intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tổng hợp tài liệu về quy hoạch phát triển chăn nuôi

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 19 tài liệu

2.400
lượt xem
436
download

Đây là 19 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/19

Tổng hợp tài liệu về quy hoạch phát triển chăn nuôi
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ sưu tập chỉ thị, quyết định, thông tư hướng dẫn về việc quy hoạch phát triển chăn nuôi, quy trình chăm sóc nuôi dưỡng gia súc, gia cầm theo dự án khuyến nông trung ương. Qui định về một số chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tổng hợp tài liệu về quy hoạch phát triển chăn nuôi

 1. Quyết định số 167/2001/QĐ-TTg

  pdf 5p 128 6

  Quyết định số 167/2001/QĐ-TTg về một số biện pháp và chính sách phát triển chăn nuôi bò sữa ở Việt Nam thời kỳ 2001-2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 2. Quyết định số 2585/QĐ-BNN-CN

  pdf 4p 137 3

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT BỔ SUNG VÀ ĐIỀU CHỈNH ÁP DỤNG CHO DỰ ÁN “XÂY DỰNG VÀ MỞ RỘNG TRẠM NGHIÊN CỨU, NUÔI GIỮ GIỐNG LỢN HẠT NHÂN VÀ CƠ SỞ DẠY NGHỀ CHĂN NUÔI LỢN THUỘC TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU LỢN THỤY PHƯƠNG” BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 3. Quyết định số 2418/QĐ-BNN-HTQT

  pdf 2p 67 4

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN “CHƯƠNG TRÌNH KHÍ SINH HỌC CHO NGÀNH CHĂN NUÔI VIỆT NAM 2007-2012” BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 4. Quyết định số 2778/QĐ-UBND

  pdf 3p 112 5

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, SỬA ĐỔI NỘI DUNG VỀ THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRANG TRẠI CHĂN NUÔI VÀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRONG VÙNG KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

 5. Quyết định số 1350/QĐ-UBND

  pdf 16p 70 3

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI TỈNH HƯNG YÊN GIAI ĐOẠN 2011 - 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

 6. Quyết định số 1303/QĐ-UBND

  pdf 12p 76 7

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI VÀ VÙNG CHĂN NUÔI TẬP TRUNG TỈNH HÀ TĨNH ĐẾN NĂM 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 7. Quyết định số 1278/QĐ-BNN-KHCN

  pdf 4p 73 7

  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG: "CHĂN NUÔI DÊ, CỪU SINH SẢN" BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 8. Quyết định số 1277/QĐ-BNN-KHCN

  pdf 4p 76 6

  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG: "PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI GIA CẦM ATSH VÀ ÁP DỤNG VIETGAHP TẠI MỘT SỐ ĐƠN VỊ QUÂN ĐỘI" BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 9. Quyết định số 1276/QĐ-BNN-KHCN

  pdf 3p 81 9

  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG: "XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHĂN NUÔI THỎ QUY MÔ NÔNG HỘ" BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 10. Quyết định số 1275/QĐ-BNN-KHCN

  pdf 3p 76 8

  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG: "PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT CHĂN NUÔI VÀ VỖ BÉO GIA SÚC LỚN TẠI MỘT SỐ ĐƠN VỊ QUÂN ĐỘI" BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 11. Thông tư số 81/2011/TT-BNNPTNT

  pdf 2p 79 5

  THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 1 ĐIỀU 36 THÔNG TƯ SỐ 66/2011/TT-BNNPTNT NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2011 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH SỐ 08/2010/NĐ-CP NGÀY 05/02/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ THỨC ĂN CHĂN NUÔI

 12. Quyết định số 1319/QĐ-BNN-TC

  pdf 2p 60 4

  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 CHO CỤC CHĂN NUÔI (KINH PHÍ KHÔNG THỰC HIỆN TỰ CHỦ) BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 13. Tờ trình số 2657/TTr-BNN-CN

  pdf 9p 61 3

  TỜ TRÌNH VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẤP BÁCH NHẰM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CHĂN NUÔI, BẢO ĐẢM ĐỦ NGUỒN CUNG THỰC PHẨM VÀ BÌNH ỔN GIÁ

 14. Quyết định số 1617/QĐ-BNN-TCTS

  pdf 2p 114 9

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG VIETGAP ĐỐI VỚI NUÔI THƯƠNG PHẨM CÁ TRA (P.HYPOPHTHALMUS), TÔM SÚ (P.MONODON) VÀ TÔM CHÂN TRẮNG (P.VANNAMEI) BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 15. Quyết định Số: 02/2010/QĐ-UBND VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN NGÀNH CHĂN NUÔI

  pdf 10p 112 4

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN NGÀNH CHĂN NUÔI GIAI ĐOẠN 2010 - 2015 CỦA TỈNH HOÀ BÌNH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH

 16. Quyết định số 75/2008/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án chiến lược phát triển chăn nuôi thành phố Hồ Chí Minh tạo nguồn thực phẩm bình ổn giá giai đoạn 2008 - 2010 và định hướng đến năm 2015 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf 18p 52 3

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 75/2008/qđ-ubnd về việc phê duyệt đề án chiến lược phát triển chăn nuôi thành phố hồ chí minh tạo nguồn thực phẩm bình ổn giá giai đoạn 2008 - 2010 và định hướng đến năm 2015 do ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh ban hành', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 17. Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND

  pdf 12p 71 3

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ HỖ TRỢ KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI THEO HƯỚNG HÀNG HÓA, AN TOÀN DỊCH BỆNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM, GIAI ĐOẠN 2012-2015

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2