intTypePromotion=1
ADSENSE

100 câu ôn tập hóa học luyện thi

Chia sẻ: Trần Bá Trung5 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

136
lượt xem
46
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "100 câu ôn tập hóa học luyện thi " nhằm giúp cho học sinh ôn tập, luyện tập và vận dụng các kiến thức vào việc giải các bài tập trắc nghiệm môn hóa học và đặc biệt khi giải những bài tập cần phải tính toán một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất đồng thời đáp ứng cho kỳ thi tuyển sinh đại học và cao đẳng. Chúc các bạn học tốt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 100 câu ôn tập hóa học luyện thi

  1. Câu hỏi 51 Bổ sung phương trình phản ứng : 235 1 92 U + 0 n → 139 Xe + 38 Sr + … 54 94 1 A 0 n 1 B 20n 1 C 30n 1 D 21 H Đáp án C Câu hỏi 52 Bổ sung phương trình phản ứng : 23 11 Na + 4 2 He → 11 H + … 24 A 12 Mg 26 B 12 Mg 26 C 13 Al 25 D 12 Mg Đáp án B Câu hỏi 53 Bổ sung phương trình phản ứng : 40 46 25 Ca + ….  21 Sc 1 A 1H 1 B 0 n C 0 −1 β 4 D 2 He Đáp án A Câu hỏi 54 Cho 18Ar( M trung bình =39,984),19K (M trung bình =39,098), 53I(M trung bình=126,904) ,52Te(M trung bình= 127,60).Sắp xếp 4 nguyên tố nay theo thứ tự trước sau trong bảng HTTH A K,Ar,I,Te B Ar,K,I,Te C Ar,K,Te,I D K,I,Ar,Te Đáp án C Câu hỏi 55 Trong các phát biểu sau về bản HTTH.Chọn phát biểu đúng. 1) Mỗi ô của bnảg HTTH chỉ chứa 1 nguyên tố. 2) Các nguyên tố được sắp xếp theo thứ tự M trung bình tăng dần 3) Các đồng vị của cùng 1 nguyên tố nằm trong cùng 1 ô (bảng HTTH) 4) Các nguyên tố trong cùng 1 hàng (chu kì) có tính chất tương tự A Chỉ có 3 đúng B Chỉ có 1,2 đúng C Chỉ có 3,4 đung D 1,2,3,4 đều đúng Đáp án A Câu hỏi 56 Nguyên tố X có Z = 23 nằm trong hàng nào ,nhóm nào (chính hay phụ )của bảng HTTH
  2. A Hàng 4,nhóm IIIA B Hàng 4,nhómVB C Hang 3,nhóm IIIA D Hàng 3,nhóm IIIB Đáp án B Câu hỏi 57 Tính Z của nguyên tố X yhuộc chu kì 4 ,nhóm VA A 23 B 33 C 35 D 25 Đáp án B Câu hỏi 58 Tính Z của nguyên tố X thuộc cùng chu kì với O (Z=8) và cùng nhóm với Ca (Z=20) A 4 B 12 C 16 D 22 Đáp án A Câu hỏi 59 Xác định Z và hóa trị tối đa tính đối với O của nguyên tố X cùng hàng với Rb(Z=37) và cùng phân nhóm với Ti (Z=22) A 38 B 39 C 40 D 41 Đáp án C Câu hỏi 60 Nguyên tố X có Z =38 thuộc chu kì nào? Phân nhóm nào? A Chu kì 4,nhóm IIA B Chu kì 5,nhóm IIA C Chu kì 5,nhóm IIB D Chu kì 5, nhóm IIIA Đáp án B Câu hỏi 61 Cho biết hóa trị tối đa với õy của nguyên tố X thuộc nhóm IIIA,IIIB(cho kết quả theo thứ tự ): A 3,3 B 3,5 C 3,6 D 5,5 Đáp án A Câu hỏi 62 Nguyên tố X thuộc chu kì 3,nhóm 4 có cấu hình là A 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 B 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 C 1s2 2s2 2p6 3s2 3d2 D 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 Đáp án B Câu hỏi 63 Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau vè bảng HTTH 1)Nguyên tố thuộc phân nhóm phụ chỉ có kể từ chu kì 4
