Tài liệu quản lý dự án lâm nghiệp

Xem 1-20 trên 170 kết quả Tài liệu quản lý dự án lâm nghiệp
 • Sự nghiệp đổi mới kinh tế và mở rộng quan hệ hợp tác với nước ngoài đòi hỏi phải nhanh chóng tiếp cận những cơ sở lý luận mới về quản lý dự án nói chung và dự án lâm nghiệp xã hội nói riêng. Để thực hiện mục tiêu trên chúng tôi đã tiên hành biên soạn giáo trình "Lập và Quản lý dự án lâm nghiệp xã hội".

  pdf121p gptn31 12-12-2012 228 67   Download

 • Xuất phát điểm của tập bμi giảng lμ những kết luận của các đợt đánh giá nhu cầu đμo tạo lâm nghiệp xã hội đ−ợc các đối tác tiến hμnh tại các địa ph−ơng trong địa bμn phục vụ mỗi đối tác. Một trong những kết luận đã đ−ợc nhất trí, đó lμ sự cần thiết phải cải tiến quá trình lập kế hoạch vμ quản lý các dự án lâm nghiệp xã hội.

  pdf10p zues04 20-06-2011 86 22   Download

 • Để tiến hành lập kế hoạch cần tổ chức các cuộc họp cộng đồng cũng như lμm việc theo các nhóm sở thích. Trong lập kế hoạch điều cần quan tâm lμ sự cam kết của các bên liên quan, nguồn lực sẵn có vμ tính thời vụ trong cộng đồng để bảo đảm rằng kế hoạch có khả năng thực thi. Ban quản lý dự án cơ sở sẽ lμ đơn vị đứng ra lập kế hoạch vμ quản lý kế hoạch này, bảo đảm cho các hoạt động được tổ chức thực thi, vμ giám sát có sự...

  pdf10p zues04 20-06-2011 79 14   Download

 • Kế hoạch: Mỗi dự án có một kế hoạch riêng. Kế hoạch nμy bao gồm một khung thời gian với thời điểm bắt đầu và kết thúc nhất định. Điều nμy giúp phân biệt rõ rμng với các hoạt động có tính chất thường xuyên. Quản lý: Bộ máy quản lý chỉ tồn tại trong thời gian của dự án vμ tập trung cho việc thực thi dự án. Nguồn lực: Để đáp ứng các mục tiêu đã đề ra, các dự án dựa vμo các nguồn lực có thể được huy động từ nhiều nguồn khác nhau...

  pdf10p zues04 20-06-2011 85 17   Download

 • Một quan điểm khác không đặt trọng tâm trên chi phí mμ chú ý đến trách nhiệm của cộng đồng trong việc duy trì dự án, ví dụ tránh việc lạm dụng hay lμm h− hỏng một công trình được đầu tư. Một số cơ chế được xác lập, như giao trách nhiệm cho những người lãnh đạo địa ph−ơng hay thμnh lập một ban quan quản lý.

  pdf10p zues04 20-06-2011 80 17   Download

 • Nâng cao độ Nâng cao độ che phủ rừng được quản lý bền vững , Kết thúc giai đoạn phân tích, các thμnh phần chính của dự án đã được thiết kế: mục tiêu tổng quát, các mục tiêu cụ thể vμ các kết quả đầu ra. Thông thường trong văn kiện dự án

  pdf0p zues04 20-06-2011 65 15   Download

 • Hai vấn đề quan trọng của việc xác định dự án: Thứ nhất, nói đến việc xác định các nhóm mục tiêu, nhóm liên quan, vμ sự tham gia của họ trong một dự án. Những nội dung nμy đ−ợc thực hiện dựa trên sự phân tích các nhóm liên quan, định chế vμ sự tham gia. Thứ hai, nói đến các cách thức để vạch ra một kế hoạch thu thập vμ phân tích thông tin cùng với cộng đồng

  pdf10p zues04 20-06-2011 59 13   Download

 • Mỗi dự án có một kế hoạch riờng. Kế hoạch này bao gồm một khung thời gian với thời điểm bắt đầu vμ kết thúc nhất định. Điều nμy giỳp phõn biệt rừ rμng với cỏc hoạt động cú tớnh chất thường xuyờn. Quản lý: Bộ mỏy quản lý chỉ tồn tại trong thời gian của dự ỏn vμ tập trung cho việc thực thi dự ỏn.

  pdf10p zues04 20-06-2011 71 11   Download

 • Kỹ thuật phân chia dự án thμnh các công việc nhỏ (Work Breakdown Structure): Thực chất lμ công cụ dùng chia nội dung công tác của dự án thμnh các đơn vị nhỏ hơn để phân công cho một nhóm đối tượng, đơn vị tham gia thực hiện. Nguyên tắc phân chia: • • • • Việc phân chia phải phản ảnh rõ cách thức dự án sẽ được thực hiện như thế naò Bảo đảm tính độc lập tương đối của các đơn vị công tác nhỏ hơn được thực hiện như thế naò ...

  pdf10p zues04 20-06-2011 79 9   Download

 • Các tiêu chí giúp bạn hiểu được bạn đang ở đâu, con đường bạn đang đi, bạn đã đi được bao xa so với đích. (Hart 1995, trong Somoj and McSweeney 1996) Xác định các tiêu chí để làm việc trong thực tiễn: Một công cụ chung giúp cho tiến trình nμy lμ sử dụng cụm từ viết tắt ‘SMART’.

