Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

Xem 1-10 trên 10 kết quả Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng
 • Mẫu thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng theo Mẫu CBCP- Phụ lục số 01A (Ban hành kèm theo Thông tư số 17 /2007/TT-BTC ngày 13 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính )

  doc1p lananh 16-07-2009 607 69   Download

 • Mẫu giấy cam kết bản lãnh phát hành cổ phiếu ra công chúng theo Mẫu CBCP Phụ lục số 06A (Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2007/TT-BTC ngày 13 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính )

  doc4p lananh 16-07-2009 760 78   Download

 • Mẫu thông báo phát hành chứng chỉ quỹ/ cổ phiếu ra công chúng theo Mẫu TBPH Phụ lục số 03 (Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2007/TT-BTC ngày 13 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

  doc1p lananh 16-07-2009 364 43   Download

 • Điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng bao gồm: a) Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán; b) Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bán; c) Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông th...

  doc1p nghiemvanhaicg 04-12-2009 288 41   Download

 • Mở đầu Huy động vốn đ-ợc hiểu là cách thức khai thác các nguồn vốn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động của doanh nghiệp. Hay có thể hiểu là biện pháp làm tăng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Chẳng hạn, một doanh nghiệp cần có 500 triệu VNĐ để thực hiện một dự án hay tài trợ cho các hoạt động của mình, để có đ-ợc số vốn này doanh nghiệp có thể phát hành và bán ra các chứng khoán nợ (chủ yếu là trái phiếu) hay chứng......

  pdf4p phalinh21 01-09-2011 38 10   Download

 • Chứng khoán? Môi giới? Đầu tư?... Chứng khoán là chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ, xác nhận các quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu chứng khoán đối với tài sản hoặc vốn của tổ chức phát hành phối hết. 10. Giao dịch chứng khoán là việc mua, bán chứng khoán trên thị trường giao dịch tập trung. 11.

  doc498p yuki_snow_86 15-05-2009 1375 728   Download

 • Với tư cách là phương thức khơi thông dòng vốn đầu tư vào sản xuất kinh doanh, thị trường chứng khoán có vai trò cực kỳ quan trọng trong nền kinh tế. TTCK thúc đẩy việc tích lũy và tập trung vốn để đáp ứng nhu cầu xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện chính sách mở cửa, cải cách kinh tế thông qua việc phát hành chứng khoán ra nước ngoài,...

  pdf111p nokia2000 20-10-2011 99 31   Download

 • Thông tư số 02/2001/TT-UBCK về việc hướng dẫn Nghị định số 48/1998/NĐ-CP ngày 11/7/1998 về phát hành cổ phiếu và trái phiếu ra công chúng do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

  pdf44p lybangbang 10-10-2009 59 6   Download

 • Khi phát hành chứng khoán ra công chúng, công ty phát hành phải công bố cho người mua chứng khoán những thông tin về bản thân công ty, nêu rõ những cam kết của công ty và những quyền lợi cơ bản của người mua chứng khoán...để trên cơ sở đó người đầu tư có thể ra quyết định đầu tư hay không.

  pdf15p thoaimy91 08-12-2010 49 5   Download

 • CK đủ điều kiện niêm yết tại TTGDCK là những CK do tổ chức phát hành CK (TCPHCK) đáp ứng đầy đủ các điều kiện phát hành CK ra công chúng hoặc đăng ký lại CK của những doanh nghiệp đã cổ phần hoá, được UBCKNN chấp nhận niêm yết; trái phiếu Chính phủ có thời hạn từ 1 năm trở lên, bảo đảm một số điều kiện kỹ thuật như thống nhất thời điểm phát hành, thời gian đáo hạn và lãi suất.......

  doc1p quanghoa 09-03-2009 168 65   Download

Đồng bộ tài khoản