intTypePromotion=1
ADSENSE

Tính thích hợp của thông tin kế toán

Xem 1-20 trên 40 kết quả Tính thích hợp của thông tin kế toán
 • Bài viết góp phần làm rõ hơn một trong những đặc điểm chất lượng của thông tin kế toán đó là tính thích hợp của thông tin, cũng như tổng hợp các mô hình đo lường tính thích hợp của thông tin kế toán.

  pdf3p kethamoi7 13-08-2020 6 1   Download

 • Bài viết làm rõ những đặc điểm chất lượng của thông tin kế toán đó là tính thích hợp của thông tin, tổng hợp các mô hình đo lường tính thích hợp của thông tin kế toán.

  pdf3p chauchaungayxua7 10-08-2020 8 0   Download

 • Bài viết này giới thiệu các mô hình nghiên cứu định lượng được sử dụng phổ biến trên thế giới nhằm cung cấp các công cụ trực quan hơn trong việc đánh giá chất lượng BCTC, tập trung vào đánh giá tính phù hợp và mức độ trình bày trung thực của thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf16p hanh_tv32 03-05-2019 18 4   Download

 • Nghiên cứu của Phạm (2016) cũng cho thấy các nghiên cứu trong mọi giai đoạn đều xem các thuộc tính đánh giá CLTT, được công bố bởi các tổ chức, hiệp hội nghề nghiệp như Hiệp hội kế toán Hoa kỳ (AAA), Hội đồng chuẩn mực kế toán tài chính Hoa Kỳ (FASB); Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB),… là nền tảng lý thuyết vững chắc. Bên cạnh sự đa dạng, nghiên cứu về CLTT BCTC vẫn có những điểm chung, trong đó nổi bật là tính Thích hợp (Relevance) luôn được các tổ chức, hiệp hội nghề nghiệp xem là thành phần chất lượng cơ bản của thông tin trên BCTC.

  pdf10p ironman1234 06-06-2018 93 10   Download

 • Mục tiêu Mô tả được qui trình ra quyết định Nắm được vai trò của kế toán viên đối quá trình việc ra quyết định Nắm được các tiêu chuẩn của thông tin thích hợp Nắm được cách phân tích các chi phí và thu nhập thích hợp Có khả năng phân tích các thông tin về chi phí và doanh thu thích hợp cho các tình huống ra quyết định đặc biệt Ra quyết định là một trong những chức năng cơ bản của nhà quản lý. Các nhà quản lý phải thường xuyên đương đầu với những quyết định như:...

  pdf23p cctaichinh 10-09-2010 646 159   Download

 • Bài 8 Phân tích thông tin thích hợp cho các quyết định ngắn hạn thuộc bài giảng kế toán, mục tiêu học tập của bài này nhằm mô tả được qui trình ra quyết định, nắm được vai trò của kế toán viên đối với việc ra quyết định, nắm được các tiêu chuẩn của thông tin thích hợp, nắm được cách phân tích các chi phí và thu nhập thích hợp, có khả năng phân tích các thông tin về chi phí và doanh thu thích hợp cho các tình huống ra quyết định đặc biệt.

  pdf41p kevinle124 30-05-2014 76 5   Download

 • Nghiên cứu thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của các nhân tố đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính của các doanh nghiệp may trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Nghiên cứu sử dụng kết hợp các tiêu chí đo lường chất lượng thông tin của IASB và FASB như tính thích hợp, tin cậy, có thể so sánh, kịp thời, dễ hiểu để đo lường chất lượng thông tin Báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp may.

  pdf11p vianthony2711 15-04-2021 1 1   Download

 • Mục tiêu cơ bản, xuyên suốt của đề tài là tìm ra giải pháp thích hợp để hoàn thiện kế toán quản trị chi phí nhằm cung cấp thông tin cho nhà quản trị doanh nghiệp trong các doanh nghiệp kinh doanh dược phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

  pdf206p sohucninh321 09-07-2019 37 7   Download

 • Bài viết mô tả và phân tích việc áp dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS)/Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) và những ảnh hưởng đối với chất lượng thông tin trong báo cáo tài chính. Chất lượng thông tin báo cáo tài chính sẽ được kiểm tra thông qua các đặc điểm định tính của thông tin: thông tin thích hợp, trình bày trung thực, khả năng so sánh, tính kiểm chứng của thông tin, tính so sánh và tính kịp thời của thông tin.

  pdf3p chauchaungayxua7 10-08-2020 27 5   Download

 • Sau khi học xong chương này, sinh viên có khả năng: Mô tả được qui trình ra quyết định Nắm được vai trò của kế toán viên đối quá trình việc ra quyết định Nắm được các tiêu chuẩn của thông tin thích hợp Nắm được cách phân tích các chi phí và thu nhập thích hợp Có khả năng phân tích các thông tin về chi phí và doanh thu thích hợp cho các tình huống ra quyết định đặc biệt Ra quyết định là một trong những chức năng cơ bản của nhà quản lý. ...

