“Hạ hỏa” khách hàng

Chia sẻ: Bun Rieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
69
lượt xem
17
download

“Hạ hỏa” khách hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Là một người bán hàng chuyên nghiệp hay một nhân viên dịch vụ khách hàng trong một doanh nghiệp, bạn không tránh khỏi những tình huống xung đột với khách hàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: “Hạ hỏa” khách hàng

  1. “H h a” khách hàng Là m t ngư i bán hàng chuyên nghi p hay m t nhân viên d ch v khách hàng trong m t doanh nghi p, b n không tránh kh i nh ng tình hu ng xung t v i khách hàng. V y làm th nào b n không b c m xúc c a mình cu n trôi theo cơn b c b i c a các thư ng ? Làm th nào khách hàng nói l i c m ơn b n dù trư c ó h v n còn trong cơn b c h a? ó có l là m t câu h i khó v i ngay c nh ng ngư i ã có nhi u năm kinh nghi m trong lĩnh v c này. 1. Hãy tư duy m t cách tích c c Có nhi u ngư i nghĩ r ng, khách hàng phàn nàn v s n ph m hay d ch v c a mình nghĩa r ng ó là i u không t t. Nhưng n u b n xét m t khía c nh khác thì b n s th y r ng ó là m t i u t t, là cơ h i b n không ng ng hoàn thi n v s n ph m và d ch v c a mình. Khách hàng có quan tâm n công ty b n thì h m i phàn nàn v i b n và cho b n cơ h i s a i. N u khách hàng không phàn nàn mà l ng l ng b i sang công ty khác thì b n cũng âu còn cơ h i s a ch a sai l m. M i khi khách hàng không hài
  2. lòng v i b n v ch t lư ng s n ph m và d ch v , hãy nghĩ l c quan, coi ây là th thách mình c n vư t qua. 2. ng c m xúc c a b n b cu n trôi Nhi u ngư i bán hàng hay nhân viên d ch v khách hàng không thành công b i không th ki m soát ư c c m xúc c a mình m i khi g p ph i khách hàng khó tính. H thư ng b nh ng cơn b c t c c a khách hàng cu n trôi. B n nên hi u, ã là khách hàng h có quy n phàn nàn v s n ph m c a b n dù nó có hoàn h o n âu. B n thân b n cũng v y, khi ra ngoài c a hi u mua m t cái áo, b n cũng tìm m i cách chê lên chê xu ng thì không l gì khách hàng c a b n không có quy n làm như v y? Trong nh ng tình hu ng ó, b n hãy hít th th t sâu và t thư ng cho mình m t c c nư c l nh l y l i bình tĩnh. 3. Giúp khách hàng gi i t a cơn b c b i Khi khách hàng nóng gi n, nhu c u cao nh t c a h nhi u khi ch “x cho bõ ghét”. Trong nh ng tình hu ng như v y b n hãy s n sàng làm b bông cho h m nhưng không ph i là m i v n . Hãy h c và s d ng k năng l ng nghe c a b n. Hãy t mình vào v trí khách hàng hi u c m xúc c a h . Hãy khách hàng th y b n ang ng v phía h , là m t ngư i b n c a h . Nh ng cái g t u, nh ng ngôn t d , vâng , th , th t không… lúc này l i có tác d ng l kỳ. B n hãy th xem, b n s th y ngay tác d ng c a nó.
  3. 4. Tìm hi u thông tin v v n M i chuy n x y ra u có lý c a nó, “không có l a làm sao có khói” - ó là nguyên t c b t di b t d ch c a ngh bán hàng và d ch v khách hàng. Khách hàng không bao gi sai, ch có cách ti p c n c a b n là sai. Hãy t câu h i khéo léo tìm hi u nguyên nhân th c s t i sao khách hàng b c t c như v y v d ch v c a b n. Nh ng câu h i m như: Anh ch có th nói rõ hơn ư c không ? Em có th giúp gì cho anh ch ?... s khi n khách hàng “ ư c l i như m t m lòng” s chia s h t v i b n, giúp b n tìm hi u th c ch t v n mà khách hàng ang g p ph i. 5. Giúp khách hàng l a ch n gi i pháp t t nh t M t d ch v hoàn h o ph i luôn coi v n c a khách hàng như là v n c a mình. M i khi khách hàng g p tr ng i, m i nhân viên ph i nh n ó làm trách nhi m c a mình và giúp khách hàng l a ch n nh ng gi i pháp t t nh t. N u khách hàng g p ph i s c h ng hóc máy tính do b n cung c p, hãy khách hàng th y b n s c nhân viên c a b n n và kh c ph c s c ngay cho h . Khách hàng không quan tâm b n s th c hi n các gi i pháp ó như th nào, h ch quan tâm nv n và k t qu mà h nh n ư c. Hãy luôn th hi n cho khách hàng th y b n, công ty b n có m t ch t lư ng d ch v hoàn h o ra sao qua ti n th i gian và ch t lư ng ph c v .
  4. Khách hàng khó tính là cơ h i b n không ng ng nâng cao ch t lư ng d ch v cho doanh nghi p mình. Chinh ph c ư c trái tim nh ng khách hàng khó tính, b n s có ư c nh ng khách hàng tuy t i trung thành cho chính doanh nghi p mình b i vì s có r t ít công ty có th giúp h hài lòng như công ty b n.
Đồng bộ tài khoản