intTypePromotion=1

2 Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 môn Toán lớp 10 năm 2016 - THPT Phạm Văn Đồng

Chia sẻ: Lê Thanh Hải | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
136
lượt xem
24
download

2 Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 môn Toán lớp 10 năm 2016 - THPT Phạm Văn Đồng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 môn Toán lớp 10 của trường THPT Phạm Văn Đồng giúp cho các bạn củng cố được kiến thức thông qua việc giải những bài tập trong bài kiểm tra. Tài liệu phục vụ cho các bạn học sinh và giáo viên dạy Toán lớp 10.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 2 Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 môn Toán lớp 10 năm 2016 - THPT Phạm Văn Đồng

Trường THPT Phạm Văn Đồng<br /> Tổ: Toán<br /> Họ và Tên HS:…………………….<br /> Lớp: 10C…<br /> <br /> Đề Kiểm Tra 1 Tiết chương I (bài số 1)<br /> Năm Học : 2015 - 2016<br /> Môn : Toán 10 - Chương trình chuẩn<br /> Thời gian : 45 Phút (Không kể thời gian chép đề)<br /> <br /> Đề 1<br /> Bài 1: (2 điểm) Xét xem các mệnh đề sau đúng hay sai và lập mệnh đề phủ định của mệnh đề sau<br /> a> 675 chia hết cho 5<br /> b> x   : x 2  0<br /> Bài 2: (3 điểm). Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử :<br /> a> A   x   / x 2  3x  2  0 <br /> b> C   x  * / 2  x 2  63 <br /> Bài 3:(3 điểm). Cho các tập hợp sau : A  a, b, c, d  B  b, c, d <br /> C  c, d , e<br /> a> Tìm : A  B , A \ C<br /> ; A  C \ B <br /> b> Chứng minh rằng : A \  B  C    A \ B    A \ C <br /> Bài 4: (2 điểm) Mỗi học sinh lớp 10C1 trường THPT Phạm Văn Đồng đều chơi hoặc bóng đá<br /> hoặc bóng chuyền. Biết rằng có 25 bạn chơi bóng đá, 20 bạn chơi bóng chuyền và 10 bạn chơi cả<br /> hai môn thể thao này. Hỏi lớp 10C1 có bao nhiêu học sinh?<br /> Bài làm<br /> ………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………<br /> <br /> Trường THPT Phạm Văn Đồng<br /> Tổ: Toán<br /> Họ và Tên HS:…………………….<br /> Lớp: 10C…<br /> <br /> Đề Kiểm Tra 1 Tiết chương I (bài số 1)<br /> Năm Học : 2015 - 2016<br /> Môn : Toán 10 - Chương trình chuẩn<br /> Thời gian : 45 Phút (Không kể thời gian chép đề)<br /> <br /> Đề 2<br /> Bài 1: (2 điểm) Xét xem các mệnh đề sau đúng hay sai và lập mệnh đề phủ định của mệnh đề sau<br /> a> 675 chia hết cho 3<br /> b> x   : x 2  0<br /> Bài 2: (3 điểm). Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử :<br /> a> A   x   / x 2  5 x  4  0 <br /> b> C   x  * / 3  x 2  65 <br /> Bài 3: (3 điểm). Cho các tập hợp sau : A  a, b, c, d <br /> B  b, c, d <br /> C  c, d , e<br /> a> Tìm : B \ C<br /> ; C   A \ B<br /> b> Chứng minh rằng : A \  B  C    A \ B    A \ C <br /> Bài 4: (2điểm) Mỗi học sinh lớp 10C2 trường THPT Phạm Văn Đồng đều chơi hoặc bóng đá<br /> hoặc bóng chuyền. Biết rằng có 27 bạn chơi bóng đá, 19 bạn chơi bóng chuyền và 11 bạn chơi cả<br /> hai môn thể thao này. Hỏi lớp 10C2 có bao nhiêu học sinh?<br /> Bài làm<br /> ………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………<br /> <br /> Hướng dẫn chấm đề 1<br /> Bài 1<br /> a Mđ đúng<br /> Mđ phủ định : 675 không chia hết<br /> cho 5<br /> b Mđề đúng<br /> Mđề phủ định : x   : x 2  0<br /> Bài 2<br /> a A  1, 2<br /> b B  2;3; 4;5; 6;7;<br /> Bài 3<br /> a a>. A  B  b, c, d <br /> <br /> Hướng dẫn chấm đề 2<br /> <br /> Mđề đúng .