intTypePromotion=1
ADSENSE

Tỉnh ủy bắc giang

Xem 1-20 trên 121 kết quả Tỉnh ủy bắc giang
 • Hơn 77 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc Việt Nam đã liên tiếp giành được những thắng lợi vẻ vang, từ một nước thuộc địa nửa phong kiến, Việt Nam đã trở thành một quốc gia hoàn toàn độc lập, thống nhất, cả nước cùng đi lên CNXH. Công cuộc đổi mới đất nước đã và đang giành được những thành tựu to lớn, được bạn bè trên thế giới hết sức khâm phục, vị thế nước ta trên trường quốc tế ngày càng được nâng lên. ...

  pdf105p vascaravietnam 16-08-2012 136 43   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: bổ nhiệm cán bộ diện ban thường vụ tỉnh uỷ bắc giang quản lý giai đoạn hiện nay', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf103p dellvietnam 23-08-2012 119 36   Download

 • Giáo dục là một hoạt động đặc thự của xó hội loài người. Từ khi hỡnh thành, tồn tại và phỏt triển, xó hội loài người đạt được những thành tựu, những bước tiến vĩ đại như ngày nay chính là kết quả của quá trỡnh lao động sáng tạo, đấu tranh và cải tạo thế giới của con người. Loài người có được kết quả như vậy là nhờ quỏ trỡnh giỏo dục thường xuyên, liên tục và không ngừng sáng tạo của các thế hệ loài người kế tiếp nhau. Giáo dục đặc biệt cần thiết đối...

  pdf130p dellvietnam 23-08-2012 98 23   Download

 • Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ban hành ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể; thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn; cho phép san gạt mặt bằng, hạ cốt nền trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

  doc3p mattroibecon_06 07-04-2018 21 0   Download

 • Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo quyết định số 337/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2016 của ủy ban nhân dân tỉnh.

  doc4p kieuvinha000 14-10-2019 0 0   Download

 • Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  doc7p daovanmanh_123 03-03-2018 15 0   Download

 • Quyết định số 83/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định khen thưởng cho tập thể, cá nhân đoạt giải trên lĩnh vực văn hoá - thông tin, thể dục- thể thao, giáo dục - đào tạo và hoạt động báo chí do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

  pdf10p lawvhxh7 16-11-2009 108 9   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢNG MỨC GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2010 ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

  pdf3p inoneyear2 24-03-2010 291 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2012 - 2020 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

  pdf12p oggianoel 08-01-2013 42 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ VÀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC TỈNH BẮC GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

  pdf22p thanlorax 17-04-2013 40 1   Download

 • Quyết định số: 392/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Biểu trưng (Logo) tỉnh Bắc Giang; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf6p ngochuyen2345 23-10-2015 27 0   Download

 • Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 781/2014/QĐ-UBND ngày 19/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

  doc2p thuyanlac000 04-11-2019 5 0   Download

 • Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 14/02/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phân cấp quản lý phương tiện cơ giới đường bộ, quản lý đường thủy nội địa và bến đỗ xe buýt, xe taxi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 373/2013/QĐ-UBND ngày 01/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định quản lý hoạt động của bến khách ngang sông, phương tiện thủy nội địa loại phải đăng ký nhưng không thuộc diện phải đăng kiểm và phương tiện thủy thô sơ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

  doc2p soninhduc999 26-11-2019 2 0   Download

 • Quyết định số 26/2019/QD-UBND ban hành việc Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định miễn, giảm tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp tại đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 274/2016/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  doc3p solacninh999 05-04-2020 2 0   Download

 • Quyết định 28/2019/QĐ-UBND ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể; thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  doc3p manhinh999 20-04-2020 2 0   Download

 • Quyết định 02/2020/QĐ-UBND ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 667/2016/QĐ- UBND ngày 21/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa và quản lý, sử dụng kinh phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

  doc4p solacduy999 22-04-2020 1 0   Download

 • Công văn số 240/UBND-NC năm 2019 về đề nghị đính chính tên thôn mới sau khi sáp nhập theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND do tỉnh Bắc Giang ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p jiangwanyin 02-06-2020 0 0   Download

 • Nghị quyết số 38/2019/NQ-HĐND giao ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  doc1p tommuni999 10-06-2020 1 0   Download

 • Về kiến thức: Giúp Sinh viên nắm rõ những diễn biến cơ bản của Lịch sử Việt Nam từ 1945 đến 1946: Ngay sau khi giành được độc lập, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa rơi vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc": đất nước đang đứng trước sự đe dọa của nạn đói, nạn dốt, tệ nạn xã hội tràn lan, ngân sách cạn kiệt và thêm vào đó là 20 vạn quân Tưởng cùng bọn tay sai kéo vào miền Bắc, uy hiếp chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, hơn 1 vạn quân Anh kéo vào miền Nam...

  doc54p anhhoaidhssu09b 06-12-2010 1352 330   Download

 • Mẫu BM07-53/SNV-TĐKT Mẫu ;Báo cáo thành tích HCLĐ,HC bậc cao, AHLĐ cấp huyện, thị, TP, xã, phường,TT Đơn vị……. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc Long Xuyên, ngày…. BÁO CÁO THÀNH TÍCH Huân chương LĐ các loại, AHLĐ… I. - Đặc điểm tình hình: - Giới thiệu sơ bộ về địa phương - Thuận lợi, khó khăn. II. Thành tích đạt được (HCLĐ hạng ba 7 năm, HC các loại 5 năm AHLĐ 10 năm): Xác định cơ cấu kinh tế của địa phương (dựa vào nghị quyết của cấp ủy +...

  pdf4p dauhuthiu 27-09-2010 333 30   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tỉnh ủy bắc giang
p_strCode=tinhuybacgiang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2