  pdf24p newbievnx 16-03-2011 1196 172   Download

 • Mục tiêu học tập: Mô tả được qui trình ra quyết định Nắm được vai trò của kế toán viên đối với việc ra quyết định Nắm được các tiêu chuẩn của thông tin thích hợp Nắm được cách phân tích các chi phí và thu nhập thích hợp Có khả năng phân tích các thông tin về chi phí và doanh thu thích hợp cho các tình huống ra quyết định đặc biệt

  ppt41p newbievnx 06-03-2011 282 87   Download

 • Mục tiêu Mô tả được qui trình ra quyết định Nắm được vai trò của kế toán viên đối quá trình việc ra quyết định Nắm được các tiêu chuẩn của thông tin thích hợp Nắm được cách phân tích các chi phí và thu nhập thích hợp Có khả năng phân tích các thông tin về chi phí và doanh thu thích hợp cho các tình huống ra quyết định đặc biệt Ra quyết định là một trong những chức năng cơ bản của nhà quản lý. Các nhà quản lý phải thường xuyên đương đầu với những quyết định như:...

  pdf23p gau_baloo 27-08-2010 178 79   Download

 • Sau khi học xong chương này, sinh viên có khả năng: Mô tả được qui trình ra quyết định Nắm được vai trò của kế toán viên đối quá trình việc ra quyết định Nắm được các tiêu chuẩn của thông tin thích hợp Nắm được cách phân tích các chi phí và thu nhập thích hợp Có khả năng phân tích các thông tin về chi phí và doanh thu thích hợp cho các tình huống ra quyết định đặc biệt Ra quyết định là một trong những chức năng cơ bản của nhà quản lý. ...

  pdf24p little_angel_0590 30-03-2011 118 29   Download

 • Nội dung chính của Bài giảng Kế toán quản trị Chương 10 Thông tin thích hợp quyết định đầu tư dài hạn nêu khái niệm và các loại quyết định đầu tư dài hạn, khái niệm và đặc điểm vốn đầu tư dài hạn. Các phương pháp kỹ thuật tính thời giá tiền tệ, lãi tức đơn, lãi tức kép.

  pdf25p vespa_12 14-04-2014 231 20   Download

 • Kế toán là một môn khoa học quản lý, là kỹ thuật ghi chép, phân loại, tập hợp cung cấp số liệu về hoạt động sản xuất kinh doanh, về tình hình tài chính của doanh nghiệp và giúp nhà quản lý đƣa ra các quyết định thích hợp. Hạch toán kế toán là một hệ thống thông tin và kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh, là quá trình quan sát và ghi nhận, hệ thống hoá và xử lý các hiện tƣợng kinh tế phát sinh trên góc độ tiền tệ, hạch toán kế toán trong quản lý hoạt động của doanh...

  pdf83p sang_som 25-04-2013 75 28   Download

 • Trong nền kinh tế thị trƣờng, kế toán là công cụ quan trọng để quản lý vốn, tài sản và hoạt động sản xuất kinh doanh của bản thân các doanh nghiệp, đồng thời là nguồn thông tin số liệu tin cậy để nhà nƣớc điều hành vĩ mô nền kinh tế, kiểm tra, kiểm soát các nghành, các lĩnh vực. Chính vì vậy, việc đổi mới và hoàn thiện không ngừng công tác kế toán thích ứng với yêu cầu quản lý trong cơ chế kinh tế mới là một vấn đề thực sự bức xúc....

  pdf141p nokia_12 09-05-2013 54 14   Download

 • Bài này trình bày cải tiến thuật toán đã nêu cho trường hợp các mốc nội suy cách đều. Nhờ dùng làm cơ sở bán kính dạng Gauss với chuẩn thích hợp để xác định tham số độ rộng của hàm bán kính ở pha thứ nhất ta có thuật toán một pha để huấn luyện mạng. Thực nghiệm cho thấy thuật toán giảm đáng kể thời gian huấn luyện mạng khi số mốc nội suy lớn.

  pdf11p uocvong07 14-10-2015 34 8   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 được biên soạn nhằm mục đích trang bị những kiến thức khái quát, cơ bản cho người học về môn học này.

  pdf60p trieuiu123456 19-09-2018 39 2   Download

 • Sau khi học xong chương này, người học có thể: Phân loại và nguyên tắc ghi nhận NL, VL, CCDC, xác định giá trị của NL, VL, CCDC, nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch kinh tế liên quan đến NL, VL, CCDC, vận dụng hạch toán kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu liên quan đến NL, VL, CCDC, trình bày thông tin về NL, VL, CCDC trên báo cáo tài chính.

  pdf60p viflorida2711 30-10-2020 9 0   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường với sự tồn tại và điều tiết của những quy luật kinh tế khách quan như quy luật cạnh tranh, quy luật cung cầu, giá cả…. đòi hỏi phải cung cấp những thông tin một cách kịp thời, chính xác và toàn diện về tình hình thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh để trên cơ sở đó đề ra các chủ trương, các chính sách và biện pháp quản lý thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế. Để đạt được mục đích trên đòi hỏi các cán bộ quản...

  doc63p tiencuong 20-07-2009 1102 728   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tính thích hợp của thông tin kế toán
p_strCode=tinhthichhopcuathongtinketoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2