intTypePromotion=1
ADSENSE

Ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn

Xem 1-20 trên 90 kết quả Ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn
 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số: 21/2009/qđ-ubnd của uỷ ban nhân dân tỉnh lạng sơn', văn bản luật, bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf81p daumeoduoicop 26-03-2010 268 25   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2010 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

  pdf11p inoneyear2 24-03-2010 114 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông báo số 3154/tb-lđtbxh về kết luận của bộ trưởng bộ lao động – thương binh và xã hội tại buổi làm việc với tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn do bộ lao động – thương binh và xã hội ban hành', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p lawvhxh1 16-11-2009 81 3   Download

 • Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ban hành về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc8p sohucninh000 23-08-2019 12 0   Download

 • Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung điều 6 của quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

  doc2p kieuvinha000 14-10-2019 0 0   Download

 • Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp cung cấp thông tin để kiểm tra, đối chiếu kết quả đăng nhập dữ liệu tài sản công vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công và sử dụng thông tin lưu giữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

  doc6p kieuvinha000 14-10-2019 0 0   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm Pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004; Căn cứ Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg, ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC;

  pdf5p conchokon 12-09-2012 64 3   Download

 • Quyết định số: 13/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ban dân tộc tỉnh Lạng Sơn; căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;...

  pdf6p codon_09 29-03-2016 45 0   Download

 • Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND tỉnh Lạng Sơn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 16/01/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

  doc2p nghqcp 09-11-2017 23 0   Download

 • Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ban hành việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc6p sohucninh000 23-08-2019 22 0   Download

 • Quyết định số 414/2019/QĐ-UBND công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  doc270p thuyanlac000 04-11-2019 2 0   Download

 • Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn.

  doc2p soninhduc999 26-11-2019 1 0   Download

 • Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn.

  doc2p anphongduong999 03-12-2019 1 0   Download

 • Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

  doc10p anphongduong999 03-12-2019 1 0   Download

 • Quyết định 06/2020/QĐ-UBND ban hành về việc Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

  doc2p solacduy999 22-04-2020 0 0   Download

 • Quyết định 157/2020/QĐ-UBND ban hành về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

  doc38p solacduy999 22-04-2020 0 0   Download

 • Quyết định 08/2020/QĐ-UBND ban hành về việc Sửa đổi Điều 4 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc2p kieuvinha999 06-05-2020 0 0   Download

 • Quyết định 17/2020/QĐ-UBND ban hành về việc sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 3 Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn.

  doc2p kieuvinha999 06-05-2020 2 0   Download

 • Quyết định 20/2020/QĐ-UBND ban hành về việc sửa đổi khoản 2 Điều 2 Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

  doc2p kieuvinha999 06-05-2020 2 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ LẬP DỰ TOÁN, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ TỔ CHỨC THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

  pdf7p mungtetmoi 21-01-2013 45 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn
p_strCode=uybannhandantinhlangson

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2