  3. 2) số electron ở lớp ngoài cùng bằng số hạng của cột (nhóm)đối với các nguyên tố thuộc phân nhóm chính . 3) Số lớp e bằng số hạng của chu kì 4) Hóa trị tính đối với H luôn luôn bằng số hạng của cột (nhóm) A Chỉ có 1,2 đúng B Chỉ có 3,4 đúng C Chỉ có 1,2,3 đúng D Chỉ có 1,2,3,4 đúng Đáp án C Câu hỏi64 Chọn các phat biểu đúng trong các phát biểu sau: 1) Ni ở nhóm VIII có 8e ở 2 phân lớp ngoài cùng nên có hóa trị cao nhất đối với O bằng 8 2) I có M nhỏ hơn Te nên được xếp trước Te 3) Nhóm IIA chứa những nguyên tố có tính chất giống nhau, đều có hóa trị 2 4) Các nguyên tố trong cùng 1 chu kì (hàng) có tính chất tương tự A 1,2 đúng B 1,2,3,4, đều đúng C 3,4 đều đúng D Chỉ có 3 đúng Đáp án D Câu hỏi 65 Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau: 1) Bán kính nguyên tử tăng đều từ trên xuống dưới trong cùng một cột (phân nhóm chính cũng như phân nhóm phụ) 2) Bán kính nguyên tử giảm dần từ trái qua phải trong cunggf 1 chu kì 3) Trong cùng 1 chu kì ,bán kính nguyên tử lớn nhất với nhóm IA(kim loại kiềm) 4) Bán kính nguyên tử càng lớn ,độ âm điện càng nhỏ A Chỉ có 1,2 đúng B Chỉ có 2,3,4 đúng C 1,2,3,4 đều đúng D Chỉ có 1,2,3 đúng Đáp án B Câu hỏi 66 Chọn phát biểu sai lien quan đến bán kính nguyên tử R: A R của Na (Z=11)bé hơn R của K(Z=19) B R của Na lớn hơn R của F(Z=9) C R của Na bé hơn R của Mg (Z=12) D R của kim loại kiềm (IA) lớn nhất so với R của các nguyên tố thuộc cùng chu kì Đáp án C Câu hỏi 67 Trong bảng HTTH ,nhóm có độ âm điện lớn nhất là : A Nhóm VIIA(halogen) B Nhóm VIA C Nhóm IA(kim loại kiềm )
  4. D Nhóm khí trơ Đáp án C Câu hỏi 68 Chọn phát biểu đúng về độ âm điện : A Âm điện của kim loại lớn hơn độ âm diện của phi kim B Trong cùng 1 phân nhóm chính ,độ âm điện tăng dần từ trên xuống dưới C Trong cùng 1 chu kì ,độ âm điện nhỏ nhất với kim loại kiềm D Độ âm điện trong bất cứ phân nhóm nào(chính cũng như phụ ) giảm dần từ trên xuống dưới Đáp án C Câu hỏi 69 Sắp xếp các nguyên tố sau Li (Z=3) ,F(Z=9),O(Z=8) và K(Z=19) theo thứ tự độ âm điện tăng dần A F
  5. Câu hỏi 74 Một nguyên tố thuộc chu kì 6 ,nhóm IA (kim loại kiềm) có bán kính nguyên tử R và độ âm điện X như sau: A R lớn,X lớn B R nhỏ, X nhỏ C R lớn ,X nhỏ D R nhỏ, X lớn Đáp án C Câu hỏi 75 Nguyên tố Y thuộc chu kì 3,nhóm VIA có độ âm điện X lớn hay nhỏ ,Y là kim loại hay phi kim? A X lớn,kim loại B X lớn ,phi kim C X nhỏ, phi kim D X nhỏ ,kim loại Đáp án B Câu hỏi 76 Nguyên tố X thuộc chu kì 6, nhóm IIA có bán kính lớn hay nhỏ ,X la kim loại hay phi kim? A R lớn ,phi kim B R nhỏ.,phi kim C R nhỏ, kim loại D R lớn,kim loại Đáp án D Câu hỏi 77 Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau: 1) Tất cả cá nguyên tố thuộc nhóm IA (trừ H) đều là kim loại 2) Tất cả các nguyên tố thuộc nhóm IVA đều là phi kim 3) Tất cả các nguyên tố thuộc nhóm B (phân nhóm phụ) đều là kim loại A 2,3,đều sai B 1,2,3 đều sai C Chỉ có 2 sai D Chỉ có 3 sai Đáp án C Câu hỏi 78 Sắp xếp các bazơ Al(OH)3, Mg (OH)2, Ba(OH)2 theo độ mạnh tăng dần A Al(OH)3
  6. Câu hỏi 80 Nguyên tố Y thuộc nhóm VIIA, chu kì 2 có độ âm điện X lớn hay nhỏ ,là kim loại hay phi kim A X lớn,phi kim B X nhỏ, phi kim C X nhỏ,kim loại D X lớn ,kim loại Đáp án A Câu hỏi 81 Một nguyên tử Y có bán kính R rất lớn vậy: A X (độ âm điện) lớn,phi kim B X nhỏ, phi kim C X nhỏ ,kim loại D X lớn,kim loại Đáp án C Câu hỏi 82 Sắp các bazơ Mg(OH)2, KOH, Be(OH)2 theo thứ tự độ mạnh tăng dần A Be(OH)2
  7. Đáp án C
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2