra và kích thích bởi các yếu tố nhất định của bề mặt. Hãy để chúng tôi phân loại các loại cảm ứng (kích thích) giải quyết các trường hợp sau đây vào tài khoản. Trong văn học, các yếu tố bề mặt thường được chia thành thể chất và sinh học.

  pdf28p bengoan741 22-12-2011 27 4   Download

 • CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CHỈ TIÊU A 1. Tài sản cố định thuê ngoài 2. Vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ 3. Nợ khó đòi đã xử lý 4. Ngoại tệ các loại 5. Nguồn vốn khấu hao TSCĐ 6. Chứng khoán lưu ký Trong đó: 6.1. Chứng khoán giao dịch 6.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký 6.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước 6.1.3. Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài 6.1.4. Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác 6.2.

  pdf18p anhhoangmeo1 20-11-2011 49 3   Download

 • Một số loài động vật hoang dã đang có nguy cơ phơi nhiễm thủy ngân lớn hơn của trường có khả năng cao, và phát triển một mạng lưới giám sát đối với thủy ngân trong động vật hoang dã phải có vào tài khoản Nhiều biến ảnh hưởng đến sự tiếp xúc đó có thể (và có khả năng tác động). Bởi vì Họ là thường vào cuối nhận của chu kỳ thủy ngân (SAU phát hành của thủy ngân vô cơ, khí quyển và đi xe đạp và tích lũy sinh học thủy sản), yếu tố có thể...

  pdf67p gaucon_ngoan 26-12-2011 27 3   Download

 • Bài 5: Lợi nhuận và rủi ro - Bài này sẽ xem xét chi tiết hơn mối quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro, đồng thời chỉ ra cách tính lợi nhuận và rủi ro trong trường hợp đầu tư vào một danh mục bao gồm nhiều loại chứng khoán khác nhau.

  pdf8p thanh_trieu 24-12-2009 955 791   Download

Đồng bộ tài khoản