Thông tư bổ sung

Xem 1-20 trên 3242 kết quả Thông tư bổ sung
 • Thông tư bổ sung, sửa đổi Thông tư số 06/2001/TT-BTC ngày 17/1/2001 của bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 78/2000/NĐ-CP ngày 26/12/2000 của Chính phủ về phí xăng dầu

  doc2p hoangyen 17-08-2009 219 4   Download

 • Mẫu Thông báo bổ sung hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt theo mẫu số: 02/XNTH (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

  doc1p lananh 16-07-2009 292 14   Download

 • Thông tư bổ sung, sửa đổi hướng dẫn chế độ quản lý nguồn vốn vay của Quỹ Hợp tác kinh tế hải ngoại Nhật Bản (OECF) cho các dự án xây dựng cơ bản

  doc3p quynhtrang 19-08-2009 53 8   Download

 • THÔNG TƯ BỔ SUNG, SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 15/2009/TT-BNN NGÀY 17/3/2009 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC, HOÁ CHẤT, KHÁNG SINH CẤM SỬ DỤNG, HẠN CHẾ SỬ DỤNG.

  pdf2p cavienchien5k 20-07-2010 145 14   Download

 • Thông tư số 191-UB-TT-TC về việc giải thích và hướng dẫn thi hành điều lệ tạm thời và thông tư bổ sung của Thủ tướng Chính phủ về việc lập kế hoạch, hạch toán, thống kê giá thành và phí lưu thông đối với các ngành kinh tế quốc doanh do Ủy ban kế hoạch Nhà nước ban hành

  pdf12p lawtm12 22-11-2009 40 5   Download

 • Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (dưới đây viết tắt là Nghị định 16/CP) và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/20...

  pdf28p haidang 11-06-2009 314 130   Download

 • Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP

  doc24p l0veng0c 30-10-2009 217 26   Download

 • Thông tư bổ sung số 134/2888/TT-BTC ngày 31/12/2008 của bộ tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoàikinh doanh tại việt nam hoặc có thu nhập tại việt nam

  pdf3p thuyvu84 12-11-2009 151 25   Download

 • THÔNG TƯ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 10/2009/TT-BGDĐT NGÀY 07 THÁNG 5 NĂM 2009 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  pdf13p depart 01-03-2012 143 16   Download

 • THÔNG TƯ BỔ SUNG DANH MỤC NGHỀ VÀO BẢNG DANH MỤC NGHỀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 17/2010/TT-BLĐTBXH NGÀY 04 THÁNG 6 NĂM 2010 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  pdf4p socoladaungot 13-07-2012 64 14   Download

 • THÔNG TƯ BỔ SUNG BỆNH NHIỄM ĐỘC CADIMI NGHỀ NGHIỆP, BỆNH NGHỀ NGHIỆP DO RUNG TOÀN THÂN, NHIỄM HIV DO TAI NẠN RỦI RO NGHỀ NGHIỆP VÀO DANH MỤC BỆNH NGHỀ NGHIỆP ĐƯỢC BẢO HIỂM VÀ HƯỚNG DẪN TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN, GIÁM ĐỊNH

  pdf11p buomgiay 09-12-2011 54 11   Download

 • THÔNG TƯ BỔ SUNG DANH MỤC NGHỀ VÀO BẢNG DANH MỤC NGHỀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 17/2010/TT-BLĐTBXH NGÀY 04 THÁNG 6 NĂM 2010 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;...

  pdf4p giaythethao 09-10-2012 69 11   Download

 • Bài viết "Bổ sung vốn tài liệu cho thư viện: Nguồn tài liệu in hay điện tử" đề cập kinh nghiệm bổ sung tài liệu điện tử của các thư viện nước ngoài, xem xét vấn đề cần giải quyết nên thay thế một phần hay hoàn toàn tài liệu in bằng tài liệu điện tử.

  pdf3p tangtuy01 01-03-2016 39 8   Download

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2008/QĐ-GDĐT NGÀY 25 THÁNG 11 NĂM 2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  pdf8p meoconbatbuom 27-05-2011 65 7   Download

 • THÔNG TƯ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 41/2008/QĐ-BGDĐT NGÀY 25 THÁNG 7 NĂM 2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  pdf25p vitconhamchoi 02-08-2011 107 7   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP “GIẤY XÁC NHẬN ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ ĐẦU TƯ BỔ SUNG CHO DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2010/NĐ-CP NGÀY 4/6/2010 CỦA CHÍNH PHỦ”.

  doc11p datqueqp 13-04-2011 84 6   Download

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2008/QĐ-BGDĐT NGÀY 23 THÁNG 6 NĂM 2008 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH QUY ĐỊNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2007/QĐ-BGDĐT NGÀY 26 THÁNG 10 NĂM 2007 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUY ĐỊNH NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP VÀ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN ...

  pdf10p hoa_kimngan 01-09-2011 50 6   Download

 • ( Ban hành kèm theo Thông tư số: 28 /2010/TT-BNN PTNT ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Promulgated under Circular No /2010/TT-BNN PTNT date / /2011 by Minister of Agriculture and Rural) Attached to the Catch certificate Đính kèm Chứng nhận số: ………………………………………………….

  pdf3p longxanh39 28-06-2011 43 5   Download

 • THÔNG TƯ BỔ SUNG KHOẢN 4 VÀO ĐIỀU 5 THÔNG TƯ SỐ 41/2012/TT-BCA NGÀY 11/7/2012 CỦA BỘ CÔNG AN QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở DÀNH CHO CÁN BỘ CÔNG AN

  pdf2p thanlorax 15-04-2013 50 4   Download

 • Form of Additional information for fisheries products obtained from the fishing vessels of Vietnam attached to the Catch certificate N0……………………………… (Promulgated under Circular No /2011/TT-BNN PTNT date by Minister of Agriculture and Rural Development) Phụ đính 2a: Mẫu điền thông tin bổ sung cho các sản phẩm thủy sản được chế biến từ nguyên liệu của tàu cá Việt Nam kèm theo giấy chứng nhận số ………………………………………………… (Ban hành kèm theo Thông tư số: 09 /2011/TT-BNN PTNT ngày 02 th...

  pdf3p longxanh39 28-06-2011 65 3   Download

Đồng bộ tài khoản