<br /> Mđề phủ định : 675 không chia hết<br /> cho 3<br /> Mđề sai<br /> Mđề phủ định : x  , x 2  0<br /> A  1; 4<br /> B  2;3; 4;5;6; 7;8<br /> <br /> a>. A  B  b, c, d <br /> <br /> A \ C  a, b<br /> A  C \ B   <br /> <br /> b<br /> <br /> B \ C  b<br /> C   A \ B  <br /> <br /> b>. B  C  c, d <br />  A \  B  C   a, b<br /> A \ B  a<br />   A \ B    A \ C   a, b<br /> <br /> Vậy : A \  B  C    A \ B    A \ C <br /> <br /> b>. B  C  c, d <br />  A \  B  C   a, b<br /> A \ B  a<br /> <br /> Điểm<br /> 0,5<br /> 0,5<br /> 0,5<br /> 0,5<br /> 1,5<br /> 1,5<br /> 0,5<br /> 0,5<br /> 0,5<br /> 0,5<br /> 0,5<br /> <br />   A \ B    A \ C   a, b<br /> <br /> Vậy : A \  B  C    A \ B    A \ C <br /> <br /> 0,5<br /> <br /> Bài 4<br /> Gọi A tập các học sinh chơi bóng đá<br /> Gọi B tập các học sinh chơi bóng<br /> chuyền<br /> A  B là tập học sinh lớp 10C1.<br /> A  B là tập HS chơi cả hai môn<br /> Số phần tử của A  B là :<br /> 25 + 20 – 10 = 35<br /> Vậy lớp 10C1 có 35 học sinh<br /> <br /> Gọi A tập các học sinh chơi bóng đá<br /> Gọi B tập các học sinh chơi bóng<br /> chuyền<br /> A  B là tập học sinh lớp 10C2.<br /> A  B là tập HS chơi cả hai môn<br /> Số phần tử của A  B là :<br /> 27 + 19 – 11 = 35<br /> Vậy lớp 10C2 có 35 học sinh<br /> <br /> 0.5<br /> <br /> 0,5<br /> 0,5<br /> 0,5<br /> <br /> Ma trận mục tiêu giáo dục và mức độ nhận thức theo chuẩn kiến thức ,<br /> kỹ năng lớp 10 , môn toán – Năm học 2015 - 2016<br /> Tầm quan<br /> Trọng số<br /> Tổng<br /> Chủ đề hoặc mạch KTKN<br /> trọng ( Mức cơ bản<br /> ( Mức độ nhận<br /> điểm<br /> trọng tâm của KTKN<br /> thức của chuẩn<br /> )<br /> KTKN<br /> Mệnh đề<br /> 29<br /> 2<br /> 58<br /> Các phép toán tập hợp<br /> 26<br /> 3<br /> 78<br /> Số gần đúng<br /> 18<br /> 2<br /> 36<br /> Tập hợp<br /> 27<br /> 2<br /> 54<br /> 100%<br /> 226<br /> Ma trận đề kiểm tra một tiết Đại số 10 chương I - Môn toán<br /> Chủ đề hoặc mạch KTKN<br /> Tổng<br /> Mức độ nhận thức - Hình thức câu hỏi<br /> điểm<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> Mệnh đề<br /> Câu 1a, b<br /> 2<br /> 2đ<br /> 2<br /> Các phép toán tập hợp<br /> Câu 2a, b<br /> 2<br /> 3đ<br /> 3<br /> Tập hợp<br /> Câu 3a<br /> Câu 3b<br /> 2<br /> 2đ<br /> 1đ<br /> 3<br /> Tập hợp<br /> Câu 4<br /> 1<br /> 2đ<br /> 2<br /> Tổng<br /> 3<br /> 2<br /> 1<br /> 1<br /> 7<br /> 4đ<br /> 3đ<br /> 1đ<br /> 2đ<br /> 10,0<br /> <br /> Mô tả đề kiểm tra:<br /> <br /> Bài 1 Xét xem các mđề sau đúng hay sai và lập mệnh đề phủ định của mệnh đề sau :<br /> a> a chia hết cho b<br /> b> Với mọi x thuộc R: x thỏa tính chất T<br /> Bài 2 Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử :<br /> a> A   x   / ax 2  bx  c  0 <br /> b> C   x  * / a  x 2  b <br /> Bài 3: (3 điểm). Cho các tập hợp sau : Cho 3 tập hợp A, B, C<br /> a> Tìm : B \ C ; C   A \ B <br /> b> Chứng minh rằng : A \  B  C    A \ B    A \ C <br /> Bài 4: Sử dụng lý thuyết tập hợp giải bài toán liên quan đến thực tiễn.<br /> <br /> DUYỆT CỦA TTCM<br /> <br /> GV RA ĐỀ<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2