intTypePromotion=1
ADSENSE

Tổng hợp kiến thức công tác văn thư

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 11 tài liệu

2.280
lượt xem
277
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

Tổng hợp kiến thức công tác văn thư
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VĂN THƯ, LƯU TRỮ, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA NGÀNH VĂN THƯ LƯU TRỮ.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tổng hợp kiến thức công tác văn thư

 1. Công văn số17/ VTLTNN-NVTW

  doc 5p 147 9

  Công văn về phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2010 của các cơ quan, tổ chức trung ương.

 2. Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND-NV

  pdf 22p 67 3

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

 3. Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND

  pdf 22p 66 9

  QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG TÁC VĂN THƯ - LƯU TRỮ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2

 4. Luật số 01/2011/QH13

  pdf 20p 90 18

  LUẬT LƯU TRỮ

 5. Thông tư số 15/2011/TT-BNV

  pdf 10p 98 12

  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT VỆ SINH KHO BẢO QUẢN TÀI LIỆU LƯU TRỮ VÀ VỆ SINH TÀI LIỆU LƯU TRỮ NỀN GIẤY

 6. Lệnh số 10/2011/L-CTN

  pdf 1p 61 5

  LỆNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ LUẬT CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM gày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ Điều 91 của Luật tổ chức Quốc hội; Căn cứ Điều 57 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, NAY CÔNG BỐ Luật lưu trữ Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011./. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...

 7. Quyết định số 4605/QĐ-UBND

  pdf 11p 51 4

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HOÀN THIỆN, NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 8. Quyết định số 674/QĐ-TTg

  pdf 23p 42 4

  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC DỰ BÁO VĨ MÔ” THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 9. Chỉ thị số 02/2011/CT-UBND

  pdf 6p 94 6

  CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VĂN THƯ, LƯU TRỮ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 4

 10. Quyết định số 1313/QĐ-BTC

  pdf 10p 87 14

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG TÁC VĂN THƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2