  pdf9p zues04 20-06-2011 52 10   Download

 • • TÝnh khoa häc vμ hîp lý cña dù ¸n: TÝnh khoa häc cña mét dù ¸n lμ mét yªu cÇu mμ c¸c dù ¸n ph¶i chó ý, yªu cÇu nμy ®ßi hái c¸c dù ¸n ph¶i: - §−îc lËp trªn c¬ së thu thËp vμ ph©n tÝch c¸c th«ng tin cÇn thiÕt; môc tiªu cña dù ¸n ®−îc ph¸t biÓu mét c¸ch cô thÓ, ®Þnh l−îng, cã tÝnh kh¶ thi; c¸c ho¹t ®éng phï hîp víi môc tiªu vμ cÊu tróc chung cña dù ¸n lμm thμnh mét khung logic chÆt chÎ, ®¶m b¶o c¸c mèi quan hÖ c©n ®èi chñ yÕu. §¸p...

  pdf10p zues04 20-06-2011 44 7   Download

 • Với nhận thức cách tiếp cận lập kế hoạch và quản lý dự án lâm nghiệp xã hội và quản lý tài nguyên cần dựa vào sự tham gia của cộng đồng và các bên liên quan để đáp ứng được nhu cầu của các cơ quan quản lý, cũng như các cộng đồng địa phương trong sử dụng tài nguyên bền vững.

  pdf10p zues04 20-06-2011 157 49   Download

 • Giáo trình Phân tích và quản lý dự án đầu tư được biên soạn gồm 8 chương để làm tài liệu giảng dạy cho sinh viên với mục tiêu trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý luận và thực tế giúp cho sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể nhanh chóng tiếp cận với thực tế về công tác quản lý đầu tư và xây dựng trong thị trường xây dựng VN hiện nay.

  pdf228p thanhpham11 06-03-2014 272 190   Download

 • Xuất phát điểm của tập bài giảng là những kết luận của các đợt đánh giá nhu cầu đào tạo lâm nghiệp xã hội được các đối tác tiến hành tại các địa phương trong địa bàn phục vụ mỗi đối tác. Một trong những kết luận đã được nhất trí, đó là sự cần thiết phải cải tiến quá trình lập kế hoạch và quản lý các dự án lâm nghiệp xã hội.

  pdf99p 123968574 19-06-2012 140 43   Download

 • Phân tích ảnh hưởng của lãI vay 1. Với thuế suất thuế thu nhập = 20% 2. Dự án huy động 100% vốn vay Phần 7: Phân tích lạm phát và phân tích giá cá biệt trong phân tích dự án Hai trường hợp: 1. Không có thuế suất thuế nhập doanh nghiệp 2. Có thuế suất thuế nhập doanh nghiệp

  pdf8p iiduongii5 16-04-2011 95 34   Download

 • Các bên liên quan được xác định rõ ràng, bao gồm nhóm mục tiêu chính và nhóm hưởng lợi cuối cùng - Việc điều phối, quản lý kế hoạch, và tài chính được thiết lập rõ ràng. - Hệ thống giám sát và đánh giá đề hỗ trợ cho việc quản lý dự án - Một nhu cầu thích hợp của tài chính, kinh tế được phân tích để chỉ ra lợi ích của dự án có tính hiệu quả kinh tế. Các dự án phát triển chính là cách xác định và quản lý đầu tư và tiến trình thay đổi....

  pdf8p zues04 20-06-2011 93 23   Download

 • Thông thường người QLDA là Giám đốc dự án. Do kiêm nhiệm nhiều việc khác nên dẫn tới tình trạng không có người QLDA thực sự. Và hơn nữa người QLDA không được đào tạo về nghiệp vụ QLDA, thiêu tri thức QLDA. – Trong Ban dự án và các tổ chuyên môn, rất ít người làm việc 100% thời gian cho dự án

  pdf24p beembank123 24-06-2013 23 7   Download

 • Sau khi điền xong các mục tiêu tổng thể, mục tiêu cụ thể và các kết quả từ cây lựa chọn chiến lược dự án vào khung logic, tiến hành thN định tính logic của nó. m Mệnh đề IF – THEN được sử dụng từ dưới lên: • Nếu các đầu vào được cung cấp thì các hoạt động được thực hiện • Nếu các hoạt động được thực hiện thì các kết quả được tạo ra

  pdf0p zues04 20-06-2011 64 17   Download

 • Hàng năm, cứ vào dịp tháng 9, không chỉ các nhà quản trị mà cả các nhà quản lý dự án chuyên nghiệp đều bận rộn với các câu hỏi: Năm sau sẽ làm gì? Làm thế nào? Cần thêm bao nhiêu người? Thêm bao nhiều tiền để phát triển? Họ sẽ rất vất vả cùng các cộng sự xây dựng kế hoạch kinh doanh hay kế hoạch hành động cho năm tiếp theo.

  pdf9p bigbaby87 08-09-2010 384 194   Download

 • PHẦN IV : QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Xây dựng và quản lí dự án phát triển nông thôn là bộ tài liệu được dự án phát triển nông thôn Cao Bằng - Bắc Cạn biên soạn dùng làm tài liệu giảng dạy và hướng dấn cán bộ các cấp nắm được cáchxaay dựng và tổ chức triển khai quản lí theo dõi đánh giá các dự án phát triển

  pdf15p trasua1 31-08-2010 197 129   Download

Đồng bộ tài khoản